Archive | februari 2016

The son of man /Profetiskt. Matteus Ev. 24:3-14.

181

The Son of man

Videon finns inte längre………… är en vandring i  Matteus evangelium kap 24 verserna 3-14 om vad som profetiorna säger och vad som verkligen sker i vår tid, vi ser profetiorna uppfyllas och mer.

3

Matteus 24:3-14

När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände.»

4

Då svarade Jesus och sade till dem: »Sen till, att ingen förvillar eder.

5

Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Jag är Messias’ och skola förvilla många.

6

Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.

7

Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra;

8

men allt detta är allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’.

9

Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

1

0

Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.

11

Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.

12

Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.

13

Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

14

Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

Alla som kallar sig troende på Jesus skall veta om dessa verserna och veta om vad som kännetecknar dem och den tid vi lever i nu.

NamnlösMaria

Villfarelsen av Rom-kyrkan , den romersk-katolska kyrkan: PÅVEN. Video

ac1062Bild Bibel clip artMH900309391 Bibeln berättar sanningen.

 

Roman Catholic Deception: The Pope

översättning nedan på svenska

So on the one hand we have the current Roman Catholic Pope Francis calling for Christian unity, and telling us that it is the Devil who seeks to divide Christians, and then we have the late Leonard Ravenhill telling us that the Roman Catholic church is the greatest forgery Lucifer ever made. Who are we to believe? I am in full agreement with the late preacher Leonard Ravenhill because he hit the nail right on the head, and the scriptures back him up. The Roman Catholic church is a system of blatant idolatry, and their teaching of their Catholic Mass would be enough to make it a false gospel. It is beyond incredible that the Pope would call for unity with true Bible believing Christians, while they teach that their Roman Catholic Mass satisfies the justice of God, for sins committed against him. Add to that their unbiblical priesthood, along with the over 100 Roman Catholic anathemas (curses) against people who DISAGREE with their FALSE teachings, including that of their Catholic Mass. Those Roman Catholic curses by the way can be found in the Council of Trent, and they were upheld by the Council of Vatican II.

”How on earth can the Roman Catholic Pope Francis ask true Christians to come in UNITY with the church of Rome, when the system he leads pronounces over 100 curses against those who disagree with Rome’s false teachings? That is what is known as SPIRITUAL INSANITY!”

”It is the DEVIL who is working through Pope Francis, and it is the DEVIL who is seeking to SEDUCE the TRUE CHRISTIANS into joining hands with the Roman Catholic church which preaches a FALSE Gospel!”

I find it to be absolutely incredible that Jorge Bergoglio (Pope Francis) would have the utter gall to preach such religious nonsense. The Pope is telling people that the Devil is responsible for divisions, when he is clearly operating under the anointing of the Devil himself. Any TRUE CHRISTIAN who has ever read Foxe’s Book of Martyrs already knows the truth about the Roman Catholic church. The modern day organized church is absolutely chock full of hired hands, and puppets, who refuse to say a word about the FALSE gospel of Rome.

*

Så å ena sidan har vi den nuvarande katolska Franciskus som efterlyser kristen enhet, och talar om för oss att det är djävulen som försöker dela kristna och sedan har vi predikanten Leonard Ravenhill som berättar att den romersk-katolska kyrkan är den största förfalskning av Lucifer som någonsin gjorts. Vilka är vi att tro? Jag är helt överens med den sena predikanten Leonard Ravenhill eftersom han slog huvudet på spiken och skrifterna backar upp honom.
Den romersk-katolska kyrkan är ett system av flagrant avgudadyrkan, och deras undervisning i sin katolska mässa skulle vara tillräckligt för att göra det ett falskt evangelium. Det är bortom all otrolighet att påven skulle kunna kräva enighet med sann bibeltroende kristna, medan de lär ut att deras katolska Mässa uppfyller Guds rättvisa, för synder som begåtts mot honom. Lägg till att deras obibliska prästadöme, tillsammans med över 100 katolska anathemas (förbannelser) mot personer som inte håller med om de falska lärorna, däribland deras katolska mässa. De katolska förbannelserna kan förresten hittas i rådet av Trent, och de upprätthölls av Vatikankonciliets råd.

”Hur i hela friden kan den romersk-katolska påven Franciskus be sanna kristna att komma i enighet med kyrkan i Rom, när systemet han leder uttalar över 100 förbannelser mot dem som inte håller med Roms falska läror? Det är vad som kallas ANDLIG INSANITY! ” /DÅRSKAP

”Det är djävulen som arbetar genom Franciskus, och det är djävulen som försöker förföra sanna kristna att gå hand i hand med den romersk-katolska kyrkan som predikar ett falskt evangelium!”

Jag tycker att det är helt otroligt att Jorge Bergoglio (Franciskus) skulle ha fullkomlig mage att predika sådana religiösa dumheter. Påven säger till folk att Djävulen är ansvarig för divisionerna/delningarna, när han klart verkar under smörjelse djävulen själv. Alla sanna kristna som någonsin har läst Book of Martyrs vet redan sanningen om den romersk-katolska kyrkan. Den moderna tidens organiserade kyrka är absolut full med hyrda händer, och dockor, som vägrar att säga ett ord om det falska evangeliet av Rom/ RKK

*

Jag hoppas du förstod videon och den svenska texten. Man får akta sig för påven, men man begriper inte hur farlig han är.

NamnlösMaria

Självupptagenhet, Selfies, New Age och förblindade människor. Video Del 1 och 2

 

 

ANTIKRISTLIGA TIDER.

 

Self-Love & Selfies: NEW AGE of Anti-Christ (R$E) Part 1

Jesus Kristus förblindar inte oss, nej, han ÖPPNAR våra ögon och sinnen och hjärta för rättfärdigheten och kärleken, han är ju Vägen, Sanningen och Livet. Men så som människor lever idag så blir de fullständigt förblindade av penningar, och självupptagenhet, gudlöshet, kärlekslöshet…..Den globala världen och ekumeniken tar över mer och mer! Se bibelverserna i videon och några av dem här nedan /i omvänd ordning/. 13 minuter in i videon berättas om den falska kärleken, den som man upphöjer och att man älskar sig själv men inte Gud. ……New Age love.
Joh 15:18

Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder.

Luk 11 vers 51

Menen I att jag har kommit för att skaffa frid på jorden? Nej, säger jag eder, fastmer söndring.

Joh 8 vers 11:
Hon svarade: »Herre, ingen.» Då sade han till henne: »Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter.»
2 Tim 3:1-9

1

Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma.

2

Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

3

kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,

4

förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud,

5

de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

6

Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda begärelser,

7

kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen.

8

Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män emot sanningen; de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne och icke hålla provet i fråga om tron.

9

Men de skola icke tillstädjas att gå längre, ty deras galenskap skall bliva uppenbar för alla, såsom det skedde med de männens.
*
1 Tim 4:1

Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

*

Part 2. The truth about the new age religion and its counterfeit ’love’ and ’oneness’.

 

NamnlösMaria

Lär dig Jesu vilja för dig. Vill du ge upp? Gör inte det, stå ut i tro och lär dig gå hans väg.

Jesus är Herre
091
Kan man leva utan att tro på Jesus och hans ord?  Ja det kan man ju men man kan ju fråga sig då vilket slags liv man skulle leva? Jag är så tacksam att jag får tänka på Jesus hur mycket jag vill och be hur mycket jag vill och ta emot hans kärlek och råd VARJE DAG VARJE STUND, Natt som Dag! Hur är det möjligt att få så mycket glädje och kärlek? När jag går på promenad vet ingen hur jag går där och ber eller när jag går och handlar, när jag..ja i alla stunder är Jesus Kristus med mig!
TÄNK att vår tro har besegrat världen, den som jag inte behöver bry mig om, d v s: Jag behöver inte göra som världens människor gör, nej jag får fråga Gud vad HAN vill att jag ska göra och säga varje dag.  Jaha kanske du tänker, har hon ingen egen vilja???
Jodå, jag har en egen vilja men att göra GUDS VILJA är MYCKET bättre och BÄST! Då vet man att det blir helt RÄTT.
Underbart!
Jag är så tacksam! Han är allt för mig! Visst har min tro prövats många gånger och det har gjort ont att jag inte förstod, utan ville gå en annan väg, och att ibland vilja ge upp!, men GUD visade att hans ord är sant och att hans kärlek håller att tro på, i allt, ja i allt!
Ge inte upp
Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet.
en Herre, en tro, ett dop,…..
/ JA EN HERRE, EN TRO istället för ekumenikens tro på allt o alla, ETT DOP, nersänkning i vatten och NYTT LIV!!
Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss.
Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.
för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande.
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap . Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
*
Lär dig vem Jesus är och ta hans hand och släpp den aldrig! Tänk, jag får vara ett Guds barn!
102_3520 /Maria

Vägen till påvedömet- den första apostoliska kyrkan, Pdf

Jesus5

DEL 7: VÄGEN TILL PÅVEDÖMET DEN FÖRSTA APOSTOLISKA KYRKAN

Medan apostlarna fortfarande levde utvecklade de ett kommunsystem, så när de ställdes inför någon situation konfererade de med varandra, bad till Gud och fattade sedan sitt beslut. Det finns inget som helst stöd i Apostlagärningarna för att Petrus var apostlarnas ledare. När evangeliet predikats i Samarien och bud om det delgivits apostlarna i Jerusalem sände de Petrus och Johannes för att undersöka saken och att be till Gud om fler frälsta och saliga. Apg. 8:14-25 Petrus fick försvara sig för apostlarna i Jerusalem angående sina predikningar för hedningarna. Apg. 11:1-18 Kyrkan i Antiokia, som idag ligger i Libanon var självständig och hade sina egna ledare. De sökte inte erkännande från kyrkan i Jerusalem när de tog beslut om sina predikanter. Apg. 13:1-4 När Paulus och Barnabas kom tillbaka till Antiokia från sin första missionsresa och rapporterade till kyrkan blev det stor glädje. Men lärjungar från Jerusalem strödde smolk i bägaren när de påstod att de hedningar som blivit kristna måste omskäras för att bli frälsta. Apg. 15:1 Paulus och Barnabas diskuterade upprört med ledningen i Jerusalem och när frågan inte kunde avgöras i Antiokia sände ledarskapet en delegation till kyrkan i Jerusalem för att apostlarna skulle besluta. vers 2 Frågan avgjordes genom en rekommendation från aposteln Petrus och likaså från Jakob, Jesus egen halvbror. Gal. 1:19; Apg. 15:6-22 Aposteln Paulus menade att Jakob, Jesus halvbror, samt Petrus och Johannes var pelarna bland apostlarna. Gal. 2:9 Paulus var inte särskilt glad över detta hyckleri när Petrus senare kom på besök till Antiokia, Gal. 2:11-21

ANDRA GENERATIONENS LEDARE Timoteus, Titus, Apollos, Cresens och Markus, den andra generationens ledare, hade blivit frälsta lärde upp av apostlar. De levde ännu när Uppenbarelseboken skrevs av Johannes, den siste av apostlarna. Det är intressant att när Jesus vände sig till de sju kyrkorna i Asien, nämnde han inte kyrkan i Rom, fast den hade existerat i ca 40 år. Jesus benämner ledarna i dessa sju kyrkor för ”änglar,” samma ord som hebreiskan och grekiskan kallar ”budbärare” Det står klart av texten att döma att ledaren i kyrkan inte var en andlig, änglalik varelse, utan en pastor som Jesus höll ansvarig. Upp. 1:20 P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 • (888) 708-3232 • www.eaec.org År 90 e.Kr. skrevs Uppenbarelseboken ned av Johannes, ungefär sextio år efter att Jesus stigit upp till Himlen. Där får vi veta av Jesus att det inte fanns ett överhuvud för kyrkorna.

TREDJE GENERATIONENS LEDARE Vi ska nu behandla den tredje generationens ledare dvs. andra århundradet e.Kr. För att kunna utgrunda vad som hände under det århundradet, måste vi lita på skriven information emellan kyrkor samt sekulär historia. Det finns nästan inga dokument som har överlevt perioden 70 -110 e. Kr., en period då den andra generationens ledare var aktiva, förutom det som Jesus meddelade till de sju kyrkorna i Asien år 90 e. Kr. Mycket Intressant är det även att notera, att ingen av den andra generationens ledare och deras efterföljare tog sig namnet “apostel”, förutom i städerna där ledaren för en större kyrka kallade sig ”biskop.” Kopior av brev från biskopar till andra biskopar har överlevt. Biskop Clemens, a presbyterian från Rom, skrev till kyrkan i Efesus omkring 93-97 e. Kr. och biskop Polykarpus i Efesus skrev ett brev till kyrkan i Filippi runt 110-117 e. Kr. i vilket de diskuterar teologi med varandra. Vi kan också läsa brev från biskop Ignatius av Antiokia om ledare i kyrkor som han skrev med kraftfull insikt mellan 110-117 till biskoparna i Magnesia, Tralles, Filadelfia och Smyrna. Han sände också ett brev till kyrkan i Rom, men nämnde ej att kyrkan i Rom hade biskop eftersom den styrdes av en grupp presbyterianer. I sina fyra brev nämner Ignatius varje biskop vid namn. Detta indikerar att det inte fanns någon central ledare för kyrkorna inom den tredje generationens kristna och fann ingen anledning till det, eftersom Jesus och apostlarna inte befallt det, utan fortsatte den tradition som börjat med apostlarna. Ett brev från kyrkan i Smyrna skrevs till en rad kyrkor år 156 för att Polykarpus hade blivit avrättad. Det var i detta brev som ordet ”katolsk” först användes som namn på den ”universella kyrkan.” Efter detta hänvisade biskoparna till alla kristna kyrkor som Katolska Kyrkan (KKK) eller den universella Kristuskyrkan. Detta ansågs vara i linje med det Nya Testamentet. Ef. 1:20-23 Ca 190 e.Kr. hade varje kyrka i romarriket en biskop. De ledde lokala kyrkor och dessa biskopar samarbetade gemensamt. Kristi kropp hade nu blivit organiserad för att skydda sig mot villolärare, men det fanns fortfarande ingen påve. Då romarriket nu var ett mycket stort imperium, delades det i Öst och Väst-Rom, kyrkorna i väster såg Rom som sin guide, och kyrkorna i öster hade sina egna ledare eftersom de var fler och äldre än kyrkorna i väster. Trots Jerusalems förstöring år 70 e.Kr. överlevde kyrkan i denna stad, vilken ansågs vara kristendomens vagga, men när judarna revolterade igen i det andra århundradet beslöt sig Rom för att inte kalla Jerusalem stad en gång för alla. Detta inträffade år 135 e.Kr. Från denna tid var Jerusalem endast ett historiskt minnesmärke.

2 ROMKYRKAN UPPSTÅR Romkyrkan låg i romarrikets huvudstad. NT visar att Paulus inte bara skrev ett kraftfullt brev till kyrkan i Rom, utan att han besökte den och stannade där tills han blev avrättad. Traditionen vidhåller att Petrus också fördes till Rom mot slutet av sitt liv, och att även han avrättades där. Apg. 28:13-16 Kyrkan i Rom startades inte av Paulus eller Petrus; det finns inte något skrivet om den första evangelisten som kom till Rom. Paulus skrev till en kyrka som redan var etablerad och Petrus kom dit efter att Paulus hade blivit halshuggen. Det är inget annat än en grov lögn att hävda att aposteln Petrus grundade kyrkan i Rom. Ca 190 e.Kr. A.D. uppstod en kontrovers om vilken dag påsken skulle firas, och frågan tog sådan fart att en hel rad synoder hölls i Rom, Palestina och andra ställen. Majoriteten biskopar i synoderna röstade för att kyrkorna skulle acceptera det datum som användes av kyrkan i Rom. Men Polykrates, Efesus biskop, och en grupp andra biskopar från östra romarriket vägrade att sanktionera detta och år 198 e.Kr. exkommunicerade Viktor av Rom de kyrkor som inte ville rätta sig efter deras lag. Gud gav inte kyrkan i Rom myndighet att exkommunicera (utesluta) andra kyrkor i den universella kyrkan. Detta var ett maktspel från djävulen själv, som därmed lät biskopen av Rom stiga upp till en högre position än andra biskopar. Synoder hölls i Rom år 251 oxh Kartago 253 för att diskutera om kristna som avsagt sig sin tro under tortyr kunde förlåtas och återupptas. Man hade ingen högre biskop närvarande så genom en omröstning satte biskoparna standarden för den universiella kyrkan.

ÖVERGÅNGEN TILL STATSKYRKA Min personliga åsikt är att ingen av de biskopar som levde i början av det tredje århundradet att regeringen i Rom skulle ta över och förstatliga kyrkorna. Historiska akter visar oss att denna idé kom från Konstantin när han kämpade för att bli nästa kejsare av Rom. Konstantin hade en politisk plattform precis som nutida politiska partier. Hans mål var att eliminera sina motståndare och även deras lagar, för att ge romarriket ett samlat rättsligt kodus och ge medborgarskap åt alla, utom slavar, och ta fram en statsreligion som alla skulle kunna tillhöra. Konstantin var en hänsynslös, kalkylerande man som visste att han måste ta det sakta och lugnt om han ville uppnå sina mål. I februari 313 e.Kr. bjöd han in Licinius, en partner som hade tagit kontroll över Balka från sommarpalatset i Milano. Vid denna konferens rådslog de om att döda alla män som försökte bli kejsare, men kom även upp med ett edikt att kristna skulle vara jämställda med andra romare och därför inte skulle förföljas. År 312 e.Kr. besegrade Konstantin med sin armé Maxentinus armé. Licinius och hans armé kämpade mot Maximinus Daia 313 e.Kr. och så var dessa inte längre aktuella för kejsarposten. 3 År 311 e.Kr. hade det inträffat en delning mellan kyrkorna i Nordafrika. En ny biskop i Kartago, Caecilianus, hade blivit tillsatt av en präst som hade begått en oförlåtlig synd, när han under hot hade överlämnat alla kopior av GT och NT under kejsar Diokletianus förföljelse. En rad nordafrikanska biskopar vägrade att erkänna Caecilianus och valde istället Majorinus till ny biskop. Han tjänstgjorde bara tre år och hans efterträdare var Donatus den store. Biskopen i Rom höll dock Caecilianus för mer och därför blev de biskopar som stödde Donatus aldrig en del av den dåvarande kejserliga kyrka som benämndes ”donatisterna.” De donatistiska kyrkorna växte snabbt i Nordafrika och blev aldrig en del av den katolska kyrkan i Rom. De fanns tillstädes när de islamska horderna invaderade Afrika ca 650 e.Kr. De nordafrikanska kyrkor som tog Roms parti belönades av Konstantin år 313 e.Kr., då han gav stora pengar till de biskopar i Nordafrika som inte var donatister. Konstantin räknade dessa kyrkor som en del av den katolska kyrkan. Konstantin var inte glad över krigets utgång eftersom han ville ha en enhetlig kyrka. År 314 e.Kr. kallade han in en synod som skulle hållas i Arles, i södra delen av provinsen Gaul som idag ligger i Frankrike. Ännu en gång skulle regeringen betala biskoparnas och deras följens resor. Konstantin påpekade att från och med nu skulle regeringen diktera synoder, men han skulle fortsatt låta lokala biskopar att avgöra tvister inom kyrkorna. Konstantin underströk att han ville skapa enhet och att varje biskop måste rätta sig efter kyrkan i Roms olika påbud. Donatisterna blev fördömda som heretiker vid denna synod; de sökte nåd hos Konstantin men denne desavouerade dem 316 e.Kr. och beordrade att deras kyrkor skulle stängas och deras biskopar bannlysas. Fem år senare gav han order om att de skulle sluta förföljas, och kyrkan började växa snabbt. År 319 e.Kr. blev ett fövandlingens årtal för de kristna kyrkorna, när Konstantin utfärdade ett dekret att söndagen var vilodag då inget arbete fick utföras, förutom av folk från landsbygden. Sedan utfärdade han ett annat dekret, att alla hedniska offer skulle upphöra. Vissa kyrkor fick stora pengagåvor som användes för att bygga kyrkor i Rom, Jerusalem, Betlehem och i många andra städer. Under dessa blodiga slag inom romarriket, stödde många biskopar Konstantin och han belönade dem senare rikligt. Tusentals människor från den västra delen av romarriket som Konstantin tagit kontrollen över, gick med i kyrkan och år 319 e.Kr behövde prästerna inte längre betala skatt. Konstantin utfärdade ett dekret år 321 e.Kr. om att kristna kyrkor kunde ta över egendom och pengar från döda, vilka i sitt testamente hade donerat tillgångar och egendom till kyrkorna. Denna nya lag gav i själva verket kyrkorna bolagsstatus. Konstantin kunde slutligen eliminera Licinius, den siste antagonisten med ambitioner att bli kejsare år 323 e.Kr. Konstantin bytte också huvudstad i imperiet från Rom till Bysans, som han döpte om till ”det nya Rom.” Staden döptes senare om till Konstiantinopel och idag heter den Istanbul och är en av de största städerna i Turkiet. 4 Runt 320 (e.Kr.) utbröt en annan tvistefråga inom kyrkorna. En presbytare som hette Arius, som var lärare i staden Alexandria i Egypten framträdde med en ny lärosats som hävdade att Jesus inte var Gud; han var bara en skapad person som var lägre än ”gud.” Denna villolära spreds som en löpeld i kyrkorna och Konstantin förstod att han inte kunde hoppas på att biskoparna kunde enas. Därför kallade han in ett rådslag med biskopar från alla hörn i romarriket att hållas i Nicea i maj 325. Detta kallades även det första av Kyrkans Allmänna Råd. Än en gång betalades omkostnadera av staten. Totalt 300 biskopar var närvarande, men bara sex kom från romarrikets västra del. Konstantin närvarade vid mötet, men eftersom han inte var döpt, var han tekniskt sett inte en av kyrkans medlemmar. Men då han var kejsare var han välkommen att delta i diskussionen. Arius syn på Kristus förkastades ljudligt och en trossats som var en officiell lärosats slogs fast med Konstantins tycke. För första gången i den kristna kyrkans historia, drogs en officiell trossats upp och blev stadfäst och signerad av alla biskopar, utom två. När rådsmötet var slut använde Konstantin sin makt som kejsare och den katolska kyrkans överhuvud till att bannlysa Arius samt de två som vägrat underteckna beslutet. Den nya huvudstaden hade byggts färdig år 330. Konstantin hade sitt säte i hjärtat av kristendomen och hade därmed övergivit Rom som maktcentrum för imperiet. Endast de biskopar som givit sitt stöd åt Konstantin blev beströdda med pengar och denna grupp med sina kyrkor kallades officiellt den ”Katolska Kyrkan.”

ROMKYRKAN VÄXER TILL När Konstantin dog år 337, delade hans söner romarriket och enheten försvann. Hans son, Konstantin II, dog år 340 and hans välde delades mellan Konstans och Konstantius. Konstans beslutade att förfölja donatisterna och åsamkade dessa kristna stora skador. De två bröderna var inte glada att bråken mellan de olika biskoparna fortsatte och ville hålla ett nytt rådsmöte i Sardica (det nuvarande Sofia, huvudstaden i Bulgarien) hösten år 343. När biskoparna från öst såg att de inte var så många som västromarnas biskopar som även hade med sig de två heretikerna; drog de sig tillbaka och vägrade delta i konciliet. De två kejsarbröderna fortsatte dock konciliet och en rad viktiga beslut togs fram. En ny regel var att om en biskop blev exkommunicerad kunde han vädja till biskopen i Rom, på denna tid Julius. Biskopen i Rom hade rättslig makt att kalla till en omprövning inför andra domare och ingen kunde utnämnas till biskop förrän en slutlig dom avkunnats. Detta betydde en stor höjning av makten för biskopen i Rom och gav en sittande biskop makt över alla andra biskopar. En rival till kejsaren dök upp i väster och Konstans mördades år 350. En våldsam strid bröt ut och varade i tre år tills Konstantius eliminerade antagonisten år 353. 5 Konstantius avslutade en gång för alla allt bråk mellan biskoparna och använde sin makt som kejsare för att utnämna de biskopar han ville ha. Synoderna hölls i Arles år 353 samt i Milano år 355. De biskopar som stod kejsaren emot blev av med sina privilegier samt bannlysta. Den största frågan som striden gällde var om Kristus var en gudom när arianerna i öster hårddrog sin doktrin att Jesus var en skapad varelse och stod lägre än Gud. Den andra frågan var vilka som ägde makten i kyrkan. Sedan Konstantins dagar hade det blivit många synoder och biskoparna styrde genom konsensus men det fanns ingen överstebiskop.

FESTEN ÄR ÖVER Konstantius dog år 361 när han reste en armé för att slåss mot sin kusin Julianus, som nyss hade blivit utnämnd till kejsare av den romerska garnisonen i Paris. Han stärkte genast sin makt över det romerska imperiet och som hedning började han återinföra hedendomen i romarriket och förstöra all kristen tro. Han avlägsnade kristendomen från de statliga instanserna gav order om att de bannlysta biskoparna skulle tas tillbaka. Julianus mål var att organisera uppror i den kristna samfälligheten men han dödades år 361 i en strid mot Persien. Den sista förföljelsen från den romerska regeringen var över.

VÄGEN TILL ETT SLUTLIGT PÅVEDÖME Jovianus var den nästa kejsaren; han regerade från 361-364 e.Kr. Han var kristen till namnet eftersom kristendomen hade blivit statsreligion. Jovianus lämnade kyrkorna ganska fria i det han lät biskoparna styra kyrkorna ungefär som de ville. Valentinianus regerade mellan 364-375 e.Kr. Även han lät kyrkorna sköta sina egna affärer. Han belöt att romarriket var för vidsträckt för honom att styra, så han bestämde sig för att dela imperiet i en västlig och en östlig del, han gav sin son den östra delen vilket han gjorde från 364-378 e.Kr. Valens hamnade under de arianska biskoparna i Konstantinopel och använde sin makt till att stärka de biskopar som såg Jesus som en person lägre än Gud. Teodosius den förste regerade från 394-395; stränga lagar stiftades särskilt mot hedniska avgudar. Han gjorde även ett dekret som sade att det var ett brott om någon avsäger sig den kristna tron enligt biskoparnas syn. År 402 blev Innocentius förste biskop av Rom. Han försäkrade sig om sin position som biskop och sade att kyrkan i Rom inte bara beskrev de apostoliska traditionerna och sedvänjorna och fundamenten i alla kyrkor i väst, utan beskrev också de beslut som tagits vid konciliet i Sardica angående den makt en romersk biskop hade och att man vid konciliet i Nicaea gett Roms biskop jurisdiktion över alla andra kristna kyrkor. Därmed upphöjde han sig själv över andra biskopar som den överste biskopen av dem alla. Istället för att kalla sig biskop tog han titeln ”fader” som är ”påve på latin.” 6 Vid denna tid hade de flesta biskopar börjat kalla sig påvar, men från 500-talet användes titeln ”påve” bara av biskopen av Rom. På 1000-talet förklarade påven Gregory VII att titeln påve endast fick användas av den upphöjde biskopen av Rom. SKÖKAN i Uppenbarelseboken hade kommit till. Upp. 17:1-6 Det är viktigt att du blir frälst av nåd och att du överlåter det till Jesus att fullborda ditt lopp! Har du ett öra att höra med . . . ?  /John Torell

http://www.eaec-se.org/predikningar/arkiv/2013/pdf/RLJ-1408-SE.pdf

*

NamnlösMaria2

Stjäl din pastor pengar från dig och från Gud? /Artikel- Givande

Jesus är Herre

Stjäl din pastor pengar från dig och från Gud?

Från: http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/stjal-din-pastor-pengar-fran-dig-och-fran-gud.html

Inom många kyrkor och samfund får församlingsmedlemmarna veta att om de inte ger 10 procent (tionde) av sin bruttoinkomst till kyrkan/församlingen (pastorn), så stjäl de från Gud vilket leder till att en förbannelse faller över deras ekonomi.

Av den anledningen ger många sitt tionde men inte av glädje som bibeln säger att vi skall göra utan av rädsla för att råka ut för ekonomiska svårigheter eller något annat icke önskvärt.

Den text i bibeln (från GT) som brukar användas för att legitimera tiondegivandet är från Malaki 3:8-10.

“Menen I då att en människa får röva från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter frågen I: På vad sätt hava vi rövat från dig? Jo, i fråga om tionden och offergärden. Förbannelse har drabbat eder, men ändå röven Ifrån mig, så många I ären. Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och proven så hurudan jag sedan bliver säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder rikltig välsignelse” (Mal. 3:8-10)

Under gammaltestamentlig tid (under det gamla förbundets tid) var det dels för att uppfylla behoven hos leviterna som inte hade någon arvedel och för att uppfylla behoven hos främlingarna, den faderlöse och änkan som man uppmanades att ge tionde.

Här:

“Och se, åt Levi barn giver jag all tionde i Israel till arvedel, såsom lön för den tjänst de förrätta, tjänsten vid uppenbarelsetältet” (4. Mos.18:21)

Och här:

“Utan leviterna skola förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet, och de skola bära de missgärningar som begås. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; bland Israels barn skola de icke hava någon arvedel. Ty den tionde som Israels barn giva åt Herren såsom gärd, den giver jag åt leviterna till arvedel. Därför är det som jag säger om dem att de icke skola hava någon arvedel bland Israels barn” (4. Mos.18:23-24)

I femte Moseboken kan vi läsa om att tiondet (förutom till leviten) skulle gå till främlingen, den faderlöse och änkan:

“Och leviten som bor inom dina portar skall du då icke glömma bort, ty han har ingen lott eller arvedel jämte dig. Vid slutet av vart tredje år skall du avskilja all tionde av vad du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom dina städer. Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller arvedel har jämte dig, så ock främlingen, den faderlöse och änkan som bo inom dina portar; och de skola äta och bliva mätta. Så skall du göra för att Herren, din Gud må välsigna di i alla dina händers verk, i allt vad du gör” (5. Mos.14:27-29)

De flesta (jag skulle nog vilja påstå alla) av dagens församlingar använder inte det tionde som församlingsmedlemmarna ger varje månad till lön för några leviter som förrätta tjänst vid uppenbarelsetältet. Inte heller går tiondet till främlingen, den faderlöse eller änkan.

Pengar till behövande samlas in utöver tiondet. Utöver tiondet förväntas församlingsmedlemmarna att ge frikostiga penninggåvor.

Tiondet som de rika såväl som de fattiga ger (ofta känner sig tvingade att ge) för att de skräms med att välsignelsen uteblir eller rent av vill undvika att bli kallade snåla, går därför inte så sällan till skrupelfria och giriga pastorer samt till deras lika skrupelfria och giriga medarbetare.

Dessa drar sig inte för att hävda att det är viktigt att alla (även de som är riktigt fattiga) planterar säd i församlingen, det vill säga ger tionde av sin inkomst och gärna mer än så. De falska apostlarna menar att fattigdom och andra besvärliga situationer som människor kan hamna i beror på att de inte ger tionde eller mer än tionde till församlingen.

Om de bara börjar göra detta omgående så kommer deras bedrövliga situation att ordna upp sig. Gud kommer ge dem framgång och pengar i överflöd. De kommer inte att behöva sakna något. Detta är vad de falska men dock så frimodiga apostlarna ofta under sina möten brukar skrika ut till åhörarna när de likt framfusiga tiggare tigger pengar.

De mer försynta pastorerna (religiösa ledarna) nöjer sig med att låta församlingen leva i villfarelsen att tiondegivande är ett måste enligt det nya förbundet (nya testamentet) för den som vill vara en sann Jesu lärjunge och som vill uppnå framgång och lycka i livet.

Guds evangelium säger att vi som kristna skall ge frikostigt till församlingen och vara generösa. Inte att vi skall ge just tionde av vår bruttoinkomst. Vi skall ge det vi kan ge vilket innebär att om en mycket rik församlingsmedlem kan ge 60 % av sin inkomst utan att behöva lida nöd så skall han eller hon göra det utan att knota. Om en fattig endast kan ge 1% av sin inkomst så är det lika bra.

Gud ser inte till hur mycket var och en ger (Gud har gett alla det de överhuvudtaget ger) utan till var och ens välvillighet att ge. Gud älskar glada givare och det är med glädje vi skall ge inte av tvång.

“Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare” (2.Kor.9:7)

“Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den välbehaglig med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har” (2.Kor.8:12)

En fattig församlingsmedlem som har svårt att få tillvaron att gå ihop ekonomiskt skall inte behöva gå runt med ångest och leva under hot om att den inte är tillräckligt välsignad för att den inte har möjlighet att ge tionde.

“Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd. Nej, en utjämning skall ske” (2.Kor.8:13)

De falska apostlarna, pastorerna och ledarna är livrädda för att stöta sig med de välbärgade och inflytelserika församlingsmedlemmarna. De beter sig som fariséer, bugar och bockar för dem som har makt (i världen och i kyrkan) och hotar och skrämmer de fattiga till lydnad, tystnad och underkastelse.

De skulle aldrig våga föreslå att de rika ska ge mer än tionde vilket Jesus gjorde. Han gick så långt som till att uppmana rika att sälja allt de äger och ge till de fattiga för att sedan följa honom.

Så här sa Jesus till den rike mannen som hade hållit alla Guds bud sedan sin ungdom och som undrade vad han skulle göra för att få evigt liv till arvedel.

“Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig” (Mark.10:21)

Mannen blev av dess ord illa till mods och gick bedrövad bort eftersom han hade många ägodelar.

Har du någonsin hört en pastor eller präst predika på ett rättframt sätt och utan krusiduller om vad Markusevangeliet säger angående rikedom och att komma in i Guds rike?

Nej, det ante mig.

Om du läser hela berättelsen från vers 17 till 31 så går det inte att dra någon annan slutsats än att dagens präster, pastorer och andliga ledare inte hyser någon större kärlek till sina med kristna bröder och systrar (församlingsmedlemmar) för i såna fall hade de varit måna om deras frälsning och velat se dem komma in i Guds rike.

Istället låter de bli att tala om hur det går till att komma in i Guds rike av rädsla för att stöta sig med de rika vilket kan leda till att de lämnar församlingarna vilket i sin tur innebär färre tiondegivare (som ger mycket i tionde) och  mindre penninggåvor. Sanningen är att de “kärleksfulla” och “barmhärtiga” pastorerna och prästerna hindrar människor som söker Herren Jesus från att nå sann frälsning och befrielse.

Är detta verkligen kärlek? 

Det är på tiden att kristna lär sig att skilja mellan Jesus/Guds kärlek och mänsklig, alltid hänsynstagande kärlek, sammanblandad med rädsla och förskräckelse för att trampa någon enda på tårna.

Bibeln säger att den som är världens vän är Guds fiende.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”( 1. Joh. 2: 15-17)

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4)

Detta är emellertid inget som de kyrkliga ledarna (hycklarna) eller majoriteten av de kristna har tagit fasta på. De är så gärna vän med världen. Ju mer vän med världen (med icke troende och rent av ogudaktiga/Gudshatande människor) de är, desto bättre, godare, kärleksfullare och barmhärtigare, känner de sig.

De första kristna fick ingen befallning av apostlarna att ge tionde. Det levitiska prästadömet avslutades i och med det nya förbundet och leviterna (som var i behov av tionde) fortsatte sin tempeltjänst fram tills att templet förstördes år 70 efter Kristus.

När det nya förbundet i Kristus trädde i kraft så blev de kristna en del av ett nytt andligt prästerskap som inte finansieras av någon tiondeordning. Vilka “leviter” är det i dagens kristna församlingar som skall ta emot tiondet?

Idag handlar det inte bara om att ge utan också om vad man ger till och på så sätt stödjer. De flesta församlingar och kyrkor har avfallit från den sunda läran, från Kristi rena evangelium. De har anammat ett främmande evangelium (grundat på gärningslära och självförgudning) som syftar till att lyfta fram människans egen förträfflighet. Till att människan skall bli Gud (vilket Satan har lockat med allt sedan syndafallet).

Om någon ger tionde/tjugonde, mer eller mindre, eller andra gåvor (offer) till sådana  församlingar så blir den delaktig i församlingarnas onda gärningar enligt bibeln.

Pastorer, religiösa ledare eller hjärntvättade församlingsmedlemmar som propsar på (kanske hotar med utebliven välsignelse) att du skall ge tionde till en avfällig kyrka (ett skökoväsen/människoverk som Jesus snart kommer för att elda upp), stjäl från dig och inte bara från dig utan också från Gud.

Fast de vill få det att låta som om det är DU som stjäl från Gud och från församlingen och från dina medkristna (i alla länder) samt från hela mänskligheten. De försöker få dig att känna skuld, skam och dåligt samvete för att du inte vill göda deras kyrkor och deras självgoda och falska prästerskap.

Tänkvärda ord från Hosea:

“Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn”. (Hosea 4:6)

NamnlösMaria2

Skall INCEST och SEX MED DÖDA tillåtas??? Jag är så äcklad av denna svåra tid då allt är ok! Är folk fullkomligt galna?/They want to allow sex with dead and incest! Are people crazy ??? Bibelord!

The-world-300x49

SKALL incest och sex med döda ska tillåtas? Det är i alla fall på förslag från ungomsförb Folkpartiet, nu Liberalerna, MEN nu har det gått ALLDELES GALET FEL! tycker jag! se länkar /   perversiteter kallar jag det

http://aletheia.se/2016/02/22/liberalernas-ungdomsforbund-flippar-ur-vill-tillata-syskon-sex-och-sex-med-doda/


*
Att vilja tillåta nekrofili och sex mellan syskon är inte bara ett osmakligt försök att väcka uppmärksamhet, anser Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin i en krönika. Se länk

http://omni.se/topic/ad8d7f6d8038a405684ed6a2745635f8eb0972e3

VAD säger Bibeln:

3 Moseboken 18:1-30  INGA SEXUELLA AVARTER:

Förbjudna sexuella förbindelser

18 1 Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn:
Jag är Herren , er Gud. 
3 Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar. 4 Mina domslut skall ni följa och mina stadgar skall ni handla noggrant efter. Jag är Herren , er Gud. 5 Ja, ni skall hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem skall leva genom dem. Jag är Herren . 6
Ingen av er skall röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är Herren . 
7 Du skall inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor, och du skall inte blotta hennes nakenhet. 8 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars hustru, ty det är din fars nakenhet. 9 Du skall inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter, vare sig hon är född hemma eller ute. 10 Du skall inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, ty det är din egen nakenhet. 11 Du skall inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, ty hon är av din fars släkt och hon är din syster. 12 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars syster, ty hon är din fars nära släkting. 13 Du skall inte blotta nakenheten hos din mors syster, ty hon är din mors nära släkting. 14 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du skall inte röra hans hustru, ty hon är din fars syster. 15 Du skall inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet skall du inte blotta. 16 Du skall inte blotta nakenheten hos din brors hustru, ty det är din brors nakenhet.17 Du skall inte blotta en kvinnas nakenhet och dessutom hennes dotters. Du skall inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, ty de är ju dina nära släktingar. 18 Du skall inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendskap mellan dem genom att du blottar också hennes nakenhet medan din hustru lever. 19
Du skall inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet, när hon är oren under sin månadsrening. 
20 Du skall inte ligga med din nästas hustru, så att du genom henne orenar dig. 21 Du skall inte offra någon av dina avkomlingar åt Molok. Du skall inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren . 22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. 23 Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. 24
Ni skall inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. 
25 Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare. 26 Ni skall därför hålla fast vid mina stadgar och lagar, och ingen av er, vare sig han är född i landet eller är en främling som bor ibland er, skall göra någon av dessa avskyvärdheter. 27 Ty alla dessa avskyvärda ting har landets inbyggare bedrivit, de som var där före er, och landet har blivit orenat. 28 Gör inte något sådant, så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. 29 Ty var och en som gör någon av alla dessa avskyvärdheter skall utrotas ur sitt folk, ja, alla som gör sådant. 30 Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta, så att ni inte följer någon av de avskyvärda seder som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren , er Gud.

*

Sodom och Gomorra gick under på grund av SYND!   Vi är på väg mot detta nu

Sodom och Gomorra går under   / p g a homosexualitet m m

  1 Mos 19:23 
Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. 24 Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren , över Sodom och Gomorra. 25 Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. 26 Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och hon blev en saltstod. 27
Tidigt följande morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren 
28 och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet. Han såg då rök stiga upp från landet, som röken från en smältugn. 29 Då Gud fördärvade städerna på slätten, tänkte han på Abraham och förde ut Lot undan förödelsen, när han omstörtade städerna där Lot hade bott.

*


De tio budorden                                      (Dem har man glömt! eller inte alls läst)
20 1 Och Gud talade alla dessa ord: 2
Jag är Herren , din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 
3
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
4
Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 
5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren , din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 7
Du skall inte missbruka Herrens , din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 
8
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 
9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herrens , din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. 12
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig. 
13
Du skall inte mörda. 
14
Du skall inte begå äktenskapsbrott. 
15
Du skall inte stjäla. 
16
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
17
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.


 2  Moseboken 22:19 Var och en som har samlag med ett djur skall straffas 
med döden. 

NamnlösMaria

Djupdykning i villoläror, brist på biblar

 

Framtiden-

JOHN S. TORELL 1 SEPTEMBER 2013 DEL 6:

DJUPDYKNING I VILLOLÄROR BRIST PÅ BIBLAR Som jag har konstaterat i föregående budskap, fanns det inga tryckpressar eller tryckalster år 300 e.Kr. som vi har nu. Man använde istället rullar – varje bok i GT fanns som en stor rulle och detsamma gäller NT. Normalt för varje stadskyrka hade de ett NT och en del rullar av GT. Den vanlige kristne fick lita till läsare och biskopar. Medan kristendomen fortsatte att spridas i romarriket fanns det allt färre kristna judar som ledare och flera hednakristna som inte var undervisade i israeliternas historia och GT. Hosea 4:6 I detta vacum kom det fram många hednakristna, som Justin Martyren (100-165), som föddes i Judeen av hednaföräldrar. Kyrkofadern Ireneus (130-202) bodde i Lyon, Frankrike, Tertullian (160-220) kom från Kartago, Origines (182-254) var ifrån Alexandria i Egypten och det fanns hundratals mindre kända andra som framställde all sorts kristen teologi och villoläror, vilka blev en blandning av kristendom, hedendom och Platons läror, etc. som smög sig in i all kristen teologi och lära. Läran om Gud, hans lagar och skapelsen visas klart fram i GT och behövde inga förbättringar. Apostlarna och andra nedskrivare av NT hade delgivits en klar kunskap av frälsning, dop och andedop vilka levde ett helgat liv och människans öde presenterades av Jesus, Paulus och Johannes. Jesus var medveten om kyrkans tillväxt när han hade lämnat jorden och gav en god order om hur apostlarna skulle sköta tillväxten efter Kristus. Matt. 28:18-20 Jesus gav speciella instruktioner till Moses hur han skulle ge israeliterna ett lärosystem så de kunde bevara den sanna läran som Gud hade föreskrivit just dem. 5 Mos. 6:3-25 Den andra generationens ledare efter apostlarnas (ofrivilliga) död kunde inte hålla takten med kyrkans snabba tillväxt. Nya troende kom från olika håll och de påföljande generationerna hade inte tillgång till den bibel vi känner idag. Mycken villolära kom därvid in jämte katolikernas kyrkotraditioner.

ROMARRIKETS NEDGÅNG På Jesu tid hade den romerska senaten mist det mesta av sin makt och år 284 var den bara symbolisk. Detta försvagade väldet, eftersom det inte förekom lagar om vem som skulle bli härskare. När en sådan dog eller blev avsatt utbröt en maktstrid som satte upp romerska armén inbördes mot varandra. Från Jesu tid tills 337 e.Kr. fanns det 57 kejsare, en del regerade bara ett år. Befolkningen i Italien blev alltmer förstörda; homosexualitet var vanligt och detta påskyndade rikets fall. För att upprätthålla romarrikets makt, tog man in soldater från omkringliggande provinser, även rena barbarer. För att dra uppmärksamheten från det svaga Rom påbörjades förföljelser av kristna och många kejsare skötte detta noggrant. Jesus visste att hans efterföljare inte skulle tas emot väl och talade om för dem vad de skulle göra om de blev tillfångatagna och blev dömda. Matt. 10:16-39 Oavsett hur litet många kristna visste om GT och evangelierna, älskade de Jesus och den Helige Ande gav dem mod att stå emot när förföljelsen blev för svår. Vid slutet av 200-talet började de avfalla, och tusentals bröt ihop av tortyr och gick med på att avsäga sig Kristus samt offrade till någon avgud. Under kejsaren Decius tvåriga styre (249-251) utbröt en svår förföljelse av kristna, särskilt i Rom. Fabian, biskop i staden dödades år 250. Tusentals kristna avsade sig sin tro, plågade som de var, föbannade honom och uppsökte ett avgudaaltare och böjde knä och offrade till en demongud. När Decius styre var över lättade man på förföljelserna och många kristna sökte förlåtelse och bad att få bli med i kyrkan igen. Detta gynnade kyrkan och biskop Kornelius tyckte att man kunde låta detta ske under sträng övervakning. Novatian var en presbyteriansk teolog som lärde att det inte fanns någon förlåtelse om man avsagt sig Kristus. För att avgöra denna tvist hölls två synoder (kyrkoråd), ett i Kartago år 251 och det andra i Rom 253, där konsensus blev att om någon förnekar Jesus var det inte oförlåtligt. De tyckte detsamma som Jesus, menade de, därför att Petrus hade fått förlåtelse när han förnekat honom tre gånger. Matt. 26:69-75; Joh. 21:15-19

VILDDJURETS MÄRKE Jesus varnar oss för en tid när Satan kommer att kräva att alla människor skall dyrka honom och ta ett till honom lojalt märke på vår kropp. Den som tror att det inte blir så, kan ju läsa vidare om romarrikets svåra förföljelser. Upp. 13:16-18 Den som tar emot märket, hedning eller kristen, blir inte förlåten för denna synd. Det är ett evigt beslut med eviga konsekvenser och betyder att man kastas i den Brinnande Sjön. För dessa människor finns det ingen förlåtelse! Upp. 14:9-11

FÖRFÖLJELSEN AVTAR Ca 260 började förföljelsen av kristna att avta och kyrkan fick fred de kommande 40 åren. Ca 300 hade kristendomen flyttat in hos varje folkgrupp i romarriket och många i regeringen och armén valde att omfamna kristendomen, men kyrkans kvalitet avtog eftersom många av dessa officiellt kristna ej var födda på nytt, utan alltså bara kristna till namnet. Kyrkan blev alltmer världslig och en ström av hedniska traditioner övertogs av kyrkan.

2 FÖRFÖLJELSEN KOMMER TILLBAKA Diokletianus blev vald till romersk kejsare år 284, och invigdes i ämbetet 284 e.Kr. Han ville att imperiet skulle återgå till att dyrka gamla gudar men han blev tvungen att gå varsamt fram. År 303 (fortfarande e.Kr.) började han rensa armén och det kejserliga palatset från kristna. (Obama använder samma regelbok när han väljer bort kristna från armén i USA med offentlig början år 2013.) När han tyckte att han hade kontroll över militären, började förföljelsen, och kristna hem blev förstörda, kristen litteratur beslagtogs, präster blev arresterade och tvingades offra till hedniska avgudar eller – möta tortyr. År 304 begärde regeringen att alla kristna skulle offra till avgudarna eller dö. (Hitler, som hatade kristna och var en föregångare till Antikrist begärde att de kristna skulle dyrka honom). Satans särskilda avdelning för förföljelse jublade när tiotusentals sändes i döden och många andra avsade sig sin tro för att rädda sina liv.

SATANS VÅLDSAMMA KAMP OM SEGERN Diokletianus avgick, och tvingade sin medregent, Maximian, att abdikera år 305, och en våldsam strid bröt ut i romarriket då sex adversarier kämpade hårt för att ta över imperiet. En av dem, Konstantius Klorus, dog 306 och den romerska garnisonen York i England hade anspråk på att hans son Konstantin skulle bli den nye kejsaren. Under tiden besegrade krigsherren Maxentius fienden Severus och utropade sig till härskare över Italien och Norra Afrika. Galerius, Konstantin och Licinius ville att den största delen av kristna människor skulle hålla sig utanför kampen och utfärdade ett dekret år 311 om att kristna skulle få andas och inte längre förföljas. Man förväntade sig att kyrkan och de kristna skulle förhålla sig neutrala när det gällde valet av en ny kejsare. Galierus dog i maj 311 och så var de bara fyra att slåss om makten. Konstantin och Licinius slog samman sina resurser för att slå ut Maximinus Daia och Maxentinus. De kristna tog Konstantins parti. Han beslöt att bedja som de kristna gjorde och bedja dem lämna in en petition till Gud för att Gud skulle ge segern till honom. (Det går inte att lämna in en petition till Gud eftersom den alltid är skriftlig, övers. Anm.) De sökte Gud i bön och ville petitionera Gud om seger. Konstantin och hans styrkor invaderade Italien och på kort tid konfronterade han Maxentinus, och i ett stort slag den 28 oktober 312 slog Konstantins armeer den mötande armén och Maxentinus dödades. År 312 utfärdade Konstantin och Licinius ett edikt (ett påbud) att kristendomen skulle behandlas som en av de många religionerna i romarriket och att alla kristna fick dyrka Gud. Egendomar som förut beslagtagits återlämnades till de kristna. Licinius sändes iväg med en armé till de östra delarna av romarriket för att kunna övervinna Maximinus Daia, som häftigt förföljde kristna där. Daia besegrades i april år 313. 3 Vänskapen mellan Konstantin och Licinius upphörde dock snart och de började bekämpa varandra. Licinius gick på tvärs mot det kristna samfundet eftersom det favoriserade Konstantin och påbörjade en hänsynslös förföljelse av kristna i de provinser som stod under hans kontroll. År 323 besegrade Konstantins väpnade styrkor Licinius och Konstantin utropade sig själv till ny härskare över romarriket. År 325 kallade Konstantin in till ett rådsmöte i Nicea som låg i provinsen Bitynien i nuvarande Turkiet. Alla resekostnader för biskoparna och prästerna betaldes av regeringen. Det var vid detta rådsmöte som Konstantin ble överhuvud för kyrkan och anses därför vara den förste påven, tvärtom vad den katolska kyrkan lär idag. Djävulen gratulerade sina avdelningar till ett välgjort arbete. Den Helige Ande hade drivits bort från kyrkan, i vilken nu kejsaren utövade sin makt. Från denna tidpunkt sändes kristna ut för att evangelisera, inte för att människorna skulle bli födda på nytt, men för att de skulle absorbera den kristna tron och bli lojala medborgare i det romarrike som hade erövrat deras nationer. De nästkommande 1200 åren skulle den oheliga katolska kyrkan styra över västvärlden, expandera till Sydamerika, och var de än kom höll de folket i mörker. Den katolska kyrkan gick från att vara befriare från förföljelse till att börja förfölja alla som inte omfattade deras dogmer. Blodet fortsatte att flyta från de som var trogna Kristus. Jesus sade att vi skulle lära känna varandra genom den frukt vi bär. Matt. 7:13-27 Det är viktigt att du blir frälst av nåd och att du överlåter det till Jesus att fullborda ditt lopp! Har du ett öra att höra med . . . ?

http://www.eaec-se.org/predikningar/arkiv/2013/pdf/RLJ-1407-SE.pdf

 

NamnlösMaria

Sverige och framtiden- NWO Den nya världsordningen har landat här

n-w-o6

Sverige och framtiden-   Den Nya Världsordningen

I en essä om hur Sverige erövrades beskriver gästskribenten Herr Larsson hur svenska ledare, genom ett samarbete med den globalistiska Bilderberggruppen som har pågått i årtionden, har förrått det svenska folket med avsikten att omvandla Sverige, från vad som tidigare var ett säkert och fritt land med en homogen befolkning, till vad som i framtiden kommer att vara ett multikulturellt land så sönderslitet av kulturella och religiösa motsättningar att folket slutligen kommer att böna och be dem, sina ledare, att om det så behövs minska friheterna och öka övervakningen, gärna införa polisstaten, bara de lyckas stävja det meningslösa våldet.

[Gästskribent] Herr Larsson

en-essa-om-hur-sverige-erovrades-001

Det var för drygt två årtionden sedan som oron i Sverige var stor över att tyskarna i samband med EU skulle invadera och köpa upp alla sommarstugor, och värst av allt, förstöra kulturlandskapet genom att hissa deras ”fula flagga”.

20 år senare är all numera befogad oro för en potentiell folkinvasion synonymt med rasism, och helst av allt skall den svenska flaggan med sitt kränkande kors inte längre firas. Denna utveckling har vi politikerna och deras propagandaavdelning, massmedia, att tacka för.

In i det längsta har svenskarna som anat oråd önskat tro att politikerna inte vetat vad de har sysslat med, och att journalisterna enbart är blödande hjärtan med missriktat rättspatos.

Gradvis har dock denna godtrohet börjat ge vika för den grymma verkligheten: Sveriges politikeradel och den lojala intelligentsian som kontrollerat opinionsbildningen via utbildning och media, har medvetet tjänat andra intressen än svenskarnas, med resultatet att inte bara Sverige, utan hela västvärlden håller på att förvandlas till en dystopi.

Planen att införa den så kallade Nya Världsordningen sträcker sig långt tillbaka. För Sveriges del började resan sannolikt i mars 1966, då mäktiga internationella representanter ur bankvärlden, näringslivet, det globala politiska etablissemanget samt media och professorer inom utbildningsväsendet, möttes i hemlighet i västtyska Wiesbaden för det årliga Bilderbergmötet. Enligt dokument som läcktes [1] till alternativmedia år 2012, framgår det tydligt att dessa globalister då klargjorde att nationalism var farligt för deras intressen, nämligen att skapa en världsregering. Medverkande vid mötet var självaste Tage Erlander, Sveriges dåvarande socialdemokratiske statsminister, samt finansmogulen Marcus Wallenberg. [2]

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/en-essa-om-hur-sverige-erovrades1/

 

name-graphics-maria-650578

Var är syndanöden? Var är den andliga friheten? Var är kärleken till Guds ord? Var är renheten? Det kommer en dom.

Antikristliga

Gud har givit de nordiska länderna en frihet- Hur länge är de fria att lära sig vad bot och bättring är? Så..så att de kan vakna och inse sanningen om i vilka synder de befinner sig i??? Bara Jesus kan göra en människa FRI, men man vill inte bli FRI, man vill vara en träl, och man kommer att förlora sin själ. Ja, NÄR kommer domen över de nordiska länderna?? Var är den ANDLIGA friheten? VAR är SYNDANÖDEN?

*
Job 19:29
Frukta för svärdet, ty vrede hör till synder som straffas med svärd. Så må ni inse att det kommer en dom.

Ps 7:7
Res dig, Herre , i din vrede, stå upp mot mina ovänners raseri! Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom.

Ps 7:9
Herren håller dom över folken. Döm mig, Herre , efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig.

Ps 9:17
Herren har gjort sig känd, han har hållit dom. Den ogudaktige blir snärjd i sina egna gärningar. Higgajón. Sela.

Ps 76:9
Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla

Ps 82:1 En psalm av Asaf.
Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:

Ps 82:8
Grip in, Gud,håll dom över jorden,  ty alla hednafolk är din egendom.

Ords 13:13
Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, den som fruktar budet får belöning.

Pred 8:5
Den som håller budet vill inte veta av något ont. Den vises hjärta känner tid och dom.

Pred 8:6
För allting finns en tid och en dom, och en människas ondska vilar tungt på henne.

Joel 3:2
skall jag samla alla hednafolk och föra dem nertill Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land
Matt 7:2 Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er.

Mark 12:40 De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom.”

Joh 5:27 Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.

Joh 5:30 Jag kan inte göra något av mig själv, jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig.

Joh 16:8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

Rom 2:5 Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.

  • Ja människornas hårda hjärtan behöver smälta totalt inför Gud och en radikal kristendom..m m.

NamnlösMaria

Domen över Sverige. Är du med i arbetet för att väcka Guds församling/hans barn/ och de som slumrar och sover och är ljumna, Gud har ju en plan!

 

Tror du på väckelse

n-w-o6

Sverige

Ser man hur det ser ut i samhället? Våld våld våld. Det är dagligen mord, rån, knivskärningar, och alla möjliga hemska tillstånd. Detta KAN ÄNDRAS och SVERIGE KAN slippa undan Guds dom. Men om man i detta land inte bättrar sig så kommer domen att komma. Är du med  och arbetar för andra tider, bättre tider, nu i sluttiderna? Vill DU arbeta för Gud resten av ditt liv?

Förstå du som läser  detta att det kommer att bli värre då Antikrist träder in på arenan och skall ha världsherravälde? Vad gör människor då chipen skall inplanteras i människors kroppar, för att de inte begriper vad bibeln säger om det? Vakna nu och planera ditt liv med Gud, som Gud redan har planerat, om det är så att du förstår att begripa vad han vill med dig och ditt liv.  

 

Behöver väcka dig.

 

Behöver väcka dig om du sover,

Behöver väcka din Ande som slumrar.

Folket i Norden behöver vakna och SE. Förstå.

Luften dallrar och molnen hopar sig,

men en dag skall luften vara fri att andas in -Om man lyder Gud

För det kommer nya tider att växa i, -Om man lyder Gud

nya tider för Sverige, som nu ligger i dyn. -Om man lyder Gud

Behöver väcka dig om du sover,

Behöver väcka din sovande Ande som slumrar.

Ta nya steg och börja leva så som han sagt. 

CopyrightMaria

Matt 26:4,  Joh Upp 13:13, Joh Upp 13:15, Upp 3:14, Upp 13:9  /Joh Upp-bok berättar om det som skall komma

Influensorna har tagit steget in i människors vardag och jag vill visa dig en länk att läsa i dessa tider då man snart inte får lov att välja över sin egen kropp längre. Hur tror du det blir med det obligatoriska chipet då? Har man inte det kan man inte köpa eller sälja!!

http://www.vaccinationsfaran.se/

NamnlösMaria

Syrien. Turkiska styrkor på väg… ’militär övning’——–

 

SYRIEN

http://endtimeinfo.com/2016/02/syria-at-the-gateway-of-greater-war/

När du läser den här artikeln, är turkiska styrkor på väg längs gränsen till Syrien, och den största ”militära övningen” i historien om Mellanöstern hålls i norra Saudiarabien. Saudierna varnar offentligt  för att Syriens president Bashar al-Assad ”kommer att tas bort med våld” om man inte kan hittas en politisk lösning, och Turkiet hävdar att det kan ha att upprätta en ”säker zon” i norra Syrien ”för humanitära ändamål” . Saudiarabien, Turkiet och deras sunni allierade har hällt enorma summor pengar och vapen i konflikten i Syrien, och nu när deras sunnitiska rebeller är på randen till totalt nederlag, försöker de komma fram till ett sätt att motivera att gå in där och göra jobbet själva.

För saudierna, är deras fokus på att försöka övertyga alla om att Syriens president Bashar al-Assad är en extremt farlig diktator som måste tas bort till varje pris. Följande kommer från London Independent …

Syriens president Bashar al-Assad kommer att tas bort med våld om fredsprocessen misslyckas, har Saudiarabiens utrikesminister sagt.

”Bashar al-Assad kommer att lämna – hyser inga tvivel om det,” Saudiarabiens utrikesminister Adel al-Jubeir berättade CNN. ”Han kommer antingen lämna genom en politisk process eller han kommer att tas bort med våld.”

Saudiarabien har sänt trupper och stridsflygplan till en turkisk militärbas inför en eventuell markinvasion av Syrien.
*

 Läs Hela artikeln i länken

 

Sources: New Eastern Outlook, The Economic Collapse

As you read this article, Turkish forces are massing along the border with Syria, and the largest “military exercises” in the history of the Middle East are being held in northern Saudi Arabia.  The Saudis are publicly warning that Syrian President Bashar al-Assad “will be removed by force” if a political solution cannot be found, and Turkey is claiming that it may have to establish a “safe zone” in northern Syria “for humanitarian purposes”.  Saudi Arabia, Turkey and their Sunni allies have poured massive amounts of money and arms into the conflict in Syria, and now that their Sunni insurgents are on the verge of total defeat, they are trying to come up with a way to justify going in there and doing the job themselves.

For the Saudis, their focus is on trying to convince everyone that Syrian President Bashar al-Assad is an extremely dangerous dictator that must be removed at all costs.  The following comes from the London Independent

Syrian President Bashar al-Assad will be removed by force if the peace process fails, Saudi Arabia’s Foreign Minister has said.

Bashar al-Assad will leave – have no doubt about it,” Saudi Arabia’s Foreign Minister Adel al-Jubeir told CNN. “He will either leave by a political process or he will be removed by force.”

Saudi Arabia has sent troops and fighter jets to a Turkish military base ahead of a possible ground invasion of Syria.

So precisely who will be doing the “removing” if force is necessary?

Are the Saudis ready to send in ground troops?

Apparently they are.  Just consider what Saudi Arabia’s Foreign Minister Adel al-Jubeir told CNN

Saudi Foreign Minister Jubeir made clear that his country’s troops would not go it alone.

I can tell you that there is some serious discussion going on with regards to looking at a ground component in Syria, because there has to be a possibility of taking and holding ground, that one cannot do from the air.

“We are saying we will participate within the U.S.-led coalition, should this coalition decide to send ground troops into Syria, that we are prepared to send special forces with those troops.”

But if the Saudis try to take Damascus and remove Assad by force, the Syrians and their allies will certainly fight back.  That means that the Saudis will be fighting Hezbollah, the Iranians and the Russians.

Needless to say, Saudi Arabia is going to need a lot of help to do that.

So that may explain why Saudi Arabia has organized the largest “military exercise” in the history of the Middle East.  CNN finally reported on this gigantic gathering of military forces in northern Saudi Arabia earlier today

Saudi Arabia launched a massive military exercise that will include troops from 20 nations, state media reported Monday.

The drill, dubbed North Thunder, involves Arab and Muslim countries, according to the Saudi Press Agency. It’s taking place in King Khalid Military City in northeastern Saudi Arabia.

The news agency did not provide much information on what the exercise entails but called it “the largest in the region’s history.” The agency said it will involve air, sea and land forces.

This is the list of nations that are reportedly participating in these “exercises” so far…

Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Senegal, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Sudan, Kuwait, the Maldives, Morocco, Pakistan, Chad, Tunisia, Comoro Islands, Djibouti, Malaysia, Egypt, Mauritania, Mauritius.

As I discussed yesterday, 350,000 soldiers, 20,000 tanks, 2,450 warplanes and 460 military helicopters are reportedly gathering for these “military exercises”.

To me, that seems to be a great deal of overkill if the goal is just “training”.

Here is more about these “exercises” from RT

The Saudi state agency made the announcement on Sunday, adding that participating troops will begin arriving in “the next few hours.”

The oil-rich nation described the exercises as “the largest and most important” military drills in the region’s history.

The so-called “Northern Thunder” exercise will take place in the north of the country and will include air, sea and land forces. SPA said that it will show that Riyadh and its allies “stand united in confronting all challenges and preserving peace and stability in the region.”

So are these forces massing for a ground invasion of Syria?

We shall see.

In the end, we probably won’t have to wait too long before we find out the answer.

Meanwhile, Turkish officials continue to assert that they may have to establish a “safe zone” for refugees in northern Syria.  Since thousands of refugees are continually pouring their direction, they claim that they have no other choice but to go in and take control of the situation.

In fact, Turkey has already established several very large refugee camps on the Syrian side of the border

Some 100,000 Syrian refugees are being looked after in camps inside Syria close to the Turkish border, including 35,000 who this month fled a Russian-backed regime offensive in northern Aleppo province, a top Turkish official said Friday.

Turkish Deputy Prime Minister Yalcin Akdogan, whose country has come under increasing pressure to open its border to people fleeing the violence, said the refugees were being accommodated in nine camps just across the border with Syria.

But make no mistake – this is not just about helping refugees.

 

********** Man undrar hur det ska bli….

 

NamnlösMaria