Tag Archive | korsfästelse

Jesu födelse, korsfästelse, död och uppståndelse….

 

king01

Om Jesu födelse, Jesu korsfästelse och Jesus död och uppståndelse läser du här

Matt 1:18-25
Rubrik: Jesu födelse
Text: 18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad* med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.
19 Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne.
20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.
21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”
22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten:
23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,* det betyder Gud med oss.
24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig.
25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.

*

Matt 27:32-44
Rubrik: Jesus korsfästes
Text: 32 På vägen ut fann de en man, Simon, från Cyrene.* Honom tvingade de att bära hans kors.
33 Och när de kom till den plats som kallas Golgata – det betyder huvudskalleplats –
34 gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka.
35 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.
36 Sedan satt de där och vaktade honom.
37 Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: ”Detta är Jesus, judarnas konung.”
38 Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.
39 De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet
40 och sade: ”Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset!”
41 Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade:
42 ”Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så skall vi tro på honom.
43 Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: Jag är Guds Son.”
44 På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

*
Matt 27:45-56
Rubrik: Jesus dör
Text: 45 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen.
46 Och vid nionde timmen ropade Jesus med högröst: ”Eli, Eli, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”*
47 Några av dem som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.”
48 En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka.
49 De andra sade: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.”
50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
51 Och se, då brast förlåten* i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade,
52 gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar.
53 De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många.
54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Denne var verkligen Guds Son.”
55 Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom.
56 Bland dem var Maria från Magdala och Maria, som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Sebedeus söner.

Matt 27:57-61
Rubrik: Jesus begravs
Text: 57 När det hade blivit kväll, kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge.
58 Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den.
59 Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg
60 och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån.
61 Maria från Magdala och den andra Maria var där, och de satt mitt emot graven.

——————————————————————————–

HAN ÄR  UPPSTÅNDEN:

https://gospel.jesuslever.eu/han-ar-uppstanden-kristus-ar-ljuset-i-en-mork-varld/

Jesus är Herre!

/Maria