Archive | mars 2013

Man älskar Påven och Buddha, men Jesus då? /Reuter

Påve Francis firar påskmässa idag tillsammans med 250 000 katoliker i Rom och det har varit flera artiklar i AP om det. Påven vädjar till de rika och talar om världsfred/fred i Mellanöstern.

En läsare sa:

“Gud välsigne vår gode påve Francis! Han visar oss, som Jesus gjorde, ett exempel på den sanne Gud som är kärlek och nåd, fast det i världen bara finns lidande. Jag älskar Påven och Buddha!”

En annan sa:

“Påve Francis är en stor ledare, för han visar oss hur vi kan uppnå lycka i våra liv, genom att ta emot den uppstånde Jesus Kristus! Han ser till de fattiga och olyckliga i världen, inte till de omoraliska korporationerna och smutsig kapitalism.”
 
Påve Francis är ett exempel på hur Jesus och hur Gud är…Påven är för de fattiga och en ödmjuk tjänare och samtidigt en glad och stor ledare för alla världens kristna. Påven talar om fred i Mellanöstern och nämner ofta hur satan sår tvivel och split i Kristi kropp…osv.

Jag tycker det är anmärkningsvärt hur fort människor svarar på dessa budskap i media. Det har ju bara gått två veckor sedan påve Francis steg upp på tronen, och folk talar om honom ungefär i Bibliska termer. Jag vet inte om Francis är någon speciell sista-tiden figur, men folk verkar längta efter en sådan figur, helt klart. Vi talar jui och  för sig om “Kristi ofelbare vikarie på jorden,” enligt katolsk dogm.

Jesus talar om detta i Matt kap 24: Många ska komma och utnämna sig till frälsare, innan han kommer tillbaka.

Undrar varför människor sträcker sig som en uttorkad blomma efter vatten när en människa talar som om hon vore Gud? Samme människa slår ifrån sig allt tal om Jesus Kristus som världens frälsare, som nys!

Tron på Jesus är en gåva av Gud (Joh 1:12) och vi borde vara glada över att ha fått den, så vi slipper upphöja människor till Gudar och bli besvikna!  /Janne Olofsson

Reuter:http://news.yahoo.com/pope-appeals-peace-end-korea-tensions-easter-message-102404763.html

/Maria
Jesus är Herre

Förtvivlan övergår i jubel. Seger.

 

Ros Maria

Ps 22:1-32
Rubrik: Messias lidande och seger
Text: 1

För sångmästaren, efter “Morgonrodnadens hind”, en psalm av David.
2 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.
3 Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro.
4 Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.
5 På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem.
6 Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam.
7 Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket.
8 Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet:
9 “Anförtro dig åt HERREN! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär.”
10 Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst.
11 På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud.
12 Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, och ingen finns som hjälper.
13 Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig.
14 Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig.
15 Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre.
16 Min kraft är uttorkad som en lerskärva, min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft.
17 Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat.
18 Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar.
19 De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.
20 Men du, HERRE, var inte långt borta, du, min styrka, skynda till min hjälp!
21 Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld.
22 Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn – du bönhör mig.
23 Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig.
24 Ni som fruktar HERREN, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, bäva för honom, alla Israels barn.
25 Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade lyssnade han till honom.
26 Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom.
27 De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt.
28 Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till HERREN. Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig.
29 Ty riket är HERRENS, han råder över hednafolken.
30 Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv.
31 De efterkommande skall tjäna honom, kommande släkten skall få höra om Herren.
32 De skall träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det.

 

name-graphics-maria-545505

Jesu död och uppståndelse….video m m

 

min-jesus-face-painting

Vi vet inte med säkerhet, som jag skrivit förut, NÄR Jesus korsfästes och dog och uppstod, men jag vill visa en av alla de videos som finns om detta. Läs också Matteus  27:35-44  och Matteus 28:45-66 och Matteus 28:1-20 http://youtu.be/vZINXEFk0g4

Matt 28:1-10
Rubrik: Jesus uppstår ur graven
Text: 1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen,* gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven.
2 Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den.
3 Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö.
4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.
5 Ängeln sade till kvinnorna: “Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste.
6 Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!
7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er.”
8 De skyndade sig då bort från graven, under fruktan och i stor glädje, och sprang för att tala om det för hans lärjungar.
9 Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom.
10 Då sade Jesus till dem: “Var inte förskräckta! Gå och säg till mina bröder att de skall gå till Galileen. Där kommer de att få se mig.”

Min Frälsare dog och uppstod för mig och jag har därför ALL anledning att JUBLA! Han dog dessutom för HELA mänskligheten! Han dog alltså också för dem som förnekade honom.

Han är min HERRE!

king01

 

 

logo  Maria

Jesu födelse, korsfästelse, död och uppståndelse….

 

king01

Om Jesu födelse, Jesu korsfästelse och Jesus död och uppståndelse läser du här

Matt 1:18-25
Rubrik: Jesu födelse
Text: 18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad* med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.
19 Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne.
20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.
21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”
22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten:
23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,* det betyder Gud med oss.
24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig.
25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.

*

Matt 27:32-44
Rubrik: Jesus korsfästes
Text: 32 På vägen ut fann de en man, Simon, från Cyrene.* Honom tvingade de att bära hans kors.
33 Och när de kom till den plats som kallas Golgata – det betyder huvudskalleplats –
34 gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka.
35 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.
36 Sedan satt de där och vaktade honom.
37 Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: “Detta är Jesus, judarnas konung.”
38 Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.
39 De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet
40 och sade: “Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset!”
41 Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade:
42 “Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så skall vi tro på honom.
43 Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: Jag är Guds Son.”
44 På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

*
Matt 27:45-56
Rubrik: Jesus dör
Text: 45 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen.
46 Och vid nionde timmen ropade Jesus med högröst: “Eli, Eli, lema sabaktani?” Det betyder: “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”*
47 Några av dem som stod där hörde det och sade: “Han ropar på Elia.”
48 En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka.
49 De andra sade: “Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.”
50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
51 Och se, då brast förlåten* i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade,
52 gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar.
53 De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många.
54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: “Denne var verkligen Guds Son.”
55 Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom.
56 Bland dem var Maria från Magdala och Maria, som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Sebedeus söner.

Matt 27:57-61
Rubrik: Jesus begravs
Text: 57 När det hade blivit kväll, kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge.
58 Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den.
59 Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg
60 och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån.
61 Maria från Magdala och den andra Maria var där, och de satt mitt emot graven.

——————————————————————————–

HAN ÄR  UPPSTÅNDEN:

https://gospel.jesuslever.eu/han-ar-uppstanden-kristus-ar-ljuset-i-en-mork-varld/

Jesus är Herre!

/Maria

Hals över huvud och Blott en dag../Jesus

 

ros

Dagen började med att jag fick fara “hals över huvud” till min doktor i stan och bli behandlad för en allergisk chock, där fick jag sitta medan mediciner verkade och jag tänkte på att vi har ju bara Blott En Dag! Varför händer alltid allting just mig..kan man fråga om man vill och jag säger att JESUS HAR ALL KONTROLL över allting. Han är med i ALLT! som sker.

BLOTT EN DAG, ETT ÖGONBLICK I SÄNDER/Lina Sandell-Berg.  Det är vad vi ALLA människor har att tänka på Varje Dag är bara EN dag!

Jag har skrivit om detta ett flertal gånger men ju äldre jag blir och med alla krämpor och längtande efter ett fullständigt helande till min kropp så skriver jag det som Jesus visar mig varje dag.

All ära till min Frälsare också denna dagen! AMEN.

logo  Maria

 

Texten hämtad från
Psalmer och Sånger, Libris Verbum
Noter (Nr. 249)

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

 

forgiven

Omvändelse. En gåva! ..ta emot frälsning

APG5

Att få bli omvänd, att FÅ bli frälst, det är en gåva! Att få hålla sig till Gud och göra hans vilja, kan det bli bättre? Detta kan få ske idag, men man vill inte?….. få veta om frälsning. Visar dig denna text ur Apostlagärningarna:

 

Apg 11:19-30

Rubrik:
Evangelium kommer till hednavärlden

Text: 19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar.
20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus.
21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.
22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia.
23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta.
24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren.
25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus.
26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.
27 Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia.
28 En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den kom också under Claudius regering. –
29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judeen.
30 Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

*Budskapet spreds som en explosion över hela den då kända världen! Antiochia blev den stora basen för världsmission, och tittar vi på missionen idag så finns det en hel del att önska, vi lever i olika tider och för många är Jesus en fantasi eller en gestalt som man kan driva med eller förneka, precis som förr. Det händer goda saker också men de är tyvärr alltför få….men vi ber att människor skall få komma till tro!*/

logo  Maria

 

 

En sekund ur LIVET. … Men var är Gud?

 
 
 

Sekund...Foto Maria

Sekund…Foto Maria

 
 
 
En sekund ur livet ..
 
 
Som en glaspärla sitter vattendroppen fast,
rör sig ej fastän vinden blåser
 
Som en pärla faller tåren
 
Vattendroppen har fastnat och den går att skåda
 
Var det någon som hörde att den sedan föll på rynkig hand från smärtande inre
 
 
Maria 2009
 
*
*
Vi vårdar våra anhöriga? Vi ger dem kunskap om Gud? Ber vi för dem? Känner vi deras ropande inren? Hur har man det när man sitter på “hemmet” fast man vill vara HEMMA?  Hur har man det inuti sin själ? Har man något att önska?  Får man tillfälle att tala om Gud? eller finns det någon som kan vittna OM GUD?
 
1 Kor 13:1
 
Tankar….. från:
 
name-graphics-maria-124184

 

 

Det finns ett botemedel mot krig./Kristus Jesus

 

Foto Maria

Foto Maria

Det finns ett botemedel mot krig

*

Det är inte varje dag man ser, hör eller läser något som berör en riktigt djupt och som nästan är omöjligt att släppa ifrån sig. När jag läste “Ett sista brev till George W. Bush och Dick Cheney från en döende krigsveteran” blev jag inte bara ledsen utan också väldigt arg över allt meningslöst lidande som krig för med sig när det finns ett botemedel. Ja, ni hörde faktiskt rätt. Det finns ett botemedel mot krig och det är att:MÄNNISKORS HJÄRTAN BLIR FÖRVANDLADE I KRISTUS

På tioårsdagen av Irakkriget beskriver Tomas Young som är förlamad sedan 2004 efter att ha blivit svårt skadad i Irak och idag våras på hospice (vård i livets slutskede), sin besvikelse över den amerikanska regeringens manipulation av befolkningen samt den lögnpropaganda de matades med innan anfallet mot Irak. Något som skedde på grund av de styrandes törst efter rikedomar och makt i och med Iraks oljetillgångar.

Han skriver brevet på uppdrag av de som dog och de som skadades i Irak men också på uppdrag av alla de anhöriga som förlorade familjemedlemmar. Män, hustrur, barn, fäder, mödrar, söner och döttrar.

Här följer ett citat från texten som väckte en del tankar hos mig och som fick mig att skriva detta blogginlägg:

“Du Bush, du gör sken av att vara kristen. Men är inte lögn en synd? Är inte stöld och själviskhet en synd? Jag är inte kristen. Men jag tror på de kristna idealen. Jag tror att vad du gör för de minsta av dina bröder det gör du även mot dig själv och din själ”

Läs resten av det mycket gripande brevet här:

http://www.nyapolitiken.biz/int_politik/ett-sista-brev.html

En hel del av världens föregående och nuvarande ledare (krigshetsare) samt soldater är likt Bush kristna och många andra är likt Young inte kristna men säger sig tro på de kristna idealen. Vad man kan fråga sig är om det är möjligt att vara kristen eller att verkligen tro på de kristna idealen om man samtidigt startar krig eller deltar aktivt i krig.

 
Det verkar vara möjligt. Faktum är att kristna kan kalla sig vad som helst, när som helst och hur som helst (åtminstone i de så kallade demokratiska länderna) om de inte är omvända och pånyttfödda i Kristus. Det är det som skiljer icke kristna från kristna men också kristna från kristna vilka bekänner sig till Kristus enbart för att framstå som exemplariska och godhjärtade människor.“Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal. 2:19-20)

“Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt oss i försoningens tjänst” (2. Kor. 5:17)

En kristen (som utan att ha blivit omvänd och pånyttfödd), kan precis som en icke kristen av egen kraft vara både snäll, generös, lyhörd, osjälvisk med mera, och lyckas riktigt bra med detta så länge som en viss situation eller vissa förutsättningar råder i människans liv eller så länge omgivningen (världen) ser ut som den gör.

Men om något förändras till det yttre och kanske till det sämre, det kan vara vad som helst, så förändras även människans tankar, åsikter och handlingar om hon har valt att ha världen eller mammon som sin herre. Detta är inget konstigt och det är därför som Gud ber oss att välja vilken herre vi vill tjäna. Om vi väljer att tjäna mammon eller världen måste vi acceptera de konsekvenser som följer. Vår frälsare Jesus Kristus vill förutom att vara vår frälsare också vara vår Herre.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24)

Världen är “mammon” och kött framför ande. De som väljer att tjäna världen (köttet) och alla de ofrälsta människorna i världen, väljer bort Gud och Guds ande.

“De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er” (Rom. 8:8-9)

Guds ande kan omöjligt bo i någon som har valt världen (mammon) och mörkrets rike (som styrs av djävulen) framför kärlekens, sanningens och rättvisans rike som är Guds rike. På samma sätt kan inte världens ande bo i någon som har valt Gud och Kristus framför världen.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2:15-17)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

När kristna tror att det inte är några problem att ena stunden ta parti för Gud (när de tjänar på det) för att i nästa stund ta parti för den orättfärdiga världen (när de tjänar på det) kan de mycket väl vara positivt inställda till förtryck och lidande under vissa omständigheter och så länge det inte drabbar dem själva eller deras närmaste.

På samma sätt kan människor vara välvilligt inställda eller neutrala (ge sitt tysta medgivande) till allt tänkbart som är negativt för många andra fram tills att de själva drabbas. Då först ger de hals! Ett annat exempel är när socialister och kommunister talar om rättvisa och kritiserar kapitalisterna trots att de själva inte skulle ha något emot att bli kapitalister om de bara hade fått en chans.

“Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande” (Joh. 3:5-6)

Krig är resultatet av ett antal syndares (vi är alla syndare) ogudaktiga tankar och åsikter som utmynnat i handling. Då dessa syndare helt och hållet styrs av sin köttsliga natur kan de inte agera på annat sätt.

“Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen” (Gal. 5:17-18)

“Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike” (Gal. 5.19-22)

Botemedlet mot krig och allt elände som följer i dess spår samt mot all annan mänsklig nöd (vad än det gäller) är Jesus Kristus och (som nämnts) att människors hjärtan blir förvandlade i Kristus vår Herre och frälsare.

 
FRÅN:
 
name-graphics-maria-197681
 
 
 
 
 
 
 

…som ensam är odödlig- ära och evig makt.

Lord

Konungarnas  Konung och  herrarnas Herre

1 Tim 13 Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: 14 bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, 15 som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

http://www.worldchallenge.org/en/node/22182?src=devo-email

 

name-graphics-maria-124184

 

Nåd och Nöd. Nåd och kraft. Gud är god.

rosor Foto Maria

 

Följande artikel känner man säkerligen igen sig i då det gäller lidande. Lidandet är…..arbetsamt.

Nåd och nöd.
När man ligger på sjukbädden, säger man lätt till Herren: “Varför måste just jag lida så mycket, när andra kommer undan så mycket lättare?”

Säg inte på det sättet. Det är dumt sagt, för du kan inte mäta andras lidanden.

Otvivelaktigt får en del människor lida mer än andra. Men då måste man alltid komma ihåg, att Gud också ger mera nåd och kraft åt dem som lider mycket än åt dem som lider föga. Och lidandets plåga är inte beroende av smärtornas omfattning utan av varje människas förmåga att bära lidande.

Det finns människor, som blir nedtryckta till jorden redan av obetydliga lidanden. Och det finns andra, som rentav hjältemodigt kan bära också mycket stora lidanden. Vi kan alltså inte bedöma, för vem lidandesvägen är tyngst.

Om någon av oss nödgades gå exempelvis aposteln Paulus väg, skulle den vägen bli så tung, att vi säkert skulle gå under. Men Herren styrkte sin tjänare med en sådan underbar nåd, att hans förmåga att uthärda verkar rentav onaturlig.

Då du läser, vad han skriver, t.ex. i 2 Kor 6 och 11, och försöker leva dig in i varje form av lidande, som han fick genomgå, så verkar det nästan onaturligt, att någon människa fått gå igenom så fruktansvärt mycket svårt och dock kunnat bevara en sådan frimodighet och tro på Guds kärlek, som vi möter hos Paulus.

Vi skall alltså inte jämföra vår egen lidandesväg med andras utan tro, att just denna väg är anpassad efter vår förmåga att bära. Genom många bedrövelser skall vi alla gå in i Guds rike, men bedrövelserna kan vara olikartade.

Värst är det, om vi förlorar vår tro på Guds kärlek. Då minskas vår förmåga att bära anmärkningsvärt. Men om vi också under de mörkaste timmarna orkar tro, att den Herre som till fullo känner vår svaghet, ger oss vår del av lidandena i samma mån som han ger oss förmåga att bära dem, då anförtror vi tillitsfullt oss själva i hans händer.

I stället för att själva mäta och väga egna och andras mått av lidande, bör vi be, att Herren skall styrka oss till vår invärtes människa, så att vi med glädje kan bära, vad han i sin stora visdom låter falla på vår lott.

Allt beror sist och slutligen på förmågan att bära. Och vår förmåga att bära är direkt proportionell mot det mått av nåd, som vi varje ögonblick får. Därför bör vi, då vi ligger på smärtans läger, endast be till Gud, att han skulle låta oss på ett ännu mera levande sätt få erfara hans nåd. Då klarar vi oss säkert igen ut ur dessa ögonblick av nöd.

*

Herre, jag tackar dig, att den helige
Andes nåd och kraft är en verklighet.
Det ser jag alldeles tydligt av
aposteln Paulus liv. Om du inte hade
fyllt honom med din Ande, som du
 gjorde, hade han inte klarat sig ur
alla sina svårigheter i livet och utgått
som segrare, som han gjorde. Tack,
att löftet om den helige Ande tillhör
också mig. Tack, att din helige Ande
kan fylla också mig, och så växer min
förmåga att bära, så att det som ännu
i dag verkar stort och svårt redan
i morgon är litet och lätt.
Bibelord: Jes 55: 8-9. Luk 11: 13.

*

Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.
——————————————————————————–

name-graphics-maria-466824

 

Rättfärdighet

 

Maria99

Rom 10:4   Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Kristus är slutet. Det finns inget annat!
Rom 9:16   Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.
Dessa verser har fört frihet att alla generationer av troende.
Läs minipredikan här på engelska:
http://www.worldchallenge.org/en/node/22173?src=devo-email

*
*
RIGHTEOUSNESS BY FAITH
by Gary Wilkerson

“Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes”(Romans 10:4). Christ is the end. There is nothing else! “So then it depends not on human will or exertion, but on God, who has mercy” (Romans 9:16).
These verses have brought freedom to all generations of believers.

http://www.worldchallenge.org/en/node/22173?src=devo-email

name-graphics-maria-197681

 

Trons bevisning i livet. Kom till Jesus

 

God

Den troende har kunskap att förmedla. Gud har gett oss många löften,  störst är löftet om evigt liv, och vi kan vara evigt tacksamma för att Jesus dog och uppstod för oss.  Fördärv och begär finns i världen och frälsningen är vad varenda människa på denna jorden behöver få. Vi får påminnas om vad vi fått och är evigt tacksamma, därför är vi många som vill berätta om vad tro och evigt liv är, läs gärna stycket nedan:

2 Petr 1:3-15

Trons bevisning i livet

 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.
4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.
5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,
7 i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.
8 Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.
10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.
11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.
12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger.
13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält.
14 Jag vet att jag plötsligt skall lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig.
15 Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid skall kunna minnas detta.

*
name-graphics-maria-124184