Archives

Iniquity- Vad begår folk idag? Jo missgärningar ….. fritt val/ fritt fall

Se video

orättvisainjustice, iniquity, inequity, wrong
orättfärdighetinjustice, iniquity, inequity
ogärningmisdeed, iniquity, atrocity, enormity, ill-deed
syndsin, pity, error, peccancy, iniquity


Gud skapade allt och alla och han skapade också ONT och GOTT. Människan fick ett VAL! Se videos.

Bild o hälsn Maria

NT

DET NYA FÖRBUNDETS HÄRLIGHET OCH MÖJLIGHET

Undervisning av Tage Johansson https://midnattsropet.se/midnattsropet/det-nya-frbundets-hrlighet-och-mjlighe/

Förbund – ett ömsesidigt förhållande.Vi får först ställa oss den frågan, vad menas med förbund. Bibeln är ju indelad i två förbund; gamla och nya förbundet. Förbund är ett ömsesidighetsförhållande, en överenskommelse mellan två parter som åtager sig ömsesidiga förpliktelser. Förbundets grundtanke är gemenskap. Gud upprättar gemenskap med människan, för att knyta kärlekens band. (2 Kor. 11:2) En måltid i bibeln var ofta ett uttryck för att knyta vänskapsband. Jesus säger i sändebrevet till Laodicea:-…om någon öppnar för mig, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. (Upp. 3:20)
Förbund – krav eller erbjudande Ett förbund kan uppfattas som ett krav eller erbjudande. En rätt insikt hjälper oss att uppleva det som ett erbjudande, om vi väljer att lyssna till förbundets ord. Hemligheten är när Jesus blir förbundets uppfyllelse. Detta förebildas i Gamla förbundet genom att förbundets tavlor lades i arken, som är en förebild till Kristus. Först slogs tavlorna sönder, men nästa gång Mose fick dem av Gud, blev de lagda i arken.Hemligheten är alltså när Kristus blir ordets uppfyllelse i oss. Kristus i oss, vårt härlighetshopp. (Kol. 1:27)

Undervisning i alla stycken

Det nya förbundet, med dess möjligheter kommer till människan, genom ordets undervisning på samma sätt som då Mose, efter det att Gud hade visat honom en mönsterbild, om vilken Gud sa: ”Se till att du i allt gör efter mönsterbilden”, skulle för att sedan förverkligas, noggrannt förmedlas genom undervisning.I 2 Tim. 4:2 står det om en undervisning i alla stycken. Kristus tar gestalt i oss i proportion till hur mycket plats vi ger rum för ordets undervisning i våra hjärtan. (Ef. 4:15) När detta sker, blir ordet, som är Kristus, synliggjort i hela vår vandel.Det blir som det står i 1 Petr. 1:15 en helig vandel. En vandel som är värdig Kristi evangelium,. Guds ord blir synliggjort i våra gärningar, i vårt tal, i vårt kroppsspråk och vårt sätt att kläda oss, osv. Hur man bör förhålla sig i Guds församling. (1 Tim. 3:15)


Nya förbundets stad

Det nya förbundets stad upprättas genom en gudomlig ordning. Om församlingen skall utgöra och vara en stad som Jesus talar om i Matt. 5:14, måste den vara uppförd enligt det himmelska stadsbyggnadskontorets ritning. Den andliga innebörden beträffande församlingen som en stad på ett berg, är mycket intressant. När människor som inte känner Gud bygger en stad, placeras inte ens en så ringa detalj som en lyktstolpe på fel plats eller något annat föremål på måfå. Nej, det följer en bestämd ordning. Hur mycket viktigare är det då inte att Guds ordning blir upprättad. Paulus gladde sig när han såg den ordning som var rådande i Kolosse. (Kol. 2:5)

Trons lydnad

Gud vill i denna tid upprätta trons lydnad. Paulus skriver till Korinterna att när lydnaden fullt har kommit till välde bland dem, då är vi redo att näpsa all olydnad. (2 Kor. 10:3-6)Trons lydnad är inte svår att uppnå. Om det nya förbundet får plats i våra hjärtan, blir det som det står i Rom. 6:17; att de hade blivit av hjärtat lydiga att följa den lära som hade givits som mönsterbild. Jesus sa: ”Om någon älskar mig, så håller han mitt ord.” (Joh.14:23) Nya förbundet upprättas genom att människan öppnar sig för Anden som utgjuter kärlek i hjärtat till undervisningen om mönsterbilden. Det stora avfallet i ändens tid har sin grund i att människorna inte ger kärleken till sanningen rum. (2 Tess. 2:10) Det står i Hebr. 4:2 att på Gamla förbundets tid, blev det löftesord de fick höra till intet gagn, eftersom det inte genom tron blev upptaget i deras hjärtan.


Äta hela lammet

Hur kan vi då uppleva nya förbundets kraft och härlighet; uppleva att han får lägga sina lagar i våra sinnen och skriva dem i våra hjärtan? Det sker när Kristus får den plats han skall ha i våra liv. Budskapet till Israels folk var tydligt och klart. Man skulle äta hela Lammet. (2 Mos. 12:9) Jesus själv talar i Joh. 6:56 om att dricka hans blod och äta hans kött. Det vill säga att han får förena sig själv med oss igenom sitt blod som talar om hans liv och hans kött som talar om hans ord.


Kompromiss och endelad håg vårt hinder.

Om man nu hörde hans röst och höll hans förbund, så skulle de vara hans egendom framför andra folk på jorden och vara ett rike av präster; ett heligt folk. Det är vårt kompromissande och vår delade håg som hindrar oss att uppleva hela det nya förbundets härlighet. Det står i 2 Mos 40:33-35, att när Mose hade fullbordat allt arbete enligt mönsterbilden, uppfylldes tabernaklet av Herrens härlighet. Det går aldrig att köpslå med människor som inte vill ha hela Kristus; som vill ha utrymme för sitt eget synsätt och som inte är förankrade i Ordet. I 2 Mos. 32:29 står det om att Levi barn, som fick taga handfyllning till Herrens tjänst och fick erfara hur välsignelsen kom över dem, på grund av att de hade stått emot sina egna söner och bröder. Problemet för folket som Gud kallade ut från Egypten, och som det står så underbart att han tog dem vid handen och förde dem ut, men som sedan inte förblev i hans förbund. Likadant var det med det folk som drog ut från Babel. Man förde något med sig ut som inte var förenligt med Gudsuppenbarelsen.Hade inte Mose liksom Esra och Nehemja gjort upp med dessa ting, hade Guds verk inte kunnat gå vidare. Det är två ting förbundet innehåller: Ordets skarpa svärd, som verkar åtskiljande, men också det som förenar till Andens enhet, där man blir ett hjärta och en själ.

Maria

Det nya och det gamla förbundets ämbeten. 2 Kor 3 / TRO och fasthet

028
2 Kor 3
Korinthierna själva är ett anbefallningsbrev för Paulus.
Det nya och det gamla förbundets ämbeten.
*
1. Börjar vi nu åter att anbefalla oss själva? Eller behöver vi
kanhända, såsom somliga, ett anbefallningsbrev till er? Eller
kanhända ifrån er?
  Apg. 18:27. 2 Kor. 1:12. 5:12. 10:8.
2. Nej, ni är själva vårt brev, ett brev som är inskrivet i våra
hjärtan, känt och läst av alla människor.
  1 Kor 9:2.
3. Ty det är uppenbart att ni är ett Kristus-brev, avfattat
genom oss, skrivet inte med bläck, utan med den levande
Gudens Ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött,
på människohjärtan.
  2 Mos. 24:12. 31:18. 34:1. 5 Mos. 10:1.
  Ords. 3:3. Hes. 11:19. Rom. 15:16.

4. En sådan tillförsikt har vi genom Kristus till Gud.
5. Inte som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något,
såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi har
kommer från Gud,
  2 Mos. 35:31. Fil. 2:13. 2 Petr. 1:20.
6. som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett
nytt förbund, ett som inte är bokstav, utan är Ande;
ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.
  Jer. 31:31. Joh. 6:63. Rom. 2:27. 7:6, 10. 8:2. 1 Kor. 11:25.
  Hebr. 8:6.

7. Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat
på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn inte kunde
se på Moses ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken
dock var försvinnande,
  2 Mos. 34:29.
8. hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha!
  Gal. 3:2, 5, 14.
9. Ty om redan fördömelsens ämbete var härligt, så måste
rättfärdighetens ämbete ännu mycket mer överflöda av härlighet.
  5 Mos. 27:26. Rom. 1:16. 3:21. 4:15. 2 Kor. 5:19. Gal. 3:10.
10. Ja, en så översvinnlig härlighet har detta ämbete, att vad som
förr hade härlighet här visar sig vara utan all härlighet.
11. Ty om redan det som var försvinnande framträdde i härlighet,
så måste det som blir beståndande ha en ännu mycket större
härlighet.
12. Då vi nu har ett sådant hopp, gå vi helt öppet till väga
  Ef. 6:19.
13. och gör inte såsom Mose, vilken hängde ett täckelse för sitt
ansikte, så att Israels barn inte kunde se hur det som var
försvinnande tog en ände.
  2 Mos. 34:33.
14. Men deras sinnen blev förstockade. När det gamla förbundets
skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse
oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.
  Jes. 6:10. Klag. 3:65. Hes. 12:2. Rom. 10:4. 11:7.
  Ef. 2:15. Hebr. 8:13.

15. Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över deras hjärtan,
då Mose föreläses.
16. Men när de en gång omvänder sig till Herren, tas täckelset
bort.
  Jes. 25:7. Matt. 13:11. Rom. 11:23.
17. Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
  Joh. 4:24. 8:36. Gal. 5:1.
18. Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens
härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från
den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar,
som själv är Ande.
  2 Mos. 24:17. Ps. 84:8. Rom. 8:29. 1 Kor. 13:12.
  2 Kor. 4:4. 1 Joh. 3:2.

_______ De förändrade liv som blivit resultatet av Paulus och hans medarbetares arbete räckte som bevis.  Paulus skryter inte utan ger Gud äran  för allt som skett ( 3:4-5) Paulus är ödmjuk inför Gud.Ingen klarar sin uppgift utan hjälp från Gud. Ingen är tillräckligt skicklig i sig själv att utföra det uppdrag Gud har kallat oss till. Utan den helige Ande når vi inte ända fram. Som Kristi vittnen är det nödvändigt att vi har den karaktär och är kanaler för den särskilda kraft som bara Gud kan ge.

 

name-graphics-maria-650578

 

Guds ord.Vill man bekanta sig med det urgamla ordet som gäller idag?

 

NamnlösGuds ord

 

Guds Ord. Vill man bekanta sig med urgamla ordet?

Bibeln är Guds ord, vad man än säger om den saken…och det gör man ju…Men, människor har i alla tider hört och läst Guds Ord, så det måste ju ha något att frambära eller hur? Hur läser man bibeln och varför och hur kan man förstå Guds ord? Det är omtvistade frågor som jag svarat på många gånger, och jag hittade nyss några bibelord som förklarar lite av lyssnande och lärande och förståelse av ordet som Gud gett till oss alla.

‘De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. ‘(Neh 8:8)

‘Och allt folket gick då i väg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått de ord man hade förkunnat för dem. ‘(Neh 8:12)

‘Jesaja 28: … han som en gång sade till dem: “Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse.” Men de ville inte höra. (12)

Och HERRENS ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.” Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade. (13)

I denna versen 13, berättas att man inte reagerade för profeten Jesajas budskap! De ansåg inte att det hade något att lära av honom. De visste bäst själva! Men deras inställning innebar att de skulle få lov att rätta sig efter assyrierna vilket var ändå värre än att lyssna till Jesaja.

Idag finns det inte mycket till profeter att lyssna till, de flesta är falska profeter som inte vågar att tala om sanningen för folket, i så fall hade nog folk vänt om och sagt ett ja till Gud vid detta laget! De flesta “profeterna” är självutnämnda och vill inte veta av Guds visdom!! De har nog av visdom själva, tror de.

‘Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna’. (Mark 4:33) Ja Jesus Kristus predikade/berättar ordet på ett sådant sätt att människor drogs till honom i massor och lyssnade, Jesus talade också ofta i liknelser så att folk kunde förstå bättre. Jesus säger alltid sina ord så man förstår dem, och är man frälst talar den helige Ande till oss så att vi förstår.

Ja man kan predika ordet så att människor förstår, men man är så rädd för Guds ord att man inte vågar att lyssna eller undersöka vad det handlar om. Man har INGET till övers för tro. Sådant sysslar ju bara knäppgökar med och dårar.
Ja, t ex jag är en dåre för världen, för jag älskar Guds ord, och vill följa det av hela mitt hjärta. Vill du?

mission

 

NamnlösMaria

 

 

Saved or Lost, Video, /My soul refuge/Eng-Sv

 

Bild Maria

Bild Maria

*

Almighty GOD has only ONE covenant with mankind, and that is in his Son Jesus Christ. The BLOOD of His Son Jesus Christ is the only BLOOD that will ATONE for your sins. You are either IN covenant with God or you are NOT in covenant with God. This applies to ALL of humanity, both Jewish and Gentile, with NONE left out. You certainly have a choice to make regarding Jesus Christ, and whether YOU want to be SAVED or LOST for eternity.

Neither by the blood of goats and calves, but by HIS OWN BLOOD he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: How much more shall the BLOOD OF CHRIST, who through the eternal Spirit OFFERED HIMSELF without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the new testament (COVENANT), that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. (Hebrews 9:12-15)

*

SVENSKA:

Allsmäktige Gud har bara ett förbund med mänskligheten , och det är i hans Son Jesus Kristus . Blodet av hans Son Jesus Kristus är det enda blod som kommer att försona  dina synder . Du är antingen i förbund med Gud eller  inte  i förbund med Gud . Detta gäller för hela mänskligheten , både judiska och icke-judiska , med INGA har utelämnats . Du har verkligen ett val att göra om Jesus Kristus , och om du vill bli frälst eller förlorad för evigheten .

Hebr 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 13 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

*

9:15-22 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. 17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. 18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. 19 När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. 20 Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla.* 21 På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. 22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Bibelord: Hebr 8:10-8:12

Hebr 9:12-9:15

John 1:29

Hebr 10:5-10:9

Hebr 10:10-10:19

Hebr 9:12-15

Hebr 10:20-10:23

Rom 5:1, 5:8, 5:9

John 14:6

Acts, Apg 4:10-4:12

Hebr 1:1-1:3

/Folkbibeln/

Foto Maria

Foto Maria

 

 

 

Bibelord/ Överlägset det gamla…Den rätta vägen

 

2 Kor 3:6

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

*

-Ingen utom Jesus har lytt lagen i sin helhet, och därför är vi alla dödsdömda. Lagen gör oss medvetna om synden men kan inte ge oss liv. Evigt liv kommer från den helige Ande som ger nytt liv till alla som tror på Kristus.

Lagen om vad som är rätt hjälper oss fortfarande att avslöja och visa hur vi ska leva å att vi behagar Gud, men förlåtelse finns bara i Jesus Kristus (se Rom 7:10-8:2)

*

Hebr 8:7
Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.

-Det gamla förbundet är lagens förbund som reglerade förhållandet  mellan Gud och folket. Det nya är Nådens förbund, Jesu erbjudande att förlåta vår synd och föra oss till Gud genom sin offerdöd, något helt nytt som når förbi Juda och Israel  och ut till hela världen och med en ny tillämpning eftersom det skrivs i våra hjärtan och sinnen. det erbjuder en helt ny väg till frälsning: tro i stället för djuroffer.

Har du tagit emot detta nya erbjudande och börjat vandra på den rätta vägen?

/Maria

Det gamla och../Det nya förbundet/Överlägsen storhet

 

*

Hebreerbrevet vill visa på fullkomligheten och storheten hos Jesus.

*

Hebreerbrevet är ett mästerligt dokument, skrivet för att bevisa hur unikt och överlägset det NYA FÖRBUNDET är. Det genomgående budskapet i brevet är den kristna trons överlägsenhet över judendomen.

Orsaken till detta är JESUS, som i sig själv garanterar fullståndig frälsning.

Bibelord du kan läsa om detta:

Hebr 1:1-3;   Hebr 1:4-10:23;   Hebr 1:4-2:18;    Hebr 3:1-19;   Hebr 4:1-13;   Hebr 4:14-7:28.

Kristendomen överträffar judendomen genom ett bättre förbund (Hebr 8:1-13),  ett bättre tempel ( Hebr 9:1-10) och ett bättre offer för synd (Hebr 9:11-10:18).

Nyckelversen i Hebr lyder:

Heb 1:3  Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han – sedan han hade utfört en rening från synderna – satt sig på Majestätets högra sida i höjden.


Maria

Det gamla och nya /Hesekiel.Synd.Bli rena. Liknelse

 

Gud vill att vi ska renas, att vi ska bli fria från synd. Det kan gå till på olika vis och inte alltid förstår vi varför vi får gå igenom vissa saker. Läs om Jerusalem och synd i Hes 24:6-13

Jerusalem liknas vid en gryta som blivit så rostig och smutsig att den inte ens kunde renas i eld. Gud ville rena de människor som bodde i Jerusalem vid denna tid på samma sätt som han vill befria människor idag från deras synd.

Ibland gör han det genom att sända problem i vår väg. Under svåra omständigheter kommer vi oftare närmare Gud, och då är det ett utmärkt tillfälle att bekänna sin synd och låta honom rena oss med sin eld.

Se svårigheten som en möjlighet till tillväxt och mognad. Se framförallt till att synden aldrig får dominera ditt liv så att Gud måste verkställa sin dom (se 1 Kor 11:29-30) Det bibelstället är mycket intressant om man tänker på hur man på olika ställen tar nattvarden idag, det sker   minsann inte så vördsamt som Herren vill/ville, /har bestämt.

Du kan läsa vidare i 1 Kor 12 kapitlet om andliga gåvor, det är väl så idag mer än någonsin att den som har fått andliga gåvor använder dem i en slags makt över andra människor. Ja det pågår verkligen många otrevliga och felaktiga handlingar! som dessutom knäcker många människor, fast det skulle varit till uppbyggnad. Så hemskt fel det kan bli när man inte lyder!

            /Maria

Det Gamla och Nya förb./ Rom 7:9-13

 

 Synden har alltid fört människan bakom ljuset genom att utnyttja lagen. Orden här  är verkligen sanna, Läs dem igen. Synden är verklig, ja synden är verklig och hemsk. Lagen är nödvändig men människor vill inte inte veta av den.
Låt oss se lagen ur en vidare synvinkel- i ljuset av Guds nåd och barmhärtighet. Gud vill skydda oss från det som skadar oss.
Att dö från köttet är inte lätt.

Det står i Romarbrevet:

Rom 7:9  Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv,

Rom 7:10  och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död;

Rom 7:11  ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.

Rom 7:12  Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.

Rom 7:13  Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.

 /Maria

Det gamla och Nya förbundet /Omskärelse

 
 
 Usa Resan 473
Inseglet på Abrahams förbund med Herren var omskärelsen, som på sitt bestämda sätt var ett tecken på att förbundet också gällde hans säd från släkte till släkte, och nu läser vi om vad som hände i det NYA förbundet genom Jesus:

Hjärtats omskärelse. I det Nya förbundet i Jesu blod är omskärelsen av ett annat slag. Den är en andlig akt av Gud själv genom den helige Ande och kallas “hjärtats omskärelse”.

Det är avlägsnandet av det köttsliga hjärtat för att ersätta det med ett nytt hjärta som gör det till en den helige Andes boning.

Och detta är uppfyllelsen av det profetiska ordet i Jeremia: “Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder…nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i komande dagar, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan ska jag skriva den, och jag ska vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” /Jer 31:33

Det som gör den kristne olik alla andra är den helige Ande. Det är genom den helige Ande som människan blir född på nytt och blir medborgare i Guds rike. Ett insegel är ju en stämpel som gör t ex dokument juridiskt bindande.

I biblisk tid hade man inte alltid pengar med sig när man gick ut för att handla. Men man hade sin stämpel, oftast på en klackring. Det man bestämde sig för att köpa stämplades för att senare upphämtas. Ingen annan kunde under mellantiden köpa det som var stämplat. Detta skulle vara olagligt. Säljaren hade inseglet som bevis på att köparen skulle komma och lösa sin egendom.

 I det nya förbundet med Herren har vi blivit “märkta” med den helige Ande. När Jesus Kristus framburit sitt blod i det allraheligaste i himlen, en gång för alla, och därigenom vunnit en evig förlossning, kunde han sända den helige Ande att “omskära” deras hjärtan, som bekände honom som sin Frälsare och Herre. /Apg 2:33/

De blev stämplade som HANS EGENDOM, och legalt ÅTERLÖSTA. Och när de blev BESEGLADE med den helige Ande blev de “annorlunda” än andra människor, ty den helige Ande är en mycket realistisk kraft som gör att synden inte längre råder över dem. De har fått förmågan att leva fria från världsligt väsende, och har blivit bärare av det liv som är en välsignelse för världen. “Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se något nytt har kommit!” /2 Kor 5:17/

Det gamla och Nya Förbundet/Kristus

 

 

Vad är bibelns röda tråd? Där bibeln börjar, där börjar också kärleken. Och den platsen den börjar på är i Lustgården. Och där i Lustgården börjar begynnelsen på LIDANDET. Det lidande som övergår mänskligt förstånd.

Gud kände ett oerhört lidande då allt gick fel i den lustgård han hade skapat för människan. Gud är kärleken och han ropar till oss alla: Var är du? Satan är ju glad förstås, för han är ju så dum så han tror ju att Gud inte skall kunna ta tillbaka makten. Vad bibeln därför handlar om är det BLODSFÖRBUND som kommer genom hans Son, Jesus Kristus.

Det är detta som bibeln handlar om: Det nya livet, den röda tråden, Korset och blodet och Guds vilja för människan. Man kan läsa Gamla Testamentet utan att förstå det, och man kan tycka att det är en gammal uttjänt bok som inte har något speciellt innehåll, men man kanske inte har den helige Ande i sig och kan därför inte förstå vad texten vill säga.

Nuförtiden har vi väldigt mycket av politik, religiositet, personlig stolthet; ja det är precis som förr… Fariseer och sadukkeer och alla möjliga lagvrängare och maktpersoner fördömde det som Gud ville göra. De ville inte lära känna Gud och rätta sig efter honom eller förstå hans vilja, så är det idag också.

Redan i Moseböckerna har vi Mose som skriver om Jesus, den som skall komma! Det är många som förkastar både början och slutet på bibeln. Jesus sade då han uppstod och mötte lärjungarna och andra: “Det är, såsom jag sade till er, medan jag ännu var bland er,att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i MOSE LAG och HOS PROFETERNA och i PSALMERNA./ (Luk 24:44)

Jesus förklarar att Gamla Testamentet handlar om honom. Lärjungarna har svårt att fatta detta för detta har de inte fått någon undervisning om i synagogan, men JESUS vet! Och varför? Jo, för att Jesus öppnade deras sinnen! Läs i Lukas 24:45-47 där Jesus säger att :

Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk och först i Jerusalem.

 På detta sätt länkade Jesus samman det gamla förbundets skrifter med det nya förbundets stora händelse. Det Gamla testamentet berättar om det som SKALL HÄNDA. Det NYA Testamentet berättar om det som HAR HÄNT. Röda tråden… bibeln….

Det Gamla och Nya Förbundet /Synd

 

 

Det Gamla förbundet och tillbedjan och offer;ja vad handlar det om?

*När Gud undervisade folket om hur de skulle tillbe honom lade han en mycket stor vikt vid offrandet. Varför? Under denna tid var det den enda vägen Gud erbjöd för förlåtelse av synd. Ända från det första syndafallet hade Gud gjort det klart att syn skilde människor från Gud och att synd straffades med döden.

Eftersom alla har syndat (Rom 3:23) beredde Gud genom offren en väg till förlåtelse och återupprättelse av relationen med honom. Därför att Gud är full kärlek och nåd bestämde han redan från första början att han skulle komma ner till vår värld för att dö och därmed sona alla människors synd.

Detta gjorde han genom sin Son Jesus, som i sin egenskap av Gud kom till jorden och blev människa. Under mellantiden, innan Gud gjorde detta yttersta offer att sända sin Son, fick människan i stället döda ett djur som syndoffer.

Detta djuroffer hade en dubbel betydelse: 1) djuret gick symboliskt in i syndarens ställe och sonade skulden och 2) djurets död kunde tillgodoräknas och därmed skona någon annans liv (syndarens). Detta offersystem användes under hela Gamla Testamentets tid. det var en aktiv metod att undervisa folket om Gud och leda det tillbaka till honom.

Men under Nya Testamentets tid blev Jesu offer av sitt eget liv det sista som behövde göras. Han tog på sig offret en gång för alla. Djuroffer var inte längre nödvändiga. Alla människor kan nu bli räddade (frälsta) från dödsstraffet för synd genom att bara tro på Jesus och ta emot den förlåtelse han erbjuder. /3 Mos 1:2-3  /Ta emot Jesus!