Archive | juli 2014

Vi berättar gärna om Jesus och tro, presenterar världens Frälsare.

 

Marias-bilder..-280

mission

Bibeln är sann, ja Guds ord är sant. Vi som är troende vittnar gärna om Jesus och tro och att få göra människor till Jesu lärjungar. Det är vår uppgift, vårt kall, och det var en order som Jesus gav och ger oss att genomföra. Här nedan ser du en del av väldigt många bibelverser som berättar om att VITTNA om Jesu och tro. Läs igenom dem och tänk på hur du, om du är en troende, berättar om Jesus för människor. Är du inte en troende som läser detta så kan du ändå se att det handlar om att presentera Jesus som världens Frälsare, vad det än kostar dig att göra det (se t ex Upp 20:4).

Världen är så ur led och den kommer att braka samman och försvinna i eld, men innan dess är det mer än nödvändigt, ja livsnödvändigt, att presentera evangelium!

1Joh 4:14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.

1Joh 5:6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen

Joh 5:39 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.

Joh 7:7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.

Joh 15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Joh 15:27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Apg 10:42 Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda.

Apg 10:43 Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”

Apg 18:5 När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien, var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias.

Upp 20:4  Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.
Jesus-is-Lord8

 

Hela Jesu förkunnelse är en nådaförkunnelse, i motsats till den Fariseiska LAGRELIGIONEN!

Namnlös

Nåd. Barmhärtighet. Förbarmande. De är ord som man kanske inte använder så ofta nu för tiden. Själv använder jag dem mycket ofta, ibland varje dag, eftersom jag alltid ropar på Herren, hur skulle jag kunna leva om inte Gud uppehåller mig  i sin nåd? Hur skulle jag kunna leva efter hans vilja som skapat mig, om jag inte kände honom och hans nåd, barmhärtighet och förbarmande??

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hur skulle vånda kunna vändas i glädje och hur skulle tacksamhet och kärlek kunna bo i mitt hjärta om jag inte kände till Guds nåd? Hur skulle nåden kunna synas i ens liv om man inte alls brydde sig om Gud och om man inte frågade efter hans gemenskap varje stund? Ordet NÅD har en mer vidsträckt betydelse /förklaring än vad våra biblar översatts med.  Ordet nåd betyder egentligen: Behag, Älskvärdhet. Ofta användes det om en människas välvilja, t ex en konung i Orienten som beviljar en människa NÅD, d v s grep in i personens liv. Att stå i nåden  är sålunda att stå i ett omedelbart personligt förhållande till Gud. Guds nåd är starkare och varar längre än hans vrede. MEN Guds nåd är fästad vid ett VILLKOR: att människan LYDER honom!

Hela Jesu förkunnelse är en nådaförkunnelse, i motsats till den Fariseiska LAGRELIGIONEN!

Nåden är enligt Skriften Guds oförskyllda kärlek, som tar sig an den skuldabelastade och ovärdige syndaren. Den är frälsningsverkets förutsättning och grundval både med avseende  på hela människosläktet och med hänsyn till dess förverkligande i den enskilda människan. Mycket mer finns att säga om NÅD. Även i NT är Guds nåd hans förbundstrohet. Endast de människor som på grund av att de har tagit emot försoningen i Kristus tillhör det nya förbundet får en verklig erfarenhet av Guds nåd i Kristus,   Hebr 9:15; 10:29

David svarade Gad. “Jag är i stor vånda. Men låt oss falla i HERRENS hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla.”
Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldstoden upplyste om natten den väg de skulle gå
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet.
Du, HERRE, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig, må din nåd och din sanning alltid bevara mig.
Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom
Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?
Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.
Om ni hade förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga.
*
Gud är barmhärtig! Gud är nådefull! Gud förbarmar sig……

Hos 6

Folkets ånger är falsk

1 “Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.” 4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. 5 Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna och dräpt dem genom orden från min mun. Så skall domen över dig stå fram i ljuset. 6 Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. 7 Men dessa har liksom Adam brutit mot förbundet. Sedan dess har de handlat svekfullt mot mig. 8 Gilead är en stad av ogärningsmän, den är full av blodspår. 9 Lik rövarskaror som ligger i försåt för människor, är prästernas hop. De mördar på vägen till Sikem, de utför skamliga ting. 10 I Israels hus har jag sett förfärliga ting. Där bedriver Efraim sin otukt, och där orenar sig Israel. 11 Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd, när jag åter gör slut på mitt folks fångenskap.

name-graphics-maria-545505

Varning för avfall. Hebr 10:26-39 /Att förkasta Jesu erbjudande

 

king01

Varning för avfall

26 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? 30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.* 31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. 33 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. 34 Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. 35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty

ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma,
och han skall inte dröja.
38 Min rättfärdige skall leva av tro.

Och vidare:
Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.

39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

****
Den som avsiktligt förkastar Jesu erbjudande om frälsning säger nej till Guds dyrbaraste gåva. Man skjuter ifrån sig den helige Andes närvaro, kanalen för Guds frälsande kärlek. Denna varning gällde judekristna som frestades att överge Kristus och återgå till den judiska tron, men den gäller också var och en som överger Kristus för någon annan religion, eller av annan orsak vänder sig bort ifrån honom trots att man har förstått vem han är (se även 4 Mos 15:30-31 och Mark 3:28-30). Det finns ju inget annat acceptabelt offer för synd än Jesu död på korset. För den som med vett och vilja förkastar Jesu offer efter att klart ha förstått dess innebörd finns det inget annat hopp om frälsning. Gud har inte erbjudit frälsning på något annat sätt eller i något annat namn än Jesus (se Apg 4:12).
****
stad i juli 223 /Maria

När Kristus kommer tillbaka…jublar för att de lydde Kristus! Jesus är vägen!

 

mission

Jesus vill väcka oss och varna oss alla. Väckelsetider – förföljelsetider! Verserna om evangelium predikat för alla folk, de står insprängda i Matteus 24:e och Markus 13:e kapitel i en rad utsägelser av Jesus Krist för att väcka, varna och få oss att besinna tidens allvar: skildringen är hemsk, men detta, som Jesus säger, är bara skåpmat för förhärdade tidningsläsare och tevetittare, ty verkligheten är redan nu värre än Bibelns utsagor! Dessa två paradoxer i Bibeln om väckelse och om förföljelse är en realitet, som troende helst blundar för: en del ser bara väckelsen, andra åter lägger endast till förföljelserna, där offren räknas i tusental och i miljoner!

 

När Kristus kommer tillbaka, då tager Han all makt i världen, överlämnar sig som segerherre med alla de sina till Gud och för dem till Guds paradis- då kan de goda jubla för att de lydde Kristus- men överlämnar även de ondskans människor jämte alla tillfångatagna onda andar och bland dem Satan själv till att dömas till den eviga döden i helvetet.

/Ur boken Guds himmel, Judas Iskariot /Tryckt 1987 av EAEC-/

*

Jag tyckte inte det var  svårt att skriva den texten ovan, den är ju sann, men människor är rädda för att brottas med sanningen och nu får man en chans att göra just det.  Många människor lever i sin bubbla och vill inte veta vad världen gör eller kommer att göra, och heller vill de inte veta att de har en chans att få sina synder förlåtna och bli frälsta. Och lag och moral vad är det? Det är för jobbigt att bry sig. Så, ja just så, resonerar många människor! Och den som tror har alltid varit en dåre i samhället.  Eller hur?

‘Jesus är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig’. /Joh 14:6

 

name-graphics-maria-545505

 

Ebola-utbrott i Afrika. Europa? Vad säger Bibeln?

 

UTRIKESDen superdödliga virussjukdomen ebola har nått Afrikas största stad Lagos i Nigeria, skriver The Guardian. Samtidigt fortsätter invandringen till Europa från Afrika som vanligt.

Ebola-utbrott i Afrika

Ebolautbrottet i Afrika tros genom spridningen till Lagos ha blivit helt omöjligt att stoppa. Tidigare denna månad meddelade WHO att utbrottet är det största någonsin, och fram till söndagen hade viruset sprids till tre länderna.

Men nu inträffar alltså ett av de skräckscenarier som experter har målat upp beträffande spridningen av sjukdomen. Ett dödsfall till följd av ebola har registrerats i Afrikas folkrikaste stad, Lagos i Nigeria med 8 miljoner invånare. Det skriver The Guardian.

En 40-årig liberiansk man vid namn Patrick Sawyer kollapsade vid ankomsten till Lagos största flygplats på söndagen. Det är inte klart om Sawyer har smittat andra eller hur många han har varit i kontakt med.

Söndagens händelse är inte bara viktig eftersom den är registrerad i Afrikas största stad. Det markerar även en oroväckande spridning av sjukdomen över nationsgränserna, och nu har ebolavirus bekräftats i fyra länder.

Myndigheterna i Lagos har krävt passagerarlistor som ska levereras från flygningen som den avlidne flög, för att lokalisera och kontakta medpassagerare som kan ha smittats.

Patrick Sawyer flög från Liberias huvudstad Monrovia och de liberianska myndigheterna har uppgett att hans syster dog av ebola förra månaden.

Viruset sprids genom kontakt med kroppsvätskor från infekterade patienter. Även om det inte finns något vaccin eller botemedel, förbättras chansen att överleva dramatiskt om ebola upptäcks tidigt och behandling snabbt sätts in, skriver The Guardian.

Ebola har hittills krävt 661 liv i Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone sedan de första fallen av sjukdomen registrerades i en avlägsen region i Guinea i februari. Därefter har viruset spridit sig till de tätbefolkade kustområdena i dessa länder.

Den illegala invandringen till Europa fortsätter dock som vanligt, och asylansökningar från afrikaner tas emot och handläggs som vanligt. Minst en person har placerats i karantän i Spanien efter att ha visat tecken på ebola, men prover visade därefter att mannen inte bar på viruset. Det spanska tillslaget mörkades av myndigheterna fram till dagen för provsvaret, vilket har fått medier att spekulera i att fler invandrare kan sitta i karantän i väntan på utredning utan att EU:s medborgare fått veta om det.

NYTT: Nu börjar man stänga gränserna kring länderna och ta till fler åtgärder …enl nyheter må 28/7

NYTT 1/8:  Nyheter kommer idag om att ETT VACCIN är färdigt för Ebola-virus. JAHA? Men, de säger att det är en obotlig sjukdom. ??? det gick snabbt i så fall….

NYTT 19/8 Läste idag att en byggnad för  ebolasjuka hade anfallits och plundrats och de sjuka fick fly…  då sprider sig smittan…..

NYTT 19/8 Hörde på nyheter att en kvinna kommit från Afrika /Nigeria?/ och misstänks ha sjukdomen ebola, kvinnan skall vårdas i Berlin.  Smittspridning?

*******

 

OCH:

Sjukdomen MERS kan ha blivit luftburen/
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2014/07/24/mers-may-have-mutated-to-airborne-agent/

Juli 2014 – Saudiarabien – Genetiska fragment av den dödliga Mers-viruset upptäcktes i luften i en lada, där en infekterad kamel hölls, enligt en ny studie. Resultaten visar att det behövs ytterligare studier för att avgöra om Mellanöstern respiratorisk sjukdom (Mers) kan överföras via luften, sade forskarna. Forskare samlade luftprover under tre på varandra följande dagar från en kamel i en lada som ägs av en 43-årig manlig Mers patient som levde söder om staden i Jeddah, Saudiarabien. Mannen dog senare. En av kamelerna i ladan bekräftades senare ha Mers. De luftproverna innehöll genetiska fragment av Mers som var identiska med dem som upptäckts i den infekterade kamelen och dess ägare, enligt studien i juli 22 numret av tidskriften mBio.

*

Vad säger Guds ord om de sista tiderna? Han säger att det ska bli svåra sjukdomar såsom pest och andra svåra sjukdomar och jordbävningar och svält m m, innan Jesus kommer tillbaka. Det är faktiskt sådant som vi hör rapporteras om idag och det kommer att bli mer av det, särskilt när det gäller allt resande på olika vis så är det smitta som far över världen.Inte så svårt att begripa…?   Läs artikeln om EBOLA.

 

Nöd och förföljelse

Matt  24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.
Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
Är detta något att ta till sig? Ja definitivt!
name-graphics-maria-545505

 

Enoks bok. Video

 

Bild Maria

Bild Maria

The Alberino Ananlysis – The Book of Enoch

Bibeln avslöjar väldigt lite om Enok  -den sjunde från Adam – men Judas bok nämner honom, därför måste Enok vara ansvarig för någon av böckerna om honom – frågan är vilken? Frågan om Enoks bok är egentligen i dessa tider om inte vi/man borde ta till sig varningarna som han ger, om tidens slut.

I videon  nämns tre olika versioner av Enoks bok.

Enok var en extra ordinär människa men författaren av 1 Mosebok behövde inte skriva om honom eftersom det som hände före Floden redan berättats  i  Enoks Bok. Katolska kyrkan förnekade Enoks bok och tog bort den- förpassade den bort så att ingen skulle kunna läsa sanningarna.

1 Mos 5:18-23   18 När Jered var 162 år blev han far till Hanok. 19 Sedan Jered hade fått Hanok levde han 800 år och fick söner och döttrar. 20 Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han. 
21 När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. 22 Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. 23 Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. 24 Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. 

 

Synd. /Säg inte nej till Gud.

 

 

cartoon bibel

Människan som sådan är livrädd för att höra ordet SYND. Vad är då synd och hur ska man begripa ordet synd?

= människans vilja att inte vilja veta av Gud eller att ha med Gud att göra = grundsynden, varav alla andra synder på grund av denna inställning kommer.

De flesta människor värjer sig allt vad de kan då man pratar om Gud och att Jesus är Frälsaren och vägen till Gud. Tar man inte reson så kommer ens liv att sluta med döden. Då är man förtappad och man mister sin själ och förgås. – Man kommer till helvetet om man säger nej till Gud. “Dö” betyder dels att avlida, men alltså även komma till helvetet. MEN se det får man inte berätta för människorna, de kan bli rädda och kränkta! (Det vore väl bra om man predikade sanningen för människorna istället för att stryka dem medhårs./Maria)

Arvsynd= människans onda sinnelag att vilja tjäna satan.

“Var och en som gör synd, han är träl under synden.” (Joh 8:34), “Alla har ju syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud.” (Rom 3:23

__________

Hur står det då till i världen?
Kan man säga att alla människor är goda och inte har någon synd i sig? Nej. De som inte vill tro gör ju uppror mot Gud och vill inte alls erkänna honom, att han finns eller att han kan göra mirakel eller att man kan bli fri, d v s frälst och få evigt liv.

Vill människan ha frid och fred? ja naturligtvis, men oftast på sina egna villkor.

Vad är då frid? = fred med Gud och som ger oss sinnesfrid med en inre styrka till nya tag i kampen mot det onda.

Vad händer vid frälsningen? = endast genom Guds NÅD från satans välde till att VILJA tjäna Gud på Guds sida i kamp mot det onda. I frälsningen fås genom Guds NÅD ett nytt sinnelag, helgat, genom bön och syndabekännelse inför Gud. Guds Gåva.

__________

Jesaja 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,
som gör mörker till ljus och ljus till mörker,
som gör bittert till sött och sött till bittert!

21 Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka!

Ur boken Guds himmel, en bok som kan slå hål på den “falska fromheten”, säger den kyrkoherde som skrivit boken och som vill visa på vikten av att följa Jesus genom livet. Boken är tryckt av European-American Evangelistic Crusades 1987

name-graphics-maria-545505

 

 

Fred på denna jorden? Matt 10:34-39. De sista tiderna

Foto IL

Foto IL

Jesus-is-Lord8

I Matt kap 10 läser vi  bl a om hur Jesus sänder ut de 12 lärjungarna,judarna väntade på ett politiskt och militärt styre…läs mer i Kap 10.

Alla människor känner tyvärr inte Jesus Kristus, världens Frälsare och Konung. Det är många som tror på att den jord vi nu har kommer att hämta sig och bli ok och fin att bo på, man behöver “bara” fixa till miljöförstöring och “global uppvärmning“, så är det klart. Ryssland, hot, separatister, Israel, Hamas, flyktingar, och många fler händelser som är så otäcka, vad ska ske? Gud har kontrollen över det och tiden.
Man kanske tror att alla pågående krig och flyktingströmmar, katastrofer och annat plötsligt skall ta slut för att kloka herrar reser runt och medlar i konflikter. Nej så är det inte. Vilken värld vi lever i.
Läs följande om vad Jesus säger om freden på jorden:

Inte fred utan svärd
34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.  Dessa rader handlar om ett av de viktigaste tingen vi kan göra: FÖLJA JESUS! Vad det än kostar. Nedanstående fick hans lärjungar veta och de som är lärjungar i dag får läsa och ta emot samma saker, även förföljelsen!

40 Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. 41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.”

Så här säger Jesus  om hur sanningen ska komma fram och hur fariséer och andra skall jaga livet ur de troende:

Matt 10:26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?

Det Jesus säger att vi ska säga, det säger vi, öppet och redigt. Inget kan rubba Guds kärlek till den troende eller fördriva hans Ande ifrån oss! Att ha kärlek och respekt för Jesus i alla lägen och tro på honom, det är det bästa för en människa, den människan klarar provet och får till sist sin lön.
Men det kostar….är man beredd?????????? Den stunden (som vi inte vet är när) då Jesus kommer åter för att samla de troende hem till sig då kommer människor att förstå VEM han egentligen är, det är så dags……..då. /

Matt 24:14 säger:

14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Den som står upp för för Kristus trots svårigheter klarar provet och kommer att få stor lön (se Matt 5:11-12)

 

name-graphics-maria-545505

 

 

Evangelium, vad står det där..Fariséer och mirakel

 

Evangelium

Vad skulle ske om  det plötsligt blev så att människor blev friska från sjukdomar? Vad skulle dagens fariséer göra och hur skulle de reagera? Det vet vi mycket litet om, men vi vet desto mer om vad som står i Guds ord om helbrägdagörelse.
Det var ju inte alls populärt bland fariséerna på Jesu tid, bl a därför blev ju Jesus korsfäst. Inte kunde helbrägdagörelse få ske, och inte på en SABBAT.
Då som nu skulle människor vara sin egen gud……..det står ego i pannan på folk.
Fariseismen är vaddå? Jo gudsförnekelse, och det är ateistiskt.

(”fariséer/farisé och det betyder som vi vet följande: ..medlem av judiskt religiöst parti, fariseisk: egenrättfärdig, självgod, skenhelig. Fariseismen: egenrättfärdighet, skrymteri.)

Där Jesus går fram kan vad som helst hända, eller hur? Och det hände! Människor blev friska, och människor gick från död (sömn) till LIV.
Där Jesus får gå fram blir sjuka friska, och de lama kan gå och de döva blir hörande, och mer.

Men det finns ett stort fel: Jesus får ju inte träda fram så som han borde få göra. DÅ skulle sjuka bli friska och onda andar som det finns så väldigt många av i människor, de skulle lämna med ett skrik.
Vill man ha det så? Nej inte dagens fariséer heller, lika lite som på Jesu tid. Den process som Jesus gick igenom finns idag också, har du tänkt på det???? I dagens anmälningspliktiga samhälle där Big Brother är så stor och Jesus så liten bland folk, där sker det skumma saker, och fler bli det.

MIRAKEL ÄR MIRAKEL, men man hör inte om dem och man ser dem inte. Men de finns för Jesus lever, men/och falska profeter skall inte räknas som undergörare.

För trettio silverpenningar blev Jesus, Herren och Mästaren, förrådd och fängslad, torterad och dödad. Han är hatad i dag också.

MEN, Halleluja! Han LEVER idag! och han gör mirakel fortfarande, på många olika vis. Lär känna honom och bli förvandlad och få ett nytt liv! Lita på Jesus!

*

“Om världen hatar eder, så betänken, att hon har hatat mig förr än eder”. Joh ev 15:18
“Den som hatar mig, han hatar ock min Fader”. /Joh ev 15:23

Jesus förrådes: Joh evangelium kap 18.
Jesus gisslas, begabbas, dömes, korsfästes, uppgiver andan, begraves. Joh evangelium kap 19
Jesus uppenbarar sig efter sin uppståndelse för Maria från Magdala, för apostlarna och särskilt för Tomas. Joh evangelium kap 20
Jesus uppenbarar sig vid Tiberias´ sjö för några av sina lärjungar. Joh evangelium kap 21: 14 var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar.

Bild Maria

Bild Maria

 

 

name-graphics-maria-545505

 

 

 

 

 

Vårt dagliga bröd./ Jesus svarade: “Jag är livets bröd…Joh 6:35

 

rosor video foto 030

Vårt dagliga bröd får vi från Gud, vi ber honom att hjälpa oss med allt, och det gör han. Han har stor omsorg om oss troende och vill visa oss vägen i allt, och genom allt. Vårt dagliga bröd är den mat vi får var dag, men inte alla får det brödet av olika svåra anledningar som vi väl känner till. Anledningar är krig och svält och människor som tycker krig är viktigare än ett fungerande och gott kristet samhälle!

I morse då jag satt med bibeln och hade bett den Herrens bön som Jesus visar oss, så tänkte jag som så många gånger förr på att det dagliga brödet är ju just BRÖDET som är GUDS ORD! Ge oss idag det ord som vi behöver från himmelen, från Gud, där han talar! Å vilken härlig stund jag hade med bibeln och brödet från himmelen.

Joh 6:31 Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.”*
Joh 6:32 Då sade Jesus till dem: “Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen.
Joh 6:33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.”
Joh 6:34 De sade till honom: “Herre, ge oss alltid det brödet!”

Joh 6:35 Jesus svarade: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Herrens bön

9 Så skall ni be:

Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.

10 Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.

11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

12 Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.

13 Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde. 

 

Ske din vilja

________

Så skall ni be säger Jesus!

name-graphics-maria-545505

 

Hillsong,Gud och Allah, hädelse, blasfemi. Greed (Girighet) Falsk profet. Ja, sedan länge…Se upp SVERIGE!.

 

Tre videos visas här och de är om fenomenet Hillsong i Australien, och de finns lite överallt på jorden, ja. De har förgreningar överallt. Vad du kanske inte visste är att 55 miljoner av deras pengar inte är skattade.
Vad du kanske inte heller visste är att B Houston säger att kristna och muslimer tjänar samma gud…………………Gud? Allah..det går för långt nu. Tala om hädelse och blasfemi. Man säger att B Houston inte ens borde få undervisa i en söndagsskola! han är: En falsk profet, en i raden, ja.

Lyssna och lär om de populära Hillsong och vad de står för: GREED, vilket betyder GIRIGHET! de talar bara om pengar!

*

Hillsong Money Machine – Mon 18th Feb 2013 (A Current Affair) The love of MONEY
http://youtu.be/4TUT98mOwKs

*

Sanningen gör ont och lögner dödar:
Truth Hurts, Lies Kill: Hillsong/Islam, The Pope/Copeland, Corrupt Christian Music!
Vakna upp och se vad som nu sker från påvens håll och de som blint följer honom! Här i filmen ser du sekvenser som man inte kan undgå att bli äcklad utav, skulle det vara kristendom…..från frälsta människor? NEJ! Friendly with the world? No!

Bibelord:

Upp /Rev 18:20-22

Mark 12:24

Joh 5:43

Hes 18:32 /Ezekiel

Hes 13:10 /Ezekiel

 

 

Ont i själen.. Bli ett Guds barn, Var ett Guds barn! Vi flyr till Gud och stannar där! Umgås med Gud alltid!! En levande tro, ett levande hopp.

 

Gränsta 011

Har du gemenskap med en levande Gud?

Man kan ha gemenskap med Gud och ändå ha ont i själen, en stor smärta. Man kan ha erfarenheter som är så plågsamma att det tar år att förstå vad Jesus kan göra för en.
Man kan ha ont i själen och se mörker fastän man är frälst, men kanske inte frälsningen gått in på djupet, kanske har man brist på undervisning om omvändelse och inte förstår vad som sagts en.
Man kan ha ont i sitt hjärta och känna ångest fast man är ett Guds barn.
Det kan vara för att man inte kommit så långt i sin tro. Det kan vara sjukdom m m.
Men:
Om man har vandrat med Gud en tid, kanske ganska länge, så förstår man vad barnaskap och frihet är. Då blir man fri.
Saker kan göra ont, mycket ont….men varför? För att man har prövningar. Varför har man prövningar då? Gud tillåter prövningar och en del är från honom och en del från satan.
Varför är själen bedrövad? Varför förstår man inte att Gud finns till hjälp i allt? Nej, man kanske inte känner honom eller vill lära känna honom, men då blir det svårt att få någon hjälp! om man inte bryr sig om Gud, eller att bli frälst så att man kan börja gå den rätta vägen- den vägen som är Jesus och som går till Gud. Se i psalmerna, Se på Job, se på Daniel i lejongropen, se vad Jesus fick lida för att han var Jesus. Se på alla som lidit genom tiderna…….svårigheter, hemska svårigheter för de som blev martyrer för Jesus Kristus. Tala om lidande.
När man dör bort från sig själv, när man dör med Kristus, då släpper man kontrollen. Läs psalmverserna och se vad det står om lidande och hur Gud är den ende som hjälper. Gud är Gud, för den som vill. Bli ett Guds barn, Var ett Guds barn! Vi flyr till Gud och stannar där! Umgås med Gud alltid!! man måste ha en levande tro, en levande tro på en levande Gud.

*

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.
*

Ps 19:8 HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa.

Ps 19:13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Ps 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Ps 25:1 Av David. Till dig, HERRE, lyfter jag min själ

Ps 25:20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig.

Ps 27:2 När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och mina fiender, då skall de själva stappla och falla.

Ps 30:13 Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Ps 31:8 Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.

Ps 31:10 Var mig nådig, HERRE, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp.

Ps 33:19 Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid.

Ps 33:20 Vår själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och vår sköld.

Ps 34:3 Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

Ps 35:9 Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning.

Ps 43:5 Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Ps 44:26 Vår själ är nerböjd i stoftet, vår kropp ligger nertryckt till jorden.

 

Foto IL

Foto IL