Archives

Jesaja bok, kapitel 24 /Den tidens dom över den tidens synd

Kapitel 24

Den stora domen över hela jorden

1 Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den.Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.2 Det går prästen som folket,husbonden som tjänaren,husmodern som tjänarinnan,säljaren som köparen,låntagaren som långivaren,den skuldsatte som borgensmannen.3 Jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplundrad,för Herren har talat detta ord.4 Jorden sörjer och vissnar,världen tynar bort och vissnar,jordens stolta folk tynar bort.5 Jorden har blivit o-renad under sina invånare,för de har överträtt Guds undervisning,kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.6 Därför förtär en förbannelse jorden,de som bor på den måste straffas för sin skuld.Därför blir jordens invånare färre,bara några få är kvar.7 Vinmusten sörjer,vinstocken tynar bort.Alla som var hjärteglada suckar.8 Det är slut med tamburinernas fröjd,de gladas sorl har slutat.Det är slut med harpans glädje.9 Man dricker inte vin under sång,rusdrycken är bitter för dem som dricker den.10 Den öde staden ligger nerbruten,alla hus är stängda så att ingen kommer in.11 Ute på gatorna hörs sorge-rop över vinet.All glädje har förmörkats,all jordens fröjd har flytt.12 Bara förödelse är kvar i staden,porten har slagits i spillror.13 För det ska bli på jorden bland folken som när oliver slås ner,som vid en efterskörd när vinskörden är slut.14 De höjer sin röst och ropar av fröjd,de jublar högt från havet över Herrens höghet:15 “Ära därför Herren i öster,ära i havsländerna Herrens, Israels Guds, namn.”16 Från jordens ände hör vi lovsånger:”Ära till den Rättfärdige!”Men jag sade:Jag förgås, jag förgås, ve mig!Förrädare förråder,förrädiskt förråder förrädarna.17 Fruktan, fallgrop och fälla väntar er,ni jordens invånare.18 Det ska ske att den som flyr från farans rop störtar i fallgropen,och den som kommer upp ur fallgropen fångas i fällan,för fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar.19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar.Jorden vacklar, ja, den vacklar.20 Jorden raglar som en drucken.Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp.Dess missgärning vilar tung på den.Den ska falla och inte mer resa sig.21 På den dagen ska Herren straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden.22 De ska samlas ihop som fångar i fång-gropen,de ska stängas inne i fängelse.Efter lång tid når straffet dem.23 Då ska månen blygas och solen skämmas,för Herren Sebaot ska då vara kung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. -Jesaja

Det var då det! -och slutet kom, det gällde Juda, Israel och andra nationer och världen. VAD tror du skall ske i vår tid?? Jo samma sak, och se bibeltexten om hur människor levde då, precis som NU. Missgärningarna är så mycket större i vår tid än på den tiden. Tror du Gud är VRED? Ja det finns inga ord som räcker om hur människor har skändat Gud och jorden. Gud känner de sina, de som älskar honom, och han känner dig som frälst? Han känner sina, de troende på honom, och han ber oss hålla ut till änden.

11 SEPTEMBER…. glömde denna videon MEN SE DEN NU!!! TERRORN som BUSCH SATTE IGÅNG

Överlämna din väg åt Herren. Jesaja kap 65. HERRENS långmodighets mått

HERRENS Långmodighets mått. Tröst för HERRENS tjänare. Straff för de otrogna. Nya himlar och en ny jord.                     

   —  

Jesaja Kapitel 65
1 Jag lät mig sökas av dem
som inte frågade efter mig,
jag lät mig finnas av dem
som inte sökte mig.
Till ett folk som inte åkallade
mitt namn sade jag:
“Här är jag, här är jag.”
2 Hela dagen har jag
räckt ut mina händer
mot ett trotsigt folk,
som vandrar den väg
som inte är god,
som följer sina egna tankar,
3 ett folk som ständigt kränker mig
rakt i ansiktet.
De bär fram offer i trädgårdar
och tänder offereld
på tegelaltaren,
4 de håller till bland gravar
och tillbringar nätter
i gömda nästen,
de äter svinkött
och har oren mat i sina kärl.
5 De säger: “Håll dig undan!
Kom inte nära mig,
för jag är heligare än du.”
De är som rök i min näsa,
en eld som brinner dagen lång.
6 Se, det står skrivet inför mig:
Jag tiger inte
förrän jag gett dem vad de förtjänar,
gett det i deras famn,
7 för både deras egna missgärningar
och deras fäders, säger Herren,
för att de tände offereld på bergen
och hånade mig på höjderna.
Jag ska mäta upp i deras famn
lönen för vad de tidigare har gjort.
8 Så säger Herren:
När man finner saft i en druvklase
säger man:
“Förstör den inte!
Det finns välsignelse i den.”
Så ska också jag göra
för mina tjänares skull,
jag ska inte förgöra dem alla.
9 Jag ska låta
en avkomma gå ut från Jakob,
från Juda en arvinge
till mina berg,
för mina utvalda ska besitta landet
och mina tjänare ska bo där.
10 För mitt folk, som frågar efter mig,
ska Saron bli en betesmark för får
och Akors dal
en lägerplats för kor.
11 Men ni som överger Herren
och glömmer mitt heliga berg,
ni som dukar bord åt Lyckan
och häller upp blandat vin
åt Ödet,
12 jag ska låta svärdet bli ert öde.
Alla ska ni få böja er ner
för att slaktas,
för ni svarade inte när jag kallade,
ni lyssnade inte när jag talade.
Ni gjorde det som var ont
i mina ögon
och valde det som misshagade mig.
13 Därför säger Herren Gud så:
Se, mina tjänare ska äta,
men ni ska hungra.
Mina tjänare ska dricka,
men ni ska törsta.
Mina tjänare ska glädjas,
men ni ska skämmas.
14 Mina tjänare ska jubla
i hjärtats fröjd,
men ni ska ropa i hjärtats plåga
och jämra er i förtvivlan.
15 Ni ska överlämna ert namn
åt mina utvalda
till att användas som en förbannelse,
och Herren Gud ska döda dig.
Men åt sina tjänare
ska han ge ett annat namn.
16 Den som välsignar sig i landet
ska välsigna sig vid
Sanningens Gud,
och den som ger sin ed i landet
ska svära vid Sanningens Gud,
för de forna bedrövelserna
är glömda och dolda
för mina ögon.
17 Se, jag skapar nya himlar
och en ny jord,
och man ska inte mer minnas
det förgångna eller tänka på det.
18 Nej, fröjda er och jubla för evigt
över det som jag skapar!
För se, jag skapar Jerusalem till jubel
och dess folk till fröjd.
19 Jag ska jubla över Jerusalem,
fröjda mig över mitt folk.
Där ska inte mer höras
gråt eller klagan.
20 Där ska inte mer finnas spädbarn
som lever bara några dagar,
eller gamla män
som inte uppnår sina dagars mått.
Den som dör vid hundra års ålder
är en ung man,
och först vid hundra års ålder
ska syndaren drabbas
av förbannelsen.
21 De ska bygga hus och få bo i dem,
plantera vingårdar
och äta deras frukt.
22 När de bygger hus
ska andra inte bo i dem,
när de planterar något
ska andra inte äta av det.
Mitt folks ålder ska bli
som ett träds ålder,
mina utvalda ska länge få njuta
av sina händers verk.
23 De ska inte arbeta förgäves
och inte föda barn till plötslig död,
för de är ett släkte
välsignat av Herren,
de och deras efterkommande
tillsammans.
24 Och det ska ske att
innan de ropar ska jag svara,
medan de ännu talar
ska jag höra.
25 Vargar ska beta med lamm,
lejon ska äta halm som oxar,
och stoft ska vara ormens föda.
Ingenstans på mitt heliga berg
ska de göra något ont
eller skadligt, säger Herren.

 

 

Judar blir frälsta. Videor. Herrens vägar. Varför vill judar inte tro på Jesus?

Varför vill inte judar tro på Jesus som Messias?

Utkorelsens hemlighet avslöjas
Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

2.      WOW! This Jewish man turns to Jesus and explains why in a way you never heard before!

…ju mer han läste om Jesus desto mer nyfiken och attraherad blev han av att få en TRO på Jesus! Han hade läst i sin bibel GT att JESUS skulle komma! Och.. Mannen blev frälst! Kapitel 54 Jesaja: This is JESUS!

Denne man berättar hur han trodde att Jesus inte var jude eller från judisk börd, han berättar hur han kom att öppna Nya Testamentet och blev chockad av vad texten berättade för honom.
Han trodde som FROM JUDE att man skulle vara så som t ex de radikala ortodoxa judarna var/är. Se videon och hör berättelsen.

/Pinterest

Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver. Jes 40

 

Jesaja 40:25-31

 

25

Vid vem viljen I då likna mig, så att jag skulle vara såsom han? säger den Helige.

26

Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver.

27

Huru kan du säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: »Min väg är fördold för HERREN, och min rätt är försvunnen för min Gud»?

28

Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.

29

Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

30

Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla;

31

men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

Min Gud är mäktig, han gör under!  /NamnlösMaria

 

 

Psalm 48. Den gudlöse. De ogudaktiga får ingen frid.

Pion

 

“Jag har prövat dig i lidandets ugn.” (utvalt dig, eng övers.) Jes 48:10

KOMMER ej Ordet till oss såsom ett stilla regn, vilket dämpar eldens raseri? Är det ej som ett eldfast pansar, mot vilket hettan ej förmår något? Lidandet må komma – Gud har utvalt mig.

Fattigdomen må träda in genom min dörr; Gud är därförinnan i mitt hus, och Han har utvalt mig. Sjukdomen må hemsöka mig; jag har balsam till hands – Gud har utvalt mig. Vad som än må hända mig här i Tåredalen – jag vet, att Han har utvalt mig.

Frukta icke, troende vän! Jesus är med dig. I alla dina svåra prövningar är Hans närvaro både din tröst och din trygghet. Han skall aldrig övergiva någon av sina utvalda. “Frukta icke, ty Jag är med dig”, är Hans säkra löftesord till Hans utvalda, i “lidandets ugn”. – C. H. Spurgeon.

Den gudlöse får ingen ro.

/ Det är sant! Man kan inte tro att man går säker inför Gud för att man har ett kristet arv, bor i ett “kristet land” eller går i “kyrkan”. Gud tänker  och gör annorlunda än vi människor. Vi är ganska enkelspåriga och oförståndiga, kan man säga och tycka.  Den mest vanliga frågan bland andra frågor man kan få som troende kristen, är denna:  Hur kan en kärleksfull Gud tillåta att hans barn utsätts för svårigheter av så många olika slag?

 /Gud räddar  oss inte för att vi är goda människor utan för att han älskar oss och han har ett förlåtande sinnelag. Som en god Far leder  Gud oss genom livet!/om man vill….

Läser man psalm 48  så ser man att man kan få prövas rejält i prövningens eld/ugn!  Man kan få vara tacksam för det han låter oss gå igenom, (Rom 5:3, Jak 1:2-4). Utan att bli prövade kommer vi aldrig att säkert få veta vad vi klarar av, (på missionsfältet t ex) och inte heller kan vi växa och mogna utan prövningar.  Vi måste renas för att bli mer och mer lika Kristus!  Psalm 48 handlar också om hur Gud kunde alliera sig med en hednisk kung. Gud hade utvalt Kores till att befria judarna ur den bayloniska fångenskapen.  Kores uppdrag var först och främst att besegra Babylon, för att därefter utfärda en förordning som tillät dem som ville att återvända till Jerusalem….

Jesaja 48 Kapitlet:

1

Hören detta, I av Jakobs hus, I som ären uppkallade med Israels namn och flutna ur Juda källa, I som svärjen vid HERRENS namn och prisen Israels Gud — dock icke i sanning och rättfärdighet,

2allt medan I kallen eder efter den heliga staden och stödjen eder på Israels Gud, på honom vilkens namn är HERREN Sebaot.

3Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat; av min mun var det förutsagt, och jag hade låtit eder höra därom. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade.

4Eftersom jag visste, att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar,

5därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra därom, innan det skedde, på det att du icke skulle kunna säga: »Min gudastod har gjort det, min gudabild, den skurna eller den gjutna har skickat det så.»

6Du hade hört det, nu kan du se alltsammans; viljen I då icke erkänna det? Nu låter jag dig åter höra om nya ting, om fördolda ting som du ej har vetat av.

7Först nu hava de blivit skapade, icke tidigare, och förrän i dag fick du icke höra om dem, på det att du ej skulle kunna säga: »Det visste jag ju förut.»

8Du fick icke förr höra något därom eller veta något därav, ej heller kom det tidigare för dina öron, eftersom jag visste, huru trolös du var och att du hette »överträdare» allt ifrån moderlivet.

9Men för mitt namns skull är jag långmodig, och för min äras skull håller jag tillbaka min vrede, så att du icke bliver utrotad.

10Se, jag har smält dig, men silver har jag icke fått; jag har prövat dig i lidandets ugn.

11För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så, ty huru skulle jag kunna låta mitt namn bliva ohelgat? Jag giver icke min ära åt någon annan.

12Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är det; jag är den förste, jag är ock den siste.

13Min hand har lagt jordens grund, och min högra hand har utspänt himmelen; jag kallar på dem, då stå de där båda.

14Församlen eder, I alla, och hören: Vem bland dessa andra har förutsagt detta, att den man, som HERREN älskar, skall utföra hans vilja mot Babel och vara hans arm mot kaldéerna?

15Jag, jag har talat detta, jag har ock kallat honom, jag har fört honom fram, så att hans väg har blivit lyckosam.

16Träden hit till mig och hören detta; Mina förutsägelser har jag icke talat i det fördolda; när tiden kom, att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren, HERREN sänt mig och sänt sin Ande.

17Så säger HERREN, din förlossare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, den som lär dig, vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du skall vandra.

18O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor;

19dina barn skulle då vara såsom sanden och din livsfrukt såsom sandkornen, dess namn skulle aldrig bliva utrotat eller utplånat ur min åsyn.

20Dragen ut från Babel, flyn ifrån kaldéernas land; förkunnen det med fröjderop och låten det bliva känt, utbreden ryktet därom till jordens ända; sägen: »HERREN har förlossat sin tjänare Jakob.»

21De ledo ingen törst, när han förde dem genom ödemarker, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem, han klöv sönder klippan, och vattnet flödade.

22Men de ogudaktiga få ingen frid, säger HERREN.

*

De måste söka Herren för att komma på rätt väg!! Helst NU.

 

name-graphics-maria-545505

 

Jesaja bok/ Gud och helighet.

 

Jesaja bok:  Gud är upphöjd och råder över sin skapelse. Hans moraliska fullkomlighet står i total kontrast till den ondska som behärskar människosläktet. Gud är utan synd och alla hans planer för människan är fullkomliga. Han har full kontroll över alla konsekvenser av sitt handlande, både i fråga om dom och straff och kärlek och nåd. Guds helighet är människans yttersta norm för etik och moral.

Eftersom Gud är helig kräver han att hans folk skall uppträda hederligt mot sina medmänniskor. Han straffade Israel, Juda, och andra nationer för deras otrohet, omoral och avgudadyrkan. Fokets rena tro hade urartat till nationellt högmod och tomma religiösa ceremonier.

Guds dom kunde inte hejdas och mänskligheten behöver en frälsare. Ingen människa och nation kan rädda sig utan hjälp från Gud. Jesaja förutsäger och beskriver Jesu fullkomliga offer. Var och en som tror på Gud kan befrias från sin synd och upprättas till gemenskap med honom.

Vi kan läsa i Jesaja bok om Messias. Messias, Fridsfursten, kommer att upprätta sitt eget rike och regera med rättfärdighet. Han kommer som en allsmäktig och suverän härskare, men gör det i en tjänares gestalt och dör för att försona människornas synder.

Och: Jesus kommer tillbaka, det är vår tro och hopp. Det är Jesus vi ska ge all vår tillit. Ingen människa nation eller annan makt kan rädda oss. Det finns inget hopp i något annat än tron på Jesus Kristus. Sätt allt ditt hopp till honom och låt honom bli Herre i ditt liv och över ALLT du gör.

/Maria

Jesaja bok/Tillbaka till Gud..Frälsning genom Messias

 

Syftet i Jesaja bok… var att kalla Juda rike tillbaka till Gud och förkunna Guds frälsning genom Messias.

I Jesaja bok kan vi läsa om Guds tjänare, och vilka var de? I Jesaja bok är ordet “tjänare”  ett nyckelord. Israel som nation är här Guds tjänare:
Nationen hade fått uppdraget att tjäna Gud, att förvalta hans ord och lag och att vara ett ljus för andra folk och nationer.
Bibelorden:
Jes 42:19; 43:10; 44:1, 21; 45:4; 48:20; 54:17

*****

Messias är Guds tjänare:
Nationen miisslyckades på grund av synd och uppror och Gud sände sin son, Jesus Kristus, som Messias för att fullborda uppdraget. Hur kunde Israel och Juda vara Guds tjänare och samtidigt så totalt blinda?
Bibelorden:
Jes 42:1-19; 49:3, 5-7; 50:10; 52:13-15; 53:11

*****

Israel hade fått uppdraget att vittna för världen om Gud, och om vem han är. Alla troende delar idag det ansvaret. Vi kan förstå av Jesaja bok: att Guds folk kommer att återsamlas när Kristus kommer för att regera på jorden. Tänk på när du läser detta att ALLA TROENDE ÄR GUDS FOLK. ALLA TROENDE är alla troende på Jesus. Och i Jesaja bok hade inte Jesus ännu kommit till jorden och allt som skett hade ännu inte skett.
Ovanstående i Jes skrevs 681 f Kr.

/Maria

Jesaja /Jes 40:1 Trösten, trösten mitt folk…/lidande

 

“Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud.” Jes 40: 1.

BLIV en rik tröstare. Detta hörde till profetens mission. Världen är full av bedrövade hjärtan. Du behöver fostras för denna stora uppgift, och din fostran kräver ett högt pris. Du måste genomgå samma lidanden, som sarga och slita oräkneliga hjärtan. Sålunda kommer ditt eget liv att likna ett sjukhus, där du blir undervisad i den gudomliga konsten att trösta. Du får se dina egna sår blöda, på det att den store Läkaren genom att förbinda dina sår må lära dig att bringa förstahandshjälp åt de sårade du möter. Kanhända står du spörjande inför det lidande du nu genomlever. Bida tills tio år svunnit hän, och förvisso skall du möta många, som äro i samma betryck. Du skall få tala om för dem, huru du lidit och blivit hugsvalad samt bringa dem de tröstemedel, som du själv undfått av Herren. Då du möter den ivriga blicken och ser, huru det gryende hoppet förjagar förtvivlans skuggor från själens himmel, skall det bli möjligt för dig att förstå ditt genomgångna lidande. Och du skall med tacksamhet till Gud minnas den aga, som beredde ditt hjärta att förstå och hjälpa de olyckliga.

Vem helar bäst en själ, som är bedrövad,
om ej en kristen, som har varit prövad?
Var finner du i sorgen och i smärtan
en modersfamn, om ej i brustna hjärtan?

Vi måste själva såras för att hela
och lida för att kunna sorgen dela,
och detta är måhända hemligheten
av nöder, vilkas orsak I ej veten
.
E. Gustafson

Gud tröstar oss icke, för att vi sedan skola föra ett bekvämt liv, utan för att göra oss skickade att trösta andra. – Dr. Jowett.http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/januari/01-11.htm

*

Det finns många ord att förstå från vår Herre, och detta var ord om lidande-   lidande som vi alla få gå igenom, kanske nu  –  kanske  sedan.

http://www.worldchallenge.org/en/node/17903?src=devo-email 

D W:OUR GREATEST COMFORT

Ett är säkert: den troende blir prövad, så är det!  – Men se!  Gud hjälper i allt!  Hallelujah!

 

                                                                                     /Maria

Jesus /Föraktad var han och övergiven av människor…

 

Isa 11:1  Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt. –

-Tänk att få vara Jesu lärjunge!    Jesaja bok om Jesus:

*Isa 53:1  Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar?
Isa 53:2  Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.
Isa 53:3  Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet.
Isa 53:4  Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Isa 53:5  Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.
Isa 53:6  Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.
Isa 53:7  Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun.
Isa 53:8  Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.
Isa 53:9  Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.
Isa 53:10  Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.
Isa 53:11  Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.
Isa 53:12  Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.*

*Sång:

Avskiljd för min Herres räkning Och i blodets purpurälv Tvagen ren från alla synder För att leva ej mig själv, Vare det min högsta ära Att på korsets helga stig Följa Mästar´n alla dagar, Avskild, Herre, helt för dig!

Kör: Dyre Mästare, bevara Mig så varm, så varm i dig, Att jag överallt må sprida Kristi vällukt omkring mig!

Avskild för min Herres räkning Till att fatta mer och mer Höjden, djupet av den kärlek, Som han sina barn beter. Må ej jordens korta lycka, Jordens skatter dåra mig! Nej, mitt mål står mycket högre: Avskild, Herre, helt för dig!

Avskild för min Herres räkning Mer och mer jag känna får  Höjden, djupet av den kärlek, Som all kunskap övergår. Och ju mera jag utgiver Av hans kärlek innerlig, Desto mera kan jag älska, Avskild, Herre, helt för dig! / E Gustafsson

*
*

*Varen ingen något skyldiga – utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.* Rom13:8
*Kärleken gör intet ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse.* Rom 13:10.
/Maria

Jesaja bok /Jes 25:1-8 och Upp 21:4/Profeten Jesaja

 

Profeten Jesaja. Jesaja hade en uppgift och det var att kalla Juda rike tillbaka till Gud och förkunna Guds frälsning genom Messias. Jesaja är en av profeterna i bibeln, och han skriver sin bok omkring 681 f Kr.

Jesaja upphöjde och prisade Gud medveten om att Gud ser till att allt han har lovat blir till verklighet.Gud kommer också att uppfylla sina löften till dig, om du tror och vill göra hans vilja. 

I verserna 1-8,  ja särskilt vers 8 handlar om samma sak som står i Uppenbarelseboken 21:4:
Isa 25:8  Han skall för alltid göra döden om intet; och Herren, HERREN skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har HERREN talat.

Upp 21:4 säger: Rev 21:4  och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.”

Jesaja 21:1-10 handlar om Profetia över Babylon och du kan jämföra med Upp  18:2-3 Babylon faller…..bibeln är en underbar, underbar bok på alla sätt och man kan hitta händelser på ett ställe i bibeln som beskrivs i en annan bibelbok….m m

Då som nu var samhället i total upplösning. Folk hade övergått till avgudadyrkan och man offrade till och med barn till gudarna. Budskapets avsikt i boken är att vi måste ibland både bestraffas och tillrättavisas innan vi är mogna att upprättas till ny gemenskap med Gud. Det står upprättas här, och inte upprätta, för det är GUD som låter det upprättas en ny kontakt/gemenskap!

Vad kan vara bättre än gemenskapen med Gud? Jag vet inget bättre, och är evigt tacksam för vad Gud gjort för mig. /Maria

 

Den helige Ande /Jesaja bok

 

Guds Ande i Jesaja bok:

Hänvisning 11:2
Huvudtanke: Guds Ande ger vishet, förstånd, kunskap, kraft och gudsfruktan.

Hänvisning 32:15
Huvudtanke: Guds Ande ger överflöd

Hänvisning 34:16
Huvudtanke: Guds Ande verkställer Guds vilja

Hänvisning 40:13
Huvudtanke Guds Ande är rådgivaren framför alla andra

Hänvisning 42:1
Huvudtanke: Guds Ande kommer att vila över Messias, Guds tjänare

Hänvisning 44:3-5
Huvudtanke Guds Ande ger framgång åt Guds barn

Hänvisning 48:16
Huvudtanke Guds Ande sänder Jesaja att profetera

Hänvisning 61:1
Huvudtanke Guds tjänare (Jesaja och Jesus) blev smorda av Guds Ande för att förkunna det glada budskapet

Hänvisning 63:10-11
Huvudtanke Guds Ande sörjde över folkets uppror

Hänvisning 63:14
Huvudtanke Guds Ande ger vila

Läs Jesaja bok, en underbar bok. Att avsiktligt motsätta sig Andens ledning av olydnad eller genom uppror, är att bedröva den helige Ande. Jesaja talar mer om den helige Ande än någon av de övriga profeterna.

Jesaja/Assyriens angrepp/Guds tid, Guds plan

Jesaja kap 8, som handlar om profetia om domen över Israel. Det är ett spännande kapitel, om Israels och Arams undergång. Jesaja skrev ner detta budskap på en stor bokrulle och satte upp den på en offentlig plats, så att alla kunde se den. Gud varnade sitt folk. (Folk var stingsliga då också) och ville inte lyssna till Jesaja.

Juda hade vänt sig till en främmande makt istället för att be Gud om hjälp, det var ju mycket oklokt! Gud är kärlekens men också vredens Gud. Att inte ta emot hans kärlek är att synda och synden väcker Guds vrede. Vi måste inse att varje val vi gör får konsekvenser. Gud vill bevara oss från att fatta okloka beslut, men han har gett oss frihet att själva välja hur vi vill ha det. Gud har en plan och har alltid haft det  genom alla tider. Även Babylon och Assyrien skulle så småningom möta sin undergång…  I likhet med de flesta av Guds profeter betraktades Jesaja som en förrädare, därför att Guds budskap gick stick i stäv med de styrandes vilja. Folket skulle i första hand lyda Gud, och kungen först i andra hand. Jesaja förutsäger till och med regimens fall, vilket naturligtvis inte var särskilt populärt bland dem som var inflytelserika. Hur är det idag? Känns det igen att vi inte lyder Gud? Herren säger till Jesaja att skriva ner ett budskap och tillsluta det med sigill för kommande dagar. Jesaja gör så…  På grund utav att man lytt denna befallning och troget fört dessa ord vidare från generation till generation har vi idag tillgång till Jesajas bok. Men denna befallning gäller i allra högsta grad var och en av oss. Alla har vi ett stort ansvar att föra Guds ord vidare till barn och barnbarn och uppmana dem att läsa Bibeln, älska Guds ord och dra lärdom därav, och det blir deras ansvar att föra det vidare….

Jesaja ville vänta på Herren (kap8:17), trots att det inte fanns något tecken på att han brydde sig om dem. Många av de profetior Gud gav sina profeter blev inte uppfyllda förrän 700 år senare, och somliga är inte ännu uppfyllda. Är du villig att som Jesaja vänta på Herren tills hans tid är inne?

Detta skriver jag idag för att jag själv fått veta/se/bekräftat att det jag väntar på kommer att ske då Guds tid är inne. Det  handlar inte om vad jag vill, utan jag får vänta på Guds plan och tid. Detta skriver jag för att uppmuntra dig att vänta på Herren, han kommer aldrig för sent!

Så är det med tro, det är en väntan, men också en stark tillit till Gud och en aldrig sviktande tro på att GUD kommer att göra det som är planerat i en vision eller liknande. Konsten är att kunna ha TÅLAMOD.

Under tiden som man väntar enträget har jag märkt att min tro har stärkts ännu mer  och därför vill jag säga: HÅLL UT. Gud har svaret för dig.

Läs hela Jesaja bok och begrunda vem denne man var. Boken är storslagen.

http://www.youtube.com/watch?v=4aYv5SLDRqY  So in love