Archives

Jesus älskar dig. / K Nyström

Jesaja53/ Jesus älskar dig med ofattbar kärlek, predikan av Konrad Nyström

Vill Du böja dig inför Gud,  i kärlek? Bibelorden har fet svart stil och vill markera att det finns gudlösa idag och i alla tider, och att de inte rättar sig efter Guds Bud, och att JESUS dog för hela mänskligheten-  Hur stor var och är Hans kärlek tror du?

Ords 7:18
Kom, nu skall vi njuta av kärlek ända till morgonen, njuta tillsammans av kärlekens fröjder.

Höga V 2:4
I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans banér över mig.

Höga V 2:7
Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroa inte kärleken, stör den inte, förrän den själv vill.

Höga V 8:6
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.

Höga V 8:7
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd.

Hos 10:12
Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN, till dess han kommer och lär er rättfärdighet.

Hos 11:4
Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.

Matt 24:12
Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Luk 11:42
Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta* och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

Rom 13:10
Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Rom 14:15
Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.

1 Kor 8:1
I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger.

1 Kor 13:4
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,

1 Kor 13:8
Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.

1 Kor 13:13
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

1 Kor 14:1
Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

2 Kor 13:11
Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Ef 3:17
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Guds Kärlek.

OBS!

2Joh 1:6
Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

Den stora tomheten, Bli väckt!

DEN STORA TOMHETEN

PUBLICERAT AV WEBMASTER

Av Arne Imsen 1949, då han verkade som evangelist i Norrtälje.

”Bara tomhet, säger Predikaren, bara idelig tomhet! Allt är tomhet” 
(Pred 1:2).

Som överskrift till kapitlet ur vilken ovanstående vers är hämtad, och för övrigt över hela denna bok, kan man skriva: Den stora tomheten.
Konung Salomo – som är bokens författare – var en belevad man, som hade prövat åtskilligt av vad denna världen hade att bjuda. Men trots konungslig makt och ära och jordisk rikedom, härlighet och glans så tvingades han av sin inre människa att skriva över det hela: ”Allt är tomhet.” Det fanns nämligen intet under solen som kunde fylla det tillsynes bottenlösa djup av tomhet, som var i hans själ.
Det är inte enbart Salomo som har känt och upplevt detta. Nej, han gör sig här till förespråkare för alla tiders människor, ty åtskilliga har levt och åtskilliga lever ett innehållslöst liv. Många är de, som när de blickar tillbaka på sitt förflutna liv för att se vad det har givit, i förtvivlan utbrister: ”Bara tomhet!” Stort är också deras antal som för denna fruktansvärda tomhetskänslas skull i förtvivlan tar sina egna liv.
När man blickar ut över vår tids nöjesjäktade ungdom, så tvingas man ovillkorligen att fundera över vad som kan vara den främsta orsaken till denna väldiga och tillsynes alltmer tilltagande nöjeshets. Denna fråga har ju annars varit ganska aktuell under senare år, den har varit ämne för diskussion på flera platser. Men det är som väl alla förstår ett långt steg mellan ett vackert talesätt om vad som borde göras för att rädda det kommande släktet, och att i verkligheten omsätta den goda tanken i praktisk handling.
Någon säger måhända att tiden i vilken vi lever är ond, och det är ju alldeles riktigt. Men detta argument är inte på långa vägar något försvar för vår tids ungdom, ty ond har tiden alltid varit. ”Världen är i den ondes våld”, det har vi en gång för alla fått vetskap om, och det får nog allt liv som föds på denna jord känning av, mer eller mindre. Men utan att överdriva så kan vi väl fastslå att bakom kamouflagen så känner man nu, som människor i alla tider känt, att intet under solen kan fylla det inre tomrummet. Nej, man drives istället fram, kanhända från det ena bullrande och stojande nöjesarrangemanget till det andra, av denna intensiva tomhetskänsla. Och därför att man nu i allmänhet har så stora möjligheter att tjäna pengar, i jämförelse med vad folk förtjänade förr i tiden, så offrar man så mycket mer på sin glädjefattiga själ. Ja, man söker och söker och offrar nästan hur mycket som helst för att om möjligt få sin törstiga själ tillfredsställd.
Vi tycker ju att det är fullkomligt meningslöst att kasta bort sin tid, och i många fall sina surt förvärvade pengar, på det som ändå icke kan fylla själens krav. Förnuftigt folk måste ju erkänna riktigheten av detta påstående.
Men trots allt vore det ändå lindrigt, om det endast vore pengarna som ginge åt, och jag vet att det finns ungdomar, och även äldre, som tror det hela enbart är en penningfråga. Nej, det är inte bara vecko- eller månadsavlöningen som går åt på profithajarnas altare. Det värsta är att hela livet blir, för den som ej låter sig varnas i tid och söker det som är bättre, en stor besvikelse och därför missriktat och förstört. Och då, om icke förr, har man gjort den upptäckten att det som såg så lockande och inbjudande ut, var endast ett stort bedrägeri eller iögonenfallande hägringar. Man blev bjuden stenar istället för bröd.

Vi har i vår tid massor av sådana, som kan bevittna sanningen av det jag här säger. Jag har mött relativt unga människor som har sökt i åratal i olika föreningar, bland kamrater och på de stora nöjesfälten, efter det som kunde fylla den tomma själen med liv och riktig glädje. Men ju mer de har sökt och ju mer de har offrat på dessa saker har de fått känna vilket skriande och bottenlöst djup av tomhet som fanns bakom det som för ögat såg så tilltalande ut, och trots sin ungdom så har man i många fall tröttnat på livet. Men desto bättre är det att ingen är ämnad till eller behöver gå ett så fruktansvärt öde tillmötes.

Nu må ingen tro att denna artikel har kommit till för att döma eller slå ned på vår tids ungdom. Nej, det har jag ingen rätt att göra. Men därför att jag själv är ung och vid flera tillfällen sett det tragiska i detta förhållande, och framförallt därför att jag själv funnit en som kunde fylla mina behov i härlighet, önskar jag med dessa rader peka på Honom som kan och vill fylla tomrummet som finns i din själ. En sångförfattare sjunger, och jag stämmer in av hela mitt hjärta: ”En det kan, jag säkert vet.” Finns det då endast en som kan, vilken är denne ene? Jo, sångaren sjunger vidare: ”Jesus Frälsaren från Nasaret.” Således är det endast Han, som kan fylla det inre behovet, som varje människa på denna jord har eller har haft. Bibeln, livet och erfarenheten säger oss detta. Ja, jag vågar påstå att om varje ung man och kvinna i våra dagars Sverige, fick ett möte med den levande Jesus så skulle på ganska kort tid alla biografer, teatrar, danssalonger, krogar, spritbolag och för övrigt alla nöjesanordningar bli avfolkade avsevärt. Och den alltmer tilltagande ungdomsbrottsligheten skulle i hastigt tempo avta. Historien bär vittnesbörd om att så har skett förr där land och folk vänt sig till Gud i bön om nåd och förbarmande. Ja, att gå denna väg har visat sig vara nationers enda räddning.

Du som läser dessa rader! Jesus frågar just dig idag, som Han gjort så många gånger förr: ”Varför giver du ut pengar på det som ej är bröd och ditt förvärv på det som ej kan mätta?” Unge vän, gå till Jesus med dina tomma kärl. Tala om för Honom hur synden och världen har bedragit ditt hjärta, och hur du lät dig bedragas. Men gå till Honom idag, ty idag vill Han i nåd förbarma sig över dig. Jesus vill möta med dig, som Han mötte med den samaritiska kvinnan. Jesus säger bl.a. till denna kvinna: ”Den som dricker av det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa, vars vatten springer upp med evigt liv.” Då är de inre behoven fyllda, och istället för den tomhetskänsla som du så länge har haft i ditt inre får du skäl att sjunga: ”Den glädje som världen giver, mitt hjärta ej lockar mer, ty ack i den yttre glansen jag blott fåfänglighet ser.”

PUBLICERAT I APPELL / VITTNESBÖRD / INSÄNDAREMÄRKT MED ETIKETTERNA 202305-06ARNE IMSEN

Evigt liv

Evigt liv. Eternal life. JESUS.

 Evigt liv

Jordelivet /Du är här IDAG.         -Man kan ta vara på sitt liv på olika sätt. Är man klok så väljer man Jesus Kristus som Herre och får ett evigt liv, väljer man världen och flärden och att inte tro på Gud så går det illa. Det är många som inte förstår allvaret i att välja rätt sida. Ondskan regerar i världen, men med JESUS går man fri från den och satan. En del bibelord här berättar lite om hur man kan tänka som människa, och vad som väntar den troende: EVIGT LIV med JESUSJesus köpte människorna fria med sitt blod, men man vill INTE vara fri utan i satans garn, så är det i världen, den stora och stimmiga och röriga. Hos Jesus finns det FRID!

Det står:  Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
(Matt 9:38)   

*

Meningslöshet    /Bibeln Folkbibeln 1998
Jag är led vid detta. Jag skall inte leva för evigt, låt mig vara, ty mina dagar är en vindfläkt.
(Job 7:16)

Som en skugga vandrar en man omkring, han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som skall få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp.
(Ps 39:7f)

Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.
(Ps 127:1f)

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen?
(Pred 1:2f)

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.
(Ef 4:17f)

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
(1 Petr 1:18-19)

Good Bible Verses Tumblr

Guds kärlek. Jesus dog för dig och vill ge dig ett NYTT liv.

Joh 5:42Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.
Rom 5:5Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
Rom 8:39höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
2 Kor 13:13Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.
2 Thess 3:5Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.
1 Joh 2:5Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.
1 Joh 3:17Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
1 Joh 4:9Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.
Judas 1:21Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

-En särskilt nedbrytande åkomma är BRISTEN på SANN KÄRLEK till Gud och medmänniskor.

-Människors synder får människors kärlek att KALLNA.

-Den riktar uppmärksamheten FRÅN Gud och fäster den på människan själv istället.

-Ingen riktig kärlek finns i människan då,  – utom egoismens kärlek.

Bible verses for Love/ Bibelverser om Kärlek

JESUS LÄR OSS KÄRLEK, JESUS! Lär Människor OM Kärlek.

Joh 13:35Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.”
Joh 15:9Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Joh 15:10Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek.
Joh 15:13Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
Joh 17:26Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”
Rom 1:31vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.
Rom 5:5Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
Rom 5:8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Rom 8:35Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?


Maria: – Bibelord har Gud gett oss, men så många människor har inte ens läst dem! Undra då på att man inte kan förstå hur livet bör vara, eller hur leva kärleksfullt. Det finns många sätt att älska på och GUD ger oss möjlighet till det, den kärlek han har till människan kan nog ingen förstå, och många tar den för given. Det finns många sätt att visa sin kärlek på och Gud har lagt ner kärleken i våra hjärtan så att vi kan slösa på den till vår nästa. Men.. många människors hjärtan är ganska stängda och trasiga så där finns kanske inte den kärlek som det borde. MEN GUD KAN ÖPPNA ALLAS VÅRA HJÄRTAN. HAN ger oss möjligheten att få ett HELT HJÄRTA! JESUS är kärleken, den ÄKTA och goda och vi kan få möjlighet att LÄKA och att gå rätt väg- I KÄRLEK. GE DITT HJÄRTA till JESUS och börja LÄKA! Mina sorger har fått mig att förstå vad Kärlek ÄR. Guds ord vill visa oss ALLA medan tiden finns.

Vilken lycka att ha allt i Jesus;
läkedom för alla hjärtats sår;
Ingen synd, som icke Han förlåter,
ingen nöd, som icke Han förstår.
Om jag ägde Jesus — endast Jesus,
och i hela världen intet mer —
o, så ägde jag dock allt i Honom,
Han, som nog och övernog mig ger
.

A—der

Det du gör för den minste…Lukas kap 14:12 /Guds kärlek

Lukas Ev vers 12  Han sade också till den som bjudit honom: “När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. 13 Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. 14 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”

De två vägarna

1 Salig är den som inte följer de gudlösas råd,som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,2 utan har sin glädje i Herrens undervisningoch begrundar hans ord både dag och natt.

3 Han är som ett träd,planterat vid vattenbäckar,som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar.Och allt han gör, det lyckas väl.4 Sådana är inte de gudlösa,de är som agnarsom skingras för vinden.5 Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen,inte syndarna i de rättfärdigas församling.6 Herren känner de rättfärdigas väg,men de gudlösas vägleder till fördärvet.

GUDS KÄRLEK:

Joh 5:42Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.
Rom 5:5Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
Rom 8:39höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
2 Kor 13:13Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.
2 Thess 3:5Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.
1 Joh 2:5Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.
1 Joh 3:17Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
1 Joh 4:9Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.
Judas 1:21Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

Jesu lärjunge. /Låt korset glöda i era hjärtan

Kärleken från Jesus, det finaste jag har.

Kärleken i lidandet- Kärleken är större

Lidande i kärleken, och kärleken finns i lidandet

Lidandet kan växa men kärleken växer sig allt starkare,

Plågorna kan tyckas övermäktiga, men kärleken är större.

Orättvisorna kan kännas övermäktiga, men Gud har sista ordet.

Smärtorna kan vara svåra, men Jesus led än värre.

Frågorna kan vara många, men får sina svar en gång.

Kärleken från Gud är större än man kan förstå, och just nu förstår jag inte lidandet, men jag har en Kung, Kung Jesus, att luta mig emot, då smärtorna smärtsamt värker. Jesus, jag älskar dig.  /Maria 2009

*
2 Kor 7:1. Då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Ef 4:24. och att ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

Luk 14:27Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
Luk 14:33På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger

Jag säger igen:   Det tar tid att lära känna Jesus. Hans välsignelser går genom tårar, sömnlösa nätter och mycket plåga. OM man är villig att underkasta sig detta så lär man sig att bli en Jesu lärjunge. Det livet är inte lätt och det var inte lätt för hans lärjungar heller, de som fick lida och dödas på olika sätt. Inte satt de i ”kyrkor” i överflöd och prisade varandra och höll med om felaktiga saker. Nej, de missionerade, de glödde i sina hjärtan, de fick gjort nyttiga och underbara saker och Gud använde dem stort.

Låt korset glöda i Era hjärtan

Världen. EU-valet, Världsbanken,Vacciner, / JESUS lever


Världsbanken lanserar plan för att decimera globalt jordbruk under förevändning att minska koldioxidutsläpp

2024-05 Den globalist-ledda Världsbanken publicerade nyligen en rapport som föreslår idén att göra drastiska nedskärningar i den globala jordbruksproduktionen för att uppnå “netto noll utsläpp.” Planen innebär att centralisera världens jordbruk i händerna på bara några få rika individer som planerar att minska nästan en tredjedel av världens växthusgasutsläpp genom att… /LÄS ARTIKEL

Dr. John Campbell diskuterar studie som visar stroke och dödsfall efter covidvaccination

2024-05-20

I torsdags analyserade Dr. John Campbell en medicinsk fallstudie från Harvard Medical School som dokumenterade dödlig hjärnskada, specifikt cerebral ischemi (otillräckligt blodflöde till hjärnan) orsakat av Modernas covid-vaccinationer. “Detta kunde inte vara en allvarligare rapport,” sa Campbell. Campbell diskuterade hjärnskannings-bilder från studien som visade mörka områden i hjärnan, vilket indikerar brist…

2 Tim 3:2Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
Titus 3:8Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.
Ps 9:9
Han ska döma världen med rättfärdighet, hålla dom bland folken med rättvisa.
Ps 24:1Av David. En psalm. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den,
Ps 33:8Hela jorden ska frukta Herren, alla som bor i världen ska bäva för honom,
1 Krön 16:30
Tillbe Herren i helig skrud, bäva inför honom, hela jorden! Världen står fast och vacklar inte.

Smäda och Håna Gud?/ There is power in the blood

Ord som gör ont i någon då de säges finns det många utav, och man menar att en person sagt de orden till någon , kanske till Gud? jag tar med dem här nedan.
Varför?
Jag fick höra av en person att jag smädar Gud här eller privat? -Jag kan inte anse att jag gör det utan jag brukar berätta om o-troende människor som har en vana att håna Gud. I min undran varför man sagt detta till mig så tycker jag att det är märkligt att jag skulle göra det som varit trogen i 18 år här på min hemsida, och jag har alltid skrivit här, m m, varje dag om GUDS BUDSKAP, om VEM han ÄR och Varför man skall ha en Gudstro. Jag har vittnat på många ställen här och annat, om VAD Gud gjort för mig i mitt liv och hur TACKSAM jag ÄR, och varit under alla år då också mirakel skett.
Detta ordet smäda, bland de andra orden du ser här, de är inte ok, de gör ont. -MEN jag smädar Gud??? Jag brukar inte vara långsint, men jag tycker att sådana ord inte hör hemma hos mig, jag förstår inte.

9 Svenska Synonymer till SMÄDA:

KRÄNKA
Definition: 1. behandla nedsättande (oftast genom att angripa eller tala negativt om den personliga hedern)

SKYMFA
Definition: 1. förolämpa

HÄDA
Definition: 1. genom ord eller handlingar kränka något som anses heligt, vanligtvis en religions gud

BESPOTTA
Definition: 1. spotta på, håna, förakta

HÄCKLA (också håna)
Definition: 1. ett redskap för beredning av lin

HÅNA
Definition: 1. uppge någonting på ett sätt som kan kränka, vanligtvis avsiktligt.

BELACKA

KÄRLEKEN; KÄRLEK, Vet man vad det är? En ständig fråga..

Höga v 8:7Väldiga vatten kan inte släcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge allt han har i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli avvisad.
Hosea 10:12Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er.
Hosea 11:4Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.
Matt 24:12och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.
Luk 11:42Ve er, fariseer! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.
Joh 17:26Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”
Rom 13:10Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
Rom 14:15Om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för.
1 Kor 8:1När det gäller kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp.
1 Kor 13:4Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.
1 Kor 13:8Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.
1 Kor 13:13Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
1 Kor 14:1Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.
2 Kor 13:11Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.
Ef 3:17att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken.
Kol 1:4Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga,
Kol 3:14Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.
1 Thess 1:3för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.
1 Thess 3:12Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er.
1 Thess 4:9När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra,
1 Thess 4:10och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att göra det ännu mer.
1 Thess 5:8Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm.
2 Thess 1:3Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en.
2 Thess 2:10Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.
2 Tim 1:7Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
Filem 1:9vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge,
Heb 13:1Håll syskonkärleken levande.
1 Pet 4:8Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder.
1 Pet 5:14Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus.
2 Pet 1:7i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor.
1 Joh 3:16Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder.
1 Joh 4:7Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.
1 Joh 4:10Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
1 Joh 4:16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
1 Joh 4:17Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.
1 Joh 4:18Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
1 Joh 5:3Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga,
2 Joh 1:6Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken

Maria: – Bibelorden har Gud gett oss, men så många har inte ens läst dem! Undra då på att man inte kan förstå hur livet bör vara, eller hur leva kärleksfullt. Det finns många sätt att älska på och GUD ger oss möjlighet till det, den kärlek han har till människan kan nog ingen förstå, och många tar den för given. Det finns många sätt att visa sin kärlek på och Gud har lagt ner kärleken i våra hjärtan så att vi kan slösa på den till vår nästa. Men.. många människors hjärtan är ganska stängda och trasiga så där finns kanske inte den kärlek som det borde. MEN GUD KAN ÖPPNA ALLAS VÅRA HJÄRTAN. HAN ger oss möjligheten att få ett HELT HJÄRTA! JESUS är kärleken, den ÄKTA och goda och vi kan få möjlighet att LÄKA och att gå rätt väg- I KÄRLEK. GE DITT HJÄRTA till JESUS och börja LÄKA! Mina sorger har fått mig att förstå vad Kärlek ÄR. Guds ord vill visa oss ALLA medan tiden finns.
Vilken lycka att ha allt i Jesus;
läkedom för alla hjärtats sår;
Ingen synd, som icke Han förlåter,
ingen nöd, som icke Han förstår.
Om jag ägde Jesus — endast Jesus,
och i hela världen intet mer —
o, så ägde jag dock allt i Honom,
Han, som nog och övernog mig ger
.
A—der
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.
Foto Maria

Maranata- Du vår Herre kom! Del 3/ Jesus lever! Se också Video: Nåd och sanning

1 Kor 16:22 22 Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Marana tha!
NÅD och SANNING!

Joh 1:16-18 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

2 Tim 1:7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Tit 2:11-14 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

Ps 36:11
Låt din nåd bli kvar
över dem som känner dig,
din rättfärdighet över dem
som har ärliga hjärtan.

Ps 36:8
Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud!
Människors barn har sin tillflykt
i dina vingars skugga.

Ps 42:9
Om dagen sänder Herren sin nåd,
och om natten
är hans sång hos mig,
en bön till mitt livs Gud.

Ps 59:17
Men jag ska sjunga om din makt
och jubla var morgon
över din nåd,
för du är en borg för mig,
en tillflykt när jag är i nöd.

Maranata, vad är det? Du vår Herre kom! SE VIDEO: Del 1

Vad betyder det att vara en Jesu lärjunge? Ska alla kristna vara lärjungar, eller gäller det bara för en viss typ av troende? Vittna om JESUS. TIDEN har gått så fort från t ex 1994 och till 2024 och framåt, eller hur! Det är sena tider och vi måste vara lärda att se tiderna. Jesus kommer, ja, fast de är MÅNGA som INTE vill INSE DET. Förstår man allvaret som JESUS berättat för oss om? De sista tiderna och om: HATET, HOTET, FÖRRÄDERIET och SVEKET.

Faithful God