Tag Archive | Gud

Beklagliga tider. Städer /Natur

I de tider som är så är det beklagligt att alla inte kunde bo kvar på landet, inflyttningen till städerna var ett riktigt stort planerat företag av de som tycker att de bestämmer VAR vi ska bo och HUR vi ska leva och VAR man ska jobba och VAD man skall äta i form av dålig snabbmat m m, eller odlat och hemgjort.

Då tänker jag på att städerna är farliga på så vis att vi är i en stor klump allihopa och kan inte ODLA som vi borde, vi kan inte göra det som vore bäst för oss. Miljön blev fel och de som KAN och bor på landet/i naturen idag kanske inte tänkt på vilka fördelar de har. Stadsborna kommer att få svälta medan andra kan ha det lättare, med mathållning i första hand. Detta visste våra s k regeringar och planerade det NOGA, som fängelser i var sin kub.

Varför säger jag detta? Det finns anledning om man tänker till. Preppa? ja hur o var och med vad? I min 8-våningshus har man inte möjlighet och utrymme för det. Balkong-odling? Njet.
Se gärna på naturfilmer på nätet m fl ställen. Det är intressant och givande att ta del av, man ser de gamla gruvstäderna och mycket mer.Underbar natur och glada och friska familjer- men så klart strävsamt till max.
Sååå underbart stora områden de kan bygga på, så många som har flyttat dit för att bo o-stört och kunna sköta om sitt eget hushåll. Man jagar, fiskar, bygger, odlar…..Där är det relativt RENT ÄNNU.

VAD ÄR DJUR och Natur:

1 Mos 1:24Gud sade: ”Jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag.” Och det blev så.

1 Mos 3:14 Då sade Herren Gud till ormen: ”Eftersom du gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå, och jord ska du äta så länge du lever.
1 Mos 7:14 De hade med sig alla djur efter deras slag: vilda djur och boskapsdjur, kräldjur som rör sig på jorden och fåglar, alla flygande varelser.
1 Mos 7:21 Då dog allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, likaså alla människor.
1 Mos 8:1 Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken, och han lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan.
1 Mos 9:10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden.
3 Mos 5:2 Eller om någon utan att märka det rör vid något orent, antingen den döda kroppen av ett orent vilddjur eller den döda kroppen av ett orent boskapsdjur eller den döda kroppen av något slags orent smådjur, så blir han oren genom det och drar på sig skuld.
3 Mos 24:18 Och den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det: liv för liv.
3 Mos 24:21 Den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det, och den som slår ihjäl en människa ska dödas.

TRO, genom allt

Han var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.” Rom 4: 21.

DET HETER om Abraham att han icke försvagades i sin tro när han betänkte, att hans egen kropp var såsom död. Han kunde hålla ut i tro emedan han icke såg på sig själv, utan på Herren den Allsmäktige.

Han vacklade icke inför Guds löfte utan stod upprätt utan att digna under den väldiga bördan av välsignelsen. I stället för att försvagas i sin tro, blev han stark, och allteftersom svårigheterna växte, uppfylldes han av mera kraft och förhärligade Gud för Hans all-tillräcklighet.

Han var fullt viss om att Han, som givit löftet, icke endast var mäktig att uppfylla det, utan, såsom det ordagrant heter enligt grundtexten, var mäktig att göra det på ett överflödande och frikostigt sätt — såsom den som äger outtömliga rikedomar.

Guds tillgångar veta ej av några gränser. Begränsningen finnes alltid hos oss. Vår begäran, vår uppfattning, vår bön är alltför inskränkt, våra förväntningar äro alltför små. Gud vill föra oss till större kännedom om sig, så att vi bli i stånd att fatta Honom, förbida Honom och tillägna oss Honom på ett fullare sätt än nu. Ack, skola vi svika Honom härutinnan?

Vår Gud vet av inga gränser, då vi bedja och förbida Honom. Det gives blott ett sätt för Hans välsignelse: “l enlighet med hans kraft, som mäktigt verkar i oss. — A. B. Simpson

Klättra uppför löftesstegen till välsignelsens skattkammare. Med ett löftesord kan du, liksom med en nyckel, låsa upp dörren till Guds nådesrikedomar.
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Men ack, huru många människor handla icke med Gud på detta sätt! De bedja såsom på lek, utan att invänta svar från Honom. Vår himmelske Fader vill, att vi skola mena fullt allvar då vi bedja till Honom. — C. H. Spurgeon.Du skall icke i dina förväntningar komma på skam.

Du mig och min börda, o Herre, vill bära,
må jag då i otro ej släpa på den!
Nej, må jag fast hellre av hjärtat Dig ära
därmed att jag stöder mig helt på min vän.
Du lovat mig vara helt sorglös och fri,
o, hjälp mig, min Jesus, att även så bli!

Vad helst mig betungar, o, må jag det kasta
helt enkelt och barnsligt allena på Dig!
Och även i glädjen, o, lär mig att hasta
blott hän till den fristad Du öppnat åt mig!
I skyddande nästet Din duva är trygg,
fastän i sig själv så försagd och så skygg.

L.S.

Örnen, som svävar uppe i rymden, bekymrar sig föga om, hur han skall taga sig fram över floderna.

TRO. ? Så många värjer sig emot att VILJA tro på Gud, dörren till honom är inte öppen för evigt.

DU som känner Gud och har varit frälst länge vet hur livet var utan Gud. De som INTE är frälsta NU, ja det är MÅNGA, och det är en katastrof! ALLA ALLA borde vara det och ta emot hans kärlek. DÖRREN kan snart stängas för den som inte knackade på och sökte Gud för länge sedan. Det är så många som skrattar åt vår tro, men så sorgligt, de råkar ju väldigt illa ut. Det försöker man säga till dem, men de skrattar ännu mer. Världen blir mer och mer smutsig och man hånar verkligen den troende, det får vi känna på hela tiden då vi skriver som detta här eller annat på/i media. Man blir mer och mer kall inför att det faktiskt finns en Gud. Ok, de får tycka så men det är så oerhört sorgligt att vara den som stör dem med ‘dumheter’ och ‘lögner’.

Ps 80:20
Herre Gud Sebaot, upprätta oss! Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.
Ps 106:8
Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd.
Ps 106:10
Han frälste dem från motståndarens hand och befriade dem från fiendens grepp.
Ps 106:8

Ps 37:39De rättfärdigas frälsning kommer från Herren, han är deras borg i nödens tid.
Ps 50:23
Den som offrar lovets offer ärar mig, och den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning.”
Ps 68:20Lovad är Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning. Sela
Mark 11:22Jesus svarade dem: “Ha tro på Gud!
Joh 14:1Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
Apg 16:34Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.
Rom 4:20Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran,

Kärlek och nåd/ Livets Prövningar

Expecting the Trials of Life by J.C. Ryle

Översättning nedan:

J. C. RYLE: Trials, we must distinctly understand, are a part of the diet which all true Christians must expect. It is one of the means by which their grace is proved, and by which they find out what there is in themselves.

Winter as well as summer–cold as well as heat–clouds as well as sunshine–are all necessary to bring the fruit of the Spirit to ripeness and maturity. We do not naturally like this. We would rather cross the lake with calm weather and favorable winds, with Christ always by our side, and the sun shining down on our faces. But it may not be. It is not in this way that God’s children are made “partakers of His holiness.” (Heb. 12:10). Abraham, and Jacob, and Moses, and David, and Job were all men of many trials. Let us be content to walk in their footsteps, and to drink of their cup. In our darkest hours we may seem to be left–but we are never really alone.

ÖVERSÄTTNING /Prövningar, måste vi tydligt förstå, är en del av den kost som alla sanna kristna måste förvänta sig. Det är ett av de sätt genom vilka deras nåd bevisas, och genom vilket de får reda på vad som finns i dem själva. Vinter såväl som sommar – kyla såväl som värme – moln såväl som solsken – är alla nödvändiga för att få Andens frukt till vuxenhet och mognad (erfaren, klok m m,). Vi tycker inte naturligt om detta. Vi korsar hellre sjön med lugnt väder och gynnsamma vindar, med Kristus alltid vid vår sida och solen skiner ner i våra ansikten. Men det kanske inte är det. Det är inte på detta sätt som Guds barn görs “deltagare i hans helighet”. (Hebr. 12:10). Abraham, och Jakob, och Mose, och David och Job var alla män i många prövningar. Låt oss nöja oss med att gå i deras fotspår och dricka av deras bägare. I våra mörkaste timmar kan vi tyckas vara lämnade – men vi är aldrig riktigt ensamma.

Ps 30:6Hans vrede varar ett ögonblick, hans nåd hela livet. På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel.
Ps 30:8Herre, i din nåd gav du styrka åt mitt berg, men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.
Ps 30:9Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd:
Ps 31:8Jag vill jubla och glädjas över din nåd, att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.
Ps 31:17Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom din nåd.

__

Matt 9:12Jesus hörde det och sade: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Mark 2:17Jesus hörde det och sade till dem: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Kapitel 15

Herrens krav på rättfärdighet

1 En psalm av David.
 • Herre, vem får vara i ditt tält?
 • Vem får bo på ditt heliga berg?
 • 2 Den som lever rent
 • och handlar rätt
 • och talar sanning av hjärtat –
 • 3 den som inte förtalar
 • med sin tunga,
 • som inte gör sin nästa illa
 • och inte drar skam över
 • sin granne,
 • 4 den som föraktar den förkastlige
 • men ärar dem som
 • vördar Herren,
 • som inte bryter sin ed
 • även om det smärtar,
 • 5 som inte ockrar med sina pengar
 • eller tar mutor mot den oskyldige.
 • Den som handlar så
 • ska aldrig någonsin vackla.
 • Om du inte är hungrig efter GUD, då är du troligtvis full av dig själv. Tänk om och sök Herren.

  I väntan på befrielse/n. Som den otåliga hästen..eller fågeln i bur

  Det är många som väntar på något som bara Gud kan ge-

  4 November

  I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de fångna vid strömmen Kebar, öppnades himmelen, och jag såg en syn från Gud. På femte dagen i månaden, när femte året gick, efter att konung Jojakin hade blivit bortförd i fångenskap, kom HERRENS ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid strömmen Kebar, och HERRENS hand kom där över honom.” 

  Hes 1:1-3 INGEN bibelkommentar är hälften så värdefull som fångenskapen. De gamla psalmerna ljödo för oss med ny kraft, då vi sutto “vid Babels floder”, och tonade för oss med ny glädje, då vi funno vår fångenskap förvandlad liksom bäckarna i Sydlandet.Den som har lidit mycket kan ej undvara sin egen Bibel. Ett annat exemplar därav kan för andra te sig alldeles likt hans eget, men det är ej detsamma för honom, ty på bladen i sin gamla av tårar fläckade Bibel har han med bokstäver, som äro osynliga för andras ögon, upptecknat sina erfarenheter, och alltemellanåt kommer han till altaret i Betel eller till palmträden i Elim, som äro minnesmärken över något kritiskt kapitel i hans livs historia.

  Om vi skola draga nytta av vår fångenskap, måste vi taga vara på tillfället och göra därav det bästa möjliga. Att gräma sig över det som vi ha varit tvungna att lämna eller över det som har berövats oss, förbättrar ej saken, det bara hindrar oss att draga nytta av detta som är kvar. Bojan trycker blott, då vi spänna den till det yttersta.

  Den otåliga hästen, som ej lugnt uthärdar grimman, stryper sig i stallet. Det eldiga djur, som är istadigt under oket, skaver blott därmed sina bogar. Var och en inser skillnaden mellan den oroliga staren, vilken skadar sina vingar mot burens galler och ropar: “Jag kan ej komma ut, jag kan ej komma ut!” och den fogliga kanariefågeln, som sitter på sin pinne och sjunger, som om den ville överträffa lärkan i skyn.Ingen olycka kan bli enbart till fördärv, om vi genast bära den fram i brinnande bön till Gud.

  Ty liksom vandraren, då han sökt skydd för regnet under ett träd, på dess grenar kan finna frukter, som han ej visste om, skola också vi, dit vi söka skydd under skuggan av Guds vingar, alltid finna mera hos Gud än vi förr sett eller haft reda på. Det är sålunda genom prövningar och nöd, som Gud giver oss nya uppenbarelser av sig själv. Jabboks vad leder till Peniel, där vi efter kampen få skåda “Gud ansikte mot ansikte”, och vårt liv blir bevarat. Tag emot detta, du som sitter fången, och Han skall låta lovsången ljuda för dig i natten och förvandla dödsskuggan till ljus. — William Taylor.”
  Underkastelse för Guds vilja är den mjukaste kudde att luta sig mot.

  Mörkret är klart för Hans blickar,
  natten som ljusan dag;
  allt till din fostran Han skickar,
  nåd är Hans kärleksslag.
  Kärlek är allt vad Han giver,
  allt vad Han tar är nåd.
  Säll den vid Honom förbliver,
  Herren vet alltid råd.


  ”’
  Jabboks= Flod i Jordanien, [Pẹniel]. Den plats i närheten av Jabboks vadställe där Jakob brottades med en ängel. Jakob gav platsen namnet Peniel, eftersom han där hade ”sett Gud …
  Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

  HOPP. /Onda tider- men HOPPET finns i JESUS

  HOPP!  Ja det finns, det är sena tider nu men det finns ju hopp! EVIGT HOPP.

  1 Pet 3:15Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.
  Heb 3:6Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet.
  Heb 6:11Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet,

  Ett levande hopp

  1 Petr 1:3-5 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. 5 Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.

  Ps 69:21Förakt har krossat mitt hjärta, jag är sjuk. Jag hoppades på medlidande men fick inget, på tröstare men fann ingen.

  Så många bland oss alla som INTE funnit tröst från andra människor, MEN har sin tröst i GUD! Många människor KÄNNER INTE GUDS KÄRLEK och inte HOPPET HAN GER. De, Den, som INTE TROR på Gud den går under, den ville inte veta av Guds hjälp eller VISSTE inte att den möjligheten fanns. MEN DE ONDA smider EGNA PLANER och vänder sig INTE till Guds kärleks råd. De går under.

  Ord 10:28De rättfärdigas väntan leder till glädje, de gudlösas hopp blir till intet.
  Ord 11:7När en gudlös dör försvinner hans hopp, vad de onda väntar på går förlorat.
  Ord 11:23Vad de rättfärdiga önskar är enbart det goda, vad de gudlösa kan hoppas på är vrede


  “Bliven stilla och besinnen, att jag är Gud!”  Ps 46:11

  Hur Israel skapades av… /Brännande frågor man inte vill veta eller ta i. /Tiden går….History

  Man kan tycka att man kan tänka sig att se två sidor av ett mynt eller t ex något som denna videon ovan. Det är kan hända skrällande jobbigt för många, men borde ses. Historia kallas det och lite till. Var så goda, det finns väldigt många gamla filmer som är bevis i olika svåra fall där man har OLIKA ÅSIKTER SOM ÄR OERHÖRT arbetsamma att skåda. Är man lite äldre kommer man ihåg vissa saker och levande människor visas och pratar här. Med mera. Gud vet. Krig har alltid pågått, så också nu, och KOMMANDE!

  Mäktig Gud. /NATO, krig, elände, GUD SER ALLT

  Under den Högstes beskydd. /HAN, bara HAN är GUD. Guds ord gäller för all tid.

  1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,2 han säger till Herren:”Min tillflykt och min borg,min Gud som jag litar på.”3 Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.4 Med sina fjädrar täcker han dig,under hans vingar finner du tillflykt.Hans trofasthet är sköld och skärm.5 Du ska inte frukta nattens fasor,inte pilen som flyger om dagen,6 inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.7 Tusen kan falla vid din sida,tiotusen vid din högra sida,men dig drabbar det inte.8 Du ska bara se det med egna ögon,bevittna hur de gudlösa får sitt straff.9 Du har sagt att Herren är ditt skydd,du har gjort den Högste till din tillflykt.10 Inget ont ska drabba dig,ingen plåga närma sig din hydda,11 för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.12 De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.13 Du ska gå framöver lejon och huggormar,trampa på unga lejon och drakar.14 “Han älskar mig,därför ska jag befria honom,och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn.15 Han ropar till mig och jag svarar honom.Jag är med honom i nöden,jag ska rädda honom och ge honom ära.16 Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”

  Heb 10:31Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.
  Heb 11:7I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

  Tror du på Gud?

  Kan man veta om man blir gammal eller inte?   Ställ dig själv frågan.

  Svaret blir ju:

  Nej man kan inte veta hur lång tid på jorden man får, och eftersom det är så, borde man ta tag i frågan om tro på Gud.
  ”ja, se Gud kan man ju tro på men man kan ju inte tro på Jesus.” Gud får man nämna men inte frälsningen i Jesus- Jesus som är vägen till Gud.

  Hur kan man veta vilken väg man skall gå? Jesus talar om vägen, och människor borde få kunskap, men det får de inte….Sången nedan  säger så tydligt att det finns val att göra, Himmelen eller helvetet. Jesus säger: Kom till mig. Jag vill visa dig vägen.

  En sång av Lars Linderot säger så här:

  *Ingen hinner fram till den eviga ron, Som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, Varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, och vägen heter smal, Hela Herrens nåd är ställd uti ditt val, Men här gäller tränga, ja tränga sig fram, Annars är himlen förlorad.

  Hindren äro många, Gör motstånd, min själ, Satan dig nåden ej unnar. Träng dig framom allt som vill hindra ditt väl, Övergiv världenes brunnar. Lyd ej hennes röst, som ropar: Följ med oss! Ty, min dyra själ, du måste då förgås. Nej, för Jesu kärlek jag råder och ber: Strid i Guds kraft för din krona.

  Härlighetens himmel är värd all din flit, Värd all din bön och din längtan.
  Ingen ångrar sig, som har väl hunnit dit, Kronan förtjänar din trängtan. Därför vakna upp och se dig flitigt om, Laga dig till reds till Herrens stora dom. Bröllopskläder fordras av var och en själ, Som in i den staden skall komma.

  Aldrig blir du insläppt i himmelens land, Skriften det tydligen säger, Aldrig kastas ankar på himmelens strand, Om du sann tro icke ägerTron skall rädda dig, så framt du räddas skall; Därför, käre, hör och res dig från ditt fall, Bättra dig och tro Jesu ljuvliga ord. Detta, ja, detta är vägen.

  Hela vida världens Gud bjuder och ber: Kämpa för sällhetens krona. Herren dig så gärna den skatten ock ger, Sträva därefter i trona. Himla-faderns hand är utsträckt till din själ, Jesus klappar på, han ömmar för ditt väl, Nådens helge Ande vill störa din sömn. Salig är du, om du vaknar. 

  /L Linderot

  HBTQ? Nej! Vad är liv från Gud?

  Reykjavík inför ”hbtq-utbildning” i grundskolan

  1. KULTURREVOLUTIONEN I VÄST 

  PUBLICERAD IDAG 8:20

   – AV JAN SUNDSTEDT

  Montage. Foto: Francisco Anzola, Peter Musk/CC by 2.0

  I Reykjavík har stadsfullmäktige godkänt en ny resolution om att införa hbtq-utbildning i stadens grundskolor som en del av sexualundervisningen. Samtliga partier i fullmäktige har ställt sig bakom beslutet.

  Resolutionen, som fått stöd från alla politiska partier, lades fram av Líf Magneudóttir från Vänsterpartiet-de gröna.

  Stadsförvaltningen har största förtroende för läraryrket och skoladministratörer, och det är oerhört viktigt att de personer som utbildar våra barn kan göra det utan att behöva uthärda trakasserier och attacker från personer som vill inskränka andras rättigheter”, står bland annat att läsa i resolutionen.

  Representanter från olika partier framhöll vikten av utbildningen för att ”bekämpa stigma” och främja en inkluderande miljö. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir från Självständighetspartiet menar att beslutet går i linje med partiets frihetliga ideologi.

  – Alla har rätt att älska vem han eller hon än tycker om, oavsett vilket kön den personen identifierar sig som – eller om den personen identifierar sig med något kön alls, säger hon till statskanalen RÚV.

  – Vi har alla friheten att bestämma vem vi är och ingen har rätt att begränsa den friheten, fortsätter Vilhjálmsdóttir.

  Den alltmer tydliga influensen från hbtq-rörelsen på yngre har blivit ett allt mer politiskt laddat ämne, där det exempelvis i Kanada hölls medborgerliga protester i förra veckan där man uttrycker oro för att utvecklingen orsakar ”för tidig sexualisering och potentiellt skadlig indoktrinering”.

  Jan Sundstedt
  jan.sundstedt@nyadagbladet.s

  Gud vår Skapare är inte litet vred emot det som sker med hbtq-maffian, människor vet inte vad de gör, nej. De vet inte vad fel och rätt är och de vet inte vad deras skapare ville med deras liv. Det är en skam att gå iväg på detta vis och strunta totalt i att ta reda på sanningar om LIVET! Se bibelorden nedan.

  2. MÄNNISKOR, SANNINGAR, Nostalgi

  Ovan här: Lånad text som stämmer så väl! TÄNK vad TIDEN går fort i en människas liv!! DÄRFÖR att det är så, måste vi ju prioritera det vi gör, det vi vill och det vi måste göra. SÖKA Gud är verkligen viktigt i dessa tider!!

  Ps 27:1Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för?
  Ps 36:10Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
  Ps 42:9Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud.
  Ps 52:10Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus, jag förtröstar på Guds nåd i evigheters evighet.
  Ps 116:2Han har vänt sitt öra till mig, hela mitt liv ska jag åkalla honom.
  Ord 3:2för de ska ge dig långt liv och många levnadsår och frid.
  1 Joh 4:9Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.
  Judas 1:21Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

  Kärnvapen, finns de… Vad väntas framöver..

  Allt är visst bluff nuförtiden? Eller vad säger du om verkligheten? Det finns bomber eller hur? Då finns det säkerligen annat också som man kan döda folk med, antar jag.

  Sökte på Google följande, sanningar?:

  Upp 6:8Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
  Upp 9:6I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem
  Upp 13:14Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen.
  Upp 13:15Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.
  Upp 14:18Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över elden. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: “Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna.”
  Upp 16:8Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld.
  Upp 16:9Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran.
  Upp 17:12Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar.

  Ja man kan fråga sig en del frågor.

  Rom 6:23Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
  Rom 7:5Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden.
  Rom 7:24Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?
  Rom 8:2Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
  1 Kor 15:21Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa.
  1 Kor 15:26Som den sista fienden berövas döden sin makt,
  1 Kor 15:54Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.
  1 Kor 15:56Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

  Amerikanska kärnvapen placeras i Storbritannien efter femton års avspänning m m i kategorierna

  EN dag i taget, ETT andetag i taget, EN tanke i taget, EN GUD. GUD har ALL MAKT i himmel och på jord.

  Vad är synd? /Video: Frank Mangs

  Vad är synd? /Frank Mangs

  Luk 24:47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
  Apg 5:31 Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.
  Apg 10:43 Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”
  Apg 13:38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er.
  Apg 26:18 för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.
  Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd
  Kol 1:14 I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.