Archives

Världs-staten är i antågande. Helt fel. Sverige? Säkerhet? Diktatur i världen…

Dan Ahlmark: En centralstyrd världs-stat kan inte säkra ett folkstyre någonstans i världen

Sverige blir en tysk-fransk provins

 – AV DAN AHLMARK

Skyskrapor ..(bild i länk)

Den nya världsordningen, en centralstyrd världsstat (NWO), förs idag fram som det nödvändiga och självklara alternativet till dagens länder och system. Den typ av samhälle, som bland annat skisseras i World Economic Forum (WEF), i en tolkning av NWO är dock helt frånstötande.

Det är ju uppenbart, att oerhört viktiga livsfrågor slutligen ska bestämmas genom kollektiva beslut och då troligen i en världsförsamling, ledd av en världsregering. Att ingå i en sådan statsbildning innebär nog att nationell suveränitet, meningsfull demokrati och personlig frihet väsentligen kommer att försvinna.

Vi vet idag naturligtvis inte hur den kommande världsstaten ska se ut. Med tanke på att majoriteten av dagens medlemsstater i FN inte har demokratiskt representativa regeringar (1) är själva tanken, att FN och andra globala organisationer nu ska ha mera makt, fundamentalt fel.

Inga demokratier bör tillåta, att en majoritet av diktaturer i någon viktig beslutande internationell församling bestämmer över dem, men detta är vad man rent praktiskt gör idag i FN. Skälet att detta accepteras är, att frågorna där ofta är av mindre betydelse eller inte påverkar medlemsstaternas inrikespolitik. Så bli det uppenbart inte i NWO.

Konstruktionen med en säkerhetsventil genom ett veto i världsregeringen kan inte användas i en statsbildning, där det exekutiva organet antas ha en nämnvärd makt på många områden. Dessutom kan inte mindre demokratier ge förtroendet att utöva vetot till några stora demokratier, som på det viset permanent ska skydda dem mot skadliga beslut.

Världsregeringen kan antas agera på uppdrag av ett Världsparlament, som troligen ska kunna fatta beslut gällande ett stort antal områden av vikt för medlemsstaterna. Innan en mycket större del av världens stater är politiskt anständiga, är varje ansats till en ny världsordning egentligen meningslös, för det kan under dessa omständigheter inte existera några för demokratier aktningsvärda och godtagbara regelbeslutande och verkställande globala organ.

Att överföra betydande politisk makt till en sådan världsorganisation – ett exempel redan idag är WHO:s försök att få rätt att bestämma världens politik vid en pandemi – borde därför vara uteslutet.

Vi vet inte hur många decennier – eller kanske sekel – som måste förflyta, innan världens diktaturer försvinner. Några stora diktaturer med globala och aggressiva mål – som idag Kina – ska inte finnas.

Kina idag som är en auktoritär diktatur är på väg att bli totalitär och som dessutom har hegemoniska globala mål, antas kanske i planeringen för världsregeringen, att bli en demokrati. Det är en respektabel förhoppning – men tyvärr en fullständig illusion! Inga som helst sakliga argument för den tron finns.

Vad händer med folkstyret i en centralstyrd världsstat?

Om vi för ett ögonblick bara omfamnar den stora illusionen om en världsstat, som i framtiden huvudsakligen eller enbart består av riktiga demokratier, finns ändå inga skäl för Sverige att delta. Den tänkta världsstaten kan inte tillåtas ha någon väsentlig makt (såsom avsett) över medlemsstaterna bl a av skälet, att den erbjuder oss en undermålig version av demokrati.

En rättighet, som medborgarna i en stat (enskild eller federal) bör ha, är att de ska kunna delta i fria val, där de verkligen tillsammans utövar  något  nämnvärt  inflytande över den statens styrning. Annars är det inte fråga om demokrati i verklig mening utan bara ett sken; en formell röstningsprocess liknande den, som tillämpades i Sovjetunionens folkrepubliker.

Men det är inte genomförandet av en röstningsprocess, som definierar förekomsten av demokrati, utan det är graden av det folkets inflytande på den aktuella statsbildningens styrning.

Problemet med transnationella organisationer med nämnvärd beslutsmakt – ett federalt  EU och i extrem utsträckning den demokratiska världsstat, som NWO logiskt sett skulle bli förbunden med – är nämligen, att någon nämnvärd demokrati (i denna mening) för exempelvis svenska medborgare inte skulle existera i dessa statsbildningar.

Sverige blir en tysk-fransk provins

Beträffande EU utgör vi i Sverige 2 % av den statsorganisationens totala befolkning och är därmed en ointressant maktfaktor i de flesta politiska frågor. Vi blir praktiskt sett en tysk-fransk provins. Det gäller alltså underkastelse under länder, som inte är några särskilt attraktiva modeller för oss.

De allra flesta politiskt fattade beslut skulle bli mycket mera – ofta dramatiskt mycket mer – anpassade till den svenska befolkningens önskemål, ifall vi själva fattade besluten. Så varför ska svenskar acceptera medlemskap i ett federalt EU?

Både EU och särskilt en världsstat, i vilken vi representerar 1 promille av befolkningen, erbjuder ett så underlägset inflytande, att man inte kan tala om en praktiskt fungerande demokrati för svenskar. Samtidigt kommer en transnationell regering vilja bestämma över de fundamentala funktionerna försvar och statsbudgets/beskattning.

Det innebär praktiskt sett en förvandling av medlemsländernas status utan återvändo, även om dessa senare ångrar sig. Genom sådan makt råder den internationella regeringen över länderna alldeles oavsett vilken författning man kommit överens om.

I kriser och gällande viktiga maktfrågor kommer det på pappret skrivna alltid att kringgås.

Så denna klart underlägsna variant är inget alls att byta dagens politiska system mot. Inträde i EU eller en världsstat innebär, att vi förlorar den demokrati, som styrt oss i över 100 år, och innan dess haft millenier av styre från egna landsmän.

Det har varit en svår och lång kamp för den svenska befolkningen att under seklernas gång nå och upprätthålla vår nationella frihet. Att idag locka oss med att istället vara medlemmar i en omfattande federal EU-stat (kombinerad med att vi i mindre betydelsefulla frågor sannolikt får avgöra sådana själva) är ett direkt hån.

Hur klarar stora länder folkstyret?

De stora demokratierna som Indien och USA klarar av att kombinera demokrati och storlek av två skäl. Ett är att befolkningarna genom lång gemensam historia (Indien) eller annan upplevd intensiv gemenskap delar samma traditioner, kultur och värderingar, vilket medför att i mycket samma variation av åsikter förs fram i dessa länders alla delstater. Man möter alltså liknande religioner, attityder och åsikter var man än bor.

Det finns en samhörighet och gemenskap i hela landet. Men även en sådan känsla av samhörighet kan kanske upphöra. När skillnaden börjar växa i människors åsikter och bli så stor som den nu är i USA, börjar folk flytta till delstater med ”bättre” politik, tal startar om att dela landet osv. Och detta gäller ett land, kanske framgångsrikast i världen, men nu delat genom olika ideologier, vars skillnader det är oklart hur de ska överbryggas.

Det andra skälet är, att man inom det stora landets delstater har rätten att själva få bestämma över många av de viktigaste och mest fundamentala områdena. Det löser och tillfredsställer de många särskilda och olika behov, som delstatsbefolkningar upplever.

Problemet är dock, att centralregeringar trots fastställda regler ofta tar över allt mer och mer makt. Så har skett både i USA och EU, trots att EU ännu inte ens är en federal stat. Den krypande centraliseringen hotar det regionala/lokala självstyret och skapar missnöje.

Så ide´n om en Ny Världsordning är förkastlig av två skäl – den auktoritära naturen hos majoritetsländerna samt den principiella bristen på verklig  demokrati. Deltagande i ett federalt EU är förkastligt av demokratiska skäl, och därigenom praktiskt sett nog också snart av frihetsskäl.

Att kommande konkreta förslag om NWO och ett federalt  EU redan uppmärksammas, beror sannolikt på att det politiska tänkandet idag i så hög grad präglas av grov kollektivism. Man bortser från både folkgruppers och individers rätt till v e r k l i g t självbestämmande eller inflytande respektive individuell frihet.

Demokrati-index 2022
Demokrati-index 2022. Licens: Public Domain

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade tidigare boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar idag som medborgarjournalist och publicerar i tryckta och elektroniska media.

Följ NewsVoice

Dan Ahlmark
dan.ahlmark@protonmail.com

SUCK! Detta du läst blir inte ok på något vis.

Israel/Synkretism,Kabbalah,Chabad messianism,,m m

 

Latter Rain – latter storm
Förvirring /Religionsblandning /Frågor/Länkar/Janne Olofsson
*

Den messianska rörelsen (judar och kristna på en judisk grund) växer bland de amerikanska frikyrkorna i våra dagar, och ibland kan det leda till en synkretistisk förvirring (synkretism betyder religionsblandning). Är Yom Kippur, den heligaste dagen i kristen tro?  Och håller gränserna mellan judendom och kristendom sudddas ut i dessa kretsar? Är det sant att fler judar och fler muslimer blir frälsta än någon gång tidigare i historien?
 
Sid Roth som är judekristen amerikansk messiansk programledare tycker att vi ska be för Todd Bentley, när han gått ned sig i alkohol och otrohet under underverksturnén och sen skilt sig (och gift om sig). Sid Roth tror på en väldig andeutgjutelse (Latter Rain), förhoppningsvis på försoningsdagen Yom Kippur.
 
Fick på Rick Joyners sida se en artikel där han berättar hur han (och Paul Cain mfl) blev adlade av den katolska militärorden, Knights of Malta. Nu kan de driva ut muslimer ur Jerusalem och kämpa med oheliga andar i den sista dagarna, tillsammans med RKK.
 
*

Jesus är livets träd
 
Sven Reichmann, i en bra predikan om ödmjukhet och Andens hjälp i bibelläsning, avslutar med koncepten: “Jesus är livets träd” (Joyner/messiansk idé) och versen om “latter rain” (Helige Andes utgjutelse i de sista dagarna).
 
“Jesus är livets träd,” svarar Vakna Sverige-bloggen och är klar med vad det betyder.
 
(“Jag är livets bröd (manna),” säger Jesus. Han har aldrig påstått att Han är livets träd).
 
“Om Jesus är livets träd” och “Lagen är kunskapens träd” som karismatikerna påstår, betyder det att Eva och Adam syndade när de åt av Lagen i paradisets trädgård.
 
Vad sade Gud om att äta av Kunskapens träd, på gott och ont?
“Ni ska bli som gudar, i vetskap om gott och ont.”
 
Vad sa Gud om att äta av livets träd?
Han portade dem och satte en ängel som skydd framför livets träd.
 
(Jesus är Jesus, Guds Son.
Kontakt med Jesus och Hans liv, ger oss evigt liv)
 
Kunskapens träd
 
Eva och Adam levde i paradiset med Gud. De åt av Kunskapens träd, som Gud förbjudit dem att äta av, och blev medvetna om sig själva. De tappade direktkontakten med Gud och blev förskräckta över sin nakenhet och vart Gud befann sig i trädgården. De blev skuldmedvetna och försökte gömma sig från Gud.
 
Hade Eva och Adam syndat *innan* de åt av Kunskapens träd?
Hur kunde de bli medvetna om sin synd?

Fanns synden i paradiset på Kunskapens träd? Leder Lagen till synd?
Är inte det en felaktig slutledning?

Fanns Jesus Kristus och Lagen i symbolisk form i trädgården?
 
Lagen
 
Lagen är lagen. Lagen kom med Moses i Bibeln. Så har jag läst bibeln hittills!
“Lagen överbevisar oss om synd,” säger apostlarna i NT.
 
Faktum är att det är i liknande krumbukter bibeltolkarna har gjort bibelordet till ett enda sammelsurium.

*

Judisk mystik
I Kabbalah finns en tydligare definition av livets träd än i kristen tro.
Vad säger Kabbalah om livets träd?
 
Kabbalisterna säger: livets träd (Sefirot) är det system som Gud meddelar sig till människor. När vi tar emot Guds andliga strömmar av vishet, kraft, ära, barmhärtighet osv blir vi och allt omkring oss gudomliggjort. Så får vi kunskap som kan rädda världen och se fram emot messiastiden, när världen ska frälsas.
 
Rabbi Jacobson (Chabad, NY, luriansk kabbalist) förklarar vad den messianska eran och moshiach (Messias) betyder i Hasidismen:
 
Moshiach (Messias) är en social och religiös rörelse (den Messianska eran) som verkar för världens förbättring och som fullkomnas i personen Messias framträdande; Messias är en människa, som ska lära världen Lagen.
 
Ett litet råd till predikanter:
Blanda inte med korten så vi alla kristna dyker upp med Tarotkort och tyder helig ande till slut!
 
/Janne
 
Länkar:
 
Sid Roth, Bentley:
http://truelightministries.org/blog1/?p=99
 
Sid Roth, Yom Kippur:
http://www.cbn.com/spirituallife/BibleStudyAndTheology/JewishRoots/Neither_Jew_Nor_Gentile.aspx
 
Joyner, Knights of Malta:
http://www.morningstarministries.org/Articles/1000014047/MorningStar_Ministries/About/Q_and_A/Knights_of_Malta.aspx
Joyner, video:
http://www.youtube.com/watch?v=p9zTw9L8QAE

Joyner, unbiblical teachings:
http://www.deceptioninthechurch.com/joyner.html

Joyners bok Det fanns två träd i trädgården:
http://www.christianbook.com/there-were-two-trees-the-garden/rick-joyner/9781929371556/pd/71553

Reichmann, livets träd:
http://www.korskyrkan-molndal.se/undervisning.html
 
Jesus är livets träd:
http://www.vaknasverige.se
Kabbalah, livets träd:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah)
Kristen kabbalah, livets träd:
http://paranormal.se/topic/kristen_kabbala.html
Synkretism:
http://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism
Företagsloggor med esoteriska betydelser:

http://mysterybabalon.wordpress.com/2010/08/
Rabbi Jacobson (Chabad, NY, luriansk kabbalist) förklarar vad den messianska eran och moshiach (Messias) betyder i Hasidismen:
http://www.youtube.com/watch?v=ERQTZ3TIfDA
Messias kommer vilken dag som helst enligt Chabad/Hasidismen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chabad_messianism

/Maria

Bibeln /Bergspredikan Nyckelord. Så vill Jesus…

Jesus talar om för oss, i sin längsta predikan, hur vi ska vara, och vad som är viktigast för lärjungar: Nyckelord i Bergspredikan:

Ödmjukhet Matt 5:3

Förebild i GT: Jes 57:15
Världens alternativ: Stolthet och oberoende
Guds belöning: Himmelriket
Att utveckla egenskapen: Jak 4:7-10
______________
Att sörja  Matt 5:4

Förebild i GT: Jes 61:1-2
Världens alternativ: Lycka till varje pris
Guds belöning: Tröst  (2 Kor 1:4)
Att utveckla egenskapen:  Ps 51, Jak 4:7-10
______________

Foglighet och anspråkslöshet  Matt 5:5

Förebild i GT: Ps 37:5-11
Världens alternativ: MAKT
Guds belöning: Hela världen
Att utveckla egenskapen: Matt 11:27-30
______________
Rättfärdighet och godhet  Matt 5:6

Förebild i GT:  Jes 11:5; 42:1-4
Världens alternativ: Själviskhet
Guds belöning: Fullständig tillfredsställelse
Att utveckla egenskapen: Joh 16:5-11; Fil 7:11
______________
Omtänksamhet och Barmhärtighet Matt 5:7

Förebild i GT: Ps 41:1
Världens alternativ: Känslokall dominans
Guds belöning: Barmhärtighet
Att utveckla egenskapen:  Ef 5:1-2
______________

Att ha ett rent hjärta  Matt 5:8

Förebild i GT:  Ps 24:3-4
Världens alternativ: Svekfullhet
Guds belöning: Se Gud
Att utveckla egenskapen:  1 Joh 3:1-3
______________

Att sträva efter frid  Matt 5:9

Förebild i GT:  Jes 57:18-19; 60:17
Världens alternativ:  Egen sinnesfrid på andras bekostnad
Guds belöning:  Bli kallad Guds barn
Att utveckla egenskapen:  Rom 12:9-21; Heb 12:10-11
______________

Trofasthet:  Matt 5:10

Förebild i GT:  Jes 52:13; 53:12
Världens alternativ: Bristande hängivenhet
Guds belöning: Ärva Guds rike
Att utveckla egenskapen: 2 Tim 3:12
_____________

Här finns de nyckelord och nyckelverser som vi bör ta del av om vi vill vara Jesu lärjungar, och sträva efter att göra hans vilja och vara sådan som HAN vill att vi ska vara. Studera gärna bibelorden igen   /Maria

Nyckelbegrepp / TACKA

dsc00060.JPG

I 1 Samuelsboken kan vi läsa om kvinnan Hanna som tackar Gud för den son hon fick. Hon tackar Gud för att hon blev bönhörd efter att hon så länge bett om ett barn. På den tiden var månggifte accepterat och vi kan tänka oss att det kunde vålla stora relationsproblem. Hanna och Peninna var båda hustrur till Elkana, och Peninna hade barn men ej Hanna.

Hanna var djupt bedrövad och och grät medan hon bad till Herren. Hon sade: *Allsmäktige Gud, se till min sorg och svara på min bön och ge mig en son, så ska jag ge honom tillbaka till dig. Han ska tillhöra dig hela livet, och hans hår kommer aldrig att klippas.* /1 Sam 1:10-11.

Hanna kom att få ett barn som fick heta Samuel, som betyder utbedd av Gud, och Hanna tog med barnet Samuel till tabernaklet och lämnade honom i Elis försorg. …

Vad vill jag säga med detta? Hanna gjorde följande: Continue reading

Nyckelbegrepp/ Fullkomlighet

 blinkies_i0000d82.gif

Fullkomlighet. Det finns tre stadier av fullkomlighet som jag tänkte ta med här.

1.En fullkomlig relation.

 Vi är fullkomliga på grund av vårt eviga förbund med den fullkomlige Jesus Kristus. När vi blev Guds barn förklarade Gud oss “icke skyldiga” (rättfärdiga), genom vad Jesus, hans älskade son har gjort för oss. Hans fullkomlighet är absolut och oföränderlig, och det är vår fullkomliga relation med honom som garanterar att vi en dag ska nå “fullkomlighet (nedan) Se Kol 2:8-10 och Heb 10:8-14

2.Fullkomlig tillväxt

Vi växer till och mognar andligt så länge vi fortsätter att tro och lita på Jesus, lär oss mer om honom, kommer honom närmare och lyder honom. Vår tillväxt är växandet (jämfört med relationen ovan) eftersom den är beroende av vår dagliga vandring med Gud. Ibland sker mognaden snabbare, ibland långsammare, men allt eftersom vi “fortsätter att arbeta vidare” (3:12), kommer vi närmare fullkomlighet.

Det är inte våra goda gärningar som gör oss fullkomliga, utan de är en följd av Guds arbete med att fullkomna oss. Se Fil 3:1-15

3. Fullkomlighet

När Jesus återkommer för att ta oss med till sitt eviga rike kommer vi att bli förhärligade och gjorda fullkomliga. Se Fil 3:20-21

 

Nyckelbegrepp ; Förklaringar

 prastkrage.jpg

För den ovane bibelläsaren kan en hel del ord och begrepp vara svåra att förstå, så tyckte jag ofta förr, och då var det svårt att kunna läsa bibeln och begripa vad där står. Därför denna kategori, som jag hoppas du skall ha nytta av.

Nyckelbegrepp i Romarbrevet:

Utvald: Rom 9:10-13  

Gud utväljer en individ eller ett folk för ett särskilt syfte.

*

Rättfärdighet: Rom 4:25; 5:18

Gud frikänner oss och för oss in i rätt förhållande till honom.

*

Försoning: Rom 3:25

Jesu offer utplånar Guds straff för synden.

*

Återlösning: Rom 3:24; 8:23

Jesus har betalat priset för synden. Vi behöver inte dö- han har dött för oss.

*

Helgelse: Rom 5:2; 15:16

Att med den helige Andes hjälp bli mer och mer lik Jesus.

*

Förhärligande: Rom 8:18-19

Den troendes slutgiltiga tillstånd efter döden när full kristuslikhet har uppnåtts. (1 Joh 4:4)

*