Archive | augusti 2012

Falska religioner/Frimureri- icke på kristen grund

 

*

Det finns en del människor som är ivriga att få mig att tro att frimureri vilar på kristen grund. Till det påståendet säger jag ett blankt: NEJ det vilar inte på kristen grund.

Jag läste en artikel om just detta påstående och den kan du läsa här:

http://experimentlandet.blogg.se/

*

Frimureriet och den kristna läran

Det svenska frimureriet sägs vila på kristen grund men hemlighetsmakeriet går helt emot den kristna läran om en öppen förkunnelse som inte ska döljas för något skapat.

Inför översteprästen kunde Jesus vittna “Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet” (Joh. 18:20).

“Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken” (Matt 10:27)

“Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mark:16:15)

Budskapet som predikas i frimurarlokalerna bör alltså synliggöras om nu läran vilar på kristen grund.

Då så inte sker eller kommer att ske och medlemmarna dessutom svär en trohetsed till en orden som de endast ofullständigt känner, är det uppenbart att frimureriet inte vilar på kristen grund. Inom den åttonde graden svär medlemmen att han betraktar alla den heliga ordens riddare och bröder som sina förtrognaste vänner, de som vill uppta honom i sin krets och med vilka han från och med nu sammanknyter ett oupphörligt och evigt förbund.

Frimurarna i de lägre graderna (där finns majoriteten), vilka ofta arbetar humanitärt och med välgörenhet, har ingen aning om vad som sker högre upp i hierarkin och det är klandervärt att kristna däribland präster, pastorer och biskopar som borde föregå med gott exempel, svär trohetseder till ljusskygga sammanslutningar hur humanitära och välgörenhetsinriktade de än påstår sig vara.

“Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem – vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om” (Ef. 5:11-12). 

*

/Maria

Hälsa/ NWO / Vaccin till alla barn ….

 

..vad ser jag på bilden….?

Influensavaccination till alla barn/sprutas upp i näsan /Artikel

Via Experimentalvaccines.org

The United Kingdom is set to be the first country to offer the seasonal flu vaccination to all children enrolled in the public educational system. The nasal flu vaccine being offered to over 9 million children is sold under the brand name Fluenz in Europe and FluMist in the United States, is made by AstraZeneca’s MedImmune unit and has been available for the past decade in the U.S. This is the largest contract the company has received outside of the U.S. taking its first steps into the global dissemination of inhalable poisons.

The FluMist vaccine contains a live virus and is squirted up the nose where the virus can live and breed for up to 28 days while it damages your immune system. Could the sneeze be the new WMD Weaponized Mucus Device a way to infect and spread diseases through the populations? Having been cooked up in a label run by the new world order’s pharmaceutical psychopaths you can only assume there is a hidden agenda and as always it includes reducing the global population.

Svenska:

Storbritannien är inställd på att vara det första landet att erbjuda säsongsbunden influensavaccination till alla barn inskrivna i det offentliga utbildningssystemet. Det nasala influensavaccinet som erbjuds till över 9 miljoner barn säljs under varumärket Fluenz i Europa och FluMist i USA, är gjord av AstraZenecas Med Immune enhet och har funnits de senaste tio åren i USA. Detta är det största kontraktet bolaget har erhållit utanför USA och tar sina första steg i den globala spridningen av inhalerbara gifter.I FluMist Vaccinet innehåller ett levande virus och sprutas upp i näsan där viruset kan leva och föröka sig upp till 28 dagar medan det skadar immunförsvaret. Kan nysning vara den nya massförstörelsevapnet Weaponized Slem enhet som ett sätt att infektera och sprida sjukdomar genom befolkningen? Är detta drivet av den nya världsordningens farmaceutiska psykopater? Man kan anta att det finns, eller finns det, en dold agenda som inkluderar att minska jordens befolkning?
läs hela artikeln här:
*
Är det verkligen så att detta är sant som står i denna artikel så är det så sorgligt så jag har inga ord, men jag är inte förvånad heller, vi är i de sista tiderna nu och Jesus  skall komma tillbaka, tack och lov. /Maria

Att vittna om Jesus /Spikad upp på korset/Uppstånden

 

I mina möten med människor i vardagen händer det ofta att man inte vill veta eller kan förstå att Jesus är Gud, man kan inte ta till sig att Jesus finns och lever idag (han uppstod från döden) och att han är Gud.

Om Jesus som både Gud och människa kan du läsa i Filipperbrevet 2:5-7; Joh 1:1-14; Rom 1:2-5; 2 Kor 8:9, 1 Tim 3:16; Heb 2:14 och 1 Joh 1:1-3.

Att bli spikad upp på ett trästycke och uthärda den smärtan och förödmjukelsen och uppleva detta långvariga pinande—- det var vad Jesus fick gå igenom för oss. Vad är det annat än grymma människor utan känslor som gör illa en annan människa– så kallblodigt.

Oftast kom döden på korset/träet genom kvävning eftersom andningen blev allt tyngre för den försvagade kroppen. Jesus dog en “förbannads” död (Gal 3:13).

Det är svårt att tänka sig att den mest fullkomliga människan måste möta döden på det mest avskyvärda sätt för att vi skulle slippa drabbas av evigt straff. Och ändå- man tar ju inte emot Jesus som man borde och får då ändå ett straff – till slut. Detta borde man tänka på, för man vet aldrig vilken dag som är den sista.

*Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv.* /L Sandell. … Ja jag hoppas att man öppnar ögonen och tar reda på, tar till sig, sanningen om vem Jesus är.

/Maria

Vardagen / LIVET. Det som vi inte gjorde…

 

 

“- allenast en bägare friskt vatten.” Matt 10: 42.

VAD skall jag göra? Det är blott en enda gång jag färdas genom denna värld. Må jag därför nu utföra varje god handling, visa varje vänlighet eller göra varje tjänst jag kan gentemot en människa eller ett djur. Må jag icke försumma eller uppskjuta detta, ty jag kommer ej att gå denna väg en gång till. – En gammal kväkares uttalande.

*
“Det är icke det som du gjorde,
men det som du uraktlät,
som ligger så tungt på ditt hjärta
var kväll – du det nogsamt vet.
Det milda ord du ej sade,
det brev du ej sände av,
de blommor du icke skänkte
dig bittraste minnen gav.

Den sten, som du kunnat rödja
från andra människors stig,
den hjälp de förgäves väntat –
det sargar och plågar dig.
Det goda och varma handtryck,
vartill du ej gav dig tid –
du hade så nog av ditt eget,
av dagens möda och strid.

Minns, livet försvinner hastigt,
är alltför allvarligt ment,
att vi skulle med hjälpen töva
tills att det blivit för sent.
Det är icke det du gjorde,
men det som du aldrig gjort,
som vållar dig bitter smärta –
och dagarna svinna fort.”
Giv det du har, för någon kan det bli till större nytta än du vågar tro.

*

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

 

Ett ord idag / Förtrösta på Honom, vila i Guds händer

 

“Förtrösta på Honom”

Ordet “förtröstan” är trons kärnord. Det är ett gammaltestamentligt ord, givet, på trons tidiga och outvecklade stadium. Ordet “tro” uttrycker en viljeakt, “försanthållande” är ordet för en sinnets eller förnuftets yttring, medan “förtröstan” är hjärtats språk. De två förstnämnda hänsyfta på en sanning man tror på, något man hoppas och väntar. Men förtröstan innebär mer än detta. Den ser och känner och stöder sig på en person, på kärlekens stora, sann och levande hjärta. Låt oss då förtrösta på Honom, trots alla dröjsmål, svårigheter och avslag och trots allt som synes, även om vi ej förstå vägen och ej veta utgången. “Förtrösta” likväl på Honom, han skall göra det. Vägen skall öppnas och det rätta resultatet uppnås. Slutet skall bliva frid, då molnet försvinner, och den eviga dagens ljus bryter fram.

“Gud göre med mig vad Han vill, jag vill helt stilla vara. Hans maning må jag lyssna till i medgång, motgång och fara. Hur Han mig för, vad än Han gör, är allting gott, ej skada rör den i Hans händer vilar”

Från “Källor i öken” av Mrs. Chas. E. Cowman.

*
-Jag vilar i Guds händer. /Maria

*

Några bibelord:
Ords 3:26 Ty HERREN skall vara din förtröstan, han skall bevara din fot för snaran.
*

Ords 22:19 För att du skall sätta din förtröstan till HERREN, undervisar jag i dag just dig.
*

Jer 17:7 Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
*

Ords 22:19 För att du skall sätta din förtröstan till HERREN, undervisar jag i dag just dig.

 

NWO/ RFID-chip / Rykten och Fakta /info

 


RFID Chip Implant For All Americans? – Rumors and Facts

Via Omegaletter.com

“He [the false prophet] causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on [or “in,” as in the King James translation] their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the Beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the Beast, for it is the number of a man: His number is 666″ (Revelation 13:16-18).

*

SVENSKA: Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

*

The campaign to sell the world on the chip implant idea is underway. The technology needed to carry out the Antichrist’s plan for worldwide economic control, however, is not yet in place. He cannot control the buying and selling of the entire world until there is an integrated electronic banking network with common, universal standards. That’s in the future, but considering how rapidly things are moving in that direction, it may be the relatively near future. (Joseph Candel)

*

SVENSKA: Kampanjen för att sälja världen på chipimplantat-idén pågår. Den teknik som behövs för att genomföra Antikrists plan för global ekonomisk styrning är dock ännu inte på plats.
Han kan inte styra köp och försäljning av hela världen tills det finns ett integrerat elektroniskt banktjänsters nätverk med gemensamma, universella normer.
Det är i framtiden, men med tanke på hur snabbt utvecklingen går i den riktningen, kan det vara en relativt snar framtid. (Joseph Candel)

Läs hela artikeln via länk ovan eller i denna nedan:

http://endtimeinfo.com/2012/08/rfid-chip-implant-for-all-americans-rumors-and-facts/

/Maria

 

Himlen; Guds plats /Vem får komma …..Omvänd er

 

Du kanske undrar: Finns det ett himmelrike, och vem skall få vara där? Svaren hittar du i Guds Ord:

Matt 3:2
och sade: “Omvänd er, ty himmelriket är nära.”


Matt 4:17
Från den tiden började Jesus predika och säga: “Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”


Matt 5:3
“Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.


Matt 5:10
Saliga är de som blir förföljda förrättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.


Matt 5:19
Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.


Matt 5:20
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte kommain i himmelriket.


Matt 7:21
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.


Matt 8:11
Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.


Matt 10:7
Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.


Matt 11:11
Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han.


Matt 11:12
Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.


Matt 13:11
Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.

Matt 13:24
En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker.


Matt 13:31
Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.


Matt 13:33
Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått*mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”


Matt 13:44
Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.


Matt 13:45
Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor.


Matt 13:47
Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag.


Matt 13:52
Då sade han till dem: “Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt.”


Matt 16:19
Jag skall ge dig himmelrikets nycklar* Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”


Matt 18:1
I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vem är störst i himmelriket?”


Matt 18:3
och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. (När man blir som ett barn, beroende, och sätter all sin tillit till Jesus, alltså omvänder sig och tror/M).


Matt 18:4
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.


Matt 18:23
Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare.


Matt 19:12
Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.”


Matt 19:14
Då sade Jesus: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.”


Matt 19:23
Jesus sade till sina lärjungar: “Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.


Matt 20:1
Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård.


Matt 22:2
“Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son.


Matt 23:13
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. (Det finns många falska lärare idag som hindrar människor att omvända sig och att förstå evangelium! De stänger himmelriket för människorna).


Matt 25:1
Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

*

Gud är lika angelägen om varje människa som han skapat. Gud vill att alla skall få dela hans gemenskap, han vill ha alla människor frälsta. Alla behöver honom men en stor del av människosläktet förnekar honom och förlöjligar honom.Det var inte Guds avsikt med skapelsen. Den som fortfarande tror på evolutionen måste tänka om för det kommer en dag då allt är slut eller till en ny början för den som tror. Det finns fler bibelord om himmelriket i bibeln…/ Maria

 

Kärlek /Han bär mig genom allt.-Videos

 

 

Jag kan aldrig sluta prisa Jesus..Nej aldrig, hur tufft livet än kan vara- det är ju HAN som bär mig genom allt. Jag vill visa dig några videos om just att lita på Jesus i allt:

http://www.youtube.com/watch?v=L6Lvq5hzEVk&feature=related

I never lost my praise

*

http://www.youtube.com/watch?v=ozGmSg68Gr4   I Found the answer

*

http://www.youtube.com/watch?v=xoGHog7Keak&feature=relmfu  You are God alone

*

http://youtu.be/WCsT8BFSD74  God will take care of you /Mahalia J

 

*********

 

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.     
 

1 Kor 2:9
Men vi känner, som Skriften säger,* vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.    
 

1 Kor 8:3
Men om någon älskar Gud är han känd av honom.*        
Jak 1:12
Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.  
 

Jak 2:5
Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 
1 Joh 3:10
På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. 

   

 /Maria

Jesus/ är med mig och dig-om du vill /VIDEOS

 

…Men Gud har en väg ut ur allting.

Ja jag skriver det för att det är sant. Idag var det dags att vara på akutmottagningen på sjukhuset— igen. Jag som ser så pigg ut (säger man) var illa däran, och mådde verkligen dåligt av många olika anledningar. Jag fick hjälp och jag är säker på att det fanns en anledning varför jag skulle just dit. Dels fick jag berätta om Jesus och dels så skall man starta utredningar om att hjälpa mig i mina många olika  sjukdomar.

Jag tackar Gud  för att han har allt i sin hand och att jag kan lita på honom till 100%.

I Gud har man allt beskydd och hjälp man behöver, det fick jag se idag, då läkaren jag träffade var en mycket kompetent person. ……Livet går vidare. Med Jesus.   

VIDEOS:

http://youtu.be/2SLHWFpSlq4   Thy Word

http://www.youtube.com/watch?v=4M-zwE33zHA&feature=related   Because He lives I can Face tomorrow

/Maria

 

 

Ekonomi/ VAR är SAMVETET? 5 Mos 5:19

 

Bild Wikipedia

 

Svindel.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15312265.ab

På många olika ställen finns det nyheter om SÄPO:s  utsvävningar! I Länken ovan kan du läsa om vad den senaste skandalen kostade skattebetalarna!  5 miljoner gick upp i rök.

Som kristen har jag ett ansvar och Guds Ord säger klart och tydligt vad man bör göra och vad man inte bör göra. Det står alltså att fatta att det som dessa svindlare och oaktsamma människor gjort är klart ogudaktigt.

Som kristen förstår jag klart och tydligt att det är flera gäng stora egoister som den senaste tiden inte bara norpat lite kaffepengar eller godis utan tagit, ja stulit från det allmänna, det som människor med sina små löner och sjukas skatter skulle gått till annat än FESTER! Ser man inte vad man gör? VAR är SAMVETET???

ALLA är födda med ett samvete, alla bör ha lärt sig vad som är rätt och fel, men vissa kommer undan, och får fortsatt höga löner m m. Det är inte vad Gud ser med blida ögon på. Guds bud säger:

Du skall inte stjäla;

Det är ett lagbrott. (5 Mos 5:19)

och säg inte att de buden inte gäller nu, för det gör de sannerligen!

/Maria

 

Jesus /Jesu personlighet och karaktär/Artikel Bibelfokus

 

Jesu personlighet och karaktär

Jesus Kristus

Från Lennart J /Bibelfokus.se kommer följande artikel:

Jag fick för en tid sedan en fråga om hurdan Jesu personlighet och karaktär är. Bilden av Jesus har ofta förvanskats genom olika villfarelser, så många bär på en felaktig bild. Därför är det här en mycket intressant men också en enormt stor fråga som man måste vara försiktig med när man svarar på. Svaret på frågan får inte vara känslomässigt grundat, utan måste självklart vara grundat i Bibeln eftersom det främst är genom Bibeln vi objektivt kan lära känna Jesus. Jag skall försöka dela några av mina tankar om det här med stöd utifrån Bibeln då.

Jesus = Gud

Det riktigt stora med denna fråga är att Jesus ju är Gud i mänsklig gestalt. Han är både 100% människa och 100% Gud. Han är både ett med Fadern och en person i den treeniga gudomen. Det här gör att Jesus så klart har samma egenskaper som Gud, eftersom han ÄR Gud. Fadern, Sonen och den Helige Ande är tre ”personer” i en och samma gudom, och när det gäller personlighet, karaktär och egenskaper, så är det samma för alla dessa tre. Det handlar inte om tre gudar utan om en enda Gud som uppenbarar sig i tre olika skepnader. När vi därför svarar på frågan om hurdan Jesu personlighet och karaktär är, så kan vi svara på samma sätt som om frågan gällde hurdan Gud är.

Här är några texter jag tidigare publicerat om Jesu gudomlighet och treenigheten:

Hur är Gud till sitt väsen?

Jo, Gud är först av allt Kärleken (1 Joh 4:8). Gud är även allsmäktig, allseende, allvetande, evig, helig, vis, nådefull, förlåtande, rättfärdig och rättvis! Gud är också den samme igår, idag och i morgon (Heb 13:8). Det innebär att det inte är någon skillnad på Guds personlighet och karaktär mellan Gamla testamentet/förbundet och Nya testamentet/förbundet. Gud är den samme och sig lik igenom hela Bibeln och hela frälsningshistorien. Därför kommer dessa egenskaper också till uttryck hos Jesus eftersom han är Gud.

Gud/Jesus vill allas frälsning

Vid en första anblick kan Gud te sig sträng, dömande och blodtörstig om man bara läser GT ytligt. Men Bibeln säger att Gud vill att alla skall bli frälsta och räddade till evigt liv (1 Tim 2:3-4). Hela Guds frälsningshistoria har som avsikt att föra så många människor som möjligt till frälsning och evigt liv, samtidigt som Gud skall eliminera synden från det kommande himmelriket. Det som vi kan uppfatta som stränghet hos Gud, är Guds metodik för att väcka människan över hennes behov av Guds frälsning för hennes eviga räddning (Rom 3:20, Rom 5:20). Följande bibelord pekar också på att Gud vill människans bästa och att han därför erbjuder henne frälsningens möjlighet helt fritt för intet i det försoningsverk han utfört genom Jesus Kristus:

Hes 33:11: ”Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva.”

Joh 3:16-17: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Joh 10:11: ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.”

Jesus visade starka känslor

Såsom människa kunde Jesus visa starka känslor, och självklart har han samma känslor än idag. Jesus kunde bli både upprörd, arg och sträng, men han visade också stor mildhet mot lidande människor. Man kan säga att Jesus var tuff mot de högmodiga och mot all överhet, men mild mot de små, utsatta och utstötta. Mot de självgoda och självrättfärdiga prästerna och fariséerna var Jesus oerhört sträng (se hela Matt 23). När vi t.ex. läser om hur Jesus gick in i templet i Jerusalem och vände upp och ner på all ogudaktig kommers (Matt 21:12-13), så ser vi där något av den vrede som Jesus känner inför orättfärdighet och religiöst hyckleri.

Men mot t.ex. äktenskapsbryterskan (Joh 8:1-11) och den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4:1-42) var Jesus mild och förlåtande – även om han samtidigt kunde vara rak i det han sa. Samma mildhet ser vi hos Jesus när han umgicks tillsammans med ”syndare” (Mark 2:13-17). Jesu avsikt med att vistas bland dessa syndare var alltid att vinna tillbaka ”de förlorade fåren” så att de inte skulle gå evigt förlorade – och samma är det än idag. Att det är de som är små i sig själva och de ringaktade som Jesus särskilt vurmar för ser vi i bl.a. detta bibelord:

Matt 11:25: ”Vid den tiden sade Jesus: ’Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de smŒ.”

Jesus kunde också uppröras, ibland till gråt. I Johannesevangeliets kapitel 11 kan vi läsa om när Jesus uppväckte Lasarus från döden. När Jesus kom dit och såg alla som sörjde och grät, upprördes han i sitt innersta och brast ut i gråt.

En del menar att Jesus var skojfrisk och att han kunde skämta och skratta. Eftersom han förutom att vara Gud också var och är människa fullt ut, är det ju logiskt att tänka så. Men Jesus var såsom Gud också fullt medveten om mänsklighetens fruktansvärda situation, så jag har svårt att tro att han hade nära till skratt. Upprördhet och gråt låg nog närmare till hands. Jag kan inte heller minnas något enda bibelställe där man kan läsa att Jesus skämtade och skrattade. Kanske dessa starka ord från Jesus säger något om just detta:

Luk 6:21: ”Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.”

Luk 6:25: ”Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta.”

Matt 23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.”

Jesus är inkluderande

Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus, säger Bibeln. Men det betyder inte att Jesus stöter bort någon som söker sig dit. Istället vill Jesus inkludera så många som möjligt i det erbjudandet. Jesus säger om sig själv att han söker efter den som gått förlorad, han kallar oss till sig, han visar inte bort någon som kommer, och han visar oss tålamod när vi dröjer. Här är några bibelord som pekar på detta:

Matt 11:28-30: “Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Luk 15:1-7: “Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: ‘Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem.’ Då berättade han denna liknelse för dem: ‘Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.’ ”

Luk 18:16 “Men Jesus kallade dem till sig och sade: ‘Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.’ ”

2 Petr 3:9: “Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”

Jesus är förlåtande och full av barmhärtighet nåd

Jag har tidigare nämnt Jesu förlåtande inställning till äktenskapsbryterskan (förmodligen var hon prostituerad) samt kvinnan vid Sykars brunn (som också hade haft många män). I dessa exempel ser vi tydligt att Jesus vill förlåta oss våra synder och vår skuld. Detta är i själva verket kärnan i Jesu personlighet eftersom förlåtelsen är kärnan i den försoningsgärning Jesus utförde för att erbjuda oss frälsningen. Nåd och förlåtelse är därför utmärkande för Jesus!

Till och med när Jesus hängde på korset kom denna förlåtande inställning till starka uttryck.

Luk 23:32-34: ”Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: ’Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.’ ”

Och när en av rövarna på ett kors jämte Jesus bad honom om hjälp, så gav Jesus honom sin förlåtelse och lovade honom en plats i Paradiset. Då skall man begrunda att denne rövare VAR skyldig eftersom han själv sa: ”Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat.”

Sedan vände rövaren sig till Jesus med sin bön:

Luk 23:42-43: ”Och han sade: ’Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.’ Jesus svarade: ’Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.’ ”

Här är några ytterligare bibelord som talar om Guds/Jesu nåd och barmhärtighet för oss människor:

Ef 2:4: “Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek”

Mika 7:18: “Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd.”

Ps 86:15: ” Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.”

Ps 145:9: “HERREN är god mot alla och förbarmar sig över sina verk.”

Jesu vänskap

Jesus är inte bara vår Gud, Herre och frälsare. Jag kan också få bli en nära och förtrogen vän med Jesus. Vi kan se exempel på denna djupa vänskap mellan Jesus och syskonen Marta, Maria och Lasarus. I Joh 11:5 står det att Jesus ”älskade Marta och hennes syster och Lasarus”, och detta kan vi tolka som en extra djup vänskap.

Denna Jesu vänskap kom till uttryck i det att han ofta låg till bords med (dvs. åt med) olika människor. I dessa mer privata stunder är det högst troligt att samtalen var mer personliga, kanske rent av själavårdande.

Vi som väljer att följa Jesus kan få honom som en sådan extra nära vän. Jag tycker det ligger ett evigt löfte i detta bibelord:

Joh 15:15: ”Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.”

Jesus känner med oss i våra motgångar

Bibeln visar att Jesus har prövats och frestats i allt, men att han aldrig föll i synd. Det innebär att vår Gud och frälsare vet om hur vi har det på denna Jord som han också skapat. Han har känt på hur det är att leva här. Han vet vad frestelser och lidande innebär. Han är förtrogen med trötthet, sjukdom och nöd. När vi har det jobbigt och ropar till Jesus om hjälp, så känner han med oss. Ibland får vi uppleva att Jesus befriar oss ur nöden, men vanligen upplever vi inte en sådan omedelbar lindring. Då bär Jesus oss istället genom nöden.

Hebr 4:15: ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.”

Jes 53:3: ”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

Jesus har medlidande med de sjuka

Som vi sett ovan är Jesus väl förtrogen med nöd av allt slag. Han känner medlidande med de sjuka. Detta ser vi i det faktum att han botade alla de sjuka som han mötte på sin väg. Några starka exempel är berättelsen om den lame mannen (Mark 2:1-12) och berättelsen om den besatte bland gravarna (Mark 5:1-20).

Vi kan därför med frimodighet komma inför Jesus med bön om helande från sjukdom för Jesus har medlidande med oss. Som jag skrev tidigare befriar Jesus oss ibland från olika plågor och nöd. Det innebär också att Jesus kan bota oss från sjukdomar, men vanligen sker inte detta – om vi skall vara ärliga mot varandra. Vi skall trots det söka Gud när vi är sjuka, för ”för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa” (Rom 8:28). Via nedanstående länk kan du läsa mer om helande:

Jesus vill hjälpa oss i allt

Nu är det inte bara sjukdom och annan nöd som tynger oss i vardagen. Även vanliga vardagliga bestyr och göromål kan tynga ner oss ordentligt. På samma sätt är det vanligen med religiösa bud och påbud som predikas från olika predikstolar. Följande bibelord säger mycket om att Jesus ingalunda vill pressa oss till ett tungt religiöst beteende med en laglydnad som är omöjlig. Han vill lyfta av alla våra bördor och även hjälpa oss med vardagens alla bekymmer:

Matt 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Matt 6:24-34: ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Sök så skall du finna!

Det finns så klart mycket mer att skriva om Jesu person, egenskaper och karaktär, men avsikten är inte att skriva en bok om det här. Jag vill bara överlämna några bibelförankrade tankar på vägen. Många böcker har skrivits i ämnet, men bäst är alltid att läsa Bibeln när vi har funderingar om hurdan Gud/Jesus är. Hela poängen med Bibeln är ju att vi genom den skall lära känna Gud/Jesus och att vi sedan i våra egna liv skall få erfara honom sådan han är – mitt vardagen!

/Lennart

*

/Maria       

Bibelord/ Frikänd. Rom 8, den troende = icke skyldig

 

Frikänd!

Icke skyldig!

Utan Jesus skulle vi inte ha en chans, vi skulle bli dömda, men tack och lov har Gud förklarat den troende icke skyldig. Det blir alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. /Rom 8:1/

Han erbjuder oss (alla människor får erbjudandet om att tro men så får tar emot det!)  befrielse från synden och utrustar oss med kraft så att vi kan utföra hans vilja!   Läs Romarbrevet 8

/Maria