Archive | oktober 2010

Avfallet…/Culture of Pentecoast S:ta Clara

På väg mot Rom 

Från Bibelfokus hämtar jag följande:

 

 

 

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten:

(Läs om andra tecken på avfall här)

Helgen den 28-31 oktober 2010 anordnas den karismatiska konferensen “Culture of Pentecost”. Konferensen arrangeras av S:ta Clara kyrka i Stockholm, Stockholms Katolska stift samt Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). Syftet med konferensen är bl.a. detta:

“Konferensen vill lyfta fram pingsten och de andliga nådegåvorna som en viktig del i Kyrkans liv, informera och inspirera alla troende att som aktiva medlemmar i Kristi kropp öppna sig för och leva i pingstens fulla verklighet i enlighet med vad de två senaste påvarna sagt

 Bland konferensens talare finner vi:

Ulf Ekman – ja, ni vet ju vem han är, men jag tror mer och mer att han också är påvens och jesuiternas sändebud till Sverige för att återföra Sveriges folk till lydnad under “Petri stol”, dvs. påvekyrkan. Allvarligt talat!

Anders Arborelius – biskop i Stockholms katolska stift

Inga Pagreus – diakon i Svenska kyrkan

Charles Whitehead – katolik från England med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska rörelsen

Fr Wilfried Brieven – katolsk präst från Belgien och har varit personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef Suenens

mfl…

På konferensens program finns mässor, laudes, pontifikalmässa, seminarier, m.m. Det stora ämnet för konferensen är den Helige Ande, ekumenik och Enhet! Några rubriker visar på detta:

*”Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande” – Ulf Ekman

*”The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten” – Charles Whitehead

*”The Power of Unity – Working together in the Power of the Holy Spirit” – Charles & Sue Whitehead, Ulf Ekman

S:ta Clara kyrka är i dag en EFS-församling, och borde alltså vara en luthersk, evangelisk, lågkyrklig församling om man ser till andan inom EFS. Det är alltså oerhört förvånande att S:ta Clara kyrka nu så ogenerat väljer att samarbeta med Katolska kyrkan, en kyrka som har miljontals torterade och dödsoffer på sitt samvete, en teologi som inte stämmer med Bibeln samt ritualer, ett prål och en hierarki som saknar motstycke. Men jag tror att detta samarbete är ett tidstypiskt utslag av den kollegiala korruptionen bland våra kyrkoledare. Och när det gäller Ulf Ekmans deltagande verifierar väl bara hans medverkan det som många redan vet om hans agenda.

Eukaristisk tillbedjan
Ett tydligt exempel på villolärorna inom Katolska kyrkan är tillbedjan av oblatbrödet. Detta kallas ibland för eukaristisk tillbedjan. Eftersom Katolska kyrkan menar att oblaten rent fysiskt blir till Jesu levande kropp när prästerna läser nattvardens invigningsord, kan detta bröd också tillbedjas. Man placerar då oblaten i en solformad ställning, kallad monstrans, och för fram denna till församlingen för att tillbedjas. Det finns även monstranser uppställda för tillbedjan över Internet, se http://savior.org/. Enligt Bibeln är detta avgudadyrkan, något som väcker Guds vrede!

Under hela konferensen “Culture of Pentecost” finns en monstrans uppställd för eukaristisk tillbedjan. Observera alltså att S:ta Clara kyrka är medarrangör av denna konferens och att Ekman är en av talarna. Bilden nedan är klippt ur programbladet. Monstransen är föremålet till vänster i bilden.

Vill du läsa en mer detaljerad artikel om monstransen och eukaristisk tillbedjan, kan du göra det i Några tankar om “förödelsens styggelse”.

Varför skriver jag då om detta? Jo, för jag vill varna för att hoppa på detta ekumeniska tåg som har Rom som slutstation. Jag tror det slutar i bundenhet och slaveri! Katolsk tro är inte evangelium! Katolsk tro är inte ett barnaskap hos Gud och en trons vila! Katolsk tro äger inte en förvissning om frälsning! Katolsk tro har aldrig varit och är än mindre idag en helt bibliskt förankrad tro. Är det en biblisk tro du söker, så lämna alla dessa sammanhang som går den nya ekumenikens väg!

• Läs mer om Katolska kyrkan och katolicism

• Läs mer om kristen enhet och ekumenik  /Lennart Jareteg

Källa för informationen: Isidor Katolskt Forum

Dikter / Mannen Jesus / Dröm /Han skapade oss alla

Mannen vid brunnen, mötte kvinnan av folket…. 
Han kom, svettig, trött, men lycklig. Han hade det levande ordet med sig.
Han lät andra dricka; för att aldrig mer bli törstiga.
Sitter vid mitt köksbord,men är ändå långt, långt borta.

I Samarien jag är… vid brunnen. Där fanns en kvinna, som ej kunde finna Ro.
Kvinnan står vid brunnen, vid middagstid det var, Hon mötte mannen Jesus, trött och törstig satt Han där.
Han talade, och beskrev för henne, Om vad Livets vatten är. Ett stjärneljus tändes strax i hennes ögon
Och Livet flyttade in i hennes hjärta! Hon sprang i fröjd till staden in, och foten snubblade Av Lycka,
 Hon berättade för alla och envar Vem hon hade mött. Jesus hette mannen, och visste hur hon levt ; men välsignade kvinnan med Ord.
 Hon smakade på Orden, hon blev levande igen. Vad gjorde Han där vid brunnen? En varm och solig Dag?
 Han lämnade Levande Ord,Och människor kom till tro!  //Maria -07

***

Många människors dröm:

Att leva heligt och rent, var något de glömde.
Ödmjukhetens väg kan vara svår att hitta, men den finns där för var och en som söker.
Att leva heligt och rent Är inte många människors dröm. Jo kanske en dröm…som ej blivit sann.
Att vältra sig i synd, Att ej få någon tröst.  Att tungors ljud prisar Lov och  Ära  Är inte bekvämt att veta.
Varje människohjärta vill ha av Det evigt rena.  Att börja dagen med bön och med Lovsång.
Till himmelens Herre dagens första tanke går. Tänk , jag får leva i närheten Av den Högste.
Varje människohjärta vill ha av Det evigt rena. De letar och letar. Men går ständigt vilse.
Högmodet reser murar,och de hittar inte fram på Ödmjukhetens Väg.    /Maria -07

 

***
Han älskar oss alla:
Lång kort fet tjock smal: söta undeeeerbara original.  Duger vi som vi är? Många ställer sig den frågan eller hur?
Jag vet svaret! Prickas av… för att duga…Lång, fet, tjock, utan skägg, med skägg, prick prick, finnig, rödlätt, vithårig, albino, rödhårig, skönhet, prick prick
Duger du? Halt, sjuk, frisk, sårig, dum, ointelligent, söt, gammal fru  Prick ? Prick?
Ja Du duger mer än väl. För i Guds ögon är du alldeles underbar! Han har skapat dig som ett original som han tycker är så väldigt speciell,
Ja du är alldeles bedårande underbar. Du är den som Gud skapade!     /Maria -07

Bibeln/ Herradömesförkunnelsen (dominion) /Religiös Illusion!

 

 

En av vår tids stora religiösa illusioner är utan tvekan den s.k. ”herradömesförkunnelsen.” Inom vissa förgreningar av den nykarismatiska rörelsen, besläktade med trosrörelsen, har man börjat proklamera att en jättestor andlig väckelse står för dörren. Det gäller hela världen. Den kristna församlingens inflytande skall bli utan motstycke i historien.

De troende skall ta herraväldet över både det andliga och politiska livet hos världens nationer. Bakom denna tro på den förestående jättestora väckelsen ligger en bestämd lära, en teologi, som egentligen är en del eller en gren av trosrörelsens s.k. ”framgångsteologi.” Ofta kallas den ”herradömesteologi” och den kan sammanfattas på följande sätt:

Då Adam föll i synd förlorade han det herravälde över jorden som Gud ursprungligen hade gett honom. Nu ser vi att den kristna församlingen håller på att att växa sig så stark att den med Guds hjälp kan återta herraväldet över jorden. Guds herradöme återupprättas i vår tid genom sanna kristna som fått en speciell Andens smörjelse. I praktiken sker då detta genom stora och omfattande väckelser och genom att kristna tar kontroll över media, skolor och politik. När så den segrande, återupprättade församlingen upprättat paradisiska förhållanden på jorden kan Jesus komma tillbaka.

Herradömesteologins rötter

Redan hos Kenneth Hagin, ofta benämnd ”trosrörelsens far”, finner vi detta synsätt. ”Synd, sjukdom och lidanden, andlig död, fattigdom och allt annat som är från djävulen härskade en gång över oss. Men nu, Gud vare tack, härskar vi över detta. Detta är herradöme (dominion) .” Eljest är det den s.k. ”profetrörelsen” från Kansas City med Paul Cain i spetsen som starkast fört fram denna herradömesteologi. Man citerar då från början av kapitel 2 i profeten Joels bok, där det talas om en mäktig här, som ingen kan stoppa och som intar landet. Denna armé betraktas som en bild av och en profetia om den återupprättade, andesmorda församlingen som i de yttersta dagarna skall inta hela jorden.

De som låter sig ryckas med av den karismatiska vågen blir en del av denna segrande här. Paul Cain säger själv att det tidigare aldrig har funnits någon profet eller apostel i historien som haft en sådan kraft och smörjelse, som dessa ändetidsprofeter kommer att ha. Hela nationer kommer att vända sig till Gud på en dag.

Dessa teorier framfördes egentligen först av den s.k. ”särlaregnsrörelsen” (Latter Rain) som vi skall behandla i nästa artikel. Idag är de speciellt aktuella igen. Robert Tilton, en framstående figur inom trosrörelsen, sade vid ett tillfälle:

”Vi måste bli våldsamma för Gud och använda andligt våld som en positiv kraft. Vi kommer att invadera allt. Vi kommer att styra världen. Då Gud befriade Israels barn blev de överlastade med guld och silver. Han har gett oss makt att skapa rikedom och vi ser redan att det sker. Jag tror att i de yttersta dagarna kommer inte de troende att sitta i baksätet på bussen längre.”

En del av dessa tankar har nästan obemärkt trängt in också bland skandinaviska pingstvänner och nykarismatiker. En ledande person från den rörelsen yttrade nyligen på en större konferens: ”Vi skall inte vara nöjda med att sitta i baksätet då Gud har placerat pingstkristendomen i förarsätet.” Det verkar nästan som ett eko från Robert Tilton, som vi just nu citerade.

Elittänkande och superkristna

Är detta verkligen något att varna för? Är inte allt detta ett uttryck för levande och erövrande tro? Ja, det är den stora frågan. Vi har inte rätt att fälla någon dom över enskilda personer, för vi kan inte läsa deras innersta tankar. Men personligen kan jag inte varken säga ”amen” eller ropa ”halleluja” till dessa yttranden. Jag tror det är oerhört farligt när det som kallas ’pingstkristendom”, det vill säga våra erfarenheter av Andens liv, på något sätt betraktas som ett sorts diplom som ger oss en framskjuten och ärofull plats i Guds rike. Allt som vi får av Gud är ju nåd och ingenting annat. Alla Guds gåvor är uteslutande nådegåvor. Att motta och uppleva dem ger oss ingen högre status. Inga andliga välsignelser kan betraktas som troféer, förtjänsttecken, meriter eller bevis på att vi tillhör en andlig elit. Det kan inte finnas utrymme för ett enda milligram av egen berömmelse på grund av det vi fått från Gud. Är man inte på väg att hamna i ett farligt elittänkande då man menar sig tillhöra den fraktion av kristenheten som Gud har placerat i förarsätet? Tänk, om det behagar Herren att sätta andra i förarsätet, helt enkelt därför att de som ansåg sig självskrivna för den platsen är för ”stora”? Vanligtvis är det ju större plats i baksätet, så det är möjligt att de ”största” hamnar där. Osökt kommer jag att tänka på bibelordet som säger: ”Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? ” (l Kor. 4:7)

Är det inte alltid så att det är de ”ödmjuka som får nåd? ” Och var i Bibeln finner vi att Guds församling skall sträva efter denna typ av herradöme som nu proklameras? Paulus tycks ha en rakt motsatt uppfattning. Han skriver lite ironiskt till korintierna: ”Ni är redan mätta. Ni har recfan blivit rika. Ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. ” (l Kor. 4:8) Ja, detta är faktiskt ironi, för aposteln fortsätter: ”Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla. Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. ” (l Kor. 4:9-10)

I urkristen tid var de kristna förföljda och föraktade. Apostlarna var behandlade som världens avskum. Idag förkunnar man att den sista tidens församling skall uppnå en nästan total maktposition i världen, men utan att utstå varken förföljelse eller förakt.
Falska profetior: Continue reading

Avfallet i…/Ändetidens förförelse, Emerging Church

Emerging Church- en stor del i ändetidens förförelse

Wikipedia har en ganska bra sammanfattning om vad Emerging Church handlar om, och Wikipedia ska ju anses vara objektiva och sakliga. Därför blir det också intressant att se hur en förhoppningsvis saklig och objektiv analys ger en kuslig bild av hur detta med Emerging Church faktiskt har skökoreligiositetens kännetecken:

      Lämna inte Gud.

Jag   /Berndt Isaksson/  citerar här några valda rader och längst ned har du länken där du kan läsa allt det som står på Wikipedia ang. Emerging Church:

Flera av företrädarna för Emerging Church, bl.a. Brian McLaren, är kristna ledare som varit på väg att förlora sin tro men kommit fram till att det snarare är tilltron på modernismens (med “modernism” menas det dominerande paradigmet i västvärlden mellan i vid mening 1500- till 1970-talet) kristendomstolkning och inte den kristna tron i sig som de har förlorat. I stället för att förkasta kristendomen har dessa börja omtolka den utifrån det postmoderna paradigmet.

Och ännu flummigare blir det:

Grunden för Emerging Church är en reaktion mot ett antal drag som företrädarna ser hos den modernistiska kyrkan. Bland dessa drag kan nämnas ett slags epistemologiskt övermod som yttrar sig i en alltför självsäker attityd mot andra livsåskådningar, kyrkliga samfund och mot andra religioner. I stället förespråkar Emerning Church-samtalets företrädare en ödmjuk och öppen hållning som vågar möta andra perspektiv i dialog. Emerging Church är därför en mycket ekumeniskt inriktad rörelse som i hög grad betonar den rika varition av tankar och uttryck som ryms inom kristendomen idag och i kyrkans historia. På samma grund kritiseras den modernistiska kyrkan för sin systematiska teologi i vilken tron spaltas upp i teser och dogmer. I stället förespråkas en narrativ teologi som ser på Bibelns mångfassetterade berättelse och många tolkningsmöjligheter och betonar tron som någonting större än summan av trosartiklar.”

Har man sen inte efter det insett att Emerging Church är en av ändetidens riktigt farliga andliga förförelsekonster, så bör man inse det när man läser de sista raderna:

”Ett medel för detta är bland annat så kallad “årgångstro”,

d.v.s. att som pastorn Dan Kimball och hans församling Vintage Faith Church i Santa Cruz, Kalifornien, återanvända historiaka uttryck som medeltida hymner och mysticistiska ritualer m.m. ikombination med dagens kultur och musik. Det kan handla om en meditativ vandring genom en labyrint kombinerat med elektroiskmusik och ljuseffekter m.m. Inom den Emergent Church-strömmning som kallas “Alternative worship” (Alternativ tillbedjan) finns väldigt få kopplingar alls till de vanliga kyrkornas sätt att tillbe, snarare är det tillbedjan på ett sätt som den skulle gå till om den kristna tron hade fötts idag utan någon kyrklig tradition.”

Kära vänner – Emerging Church är ingen egentlig organisation utan ett nätverk som sprids snabbt över världen, och jag anser det vara tydligt att detta är ett  avgörande bidrag i förberedandet av den Antikritliga religionskult som kommer presenteras i samband med Antikrists framträdande. Idag är MÅNGA präster, pastorer och andra ledande personer mycket mera engagerade i nätverket Emerging Church än vad de fleta av oss kanske riktigt har förstått. / Berndt Isaksson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church

Ohlins har ett verkligt och berättigat varningsrop till svensk kristenhet när det gäller den falska andeutgjutelse som nu tycks vara på väg även till Sverige, dvs något liknande de vi såg under Todd Bentleys kampanj i Lakeland.

 Läs detta och sprid det vidare:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html

 Berndt

Jag har både i privata mail och här i samtalsforumet fått frågor ang. det som kallas Emerging Church, vilket ju är ett mycket omfattande begrepp för något som nu växer fram med en allvarlig villfarelse och som redan lett många kristna och hela församlingar bort från den sunda tron.

Här ett litet videoklipp där Mark Driscoll, ganska bra klargör vad ”Emerging Church” handlar om. Lyssna till detta:

 http://www.youtube.com/watch?v=58fgkfS6E-0

 Titta även på Mark Driscolls suveräna analys att Joel Osteens förkunnelse:

 http://www.youtube.com/watch?v=7IuiUOapK1w

 Och inte minst detta informativa panelsamtal om Enarging Church och postmodernismen:

http://www.youtube.com/watch?v=gv6uxCch7oc&NR=1&feature=fvwp  /Berndt Isaksson

—-Det är verkligen nödvändigt att ta del av sådana texter och upplysning som denna  här ovan och liknande info, det är skrämmande och det är spännande tider vi lever i.—Maria

Profetiska(?) budskap/ B Obama/ Mission XP

   

NYHETSLÄNK

Opinionsundersökning: Hur kommer Obamas attityd mot Israel förändras efter valen? Publicerad: 28Okt , 2010 / 20 Cheshvan, 5771 >> Opinionsundersökning: Hur kommer Obamas attityd mot Israel förändras efter valen? Publicerad: 28Okt , 2010 / 20 Cheshvan, 5771

763      Röster totalt
70.3%  Blir tuffare
6.4%    Blir mjukare
23.1%  Oförändrad 

OCH: NU när du ändå är på denna sidan, så kan du strax gå över till Dag Selanders blogg, se länk,  och läsa mer om hur det verkligen står till:

http://missionxp.webblogg.se/   /Maria

Avfallet i../Trött församling. / Kundalini/USA i konkurs?

Idag den 30/10 2010 från Elvor och Janne;     

Om detta är en pastors svar för trötta församlingsmedlemmar är man nära katastrofens rand. Man skulle kunna säga att här beskrivs hur man formar en död församling och glömmer Gud. >> Så länge det beskrivna företagstänket huserar i församlingen kommer kraften fortsätta att sina och kärleken (agape) att kallna. Men tack och lov kan vi vända oss bort från alla mänskliga idéer och hämta ny kraft, inspiration och ledning i den friska källan – den helige Ande – hos Jesus Kristus, Guds son och Messias: “Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka”. (Jes 40:28-29)

Artikeln i inlägget kommer från tidn Dagen. Ja miraklet har redan inträffat: JESUS LEVER, men varför förstår man inte det då?Varför är man så trött?Trötthetens ande….

OCH:

Kundalinivarning  1  2  3  4  5  

Prof Kotlikoff: Låt oss vara uppriktiga – USA är i konkurs >>

De sista tiderna / Psalm 15 Rättfärdig/Valuta /Kriser/

Guds helige Ande tillåter inte människor att utnyttja varandra som man gör i vårt nuvarande ekonomiska system (som bygger på konstruerade skulder skapade av en printpress och förtroende för folk som äger den (ofta mer eller mindre privata centralbanker).

Psalm 15: En rätt medlem av HERRENS menighet: Ett rättfärdigt liv:

*1. HERRE, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg? 2.Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat; 3.den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont ock icke drager smälek över sin nästa;  4. den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som fruktar HERREN; den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed;  5. den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.*

Denna psalmen finns med i mitt inlägg för att visa på vad ett rättfärdigt liv är. Gud kallar sitt folk till ett heligt liv. Därför att vi ser så mycket ocker, korruption och pengatvätt ooch bankernas drömtillvaro där bankmän/kvinnor lever livets glada dyrkande av mammon, därför finns psalmen med som en påminnelse på vilken värld vi lever i.

Men allt kommer att förgås, det kommer Gud att se till, men innan dess kommer det sorgliga, hemska dagar, därför min kommentar här nedan om mammon, från ett tidigare inlägg. Varsågoda:

Det ekonomiska systemet är en sådan stor fallgrop, ett rovdjur som slukar människor.
Pengar är bra att ha till en hel del saker, som att kunna hjälpa andra m m
Men det är fel när det gäller ekonomierna, ända från början  i denna smutsiga värld.
Dollarn kommer att kollapsa och  den nya världsvalutan kommer, och människor blir ännu mer som fångade boskap i en orättfärdig värld.
Smutsen ökar på gator och torg över hela världen och de giriga blir fler och de fattiga dör…koncentrationsläger finns redan som är redo att svälja medborgarna som ser och protesterar.
Kistor står redan på rad och där lägger man människor som inte stått upp för de rikes idéer. Det finns något som heter FEMA och de har kistor klara för rebellerna och patrioterna…. VA? ja det är sanning. Orättfärdighet./M

Att se på Jesus/ 1 Petr 2 Jesus är vårt föredöme

 

1 Petrus brev kapitel 2  talar om:   Uppmaning till andlig tillväxt och till att låta sig uppbyggas på hörnstenen Jesus Kristus. Det handlar också om våra plikter som undersåtar och tjänare. Här nedan finns verser som jag funderat över idag, på vad som gäller för alla, som vill tro, enligt Guds ord:

1.*Så läggen då bort all ondska och allt svek, så ock skrymteri och avund och allt förtal.* / Vi går till oss själva och tänker efter:

Vi troende: Har vi ondska i oss? Ja säkerligen finns det former av onda tankar och felaktiga gärningar.

Har vi svek inom oss? Ja det är nog möjligt att vi sviker fast vi inte borde, eller inte förstår varför vi handlar fel. 

Har vi avund i oss? eller Skrymteri? Förtalar vi andra? t ex att vi pratar illa om någon? Ja det finns säkert det med! 

Vad göra? Be Gud om att bli renade! och att lyssna då han vill undervisa oss om våra Fel och Brister!

2.Och då I nu ären nyfödda barn (nyfrälsta) så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsing, 3. om I annars  haven “smakat att Herren är god.” För att kunna växa behöver vi tränas, tränas, och vilja umgås med Gud, det är ett ständigt växande, för att kunna förstå och växa till i den helige Ande….

4. Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är “utvald och dyrbar.”, 5. och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett  “heligt prästerskap, som frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.

Stopp lite- ja,  Petrus använder i sin text  flera texten från Gamla testamentet, ps 118:22; Jes 8:14;  28:16  –  som är välbekanta för den som är uppväxt i den judiska kulturen. Man uppfattade  grundstenen som en bild av Israel, men nu påpekar Petrus att det är fråga om Kristus.  Än en gång vill Petrus visa att församlingen inte upphäver, utan fullbordar, det judiska arvet.

Om och när vi börjar upptäcka att vi och bli medvetna om våra andliga behov, och att Jesus Kristus är den som kan fylla dem, då kommer vårt andliga liv att mogna. Längtar du efter att växa till andligt? Jesus hjälper dig.

Vers 6: “Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den skall icke komma på skam.*  —  Kristus själv är grunden, varje troende en byggnadssten. Församlingen är också en kropp med Kristus som huvudet, och de troende som olika lemmar….men alla församlingar har inte detta som grund längre, det verkar inte så, eftersom så många församlingar går in i den NYA läran- ekumeniken och ett Nytt evangelium, där man själva är Gud, (t ex New Age.)

En ensam sten är inte ett hus, inte ens en mur- och vi behöver stå på muren i gemenskap i dessa dagar. Det finns oerhört många ensamma troende idag, som står ensamma och är ensamma i bön till vår Herre. De skulle behöva gemenskap, äkta gemenskap i sina böner och komma samman överhuvudtaget i gemenskap och att tillsammans vara som ett… till vår Far.

Läs versen 7: *För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro, “har den sten som byggningsmännen förkastade, blivit en hörnsten,  8.  som  är en “stötesten och en klippa till fall.”  Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem.

Jesus kallas också “de sten som somliga kommer att snubbla på.” Det händer dem som inte tror på honom, som förkastar honom, och inte tror att han är den han säger sig vara.

Jag hoppar nu till flera andra verser som berör:

11.*Mina älskade, jag förmanar eder såsom “gäster och främlingar* att taga eder till vara för de Köttsliga Begärelserna, vilka föra krig mot själen.  — Vi lever i denna världen med dess flärd och frestelser, och vi kommer att ställas inför olika frestelser, men med Jesus med sig och väntan på Guds himmelrik, så kommer vi till sist att vinna.

Som Kristi tjänare, skall vi utvecklas och mogna och Kristus vill att vi täpper igen våra munnar även om vi vill skrika och klaga och rasa.

Vi måste tänka på att Kristus är vårt föredöme:  vers 19. *Ty det är välbehagligt för Gud, om någon, med honom (Kristus) för ögonen, tåligt uthärdar sina vedervärdigheter (!) , när han får lida oförskyllt.*  Vi får lida i denna världen, att tro är inte att åka runt på en räkmacka i all glans, nej, det är hårt arbete och många försakelser och svårigheter. VI skall se på Kristus, och  se på vad HAN gjorde i olika situationer, och ja, i hela sitt liv, se på korsdöden.

Vers 20: *Ty vad berömligt är däri att I bevisen tålamod, när  I för edra synders skull fån uppbära hugg och slag? Men om I bevisen tålamod, när I fån lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud.* Vers 21: *Ty därtill ären I kallade, då ju Kristus själv led för eder, och efterlämnade åt eder en förebild (!) på det att I skullen följa honom och vandra i hans fotspår.* (!) Denna versen är så underbar: Följa i hans fotspår..ja det kan vara tufft!

Hoppas du ser vart jag vill komma med dessa verser, för oss alla att begrunda! Det är inte lätt att följa Jesus-  men nödvändigt! och att få andra att se Kristus Jesus!  /Kram f Maria

Ett ord idag / År 2010… / Heb 12:3 Uppgives inte

 

Vi har väl alla följt med vad som hänt angående jordbävning, tsunami och vulkanutbrott i Indonesien och hur många människor som dött där, en del ihjälbrända, och många saknas och är skadade..Kan man då säga att det inte sker mer olyckor än vanligt? Kan man säga att det är lugn och ro i världen? Under år 2010 har så mycket skett, så man häpnar. Här nedan ser du en del nyheter och man blir förfärad över världens tillstånd.

I vår dagstidning kunde jag idag  läsa en insändare om att jorden skall förgås 2012, detta skulle stå i bibeln skrev denne insändare, och jag kan inte hålla med om att detta skulle stå i bibeln, jag undrar var mannen fått detta ifrån?  men kanske den som skrev detta syftar på bio-filmen År 2012. Hursomhelst så vet vi att det är en hel del saker som skall hända de kommande åren…det säger Guds Ord. Se exempel nedan på vad som sker just nu…

Kungarna från Östern flyttar sina kärnvapen >> 29/10

Sumatra jordbävningen och Tsunamin förebådar större skalv? >> 29/10

Stort vulkanutbrott i Ryssland >> 29/10

Svärm av jordbävningar i Mt Helen >> 29/10

JP Morgan anklagas för att manipulera silverpriset >> 28/10

Gorbathew: Nato kan inte vinna i Afghanistan >> 28/10 www.elvorochjanne.se

*Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgives i edra själar.* /Heb 12:3

/Maria

Bibelord /Hesekiel 22:28..Att Förlora respekten för Gud

    Höst

*Muren av rättfärdighet behöver repareras*.  /Hesekiel 22:28-30

Vad syftar dettta på? Jo muren av rättfärdighet är inte en mur av sten, utan det syftar på människor som kan och vill hålla ihop, hålla samman i kampen mot ondskan. Det vill säkerligen många göra, men de hittar kanske inte varandra. På Hesekiels tid  fanns det inte längre någon som kunde visa vägen till Gud. I våra dagar verkar det också dåligt med att människor visar vägen till Gud. Nej, jag klagar inte mer än vanligt, jag bara tycker att det är en mycket märklig och plågsam tid vi lever i.  De halvhjärtade försök som gjordes på Hesekiels tid, de påminner om dem som görs idag, men förresten, jag glömde ju:  vi har ju den berömda ekumeniken, där skall ju folk samlas och bli enade……

Hesekiel berättar för oss om tomrummet de levde i, och han berättar om tomma ceremonier, tomma religiösa ritualer, och mänskliga åsikter i stället för att vara grundade i GUDS ord. Det var lögner som bara dolde det verkliga problemet. Vad folket verkligen var i behov av var ett ANDLIGT UPPVAKNANDE.

Den som ger sken av att älska GUD och lever på ett sätt som Gud inte kan acceptera, riskerar att förlora känsligheten för vad som är rätt och fel och riskerar att komma långt från Gud.

Lev inte på en lögn! Lev enligt Guds ord.   När jag tänker på Kundalini, och på ekumeniken, och på många andra saker jag tagit upp här på sidan, så ser jag hur fullständigt tokigt det mesta är. Människor söker Gud, det vet jag, men de blir ju många gånger lurade att gå till fel ställen. Det är bra att kunna ta in olika  s k varningsartiklar här, och jag är glad att kunna få göra det, och fler kommer, för man måste få reda på sanningar som Gud talar om i sitt ord.

Det ser illa ut för kristenheten idag.Man riskerar nu att helt förlora respekten för Gud. Men så sade ju även de gamla profeterna…..  /Maria

Avfallet./Slå på trumman för “Jesus”. Förleda massorna

Slå på trumman för “Jesus”

Kommentar av Roger Oakland
www.understandthetimes.org
 
Att nå vår generation idag verkar vara den slogan som många ledare för framväxande kyrkan stöder. För att vara effektiv i att nå det postmoderna tänkesättet är det nödvändigt att stimulera sinnena genom ljud, synintryck, lukter och smaker som kommer att leda den deltagande till en sinnesupplevelse.

Att studera Bibeln vers för vers är inte längre en förutsättning för moget andligt växande enligt många ledare för den framväxande kyrkan. I stället främjas innovativa metoder för att komma i samklang med ”Gud” eller komma närmare ”Gud” genom att återintroducera tekniker som hedningarna använder. Dessa är metoder som ger omedelbar tillfredsställelse och sensation. Kontakt med andevärlden garanteras andliga sökare som vill ha ett möte med ”Jesus” genom att experimentera med det mystiska och metafysiska.

För att dokumentera det jag säger, reflektera över följande notis som heter ”Känn slagen: Den andliga sidan av trumcirklar.” Artikeln beskriver hur vuxna på en episkopal kyrka i Richmond, Virginia, instrueras hur man ”slår på trumman” för att nå en högre andlighet.

Med skickligheten hos en van överstemarskalk tar Cory Blake de disharmoniska bitarna och leder gruppen in i en förvånansvärt lockande takt. Lyssna några minuter och du förstår varför shamaner använder trummor för att locka sig själv in i trance. ”Det är en kontemplativ tradition”, säger Blake om trumcirkeln han leder. ”Den talar direkt till kroppens intelligens.”

Sedan Richard Foster och andra gått i spetsen för populariseringen av den “kontemplativa traditionen” i namnet andlig formation i otaliga kyrkor som säger sig vara kristna främjas metoder såsom shamantrummande som en förnämlig väg att komma i ett förändrat tillstånd av medvetande i Kristi namn. Men att få sin hjärna i samklang med en hypnotisk takt på en trumma kanske ”talar direkt till kroppens intelligens” och att komma in i en tanklös trance kan vara dödligt för själen.

Medan några ledare för framväxande kyrkor kanske uppfattar “trummandet” i Holy Comforter (Heliga Tröstaren)-kyrkan i Richmond lite extrem, är det bara en tidsfråga innan det är allmänt accepterat. Helt uppenbart är ”trummande” en stor ingång för ekumenisk harmoni. Som artikeln säger:

 (Trummandet) talar också till enkelheten i en bra takt – och det sätt som någonting så enkelt som en hand som stryks mot skinnet på en congatrumma kan överskrida samfunds- och kulturella gränser.

“Trumcirkkeln” i “Holy Comforter-kyrkan” i Richmonds västra del grundades av Regena Stith. Hon sa i en intervju:

”En trumcirkel är verkligen vad den säger att den är. Det är en samling av människor i en cirkel med trummor. Det är verkligen en väldigt gammal form av uttryck. Du flyttar ut från ditt huvud.”

Stith fick först pröva på kraften i trummor i slutet av 1990-talet under en yogaretreat i Massachusetts. Hon kom hem och meddelade sin make, ”Jag behöver skaffa mig en trumma.”

Har kristendomen “blivit tokig” eller är vi i ändens tid och den stora villfarelsen är på gång? Varför köper utövande kristna trummor för att slå på trumman för andliga erfarenheter? Varför läser de inte Bibeln som varnar för demoners läror?

Kommer den nya reformationen som formas av den framväxande kyrkan, vilken främjar hedniska andliga erfarenheter kapabla till att flytta ut ens medvetande ur huvudet, att sända efterföljare till himlen eller helvetet? Kan någon vara så vänlig och stå upp och kräva en verklighetskontroll?

I framtiden kommer det att finnas många fler sätt att förleda massorna att tro att de har haft en mystisk upplevelse med Gud genom främjandet av sätt och metoder att kontakta gudarna. Utan Guds nåd och skrifterna som vår riktlinje för urskiljning kommer det att vara svårt att inte bli vilseledd.

För att stå kvar fast i tron måste man ha en biblisk tro grundad på vad Gud har uppenbarat i Sitt Ord. I annat fall kommer trumtakten som slås av råttfångaren av bedrägeriet att leda till och med dem som trodde ner för en stig kantad av den kraftiga förvillelsen som Bibeln förutsäger kommer att ske i de sista dagarna.

/Artikeln talar om de tider som är nära.  De Förminskar Jesus Kristus, Bibeln berättar för oss vad som sker och vad som kommer, därför denna artikel. /Maria

Bibelord / Sök HERREN 5 Mos 4:29

*Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.*

Vill du lära känna Gud? Versen ovan är från 5 Mos 4:29 och den handlar om att israeliterna får ett löfte att de alltid kommer att finna Gud om de verkligen söker honom av hjärtat. Det går att lära känna Gud, och han VILL bli känd. Men vi måste VILJA lära känna honom. Tjänst och tillbedjan måste komma ur en attityd av uppriktig överlåtelse.
Hebréerbrevet  11:6 säger:

*Den som vill komma till Gud måste tro att Gud finns och att han belönar den som verkligen söker honom.* Gud kommer alltid den till mötes som söker honom.

I tider som dessa, då villfarelserna haglar omkring i landet och länderna så är det just Guds Ord som inte åtlyds. I dessa tider kommer folk att bli så förvillade att de inte ens vet hur de ska söka Gud, för de har lärt sig /eller kommer att lära sig, att de själva är gudar. Hur kan de då söka GUD?

Det är verkligen bedrövligt och skrämmande hur ett folk kan komma att bli så lurade på sin frälsning och på sitt eviga liv.. lurade av politiker och kyrkans män.. m fl   /jag återkommer i ämnet…. Kram! f Maria