Archive | februari 2012

Evangelium/Under och mirakel. Matt kap 9

 

  

Jesus botar blinda och stumma

Mat 9:27 

När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: “Davids son, förbarma dig över oss.” Mat 9:28Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: “Tron I att jag kan göra detta?” De svarade honom: “Ja, Herre.”  

Mat 9:29Då rörde han vid deras ögon och sade: “Ske eder efter eder tro.”  

Mat 9:30Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen att se till, att ingen finge veta detta.  

Mat 9:31Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det landet.  

Mat 9:32När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som var besatt.  

Mat 9:33Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: “Sådant har aldrig förut varit sett i Israel.”  

Mat 9:34Men fariséerna sade: “Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.”  

Mat 9:35Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.  

Mat 9:36Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, “lika får som icke hava någon herde.”  

Mat 9:37Därför sade han till sina lärjungar: “Skörden är mycken, men arbetarna äro få.  

Mat 9:38Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”  

*Det är många som behöver bli friska idag, och det är inte känt att Gud gör under idag också men det gör han, Hallelujah!

/Maria

Bibeln /Joels bok 2:12-13 Vänd om

 

Vänd om!

Joels bok (skriven omkr år 835-796 f Kr) i bibeln handlar om att varna Juda för den kommande domen, som är  en konsekvens av synd, och vädja till folket att vända om till Gud. Människor måste varnas idag också, Joels bok är till Sydriket Juda och till människor överallt  i alla tider.

Vi befinner oss i atomåldern, eller hur? och i och med det så vet vi en del  om kärnvapen. Drömmar om Universum har man alltid haft och man tror att man behärskar tekniker som kanske kan ge oss Mars att bo på.

Både människa och natur härskar över oerhörda krafter men det är inget jämfört med Gud och hans makt och möjligheter. Han har skapat människan och människan förstör… Varför trotsar man hans vilja? Eller varför försöker människan gömma sig för honom, fattar man inte att han ser varje steg vi tar och redan vet varje tanke en människa tänker?

Vi är inte Guds jämlike eller hans överhuvud,  och vi är inte själva gudar, utan vi ska vara hans ödmjuka tjänare. Gud har tillåtit människan att göra uppror, Gud har ju gett oss en fri vilja, men samma vilja kommer att vara bara för en tid. Det kommer en annan tid och det är då människan skall komma att dömas.

Det är om den dagen Joel talar. Den dagen skall Gud döma all orättfärdighet och all olydnad.

ALL ondska kommer att avslöjas och förgöras och Guds löfte om en ny jord , där människor lever i sanning, ljus och kärlek, kommer att uppfyllas.

Gud är en rättvis Gud och kommer att döma, men han är också en god Gud och kommer att vara barmhärtig och nådig mot alla som tror på honom.

OM du vill bli och vara Jesu efterföljare har du gjort ett rätt val, det är allt som kommer att betyda något, en gång.

 /Maria

Joel 2:12Dock, nu mån I vända om till mig av allt edert hjärta, säger HERREN, med fasta och gråt och klagan.

Joel 2:13

 

 

Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Evangelium /4000 personer får mat

 

Under och mirakel av Jesus

Ja Jesus gör under och mirakel. Här nedan kan du läsa om att Jesus ger mat åt fyra tusen människor. Detta under skall inte förväxlas med brödundret för 5.000 personer.

*

Mat 15:32  Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: “Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.”
Mat 15:33  Då sade lärjungarna till honom: “Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?”
Mat 15:34  Jesus frågade dem: “Huru många bröd haven I?” De svarade: “Sju, och därtill några få småfiskar.”
Mat 15:35  Då tillsade han folket att lägra sig på marken.
Mat 15:36  Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket.
Mat 15:37  Så åto de alla och blevo mätta. Och de överblivna styckena samlade man sedan upp, sju korgar fulla.
Mat 15:38  Men de som hade ätit voro fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
Mat 15:39  Sedan lät han folket skiljas åt och steg i båten och for till Magadans område.

*

Vad betyder detta nu då att Jesus kunde göra sådant som är omöjligt? Jesus lärjungar stod ofta lamslagna och hälpna då deras Mästare och Herre gjorde under, de hade svårt att lära sig att det faktiskt var sådant som Jesus gjorde. Hur är det med oss själva? HUR LÄTT GER MAN INTE UPP då det strular? Vi skall tänka på att situationer förändras då vi kommer till Jesus med problemen, och kanske du har varit med om situationer då Jesus gjort något speciellt i ditt liv, lita på att han gör det IGEN!   /Maria

 

 
  

Hälsa/ Antidepressiva medel / Ta reda på fakta. Vakna

 

VARNING VARNING! Läkemedel

Tonåring mördade – en bieffekt av antidepressiva medel

En 15-årig pojke mördade sin nära vän. I den kanadensiska rätten fastställde domaren att pojken hade mördad av effekterna av läkemedlet Prozac, som är en antidepressiv medicin med mer än 50 miljoner användare världen över.

Enligt domaren hade pojken blivit irriterad, rastlös, agressiv och oklar i sitt tänkande. Det var under ett sådant här tillstånd som pojken överreagerat på ett impulsivt och våldsamt sätt och mördade sin vän.

Vid de flesta så kallade skolskjutningarna har det visat sig att gärningsmännen medicinerats på antidrepressiva läkemedel.

I en studie gjord år 2010 och publicerd i tidskriftenPLoS one , finns det 10 läkemedel som visar på oproportionerligt samband med våldsamt beteende. /Länkarna jag hade här fungerar inte så de är borta men info finns att få på många ställen.

(Detta som du kan läsa i artikeln är mer än fruktansvärt, läs hela artikeln och läs om biverkningar och om hur lätt det är att bli beroende av dessa piller!) Det är en skam, det är fruktansvärt att sådant får rekommenderas och SÄLJAS och brukas! Vakna ni föräldrar som har barn som får mediciner..vet man vad de får?

Skandal på skandal ……Maria

Den globala byn /och ondskan i den. 1945

 

Mannen Theodore Van Kirk, den siste överlevande medlemmen från Enola Gay,http://sv.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay den amerikanske bombaren som släppte atombomben  över Hiroshima och Nagasaki- ett brott mot mänskligheten- han är så ond och han säger att han skulle göra samma sak igen!
Denne kriminelle man och hans gelikar vet inte att Gud vill straffa honom/dem och America´s brott mot mänskligheten…. Se videos om denna historia i länken nedan:

http://alertsweden.bloggo.nu/Hiroshima-and-Nagasaki-Atomic-Bombs—Crimes-against-Humanity/

Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombs – Crimes against Humanity!

Theodore Van Kirk, the last surviving member of the Enola Gay, the American bomber that dropped the atomic bomb on Hiroshima.

The criminal man does not know that God will punish him and America´s crimes against humanity! He is so evil so he says he will do it again!

Bibelställen i artikeln:

Hesekiel 9:10
Hesekiel 7:27
Uppenbarelseboken 18:4-8

 ****

Ja det finns onda makter, och denne man är ond precis som så många många fler i denna världen. Många har frågat hur man kan bli sådan, så ond. Han kommer att få ett hårt  och evigt straff om han inte vänder om nu och bekänner allt han gjort och ber Gud om förlåtelse. Bibeln, som är Guds  ord, säger så./Maria

Jesus /Jesus är Herre. Bygg på stadig grund

 

*Jesus kär, min farkost styr Över hav, där stormen gnyr! Dolda skär där hota mig, Vilda vågor resa sig. Du vet bäst, hur vägen bär. Styr min farkost, Jesus kär!*

Jesus har lärt mig att lita till honom till 100%, det har inte varit lätt, det har många gånger varit svårt att tro på en morgondag…och förstå att Jesus är Herre, men så är det: JESUS ÄR HERRE!

Luk 6:46Men varför ropen I till mig: ‘Herre, Herre’, och gören dock icke vad jag säger?

Luk 6:47Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör efter dem, vem han är lik, det skall jag visa eder.

Luk 6:48

Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt.

Luk 6:49Men den som hör och icke gör, han är lik en man som byggde ett hus på blotta jorden, utan att lägga någon grund. Och vattenströmmen störtade sig emot det, och strax föll det samman, och det husets fall blev stort.”

Att lyda Gud och lita på honom är som ett husbygge som man byggt på stadig grund.

Se till att du byggt ditt liv på Jesus Kristus!

NWO/Hela världen först i kaos sedan väntar NWO och:

 

Hela världen i NWO:s klor:

Lucid and aware people observing world events unfold over the past decade or so – say, since September 11, 2001 – will have surely asked themselves what on Earth is going on here? We see ever-growing violence, war, outright lies, invasions, false flags, social upheavals, poverty, ruin and the death of millions… The world’s become a pretty dangerous and pitiful place to live in, and it only gets worse…

Which leads us to the obvious question: Why? Why is all this happening? Can we explain it away as Man’s wicked nature? Or his folly and ignorance? Perhaps just a series of bad mistakes and wrong turns on key issues?

**Översättn:Klara, rediga och medvetna människor observerar världens händelseutveckling under det senaste decenniet eller så – säg, sedan den 11 september, 2001 –  har säkert frågat sig om vad som händer här på jorden   ? Vi ser ständigt växande våld, krig, direkta lögner, invasioner, falska flaggor, sociala omvälvningar, fattigdom, ruin och död för miljontals … Världens blir en ganska farlig och sorgligt plats att leva i, och det bara blir värre …

Vilket leder oss till den uppenbara frågan: Varför? Varför är allt detta händer? Kan vi förklara bort det som människans onda natur? Eller hans dårskap och okunnighet? Kanske bara en rad dåliga misstag och fel svängar i viktiga frågor?

Vill du läsa hela artikeln så finns den här: Adrian Salbuchi: The Coming World Government      http://endtimeinfo.com/2012/02/adrian-salbuchi-the-coming-world-government/

Ta del av detta också:http://endtimeinfo.com/2011/03/worldwide-chaos-and-%e2%80%9cthe-covenant%e2%80%9d-an-end-time-info-podcast/

 /Maria

Jesus /Att följa Jesus

 

Jas 1:5

 
Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

 

Jas 1:6Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.
Jas 1:7En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren –
Jas 1:8en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.
 
*
*
*Vishet börjar med respekt för Gud och leder bl a till att kunna förstå Guds vilja..Vi måste vara villiga att göra hans vilja.

*Den som behöver vishet skall be till Gud, i tro, och Gud kommer att ge vad som behövs. Vackla inte hit och dit utan bestäm dig för att göra Guds vilja och vara bestämd i din omvändelse. Låt inget hindra dig från att vandra med Jesus.

*Tvivlet är som havets rastlösa vågor! Det kastar en människa hit och dit och man gör saker som man inte vill eller borde.

*En kristen skall inte famla i mörker! Guds egen visdom står till förfogande för hjälp och ledning.

*Ge allt till Jesus, han menade så då han bad oss ta vårt kors och följa honom- Ge Allt. Jesus gav allt, han dog för oss.

*Läs också Lukas evangelium 13:1-9: Omvänd er, eller dö.

Psa 138:3  När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.

Psa 34:14   Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.
Psa 34:15   HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop

Att följa Jesus är inte bekvämt och lätt, men nödvändigt. /Maria

Bibeln /Guds Ord

 

Guds ord.

Guds ord och gåvan av evigt liv kan inte värderas nog högt. De är båda anförtrodda åt Guds trogna efterföljare. Men många lever i uppror mot Gud och hans folk.

De förvränger Guds sanning, bedrar den obetänksamme och förstör på alla sätt för medmänniskor.

Men Guds sanning överlever, buren och försvarad av alla dem som har överlåtit sina liv till Jesus, Guds son. Uppdraget att förvalta sanningen är oerhört ansvarsfullt men också en stor förmån.

Om detta och mer kan du läsa i Judas brev. Brevets avslutning är en underbar lovprisning till Gud (1:24-25).  /Maria

Bibeln/Är det crazy att älska Jesus?Vi berättar om tro

 

Sanningen är inte alltid bekväm att umgås med. Bibeln är ofta som ett rött skynke för många människor. Jag var på second hand idag och fick tag i två biblar som nu ingår i den samling jag har skaffat för att biblar en gång  kommer att vara bristvaror eller undangömda skatter.Va, kan det va sant?  Joodå, det kan bli sanning fortare än vi anar, så det skadar ju inte att förbereda… I bibeln står allt vi behöver veta om allting och där står om att följa Jesus och det står om att leva ett rättfärdigt liv och om att dö en gång och att dö frälst eller ofrälst. Bibelorden nedan berättar om död och om att vara skriven i Livets bok, det är man då man tillhör Jesus.

Sanningen är inte alltid bekväm att umgås med och biblarna finns i rött och svart och blått och dess sidor är antingen nya eller tummade många gånger, precis som nytt liv finns eller man kan se sargade människor och ledsna ansikten och ond bråd död. Det bästa är i alla fall att ha sitt namn skrivet i Livets bok och inte i Taxeringskalendern eller Kändistidningarna, eller Toplistan……….

*Rev 20:12  Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.
Rev 20:13  Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar.
Rev 20:14  Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden.
Rev 20:15  Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.*

*Jag giver mig helt åt Jesus, Han är all min sällhets grund. Varje tanke, ord och handling, Varje dag och varje stund. Allt för Jesus, allt för Jesus, Varje dag och varje stund!*/M James

Uppenbarelseboken, den sista boken i bibeln handlar om att klargöra Jesu fullständiga identitet och att ge både varning och hopp till de troende.

Men, hallå, vad gör de icke troende då? Var ska de läsa om Jesus? Vill de läsa om Jesus och tro?  Går det att se på Tv? Hur ska de få reda på det  glada budskapet om ingen berättar? Och varför berättar man inte då? Jag berättar allt du vill veta- OM du vill veta.  Jesus är min bäste vän och han lever och kommer tillbaka.

Låter det crazy? Det är ännu mer crazy att vara utan honom, att inte  vilja känna honom!

/Maria 

vandra på den smala vägen med Jesus

Att se på Jesus. Välj Livet/ Video om död eller liv

 

Ateist?

Famous atheists last words before dying. /Video om Vad kända ateister (icketroende på Gud) sagt innan de dog/

VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=a9po_rkGTc4&feature=related

Det finns en himmel och det finns ett brinnande helvete, så säger Jesus i sitt ord. Se denna film och förstå att  man måste välja och tänka efter noga och ta emot Jesus som sin Frälsare och OMVÄNDA sig från synd/synder. Då vet man vart man kommer när man dör.Välj Jesus och LIVET. Läs f ö mer på denna sida om vad Guds ord säger.

/Maria