Tag Archive | JESUS

Den stora tomheten, Bli väckt!

DEN STORA TOMHETEN

PUBLICERAT AV WEBMASTER

Av Arne Imsen 1949, då han verkade som evangelist i Norrtälje.

”Bara tomhet, säger Predikaren, bara idelig tomhet! Allt är tomhet” 
(Pred 1:2).

Som överskrift till kapitlet ur vilken ovanstående vers är hämtad, och för övrigt över hela denna bok, kan man skriva: Den stora tomheten.
Konung Salomo – som är bokens författare – var en belevad man, som hade prövat åtskilligt av vad denna världen hade att bjuda. Men trots konungslig makt och ära och jordisk rikedom, härlighet och glans så tvingades han av sin inre människa att skriva över det hela: ”Allt är tomhet.” Det fanns nämligen intet under solen som kunde fylla det tillsynes bottenlösa djup av tomhet, som var i hans själ.
Det är inte enbart Salomo som har känt och upplevt detta. Nej, han gör sig här till förespråkare för alla tiders människor, ty åtskilliga har levt och åtskilliga lever ett innehållslöst liv. Många är de, som när de blickar tillbaka på sitt förflutna liv för att se vad det har givit, i förtvivlan utbrister: ”Bara tomhet!” Stort är också deras antal som för denna fruktansvärda tomhetskänslas skull i förtvivlan tar sina egna liv.
När man blickar ut över vår tids nöjesjäktade ungdom, så tvingas man ovillkorligen att fundera över vad som kan vara den främsta orsaken till denna väldiga och tillsynes alltmer tilltagande nöjeshets. Denna fråga har ju annars varit ganska aktuell under senare år, den har varit ämne för diskussion på flera platser. Men det är som väl alla förstår ett långt steg mellan ett vackert talesätt om vad som borde göras för att rädda det kommande släktet, och att i verkligheten omsätta den goda tanken i praktisk handling.
Någon säger måhända att tiden i vilken vi lever är ond, och det är ju alldeles riktigt. Men detta argument är inte på långa vägar något försvar för vår tids ungdom, ty ond har tiden alltid varit. ”Världen är i den ondes våld”, det har vi en gång för alla fått vetskap om, och det får nog allt liv som föds på denna jord känning av, mer eller mindre. Men utan att överdriva så kan vi väl fastslå att bakom kamouflagen så känner man nu, som människor i alla tider känt, att intet under solen kan fylla det inre tomrummet. Nej, man drives istället fram, kanhända från det ena bullrande och stojande nöjesarrangemanget till det andra, av denna intensiva tomhetskänsla. Och därför att man nu i allmänhet har så stora möjligheter att tjäna pengar, i jämförelse med vad folk förtjänade förr i tiden, så offrar man så mycket mer på sin glädjefattiga själ. Ja, man söker och söker och offrar nästan hur mycket som helst för att om möjligt få sin törstiga själ tillfredsställd.
Vi tycker ju att det är fullkomligt meningslöst att kasta bort sin tid, och i många fall sina surt förvärvade pengar, på det som ändå icke kan fylla själens krav. Förnuftigt folk måste ju erkänna riktigheten av detta påstående.
Men trots allt vore det ändå lindrigt, om det endast vore pengarna som ginge åt, och jag vet att det finns ungdomar, och även äldre, som tror det hela enbart är en penningfråga. Nej, det är inte bara vecko- eller månadsavlöningen som går åt på profithajarnas altare. Det värsta är att hela livet blir, för den som ej låter sig varnas i tid och söker det som är bättre, en stor besvikelse och därför missriktat och förstört. Och då, om icke förr, har man gjort den upptäckten att det som såg så lockande och inbjudande ut, var endast ett stort bedrägeri eller iögonenfallande hägringar. Man blev bjuden stenar istället för bröd.

Vi har i vår tid massor av sådana, som kan bevittna sanningen av det jag här säger. Jag har mött relativt unga människor som har sökt i åratal i olika föreningar, bland kamrater och på de stora nöjesfälten, efter det som kunde fylla den tomma själen med liv och riktig glädje. Men ju mer de har sökt och ju mer de har offrat på dessa saker har de fått känna vilket skriande och bottenlöst djup av tomhet som fanns bakom det som för ögat såg så tilltalande ut, och trots sin ungdom så har man i många fall tröttnat på livet. Men desto bättre är det att ingen är ämnad till eller behöver gå ett så fruktansvärt öde tillmötes.

Nu må ingen tro att denna artikel har kommit till för att döma eller slå ned på vår tids ungdom. Nej, det har jag ingen rätt att göra. Men därför att jag själv är ung och vid flera tillfällen sett det tragiska i detta förhållande, och framförallt därför att jag själv funnit en som kunde fylla mina behov i härlighet, önskar jag med dessa rader peka på Honom som kan och vill fylla tomrummet som finns i din själ. En sångförfattare sjunger, och jag stämmer in av hela mitt hjärta: ”En det kan, jag säkert vet.” Finns det då endast en som kan, vilken är denne ene? Jo, sångaren sjunger vidare: ”Jesus Frälsaren från Nasaret.” Således är det endast Han, som kan fylla det inre behovet, som varje människa på denna jord har eller har haft. Bibeln, livet och erfarenheten säger oss detta. Ja, jag vågar påstå att om varje ung man och kvinna i våra dagars Sverige, fick ett möte med den levande Jesus så skulle på ganska kort tid alla biografer, teatrar, danssalonger, krogar, spritbolag och för övrigt alla nöjesanordningar bli avfolkade avsevärt. Och den alltmer tilltagande ungdomsbrottsligheten skulle i hastigt tempo avta. Historien bär vittnesbörd om att så har skett förr där land och folk vänt sig till Gud i bön om nåd och förbarmande. Ja, att gå denna väg har visat sig vara nationers enda räddning.

Du som läser dessa rader! Jesus frågar just dig idag, som Han gjort så många gånger förr: ”Varför giver du ut pengar på det som ej är bröd och ditt förvärv på det som ej kan mätta?” Unge vän, gå till Jesus med dina tomma kärl. Tala om för Honom hur synden och världen har bedragit ditt hjärta, och hur du lät dig bedragas. Men gå till Honom idag, ty idag vill Han i nåd förbarma sig över dig. Jesus vill möta med dig, som Han mötte med den samaritiska kvinnan. Jesus säger bl.a. till denna kvinna: ”Den som dricker av det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa, vars vatten springer upp med evigt liv.” Då är de inre behoven fyllda, och istället för den tomhetskänsla som du så länge har haft i ditt inre får du skäl att sjunga: ”Den glädje som världen giver, mitt hjärta ej lockar mer, ty ack i den yttre glansen jag blott fåfänglighet ser.”

PUBLICERAT I APPELL / VITTNESBÖRD / INSÄNDAREMÄRKT MED ETIKETTERNA 202305-06ARNE IMSEN

Evigt liv

Evigt liv. Eternal life. JESUS.

 Evigt liv

Jordelivet /Du är här IDAG.         -Man kan ta vara på sitt liv på olika sätt. Är man klok så väljer man Jesus Kristus som Herre och får ett evigt liv, väljer man världen och flärden och att inte tro på Gud så går det illa. Det är många som inte förstår allvaret i att välja rätt sida. Ondskan regerar i världen, men med JESUS går man fri från den och satan. En del bibelord här berättar lite om hur man kan tänka som människa, och vad som väntar den troende: EVIGT LIV med JESUSJesus köpte människorna fria med sitt blod, men man vill INTE vara fri utan i satans garn, så är det i världen, den stora och stimmiga och röriga. Hos Jesus finns det FRID!

Det står:  Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
(Matt 9:38)   

*

Meningslöshet    /Bibeln Folkbibeln 1998
Jag är led vid detta. Jag skall inte leva för evigt, låt mig vara, ty mina dagar är en vindfläkt.
(Job 7:16)

Som en skugga vandrar en man omkring, han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som skall få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp.
(Ps 39:7f)

Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.
(Ps 127:1f)

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen?
(Pred 1:2f)

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.
(Ef 4:17f)

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
(1 Petr 1:18-19)

Good Bible Verses Tumblr

He lives! JESUS lever och skall komma tillbaka!

Att få vara frälst är mer underbart än man kan ana, m m i det. Att få vara frälst och få vänta på Jesus är sannerligen märkligt, mäktigt, och underbart, att VETA att man tillhör honom, Frälsaren. Det är inte lätt att vara en troende och det har ingen heller påstått att det ska vara, det är en lögn om någon säger så. Det är en kamp och det är påfrestningar och det kommer att bli värre och värre att vara en troende. Men vad som än sker så är JESUS KRISTUS med oss.  

NamnlösJesusärherre

Jesus lever.

Jesus lever för att han uppstod från graven, han sitter nu i himmelen på Guds högra sida………..
Jesu fysiska närvaro upphörde när han lämnade lärjungarna och återvände (!) till himlen (Apg 1:9), men den helige Ande kom strax därefter för att trösta, hjälpa och utrusta dem för att kunna sprida de goda nyheterna om frälsningen (Apg 2:1-4). Själva frälsningsverket är slutfört. Nu sitter Jesus vid Guds högra sida, och han har makt över både himmel och jord..

Efter 40 dagar med lärjungarna for Jesus till himmelen. Två änglar förklarade för lärjungarna att han en dag skulle komma tillbaka på samma sätt som han lämnade dem, alltså i sin kropp och fullt synlig. Det är det som den troende väntar på och vet ska ske!
Historien är INGEN SLUMP. Den rör sig framåt mot ett bestämt mål- Jesu återkomst för att döma och regera världen. Vi ska sprida det glada budskapet under tiden vi väntar på Jesus- så har han sagt.
(Tanken på en lidande tjänare är inte mer populär idag än den var för 2000 år sedan. Då hade man bara tillgång till Gamla Testamentets profetior. Vi har dessutom vittnesbördet från apostlarna i Nya Testamentet och den kristna /Guds församling/ I allt detta lyfts Jesu seger över döden fram som det viktiga.
Törs vi spräcka ramen för vår egen kulturs värderingar och sätta tro till Jesus? Eller ska vi fortsätta att stå där överraskade av innehållet i de goda nyheterna?)

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.”/Joh 10:27

NamnlösMaria

Bible verses for Love/ Bibelverser om Kärlek

JESUS LÄR OSS KÄRLEK, JESUS! Lär Människor OM Kärlek.

Joh 13:35Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.”
Joh 15:9Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Joh 15:10Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek.
Joh 15:13Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
Joh 17:26Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”
Rom 1:31vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.
Rom 5:5Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
Rom 5:8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Rom 8:35Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?


Maria: – Bibelord har Gud gett oss, men så många människor har inte ens läst dem! Undra då på att man inte kan förstå hur livet bör vara, eller hur leva kärleksfullt. Det finns många sätt att älska på och GUD ger oss möjlighet till det, den kärlek han har till människan kan nog ingen förstå, och många tar den för given. Det finns många sätt att visa sin kärlek på och Gud har lagt ner kärleken i våra hjärtan så att vi kan slösa på den till vår nästa. Men.. många människors hjärtan är ganska stängda och trasiga så där finns kanske inte den kärlek som det borde. MEN GUD KAN ÖPPNA ALLAS VÅRA HJÄRTAN. HAN ger oss möjligheten att få ett HELT HJÄRTA! JESUS är kärleken, den ÄKTA och goda och vi kan få möjlighet att LÄKA och att gå rätt väg- I KÄRLEK. GE DITT HJÄRTA till JESUS och börja LÄKA! Mina sorger har fått mig att förstå vad Kärlek ÄR. Guds ord vill visa oss ALLA medan tiden finns.

Vilken lycka att ha allt i Jesus;
läkedom för alla hjärtats sår;
Ingen synd, som icke Han förlåter,
ingen nöd, som icke Han förstår.
Om jag ägde Jesus — endast Jesus,
och i hela världen intet mer —
o, så ägde jag dock allt i Honom,
Han, som nog och övernog mig ger
.

A—der

Artikel: Hon hade fel…Jesus var ingen dåre /Artikel

Av Emmanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin, överläkare, författare

OCH:

Vårdstrejk fortsätter – facket nobbar medlarbud

Publicerad: 14 juni 2024, 13:06

Vårdförbundet vid en manifestation i Stockholm tidigare i veckan.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Vårdstrejken fortsätter. SKR och Sobona sa ja till medlarnas bud, men Vårdförbundet avvisade det.
– Vi var till och med beredda att gå med på en arbetstidsförkortning för att få ett stopp på konflikten, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
✓ Det här innehöll medlarnas bud

Ämnen i artikeln:HälsaJobbKollektivavtalAvtalsrörelsenSKRAvtalsrörelsen 2024


Stefan Helte

sh@dagenssamhalle.se


Medlarna presenterade sitt bud för arbetsgivarorganisationen Sobona och Vårdförbundet under gårdagen och tidsfristen var satt till klockan 13 i dag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som formellt inte omfattas av medlingen, följde medlarna och lade fram ett motsvarande bud till Vårdförbundet.

Men facket nobbar båda förslagen.

– Det är mycket allvarligt. Vi var beredda  att sträcka oss tämligen långt för att få till stånd en kompromiss, säger Sten Nordin.

Enligt SKR och Sobona innebär medlarbudet bland annat en arbetstidsförkortning på två timmar per vecka för fler av de medarbetare som delvis arbetar natt. Tidigare har SKR och Sobona kategoriskt avvisat allt tal om arbetstidsförkortning.

– Det är ett svårt steg för oss. Det skulle bli besvärligt för regionerna att klara av att organisera en arbetstidsförkortning. Men vi bedömde det som nödvändigt för att få till ett avtal.

Detta motsvarar dock inte alls Vårdförbundets krav på en kvart kortare arbetstid per dag för alla medlemmar. Ett krav som SKR och Sobona fortsatt avvisar.

– Vi säger nej till en generell arbetstidsförkortning. Vårt ja till medlarbudet ska inte ses som en öppning för att vi kan gå så mycket längre än detta.

Vad tänker ni om att Vårdförbundet säger nej till medlarbudet?
– Vi är förvånade. Det här budet innehåller så mycket bra för Vårdförbundets medlemmar, säger Sten Nordin.

Trots att Vårdförbundet avvisar medlarbudet meddelar facket att man öppnar för förhandlingar med de kommunala bolagens arbetsgivarorganisationen Sobona. På det avtalsområdet har också Medlingsinstitutet utsett de två medlare som lade fram det aktuella medlarbudet.

Vad blir skillnaden med detta?
– Att det faktiskt blir förhandlingar igen. Vårdförbundet har ju inte ens velat bidra till medlarnas arbete med en hemställan.

Kommer parterna att mötas öga mot öga nu igen, för första gången sedan avtalet löpte ut i slutet av mars?
– Ja. Det är medlarna som kommer att styra förhandlingarna. Men det uppstår en situation där vi på något sätt kan föra samtalen framåt i alla fall, säger Sten Nordin, som även är vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

LÄS MER: Forskaren: Larmen om samhällsfara kan göra strejken tandlös

Vårdförbundet anser att medlarbudet är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt.

– Vi är mitt i en strejk och blockad och vill avsluta detta med ett bra avtal för våra medlemmar. Vårt yrkande på en arbetstidsförkortning med en kvart om dagen finns inte med i hemställan. Och vi håller fast vid det, säger ordföranden Sineva Ribeiro. /Läs artikel

Kallelse? Utvald? ……..

Vad betyder det att bli kallad, utvald, m m

Från sidan: https://aktivkristendom.se/varfor-ar-sa-manga-kallade-men-fa-utvalda (Denna är inte känd av mig men jag hittade förklaringar här till dig som läser här). –Jag pratade med en vän ikväll och vi kom att diskutera hur underbart det är att vi VALDES att bli TROENDE! GUD VALDE OSS! HAN BESTÄMDE DET! Läs:

Ordet “kallelse” används flera gånger i Bibeln, i olika sammanhang. I detta tillfälle använder Jesus ordet “kallelse” som en inbjudan. Denna liknelse är en bild av det vi har blivit inbjudna till. En inbjudan till något mer än att leva ett liv där vi bara betjänar oss själva. En inbjudan till att leva ett liv tillsammans med Kristus, att tjäna Gud och uppleva det fullbordande som ett sådant liv ger. En inbjudan till att vara Jesu lärjungar, att följa i hans fotspår. Och slutligen, en inbjudan till att tillbringa evigheten med honom!

Detta är en kallelse som Gud lägger i hjärtat, och det kan upplevas på många olika sätt. Alla som får möjligheten att höra evangeliet och ta ställning till om de vill bli lärjunge eller inte, anses vara en av de kallade. Många får denna inbjudan. Jesus gav lärjungarna uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19). Men vilka av alla som är kallade blir av de få som är utvalda?

Vad betyder det att bli utvald?

Att bli utvald är att tacka ja till inbjudan och göra det som krävs: att ge upp allt i denna värld (Luk 9:23-24; Luk 14:26). Alltså att säga “Ja!” till kallelsen och därefter följa upp med ett trofast lärjungaliv. Gud kallar oss, men de som är utvalda är de som tackar ja till inbjudan och dess villkor av hela hjärtat.

Varför är det så få som väljs ut?

För att det inte är många som vill betala priset! Jesus säger en annan gång att porten är trång, och vägen är smal som leder till livet. Därför väljer så få att vandra denna väg (Matt 7:13-14). Orsaken till att det är svårt är att vi måste ge upp allt i denna värld. Vår egoism, våra egna idéer, åsikter, tankar och känslor, vår egen vilja, våra egna önskemål. Detta gör vi för att vara helt lydig mot Mästarens ledarskap.

För att bli utvald måste du visa att du verkligen vill ha detta liv av hela ditt hjärta. Man kan inte behålla lite grann av världen, för förhållanden, för att söka sitt eget, osv. Det är 100 % lydnad mot Jesus; 100 % trofasthet. LÄS gärna mer på sidan Aktiv kristendom

Matt 22:14Många är kallade, men få är utvalda.”
Matt 24:22Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.
Matt 24:24Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Matt 24:31Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.
Mark 13:20Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden.
Mark 13:22Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda.
Mark 13:27Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände.
Luk 9:35Ur molnet hördes en röst: “Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!”
Luk 18:7Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.
Luk 23:35Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: “Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde.”
Apg 9:15Men Herren sade till honom: “Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn.
Apg 13:17Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån,
Rom 8:33Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

“Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger, som har övervunnit världen: vår tro.”  1 Joh 5:4

Bibeln/ Jesaja sade: Sänd mig! Guds medarbetare/Relation

Är du en arbetare,? en sådan arbetare som aldrig ger upp, utan som ger sig in i kamp och i strid? Vill Du vara Guds medarbetare?

Gud behöver arbetare. Gud behöver alla sorters arbetare för sitt rike, för att människor skall komma till tro, och för att de skall få ett evigt liv. Det har jag skrivit om så många gånger, men gör det igen.

I Jesaja 6:8 står det: *Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ´* Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?*  Jag svarade: *Jag, sänd mig!*

Herren ropar på många!

 Herren ropar förtvivlat många gånger på människor, men…de hör inte, de har annat för sig. Eller också sover de!

I detta bibelordet blir profeten Jesaja berörd utav glödande kol och han fick då veta att hans synder blev honom förlåtna. Men det var ej kolet som renade, det var Gud. Jesaja gensvarar med att ge sitt liv åt HERREN.

Han var villig att gå, hur svårt det än skulle bli. Han säger: SÄND MIG!

Det finns inte såå väldigt många personer som är villiga att göra Guds vilja idag, i vårt samhälle. Skulle DU vara villig att utkämpa en strid för nationen/nationer? Att strida för Guds ord, att strida för sanningen som är Gud?

Att säga som  Jesaja sade: SÄND MIG!

Jag hoppas verkligen att många tänker till nu och lägger frågan till sitt hjärta….och att de vill leva  med och för Gud, i en levande RELATION.

Jesu lärjunge. /Låt korset glöda i era hjärtan

Kärleken från Jesus, det finaste jag har.

Kärleken i lidandet- Kärleken är större

Lidande i kärleken, och kärleken finns i lidandet

Lidandet kan växa men kärleken växer sig allt starkare,

Plågorna kan tyckas övermäktiga, men kärleken är större.

Orättvisorna kan kännas övermäktiga, men Gud har sista ordet.

Smärtorna kan vara svåra, men Jesus led än värre.

Frågorna kan vara många, men får sina svar en gång.

Kärleken från Gud är större än man kan förstå, och just nu förstår jag inte lidandet, men jag har en Kung, Kung Jesus, att luta mig emot, då smärtorna smärtsamt värker. Jesus, jag älskar dig.  /Maria 2009

*
2 Kor 7:1. Då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Ef 4:24. och att ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

Luk 14:27Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
Luk 14:33På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger

Jag säger igen:   Det tar tid att lära känna Jesus. Hans välsignelser går genom tårar, sömnlösa nätter och mycket plåga. OM man är villig att underkasta sig detta så lär man sig att bli en Jesu lärjunge. Det livet är inte lätt och det var inte lätt för hans lärjungar heller, de som fick lida och dödas på olika sätt. Inte satt de i ”kyrkor” i överflöd och prisade varandra och höll med om felaktiga saker. Nej, de missionerade, de glödde i sina hjärtan, de fick gjort nyttiga och underbara saker och Gud använde dem stort.

Låt korset glöda i Era hjärtan

Smäda och Håna Gud?/ There is power in the blood

Ord som gör ont i någon då de säges finns det många utav, och man menar att en person sagt de orden till någon , kanske till Gud? jag tar med dem här nedan.
Varför?
Jag fick höra av en person att jag smädar Gud här eller privat? -Jag kan inte anse att jag gör det utan jag brukar berätta om o-troende människor som har en vana att håna Gud. I min undran varför man sagt detta till mig så tycker jag att det är märkligt att jag skulle göra det som varit trogen i 18 år här på min hemsida, och jag har alltid skrivit här, m m, varje dag om GUDS BUDSKAP, om VEM han ÄR och Varför man skall ha en Gudstro. Jag har vittnat på många ställen här och annat, om VAD Gud gjort för mig i mitt liv och hur TACKSAM jag ÄR, och varit under alla år då också mirakel skett.
Detta ordet smäda, bland de andra orden du ser här, de är inte ok, de gör ont. -MEN jag smädar Gud??? Jag brukar inte vara långsint, men jag tycker att sådana ord inte hör hemma hos mig, jag förstår inte.

9 Svenska Synonymer till SMÄDA:

KRÄNKA
Definition: 1. behandla nedsättande (oftast genom att angripa eller tala negativt om den personliga hedern)

SKYMFA
Definition: 1. förolämpa

HÄDA
Definition: 1. genom ord eller handlingar kränka något som anses heligt, vanligtvis en religions gud

BESPOTTA
Definition: 1. spotta på, håna, förakta

HÄCKLA (också håna)
Definition: 1. ett redskap för beredning av lin

HÅNA
Definition: 1. uppge någonting på ett sätt som kan kränka, vanligtvis avsiktligt.

BELACKA

Maranata, Kom du Herre, kom, Del 5

Del 5: Församling

Maria: OBS! FÖR DEM SOM INTE KÄNNER HONOM, JESUS, så kommer han som en tjuv om natten men inte för de frälsta och längtande, vi kan vår bibel, vi vet VAD våra HJÄRTAN och SJÄLAR BEHÖVER! TÄNK också efter HUR det VAR på Noa´s dagar!!! HUR var det då? vad kan du om den tiden? Kan du jämföra med idag? –Var inte sen med att vittna om JESUS!

HUR MÅNGA IDAG VET ATT JESUS KOMMER TILLBAKA????

Bibeln om dessa tider i krigssituationer, Ände-tiden har börjat. Jesus är Vägen.

Har Bibeln något att säga om kriget mellan Israel och Palestina? Och finns det någon lösning?

Denna artikel är tidigare publicerad i Midnattsropet.


Kriget i Mellanöstern har varit centralt i nyhetsmedia alltsedan den 7 oktober då Hamas drog in med sina terrorister i Israel och genomförde en skoningslös massaker på fler än 1200 människor, däribland barn, kvinnor, äldre och dessutom tog man fler än 200 personer som gisslan. Det här var startskottet på en av de mest våldsamma konflikter som vi har sett under senare tid.

Det som händer i regionen gör att man vänder blickarna till Guds Ord eftersom Israel har en historia som utgår från Bibeln. Vi kan där läsa om patriarken Abraham och framåt och se hur det sedermera bildas en nation som får namnet Israel.

Under hela historien har landet varit föremål för konflikter, stridigheter om landområden, vilket land tillhör vem, osv. och det kommer att fortgå. Bibeln ger också tydliga signaler om att då områdena kring Jerusalem drabbas av krig så bör vi vara alerta.

Det finns inget folk i historien som likt det judiska folket har överlevt så mycket förföljelse, inte förintelsen att förglömma, som dödade fler än sex miljoner judar under andra världskriget. Man har överlevt som folk och bevarat sin identitet utan att ha ett eget landområde under mer än 2000 år. Det var först år 1948 som nationen Israel bildades som vi ser den idag.

Öga för öga, tand för tand

Utan att ta ställning politiskt för det ena eller det andra så kan vi inte annat än konstatera att det vi ser äga rum idag är fruktansvärt. Det Hamas gjorde och representerar är avskyvärt och det tar vi absolut avstånd ifrån. Vi ser också hur Israel agerar och det är väldigt svårt att bilda sig en rätt uppfattning, men det media presenterar visar hur tusentals människor oskyldigt får sätta livet till och skaror av oskyldiga drivs på flykt. Något av samma mentalitet presenteras också genomgående i den bibliska historien. Det handlar om öga för öga, tand för tand. Man ska vedergälla det man själv har drabbats av.

Konflikten i Mellanöstern är djup och komplicerad och vi ser att det finns ett grundmurat hat mellan folk och nationer. Samtidigt finns det i Israel och områdena däromkring både araber och judar som har deklarerat att man vill leva sida vid sida i fred, med en försonande attityd gentemot varandra.

När krig bryter ut, som det vi ser idag, släpps underliggande hat loss. Människor drabbas och dras in i olika politiska agendor. Hamas lockar nya och gamla anhängare in i terroristceller för att bli framtida martyrer och ge sitt liv för denna politiska agenda. Det är komplicerat och svårt. Själv saknar jag tillräcklig inblick för att kunna uttala mig rättvist i den här striden, men jag vet ändå att det finns en lösning – den enda – och det är den jag vill skriva om, den bibliska vägen.

Josef som förebild till Jesus

I Gamla testamentet finns det många förebilder som pekar fram mot Herren Jesus Kristus, han som är fullkomningen själv. I honom ser vi vägen framåt. Jesus är Israels rättmätige konung, dock förkastad och hatad på många sätt. Man vill inte veta av honom, men trots det är han ändå Israels enda hopp. Inte bara Israels, utan hela världens. Alla folk, alla nationer, alla olika människor som finns på denna jord har sin lösning i Herren Jesus Kristus. Det löftet sträcker sig bakåt ända till Abraham, där vi kan läsa hur han som stamfader till Israel skulle bli en välsignelse för alla folk.

Vad är möjligheten till att denna försoning ska äga rum? Jo, den finns hos Herren Jesus Kristus, han som sa att vi ska älska våra fiender och vår nästa som oss själva. Vi ser det här utgivandet inte minst i Jesu eget liv. Han led orättfärdigt, plågades, piskades, han fick utstå så mycket hat från sina egna men också från det romerska imperiet och dess hejdukar. Hur svarade Jesus? Han uttalade vare sig hat eller vedergällning. Istället visade han på en makt som är mycket större än vedergällningen. Förlåtelsen, försoningen.

Josef blev utstött av sitt folk

En av Gamla testamentets förebilder till Jesus är Josef. Vi möter honom i Första Moseboken. Han var son till Jakob och lillebror till tio äldre bröder. Han älskades och hatades, föredrogs men misshandlades också. Vi kan läsa om honom hur han frestades, samtidigt som man litade på honom. Han förnedrades och upphöjdes. Trots att han fick möta alla dessa ytterligheter så tycks han aldrig under sitt etthundratio år långa liv ha förlorat blicken på Gud. Han upphörde aldrig att lita på Gud. Motgångar som han mötte förmörkade inte hans karaktär. Han fick vara med om enorma framgångar men lät sig inte korrumperas av makten. Vi kan läsa om hur han var densamma såväl i det privata som i det offentliga. Josef var en stor gudsman och vägen dit vilade på försoningens grund.

Vi kan ha idéer och drömmar om hur en perfekt familj borde vara. Enligt alla mått mätt så hade Josef med sin familj väldiga problem. Hans far Jakob hade tagit sig fram med hjälp av svek och bedrägerier. Han hade lurat till sig både förstfödslorätten och välsignelsen från sin tvillingbror Esau, vilket ledde till att han fick fly för sitt liv. Konflikter kom att prägla familjen och ibland ser det ut som att allt skulle falla samman.

Det finns mycket att läsa om Josefs bakgrund. Jakob fick tolv söner och en dotter med sina hustrur. Det fanns en ständig konkurrens och konflikt bland syskonen i familjen, en stor, kaotisk familj. Men Josef var annorlunda. Du kan inte hitta något svek eller något ont hos honom i det vittnesbörd bibeln ger honom. Han var ett älskat och utvalt redskap för Guds stora plan, både för sin egen tid och för tider framåt.

Josef rapporterade sina bröders dåliga beteende till sin far, vilket gjorde att han blev väldigt impopulär. Det står till och med att hans bröder hatade honom och menade att han var bortskämd. Han hade fått så mycket förmåner man inte kunde stå ut med. Dessutom berättade han om märkliga drömmar han hade haft, där han själv stod i centrum. Hånfullt fick Josef smeknamnet Drömmaren av sina bröder.

Varför berättade Josef sina drömmar för familjen? Han borde ha vetat hur de skulle ha reagerat när han talade om hur kärvarna och hur solen, månen och stjärnorna bugade sig inför honom. Jag tror det kan vara så att drömmen var så tydlig, så djup i honom, att det är att jämföra med när någon får ett profetiskt budskap att bära fram. Josef var angelägen att dela drömmen med familjen. Ett profetiskt budskap bärs fram och det kan tas emot och förkastas. Bröderna förkastade det Josef förmedlade, men det står om Jakob att han “bevarade detta i sitt minne”.

Josef säljs till slav

Vid ett givet tillfälle såldes Josef som slav till Egypten av sina bröder. Han utsattes för en mycket grym behandling och man hade beslutat sig för att ta livet av både honom och hans drömmar. Bröderna skulle visa honom att han inte var speciell. Genom sina egna bröder skulle han gå ett grymt öde till mötes. De tänkte döda honom och hitta på lögnaktiga förklaringar att sedan ge till Jakob. På det sättet var man redo att utsätta både Jakob och familjen för dessa lögner och detta hat.

Det hände lite olika saker och Josef blev inte dödad utan kastades i en brunn. Under tiden han satt där i brunnen satte sig bröderna ner för att äta och dricka. Man var glad över att äntligen ha blivit av med denne Josef. Nu fattades bara att ta livet av honom. Då kom det några ismaeliter, släkt till deras farbror Ismael, som var på väg till Egypten. De var handelsresande. Bröderna sålde Josef för tjugo siklar silver. Mer än så ansåg man honom inte vara värd. Nu hade bröderna både blivit av med honom och även gjort sig en vinst. De slaktade en bock, tog blodet och smetade ut på hans sönderrivna klädnad som de sedan skickade till Jakob och frågade: Är det här din sons klädnad? Sönderriven av ett vilddjur. När de kom hem står det att bröderna som begått illdådet spelade med i sorgen efter Josef. Det fanns mycket hat i botten.

Bröderna motsatte sig egentligen inte Josefs planer och förhoppningar han hade för framtiden, utan de motsatte sig drömmarna som kom som en uppenbarelse från Gud. Det fanns något i det här som de inte kunde ta emot eller förstå. Utan att vara medvetna om det, ville de se om de kunde besegra Guds uttalade syfte. Det var egentligen en strid mot Gud själv man hade gett sig in i.

När det handlar om Josef såg det långt ifrån ut som att han hade uppnått sina livsdrömmar. Han drömde aldrig om att bli kastad i en brunn och såld som slav av sina egna bröder, inte heller om att bli oskyldigt anklagad för våldtäkt. Han drömde inte heller om att bli bortglömd i ett fängelse och inte heller drömde han om att bli den näst mäktigaste mannen i hela Egypten. Inte heller om att han skulle få vara med och rädda världen från en svår hungersnöd. Här ser vi Guds plan, Guds dröm för Josef, vilken var bättre än någon dröm Josef kunde komma på.

Gud har makt att vända situationen

Allt det här fick Josef vara med om. Han kastades ut från sin familj på detta grymma sätt, såldes som slav till Egypten, hamnade hos en familj där han anklagades för våldtäkt, kastades i fängelse där han blev kvar under några år. Sedan kom han inför farao och här börjar vändningen. Från en dag till nästa gick han från fängelsehålan och blev Egyptens andra mäktigaste man efter farao. Här vänder historien. Predikaren 4:14 beskriver händelsen så här: “Ja, han kom ut från fångarnas hus för att bli kung, fastän han föddes fattig i sitt rike.”

Åren går. Först kommer sju goda år med ymniga skördar och sedan följer sju år med svår hungersnöd. Här kommer historien ikapp Jakobs söner. De hamnar i svår hungersnöd och Jakob sänder dem till Egypten för att köpa säd. Där fanns det säd för där var Josef, Guds redskap. Josef ser sina bröder komma men de känner inte igen honom. Han börjar brottas över hur han ska hantera situationen. Han ser till att de får köpa det de kom för att köpa, men lägger sedan deras pengar i deras säckar. De blir självklart skärrade när de upptäcker pengarna. Tiden går och säden tar slut igen och de måste återvända. Den här gången hade Josef befallt att de skulle ta med sin lillebror Benjamin.

I hela den här processen kan man tänka; var är hämnden Josef vill ge sina bröder? På vilket sätt ska han vedergälla dem? På vilket sätt ska han få upprättelse? Josef hade nu ett absolut överläge och all makt att göra vad han ville med sina bröder. Men han anklagar inte sina bröder för vad de hade gjort. Han såg längre. Han sa till dem: “Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er.” Gud har banat en väg och det är anledningen till att jag är i Egypten och till att det som händer har skett. Att jag fått den här positionen är räddningen för Jakob, för Israel och för många andra folk. Istället för att hämnas räckte Josef ut sin hand till försoning.

Jesus är vägen till fred

Vilken bild på Jesus och vilken förebild för oss! Det står om Jesus:

Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.” 1 Petrusbrevet 2:21-25

I Nya testamentet står det om församlingen att den består av judar och hedningar. Det är ett nytt folk som på det här sättet har kommit tillsammans på försoningens grund. När det nu handlar om Israel och dessa bibliskt historiska platser, har bibeln ett budskap som talar om att de kommer att stå i centrum för konflikter och uppgörelser av de mest grymma slag. Folk kommer att få lida på olika sätt, men det är inte slutet. Då slutet närmar sig står det så här:

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.” Sakarja 12:10

Jesus Kristus, den korsfäste, är Israels, det judiska folkets enda hopp, men även allas vårt hopp. Jesus gav sitt liv, och försonade oss med Gud genom sig själv. Vilken försoningens och upprättelsens dag då hela Israel som en man ska se upp till honom som de har genomborrat! Då finns det ingen makt kvar från vare sig Hamas eller någon annan som har på sin agenda att förgöra Israel. Då är det slut på dessa strider, ty då man ser upp till honom som har blivit korsfäst, kommer det att ske en förvandling av en helt annan karaktär än det vi kan se idag i den här världen.

Jesus är världens enda hopp. Han är den framkomliga vägen för såväl Israel som alla andra nationer. Vänd om till honom. Låt Jesus förvandla ditt liv. Det är början på ett liv med framtid och hopp. Gud skapar i oss ett nytt hjärta. Det handlar om, som Jesus sa, att vara himmelska medborgare. Mitt rike är inte av den här världen. Han skulle ha kunnat kalla på härskaror men deklarerade att han är konung över Guds rike vars principer står högt över vad vi kan finna i den här världen. /Berno Vidén

Kärlek. Fostra och forma

Om vi vill kan vi låta GUD fostra oss, helt efter hans VILJA. OM VI VILL kan vi låta GUD forma oss helt efter hans vilja. HUR många ORKAR ELLER VILL LIDA? Hur många orkar vara i stridsberedskap halva sitt liv?? Hur Många orkar ta smäll efter smäll, d v s ha djupa o svåra bekymmer, år efter år?

Med de frågorna undrar jag om DU, NI, DE, är stridsberedda, klara över vad som kan komma att ske i era liv?

När galenskaperna tornar upp sig som Goliat, som en vägg, som är ogenomtränglig… VAD gör du då?

Fundera på saken och gå igenom ditt liv och tänk efter, vad saknar du i styrka?

1 Sam 17:24När Israels män såg Goliat, blev de alla mycket rädda och flydde för honom.
2 Mos 15:2Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min fars Gud, jag vill upphöja honom.
Ps 28:8Herren är sitt folks styrka, han är ett frälsningens värn för sin smorde.
Rom 16:25Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold
1 Kor 1:8Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.
Ef 3:16Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,

Lär känna Gud och hans vilja.

/Maria