Archives

Visheten kallar och varnar. Det är tider som är farliga och Gud varnar naturligtvis, men lyssnar man?

 

 Att vara med Gud är att vara i trygghet, så många sanningar det står i texten här nedan

Ordspråksboken kap 1: 20-33

Visheten kallar och varnar
20 Visheten ropar på gatan,
hon höjer sin röst på torgen.
21 Hon predikar i gathörnens buller,
vid ingången till stadens portar
talar hon sina ord:
22 ”Hur länge ska ni okunniga
älska okunnighet,
ni hånare njuta av att håna
och ni dårar hata kunskap?
23 Vänd om till mig när jag varnar er.
Se, jag ska låta min Ande
flöda över er,
jag ska låta er lära känna mina ord.
24 Men ni vägrade lyssna
när jag ropade,
ingen brydde sig
när jag räckte ut min hand.
25 Ni förkastade alla mina råd
och ville inte veta av
mina varningar.
26 Därför ska också jag le åt er olycka
och håna när skräcken drabbar er,
27 när skräcken kommer som ett oväder
och er olycka drar in
som en storm,
när nöd och ångest drabbar er.
28 Då ska de ropa till mig
utan att jag svarar,
de ska söka mig
utan att finna mig.
29 De hatade kunskap
och valde inte att vörda Herren,
30 de ville inte veta av mitt råd
utan föraktade alla mina varningar.
31 Därför ska de få äta
sina gärningars frukt
och mättas av sina onda planer,
32 för de o-kunnigas avfällighet
ska döda dem
och dårarnas sorglöshet
förgöra dem.
33 Men den som lyssnar till mig
ska bo i trygghet
och inte behöva frukta något ont.”

Inledning till Ordspråksboken
Ordspråksboken kallas på hebreiska (”ordspråk” eller ”liknelser”). Huvudförfattaren är kung Salomo, som regerade ca 970-930 f Kr och var vida berömd för sin vishet (1 Kung 3-4, 10, Pred 1:16f). Han författade totalt 3000 ordspråk (1 Kung 4:32), varav ett urval utgör huvuddelen av Ordspråksboken (10-22:16). Till detta har fler ordspråk fogats: dels två anonyma samlingar av ”de vise” (22:17f, 24:23f), dels fler salomoniska ordspråk (25-29) samlade av kung Hiskias män (715-686 f Kr), och dels två sista kapitel av Agur (30) och kung Lemuel och hans mor (31). De inledande vishetskapitlen (1-9) är skrivna antingen av Salomo eller av den som till slut sammanställde boken. Ordspråken ger riktlinjer för ett gott liv, särskilt för den som är ung. De beskriver hur människo­-livet fungerar, inte alltid hur det borde fungera. Skildringen av Visheten (särskilt kap 8-9) blickar framåt mot Nya testamentets uppenbarelse av Kristus som Guds vishet (se not till 8:22). /Folkbibeln.se

  /Bild Maria

Ordspråksboken. Dåren, den kloke, liv och död, sanning, lögn…

Dåren och den kloke, liv och död, sanningen och lögn, gudlösa och troende. Ja i Ordspråksboken kan vi hitta pärlor av sanning. Begrunda detta kapitel 14 i Ordspråksboken. Spännande läsning.

Ordspråksboken Kapitel 14
1 Visa kvinnor
bygger upp hemmet,
dårskapen river det
med egna händer.
2 Den som vördar Herren lever ärligt,
den som föraktar honom
går krokiga vägar.
3 I dårens mun är högmodets käpp,
men de visa bevaras
genom sina läppar.
4 Utan dragdjur blir krubban tom,
men oxars kraft ger riklig skörd.
5 Ett sant vittne ljuger inte,
ett falskt vittne främjar lögn.
6 Hånaren söker vishet
men finner ingen,
men för den kloke
kommer kunskapen lätt.
7 Håll dig borta från dåren,
du finner aldrig förstånd
på hans läppar.
8 Den klokes vishet
gör att han förstår sin väg,
men dårars oförnuft bedrar.
9 Dårarna hånar skuldoffret,
men bland de ärliga finns nåd.
10 Hjärtat känner sin egen sorg,
en främling kan inte
dela dess glädje.
11 De gudlösas hus raseras,
de ärligas boning blomstrar.
12 En väg kan verka rätt
för en människa,
men till slut leda till döden.
13 Även under skratt
kan hjärtat värka,
och glädje kan sluta i sorg.
14 Den avfällige mättas
av sina egna vägar,
och en god man håller sig borta
från honom.
15 Den okunnige tror varje ord,
den kloke ger akt på sina steg.
16 Den vise fruktar och skyr det onda,
dåren är övermodig och sorglös.
17 En otålig man begår dumheter,
en som gör onda planer
blir hatad.
18 De okunniga ärver dårskap,
de kloka blir krönta med kunskap.
19 Onda måste buga sig för goda,
gudlösa vid den rättfärdiges portar.
20 Den fattige blir avskydd
även av sina närmaste,
men den rike har många vänner.
21 Den som föraktar sin nästa syndar,
lycklig är den som förbarmar sig
över de betryckta.
22 De som tänker ut ont far vilse,
de som tänker ut gott
får nåd och sanning.
23 Av all möda kommer någon vinst,
tomt prat leder till fattigdom.
24 De visas krona är deras rikedom,
dårarnas dumhet är dumhet.
25 Ett sant vittne räddar liv,
den som främjar lögn bedrar.
26 Den som vördar Herren
har ett tryggt fäste,
hans barn får där en tillflykt.
27 Vördnad för Herren
är en källa till liv,
en hjälp att undgå dödens snaror.
28 Talrik skara är kungens ära,
brist på folk blir furstens fördärv.
29 Den som är tålmodig
har gott förstånd,
den som är otålig går långt
i dårskap.
30 Sinnesro ger kroppen liv,
avund är röta i benen.
31 Den som förtrycker den fattige
smädar hans Skapare,
den som förbarmar sig
över de behövande ärar honom.
32 Den gudlöse kommer på fall
genom sin ondska,
den rättfärdige har en tillflykt
vid sin död.
33 I den klokes hjärta bor visheten,
bland dårarna blir den uppenbar.
34 Rättfärdighet upphöjer ett folk,
men synd är folkens vanära.
35 En förståndig tjänare
vinner kungens välvilja,
den som handlar skamligt
drabbas av hans vrede.

*******

Lever vi så ärligt och förståndigt så att vi är utan fel och brister? Nej ingen gör väl det, men vi troende i alla fall få arbeta på vår helgelse! Låt oss vara så nära ordet vi kan och arbeta på att bli bättre för var dag!

“And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age; and she who was called barren is now in her sixth month. For nothing will be impossible with God."” ‭‭Luke‬ ‭1:36-37‬ ‭NASB‬‬

 

Vänd om! Jesus gör dig ren och du får ett evigt liv.Liv eller död. /+ artikel

Foto Maria

Foto Maria

*

Människor får leva sitt liv hur de vill, det vet både du och jag. Men det bästa vore ju faktiskt om de levde så som GUD vill. Men det vill man ju för det mesta inte göra. Bibeln berättar precis hur man borde leva här på jorden: “I Herrens tukt och förmaning”, ett gammalt uttryck som jag förstår bättre och bättre… och i olika sammanhang. Nedan kan du läsa några ordspråk/förmaningar till människan från Gud. Han har verkligen mycket att säga och man borde ju lyssna mer till Gud än till andra! Men vårt samhälle blir kallare och kallare för att man inte lyssnar till den som vet bäst. Vi lever i en väldig smuts här på jorden, och man vet inte att smutsen fastnar på insidan—–men JESUS kan ta bort alla smuts så att man blir ren! och får ett evigt liv.
Ordspr 21:7 De ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva,
eftersom de vägrar göra det rätta.

 21:8 Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram.

 21:15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men brottslingarnas skräck.

21:16 Den människa som far vilse från klokhetens väg
hamnar i de dödas församling.

21:18 Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige,
den trolöse sätts i de rättsinnigas ställe.

21:20 Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning,
en dåraktig människa slösar bort dem.

21:21 Den som far efter rättfärdighet och godhet,
finner liv, rättfärdighet och ära.

21:29 Den ogudaktige visar upp en trotsig min,
den rättsinnige går sin väg rakt fram.

21:31 Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från HERREN.

22:4 Lön för ödmjukhet och HERRENS fruktan,
är rikedom, ära och liv. /Ur folkbibeln

*

Läs gärna denna artikel om att vända om:

http://www.midnattsropet.se/2014/06/manniska-vand-om.html

 

 

Ordspråksb/ Ingen död finns på den vägen….

 

Man kan tycka om kunskap och vishet, och det finns de som inte tycker om att bli tillrättavisade, och det finns de som inte vill behaga Gud, och i Ordspråksboken kan du läsa om hur de rättfärdiga (de som tror) och de ogudaktiga (de som förnekar Gud, och inte vill tro), ja läs om hjärta och smärta och vishet och okunskap, om läpparnas synd….visa ord./Maria

Ords 12
1 Den som älskar fostran älskar kunskap,
oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

2 Den som är god vinner HERRENS behag,
den som smider ränker blir fördömd.

3 Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet,
men de rättfärdigas rot skall inte rubbas.

4 En idog hustru är sin mans krona, en skamlös är som röta i hans ben.

5 De rättfärdigas tankar är rätta, de ogudaktigas råd bedrar.

6 De ogudaktigas ord lurar efter blod,
de rättsinnigas tal räddar dem.

7 De ogudaktiga omstörtas och finns ej mer,
men de rättfärdigas hus består.

8 Efter sitt förstånd blir en man prisad,
den som har ett förvänt hjärta blir föraktad.

9 Bättre vara ringa och ha en tjänare, än spela förnäm och sakna bröd.

10 Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det,
de ogudaktigas hjärtelag är grymt.

11 Den som brukar sin åker får bröd så det räcker,
den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd.

12 Den ogudaktige har begär till de ondas fångst,
men de rättfärdigas rot ger frukt.

13 Den onde snärjs i sina läppars synd,
men den rättfärdige slipper ut ur nöden.

14 Av sin muns frukt blir man mättad med gott,
vad en människa gjort får hon tillbaka.

15 Dårens väg är rätt i hans egna ögon,
den är vis som lyssnar till råd.

16 Dåren visar genast sin vrede, klok är den som döljer smälek.

17 Den ärlige talar sanning, ett falskt vittne bedrar.

18 Ord från en tanklös kan hugga som svärd,
de visas tunga ger läkedom.

19 Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga blott ett ögonblick.

20 De som smider onda planer har falskhet i hjärtat,
de som främjar frid får glädje.

21 Inget ont drabbar den rättfärdige, men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått.

22 Lögnaktiga läppar är en styggelse för HERREN,
de som handlar rättfärdigt behagar honom.

23 En klok man döljer sin kunskap, dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft.

24 Flitig hand får härska, den late tvingas till trältjänst.

25 Bekymmer tynger en mans hjärta,
ett vänligt ord ger det glädje.

26 Den rättfärdige väljer sitt sällskap,
de ogudaktigas väg för andra vilse.

27 Den late får inte tag i sitt villebråd,
flit är för människan en dyrbar skatt.

28 På rättfärdighetens väg är liv, ingen död finns på den vägen.

/Maria

Ordspråksboken / Ärlig eller oärlig/ Vad säger Gud?

 

 

Gud vill att vi skall leva ärligt, och ärlighet varar längst. Den ärlige får hjälp men bedragaren faller. /Ordsprboken 28:18

Gud säger i sina bud: Du skall icke stjäla…….men världen är full av orättfärdighet!

Gud avskyr allt bedrägeri med mått och vikt./Ordspr 20:10

Gud vill att människan skall leva ärligt, varför gör man inte det då? Gör sanningen så ont att man inte kan leva sant? Ja förmodligen, eftersom man ser så mycket oärlighet och smuts i världen. Korruptionen är överallt skyhög, och detta landet vi lever i är inget undantag.

Ordspråksboken säger klart och tydligt att Gud avskyr alla former av oärlighet. För den oärlige är detta illa nog, men dessutom medför oärligheten i sig själv negativa konsekvenser.

Den oärlige förlorar med tiden all trovärdighet och kan inte glädja sig åt det han skaffat sig på ett oärligt sätt.

Det är förståndigare att vara ärlig, för ”ärlighet är det bästa sättet att bli kvitt svårigheter.” /Ordspr 12:13

Gud kräver ärlighet i affärer/ Ordspr 16:11.  Hoppsan, har jag läst om orättfärdighet vid affärer? Jodå.

Ledare gläder sig när folket lever i sanning och rättfärdighet./ Ordspr 16:13   Är svenskarna ett ärligare folk än andra? Och hur är det med ledarna i Sverige, är de ärliga  och sanna?

Gud identifierar sig med den fattige på samma sätt som Jesus gör det i Matteus 25:31-46. Att hjälpa en fattig är att respektera Skaparen och hans skapelse.  Hjälper man de fattiga och de bostadlösa på rätt sätt? Det finns mycket att fundera på om man tittar på vad Guds Ord säger, och då ser man skillnaderna i hur Gud vill att man ska leva och hur man faktiskt lever, är det därför man är så rädd för bibeln? Där talar ju Gud! Det måtte vara för att man inte följer Guds Ord som det ser ut som det gör…..

/Maria

 

 

 

Ordspråksboken / Säll är den människa som hör..

 

Visheten ger råd:

Pro 8:34  Säll är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag håller vakt vid dörrposterna i mina portar.

Pro 8:35  Ty den som finner mig, han finner livet och undfår nåd från HERREN.

Pro 8:36  Men den som går miste om mig han skadar sig själv; (8:37) alla de som hata mig, de älska döden.

/Maria

Ordspråksboken 2:3-8 Vishetens frukter..från Gud

 

Vishetens frukter:  Ordspråksb 2:3-8
*Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, 2.  så att du låter ditt öra akta på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten, 3. ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst til klokheten,  4. om du söker efter henne såsom efter silver och letar efter henne såsom en skatt, 5. då skall du få förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.  6. Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.  7. Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,  8. ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas  väg bevarar han.*

–Visdom är en gåva från Gud, men den kan också förvärvas av tålmodigt sökande. Visdom börjar alltid med den uppenbarelse som finns i Guds ord, källan till “kunskap och förstånd” (2:6). I den meningen är visdomen Guds gåva till oss. Men gåvan ges bara till den som verkligen söker efter den. Guds visdom är dold för den upproriske och dåraktige – det krävs ansträngning att finna den och vilja att  tillämpa den. Vägen till visdom är  krävande. Men den som är villig att vandra den inser att all verklig vishet kommer från Gud och att han vill leda och belöna var och en som uppriktigt söker den. Låt honom befria från högmod och själviskhet.
Vi bör frukta Gud (Ord 10:27; 14:26-27)

Vi bör lyda Guds ord (Ord 15:16; 16:6; 19:23)

Vi bör behaga Gud (Ord 28:14)(Ord 13:13; 19:16;)

Vi bör lita på Gud (Ord 16:7; 20:12; 21:3; 22:17-19; 29:25)

Det har sagts att den” troende är en dåre för världen”, javisst är det så. Men jag lever hellre för Gud och hans ord och visdom och blir kallad dåre, än jag skulle leva ovetande och  utan att utvecklas. Det är just Gud som utvecklar oss och leder och älskar oss, och hur kan den otroende förstå vår synpunkt och kärlek till Gud, de förnekar ju hans existens.

Att skilja mellan rätt och fel kan vara svårt, men då Gud har trätt in i ens hjärta, börjar man vandringen i sanningen. Det är gott at vandra i Guds sanning/ar och fatta beslut i ljuset av Guds ord. Vi uppmanas i Hebr 5:14 att växa till på detta område.                  /     Maria

Ordspråksboken 20-22

 

Ordspråksboken:

Vin ger falskt mod och starka drycker leder till bråk.
Vilka dårar människorna är som låter alkoholen bli
herre över dem, så att de raglar omkring druckna./ Ordspr 20:1


Det är en ära för en man att hålla sig utanför striden.
Bara dårar fortsätter att gräla./Ordspr 20:3

Vem kan någonsin påstå: “Jag är fri från all skuld och har
ett rent samvete”?  /Ordspr 20:9

“Alldeles för dyrt”, säger köparen när han prutar på priset.
Men efteråt skryter han över sitt fynd. /Ordspr 20:14

Berätta inte dina hemligheter för en som skvallrar, och undvik
dem som förtalar dig inför omvärlden. /Ordspr 20:19

Man kan skaffa sig en förmögenhet genom bedrägeri, men det för
ingen välsignelse med sig. /Ordspr 20:21

Den rättfärdige är säker på sin sak, men den ogudaktige måste hela tiden försöka övertyga sin omgivning.  /Ordspr 21:29

Här ser du några verkliga sanningar. Och om vi tittar på var och en av bibelställena så ser vi ju hur rätt de är.
Dessa ord är så gamla och så kloka, men fortfarande i våra tider, så lyder vi
inte ordet, utan gör tvärtom, människor handlar felaktigt.

Den som visar medlidande med den fattige och hjälper honom blir själv välsignad.
/Ordspr 22:9 

Detta ord borde alla göra till ordet för dagen, inte för att bli välsignad i första hand, utan för att HJÄLPA en annan människa.

Ordspråksboken 14 /Guds välbehag

 

 

Vad är “Guds välbehag”?. I Ordspråksboken kan vi läsa: *Dårarna har det gemensamt att de är likgiltiga inför synden. Över de gudfruktiga däremot vilar Guds välbehag.* /Ordspr 14:9

– Guds välbehag vilar över dem som handlar vist. Det är kanske inte så ofta vi upplever det i vardagen. Som bilförare kan vi vara irriterade över varandra, i snabbköpskön frodas ilska och irritation, vi vill behålla vår plats.

Både arbetstagare och arbetsgivare kan vara missnöjda och kräva sina rättigheter. Men gemenskapen bland Guds folk kan skapa det välbehag vi söker.

Det kommer när vi först av allt tänker på våra medmänniskor! och förutsätter att de i sin tur har rätt motiv och är inställda på att handla kärleksfullt.

Om du möter irritation bland människor i din omgivning, i ditt vardagsliv är det på sin plats att du frågar dig på vilket sätt som DU kan vara till välsignelse för dem.

Vi möter människor varje dag som skulle behöva ett uppmuntrande ord, ett leende, lite hjälp, stöd…ger vi dem det?

*Den som inte vill veta av Gud, tycker att allt är tråkigt. Den gudfruktiges liv däremot är spännande och rikt.* /Ordspr 14:14

Ordspråksboken / 18:11 Liv, ekonomi

 

Vad väntar du dig av livet? Tycker du det liv du lever är svårt, eller tar du det med en “klackspark”, och tänker: det fixar sig nog, jag har det ju bra… Har du förväntningar på framtiden?

Det är inget fel att ha förväntningar, det har jag också, mina förväntningar är att få göra så mycket som möjligt för Gud, vad det än må vara. Har du orealistiska dagdrömmar?  Det är bättre att låta sina planer ligga i linje med Guds planer, då blir det bäst.

Det vore bra om alla kunde förvärva vishet, ärlighet, tålamod och kärlek, men det tar ju sådan tid att få..men vad gör det då? Det är ju det Gud vill ha av dig, att du skall lära dig för att lära andra, och han vill ge dig så mycket kunskap. De egenskaperna ovan kan vara avgörande för din framtid, är du nyfiken på den? Bara Gud vet vad du kommer att göra nästa vecka, nästa månad..han vill göra något så stort i ditt liv, men för att få reda på det så måste du ju KÄNNA honom, och vara i linje med hans vilja.

Vad är det du drömmer om? Vilka mål har du i livet? Är dina mål att tjäna Gud och bli alltmer Kristuslik? Eller har du mål som att bara tjäna pengar och leva ett gott liv? Har du sådana mål, då är det bäst att du tänker om, för det är inte Guds vilja med ditt liv.

Varaktig trygghet kan ladrig köpas för pengar, och särskilt inte i dessa tider. Nej, den varaktiga tryggheten består i att lära känna Gud, för hans makt är alltid densamma, hans kärlek till dig är alltid densamma, din tillflykt bör vara i Gud, han vet bäst och han visar dig livet.

*Den rike tror att rikedomen är ett starkt försvar, en hög mur som ger trygghet. Vilka illusioner!* Ordsprboken 18:11

 http://www.youtube.com/watch?v=TyCM92ZizmM&feature=related I love you Jesusheart1.gif

Ordspråksboken /Människofruktan?

 

Ordspråksboken 29:25 säger: 

*Den som är orolig för vad andra tycker blir beroende av dem och förlorar sin frihet. Den som däremot litar på Gud kan känna sig lugn och säker.*

Människofruktan kallas det för då vi är rädda för andra och deras inflytande på våra liv. Det är en negativ inställning, och den förgör oss.

Den kan göra att man blir fånge i sitt eget hus, alltid rädd för andra människor. För Gudsfruktan (vördnad, respekt, tillit) gäller motsatsen: den FRIGÖR och HELAR.

Varför frukta människor vars förmåga att skada är begränsad till tillvaron här och nu? Frukta Gud istället. För dem som litar på honom kan han till och med omvandla människors illasinnade angrepp till något positivt. Var inte rädd för människor.

*Jesus, min herde, har omsorg om mig Under hela min vandring i tiden, Tar mig vid handen och jämnar min stig, Jesus, min herde, har omsorg om mig.* G Strandsjö

Ordspråksboken 28 / Lita på Gud

 

candle-light.jpg

Att lita på sig själv i allt eller lita på Gud? Detta tar Ordspråksboken upp i kapitel 28:26. “Den som litar på sig själv är ett dumhuvud! De som däremot tar emot Guds vishet kan vara trygga.”

Jag håller med om det för att det är ju så att många människor högaktar sig själva istället för Gud. De vet vad de vill, de bestämmer själva vad de ska göra, och andra högaktar dem för att de är viljestarka och framgångsrika. De synes också ha djärva målsättningar och stor kampvilja.De är också självsäkra och vägrar ta emot råd, för de vet ju bäst..

Men vad säger Gud om det då? De utgör en fullständig kontrast till Guds ideal. Ingen människa känner ju framtiden, och kan ju därför heller inte med säkerhet förutsäga konsekvenserna av felaktigt handlande/beslut.

Den självsäkre dömer sig själv till undergång, eftersom den inte inhämtat Guds råd och vishet i sin egen situation. Gud kanske vill att denna människa ska göra helt annorlunda; alltså handla enligt Guds plan. Den som är vis gör sig beroende av Gud. Jag litar inte på att jag vet bäst, jag vill alltid fråga Gud om vad som är rätt och fel, ja jag är beroende av Gud i mitt liv.