Tag Archive | RKK

Babylon

Jon-Are P: Mystery: Babylon – Ett otäckt monster!

https://theholyremnant.blogspot.com/2019/11/mystery-babylon-ett-otackt-monster.html

Jag har grävt fram ett monster jag önskade jag kunde gräva ned igen. Vem vet vad det är kapabel till när det väl är framme i ljuset.
Jag bävar, men upplever att jag drivs av Anden att föra fram vad jag sett och förstått är Skökan, en hemlighet så fördold och så oskuldsfull att många nog kommer förneka det och istället gå i försvar.
Hemlighet, Babylon – alla säger det är Katolska Kyrkan, men tänk efter: om det är en hemlighet, hur kommer det sig att alla ”vet” att det är RKK? Är det då egentligen en hemlighet, och fördold för oss?
Vi ser redan en världsregering och en världsekonomi uppstå, men vilken är den världsreligion Uppenbarelseboken talar om? Det är inte vad du tror. Det är något mycket slugare, och oskyldigare.
Hittills har jag gjort research och tagit fram 323 dokument och 41 videos, läst 4 böcker, varav en 4 gånger, och trängt in i mycket mörka sidospår. Jag har gjort transkript på ett 10-tal videos, och samlat citat från många källor. Och jag är inte färdig än. Jag jobbar på, även om jag vissa dagar stöter på ett mörker som tar musten ur mig.

Mycket intressant tanke, och research på g! /Maria

A woman rides the Beast. Romersk Katolska Kyrkan. Nej till katolicism

 

Jesus är Herre

 

 

Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, The Roman Catholic Church

På profeten Daniels tid kom profetiorna om olika riken som skulle uppstå och falla i senare tider. De är här sedan länge och kommer att komma och falla. Babylonien, Persien, Grekland och Rom. Det är en intressant video om tänkbara händelser framöver!
John 17:17,

17

Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats.

Dave Hunt about the Roman Catholic church, the pope. Här berättar man om vad som skall ske i de sista tiderna med Antikrist som regerar i världen. Ett tag.

Daniel 7:24 De tio hornen

2 Thess 2:8-9
Daniel 2:34-35
Daniel 2:44
Joh Upp 12:3, 9
Joh Upp 13:2,3,8

*
Joh 10:9
Joh 8:12
Joh 10:14 JESUS berättar klart och tydligt VEM HAN ÄR. I videon berättas om nattvarden, The Eucharist, se länk nedan också
Bara Gud kan tala om vad som ska ske i framtiden, och det gör han i bibeln, hans ord gäller.
Det finns 300 profetior om Jesus/Messias, i bibeln.
Joh Upp 17 Kvinnan och de sju kullarna, Rom är byggt på sju kullar, Rom var känt som ’Babylon’, och som också är ett kodord för Rom.
Daniel 7
Jesaja 1:21 Den heliga staden
Är Rom det nya Jerusalem frågar man sig
Ekumeniken och världsledare verkar vara påvens stora intresse, alla religioner och åskådningar tillsammans 17 minuter in i videon. Alla religioner under påven. Alltså alla religioner för FRED!
Världsreligionen bildas framför våra ögon och katolicismen är den som bestämmer detta. Detta kallas för otukt!

Vatikanen fick Mussolini till makten, sägande att han var vald av Gud. Hör om naziregimen här. Man säger att /A Haig CIA/ Vatikanens information var bättre än CIA´s

*
Se videon och repetition om Mariadyrkan m m HÄR:  http://bibelfokus.se/mariadyrkan

NamnlösMaria

Villfarelsen av Rom-kyrkan , den romersk-katolska kyrkan: PÅVEN. Video

ac1062Bild Bibel clip artMH900309391 Bibeln berättar sanningen.

 

Roman Catholic Deception: The Pope

översättning nedan på svenska

So on the one hand we have the current Roman Catholic Pope Francis calling for Christian unity, and telling us that it is the Devil who seeks to divide Christians, and then we have the late Leonard Ravenhill telling us that the Roman Catholic church is the greatest forgery Lucifer ever made. Who are we to believe? I am in full agreement with the late preacher Leonard Ravenhill because he hit the nail right on the head, and the scriptures back him up. The Roman Catholic church is a system of blatant idolatry, and their teaching of their Catholic Mass would be enough to make it a false gospel. It is beyond incredible that the Pope would call for unity with true Bible believing Christians, while they teach that their Roman Catholic Mass satisfies the justice of God, for sins committed against him. Add to that their unbiblical priesthood, along with the over 100 Roman Catholic anathemas (curses) against people who DISAGREE with their FALSE teachings, including that of their Catholic Mass. Those Roman Catholic curses by the way can be found in the Council of Trent, and they were upheld by the Council of Vatican II.

”How on earth can the Roman Catholic Pope Francis ask true Christians to come in UNITY with the church of Rome, when the system he leads pronounces over 100 curses against those who disagree with Rome’s false teachings? That is what is known as SPIRITUAL INSANITY!”

”It is the DEVIL who is working through Pope Francis, and it is the DEVIL who is seeking to SEDUCE the TRUE CHRISTIANS into joining hands with the Roman Catholic church which preaches a FALSE Gospel!”

I find it to be absolutely incredible that Jorge Bergoglio (Pope Francis) would have the utter gall to preach such religious nonsense. The Pope is telling people that the Devil is responsible for divisions, when he is clearly operating under the anointing of the Devil himself. Any TRUE CHRISTIAN who has ever read Foxe’s Book of Martyrs already knows the truth about the Roman Catholic church. The modern day organized church is absolutely chock full of hired hands, and puppets, who refuse to say a word about the FALSE gospel of Rome.

*

Så å ena sidan har vi den nuvarande katolska Franciskus som efterlyser kristen enhet, och talar om för oss att det är djävulen som försöker dela kristna och sedan har vi predikanten Leonard Ravenhill som berättar att den romersk-katolska kyrkan är den största förfalskning av Lucifer som någonsin gjorts. Vilka är vi att tro? Jag är helt överens med den sena predikanten Leonard Ravenhill eftersom han slog huvudet på spiken och skrifterna backar upp honom.
Den romersk-katolska kyrkan är ett system av flagrant avgudadyrkan, och deras undervisning i sin katolska mässa skulle vara tillräckligt för att göra det ett falskt evangelium. Det är bortom all otrolighet att påven skulle kunna kräva enighet med sann bibeltroende kristna, medan de lär ut att deras katolska Mässa uppfyller Guds rättvisa, för synder som begåtts mot honom. Lägg till att deras obibliska prästadöme, tillsammans med över 100 katolska anathemas (förbannelser) mot personer som inte håller med om de falska lärorna, däribland deras katolska mässa. De katolska förbannelserna kan förresten hittas i rådet av Trent, och de upprätthölls av Vatikankonciliets råd.

”Hur i hela friden kan den romersk-katolska påven Franciskus be sanna kristna att komma i enighet med kyrkan i Rom, när systemet han leder uttalar över 100 förbannelser mot dem som inte håller med Roms falska läror? Det är vad som kallas ANDLIG INSANITY! ” /DÅRSKAP

”Det är djävulen som arbetar genom Franciskus, och det är djävulen som försöker förföra sanna kristna att gå hand i hand med den romersk-katolska kyrkan som predikar ett falskt evangelium!”

Jag tycker att det är helt otroligt att Jorge Bergoglio (Franciskus) skulle ha fullkomlig mage att predika sådana religiösa dumheter. Påven säger till folk att Djävulen är ansvarig för divisionerna/delningarna, när han klart verkar under smörjelse djävulen själv. Alla sanna kristna som någonsin har läst Book of Martyrs vet redan sanningen om den romersk-katolska kyrkan. Den moderna tidens organiserade kyrka är absolut full med hyrda händer, och dockor, som vägrar att säga ett ord om det falska evangeliet av Rom/ RKK

*

Jag hoppas du förstod videon och den svenska texten. Man får akta sig för påven, men man begriper inte hur farlig han är.

NamnlösMaria

Bekämpa henne! / RKK. / Utanför lägret.

 

The Bible

Repent

Bekämpa henne

 

Här följer ett utdrag ur boken
Vedergäll Babylon, av Arne Imsen, vilken är en uppgörelse med den romerska katolska kyrkan och hennes allierade. Bibelns uppmaning är tydlig: Dragen ut ifrån henne!
Läs och sprid budskapet om uttåg från institutionaliserad kristenhet, för att i frihet tjäna Herren Jesus Kristus – Utanför lägret!

Uppenbarelseboken 18 har i vår svenska bibel rubriken ”Babylons fall”. Uppenbarligen är denna händelse något som himlen längtar efter. Det vidriga med Babylon är inte främst dess storhet och aktivitet, utan fastmer det resultat hon åstadkommer. ”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen. Han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.”
Himlen är den enda kraft som har förmåga att uppenbara vem denna kvinna är. Hon kan inte avslöjas med köttslig nitälskan eller mänsklig indignation. Sådant leder inte fram till något annat än hämndaktioner och nya mord. Den enda makt som har förutsättningar att radikalt och slutligt göra upp med denna mångtusenåriga maktkonstellation, är himlen. Babylon representerar ändå inte den högsta och största digniteten. På jorden har hon en väldig förmåga att bli betraktad som en konungslig drottning, som tronar vid stora vatten, men då ett himmelskt sändebud skall kungöra sanningen om hennes slutliga dom, då är det en ängel som får uppgiften. Herren Jesus Kristus gör det inte själv.
Solkvinnan är något annat. Hon har solen till sin klädnad och månen under sina fötter och är bekransad med tolv stjärnor. Solkvinnan är av himmelen men har sin funktion på jorden. När hon blev trängd började hon inte strida med draken, utan utrustades med örnens vingar. Så lyfte hon från dessa domäner och flög ut i öknen, till den plats som reserverats för henne där. Hon lever där i isolering, avskildhet och förbidan. Solkvinnan står långt högre och har mycket större värdighet än kvinnan som tronar vid stora vatten. Hon är äkta, sann och förblivande.
En ängel från himlen kom ner och upplyste hela jorden. Människan har inte ljus nog att avslöja lögnen i alla dess förföriska former, och därför blir hon bedragen. Just på grund av det mörker som existerar i tiden, har skökan lyckats med sina ohyggliga illgärningar. Den största synden omnämns i kapitlets sista vers: ”Du, genom vars trolldom alla folk blevo förvillade.” Denna trolldom är det värsta av allt, för kvinnan gör ju anspråk på att representera frälsning, befrielse, kultur, människovärde, framtid. Med detta har hon fångat mänskligheten till sina mässor, högtider och gudstjänster.
Århundraden och årtusenden avlöser varandra. Människan fortsätter sina religiösa ceremonier, men allteftersom människorna utvecklas intellektuellt och teknologiskt, får de ett stabilare och mer socialt mönster, och söker sig vidare ut på nya äventyr. Hon fångas i ockultism och spiritism. ”Du har blivit ett tillhåll för vederstyggliga fåglar.” Gud är vred. Så vred att han ställer krav på sitt folk att vedergälla skökan. För att kunna verkställa denna vrede måste vi vara medvetna om vilket slut som kommer att drabba denna sköka. Det gäller att ha en klar och sann vision.

Beskrivningen av Babylons fall börjar med ”Fallet, fallet är det stora Babylon”. I nästa moment ljuder maningen: ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk.” Man kan väl inte dra ut ifrån något som redan fallit och fördärvats? För att kunna bryta upp och gå ut så måste man ha klart för sig hela bakgrunden och utvecklingen. Vi kan inte bedöma tingen utifrån det vi ser nu av den makt och myndighet denna fallna kvinna representerar, utan vi handlar utifrån vad bibeln säger om hennes slut. Utifrån detta perspektiv kan vi rädda både oss själva och andra från hennes välde.
Vi ska inte bedöma utifrån det ärkebiskopar och påvar håller på med nu. Det kan se ut som om de är fredsapostlar som representerar freden och de goda krafter som skall ena mänskligheten; strävan till enhet, fred, jämlikhet. Det verkar så imponerande, och den kristna församlingen kan tänka att den inte duger till någonting i denna process. Men vi ska inte handla utifrån vad vi ser nu, utan i enlighet med vad Gud har uppenbarat genom ängeln. Alltsammans kommer att sluta i katastrof för hela mänskligheten. Denna förfärliga sköka kommer att dra med sig hela mänskligheten i det helvete hon själv har berett. Därför kräver himlen att Guds folk ska draga ut ifrån henne. Det måste bli ett klart ställningstagande om uppbrott och uttåg, att markera distans.
Det räcker emellertid inte med att draga ut ifrån henne. Vi måste också börja att bekämpa henne. Det står klart och tydligt skrivet: ”Vedergäll henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar.” Vem är det som får denna order? Det är för sent att vedergälla skökan när ängeln utfört sitt slutliga uppdrag och kungjort att Babylon fallit. Det är nu vi ska vara med och förbereda sammanbrottet. Det gör vi genom att informera människor om vad denna ärkehora representerar. Vad hon mest av allt hatar är att bli avslöjad. Hon kunde leva vidare och härska genom lögnen, men då ängeln kom och ljuset uppenbarades, så störtade hon samman.
Vår uppgift är att avslöja henne, ja, pina henne. Det finns ingenting den babyloniska skökan fruktar så mycket som sanningens ljus. Det enda hotet mot henne är den profetiska uppenbarelsen. ”Säll är den som får taga hennes späda barn och krossa dem mot klippan”, sjunger psalmisten. Inte livnära, men krossa. Den som krossas mot klippan, kan bli frälst. Det är bättre att falla på klippan och bli krossad, än att klippan faller över oss och vi blir tillintetgjorda.

Det hat och den vrede som finns i Guds hjärta, måste få plats och utrymme i hans församling, i våra hjärtan, och förverkligas i relationerna till denna falska drottning.
”Vedergäll henne vad hon har gjort.” Vad är det hon har gjort som är så fruktansvärt? Det står att hennes synder räcka ända upp till himlen. Hon kan inte komma längre. Hon har forcerat alla spärrar, kommit in på nya områden och etablerat nya kontakter. Guds söner och människornas döttrar i pervers förbindelse.
”Låt oss bygga ett torn, vars spets räcker ända upp till himmelen.” Sådan är människans ambition. Bygga sig ut ur fattigdom, sjukdom och trångmål, och med makt demonstrera inför sig själv och inför den osynliga andevärlden att hon är suverän. Hon vill nå ända upp till den slutliga tryggheten, auktoriteten och myndigheten. Det har varit människans strävanden, som tagit form allt sedan Nimrod byggde den första staden.
Skökodrottningen har mångtusenåriga rutiner och erfarenheter. Hon har härjat och fördärvat i mänskligheten. Hennes mest framträdande uppgift är att hon genom sin trolldom förvillar alla folk. Hon paralyserar människorna på olika sätt med sitt bedrägeri. Hon har förvillat längtande själar som sökte Jesus. Istället för att komma till Jesus, kom de till en kyrka som tog hand om dem i sin fruktansvärda människohandel och band dem med religionens bojor.
Det går relativt lätt att bli befriad från det egyptiska oket, men det är nästan omöjligt att komma ut ur det babyloniska. Alla, utan undantag, lämnade Egypten, men det var en försvinnande liten procent som lämnade Babylon efter fångenskapstiden. De flesta var så acklimatiserade att de inte kunde tänka sig något bättre. För dem hade tillvaron vid Babylons floder blivit paradiset. De var förvillade. Jerusalem hade ingen attraktionskraft, inte heller templet. Återtåg var otänkbart.
Men det var några som grät när de såg utvecklingen, när de såg hur skarorna acklimatiserades och rotade sig allt djupare i den babyloniska myllan. De som upplevde främlingsskapet grät och ropade ut: Det här är inte vår stad, det är inte vårt hem! Och de sådde med tårar. När frihetsediktet kungjordes, utgjorde dessa en liten kvarleva som reste sig och med jubel tågade tillbaka till Jerusalem.
Det är fasansfullt hur Babylons ande rotar människan i världen och får henne att bygga paradis i tiden, för att med egna resurser skaffa sig frälsning. Inte från synden, men från problemen som är andrahandsverkningar av synden. Människan ser bara på symptomen och kämpar för att befria sig ifrån dem. Hon får hjälp av denna skökodrottning, kyrkans sakrament, nådamedel och mysterier. Skaror av våra grannar och vänner kommer aldrig till himlen. De går förlorade. De sökte Gud, men fångades upp av kyrkan och hamnade i babylonisk fångenskap, en fångenskap de aldrig tar sig ur. De följer med detta system i fördärvet.

Om jag ser att mina närmaste blir bedragna, måste jag ju gripas av vrede. Jag kan inte vara likgiltig åskådare och bara registrera att miljoner människor vilseförs, binds, fördöms och får sitt andliga tillstånd permanentat i ett evigt mörker av denna förbannade skökokyrka.
Det är vår uppgift att på Ordets maning, inte bara lämna Babylon och markera distans till henne, men bekämpa henne. Att bekämpa är att låta det himmelska ljuset lysa genom det profetiska ämbetet. Detta innebär lidande. Denna hora har dödat Jesu profeter och de heliga i alla tider. Genom allt som beskrivs av hennes kapacitet, kvalitet, egenskaper och karaktärsdrag, utrustning och resurser, så ser vi att en flod flyter fram. Det är de heligas blod.
Denna kulturdrottning, denna religionshärskarinna, är ingenting mindre än en mördare, som i all sin civilisation är en primitiv kannibal, som inte står ut med sant liv, utan slutar så fort det uppenbarar sig. Många andedöpta kristna håller sig undan av feghet eller någon slags förbindlig och falsk ödmjukhet. En sådan opportunism blir orsak till att skaror av människor istället för att möta Jesus Kristus, får möta kyrkan, och går förlorade. Vi måste i bön bestorma himmelen för att bli utrustade till att frimodigt resa oss upp och bilda bålverk emot henne.

Från:      http://www.midnattsropet.se/2013/04/bekampa-henne.html

Se också: http://media.bibelfokus.se/docs/Stig_Anderasson_katolicismen.html

 

Påven och kyrkan. En farlig påve uttalar sig.

 

Truth

 

min-god-sad-over-earth

 ****

Den nye påven har verkligen utmärkt sig nu. Han borde inte säga det han säger. Jag hörde på nyheterna  vad han sagt till ”världen”:

 

*Ja, amen till frånskilda, homosexuella och abort!

Påven Franciskus vill öppna kyrkan för alla:

– Vi måste hitta en ny balans, annars kommer även kyrkan sannolikt att falla ihop som ett korthus.

 ””””””””’

I dag publicerades den första långa intervjun med påven Franciskus sedan han för sex månader blev den katolska kyrkans överhuvud.

Han håller inte tillbaka.

Påven säger till tidskriften La Civiltà  Cattolica att den katolska kyrkan har blivit besatt av att predika om abort, homoäktenskap och preventivmedel.

Nu vill han ange en ny ton för kyrkan.

”Kyrkan är fältsjukhus”

Franciskus vill öppna kyrkan – för alla.

– Jag ser kyrkan som ett fältsjukhus efter slaget, säger han.

Kyrkan, menar han, ska vara nära de troende, som ”läker sår” och leds av barmhärtighet.

– Det är inte ett litet kapell, för en liten krets utvalda, utan ett hem för alla som kyrkan bör vara.

Kyrkan ska vara öppen både för frånskilda, homosexuella och kvinnor som gjort abort, tillägger påven.

Han är en syndare

I påvens programförklaring kräver han en ändring.

– Vi måste hitta en ny balans, annars kommer även kyrkan sannolikt att falla som ett korthus, förlora renheten och doften av evangeliet.

I artikeln på 12 000 ord uppger han att han själv är en syndare. Att vi alla är det.

Han lyssnar helst på Mozart och påvens favoritfilm är La Strada.

Och han ber till och med när han är hos tandläkaren.*

*http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17506281.ab*

*

Vad pratar han om? Doften av evangeliet? Vet han vad evangelium är, ÄR han frälst? Renhet? Skandaler? I mina ögon är han verkligt farlig och det märks att tiden är sen, verkligt sen. Det här hade jag väntat mig, hade du? Han lurar mänskligheten, vem är han egentligen och VAD står han för…..undrar jag, som också ber hos tandläkaren och min tandläkare är förundrad över tro.

-Katolicism och kristendom är inte samma sak! Han kan inte vara frälst så som han uttalar sig. Vet man att påven är jesuit..vad är en jesuit? Det är inte så svårt att ta reda på det-  om man vill veta.

SE LÄNK: http://news.yahoo.com/pope-says-church-cannot-obsessed-gays-contraception-abortion-163220900.html

/Maria

 

Radikala sanningar/ RKK Videos Paganism

 

Se två videos som verkligen visar vad hedendom är och hur RKK dyrkar solen m m, se filmerna och bli upplyst om olika sammanhang m m

Roman Catholic Church Pagan Pt 1

Now let’s look at another interesting fact-you have heard of Baal worship, of course. The Old Testament is full of stories about it. But did you know that Baal worship was sun worship?

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/IXFfKmCbq0s” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

____________
Roman Catholic Church Pagan Pt 2  /Satanic hand gestures/

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/MQKJJGQHElU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

/Maria