Archives

Den stora dagen, Antikrist,vedermöda m m

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Guds tid

Here’s a chart of what to expect in the coming months ahead leading up to the coming of the Son of man 🔥🔥🔥We have less than 40 months before the Great Persecution of the saints by the BEAST. Get prepared folks, this is not a joke and it’s most certainly not a game 💥💨. Don’t wait until it’s too late!!!🕊️ SELAH 🕊️

Denna text och bild vill beskriva vad som väntar framöver de kommande 40 månaderna innan Jesus kommer tillbaka, allt är enligt Guds ord. Framräknade dagar. Kristnas lidande som det står om i Gudsordet, mark of the beast, D Trump, Israel………….

Our Blessed Hope returns after the opening of the 6th seal in the second half of the 70th of Daniel.The false pre-trib doctrine originates from a Freemason called John.N.Darby in the 1800 century.We will all be here through seals 1,2,3,4,51= White Horse, CONQUERThis occurred on September 2020 with the Abraham accord signed by coadjutor Trump, Israel and the United Arab Emirates.2=Red Horse WAR of Gog and Magog.This is brewing up as we speak, Turkey has declared Jerusalem is theirs, this will incite WW3. This took place on October 20203= Black Horse FAMINEThis is also in the works for quite some time. Rumors Truckers Unions are told to park their trucks on November 29th, along with many other deliberate agendas halting the worlds food supply.4=Pale Horse DEATH also known as the Abomination of Desolation.This is when the Antichrist of Revelation sets himself up as King 👑of Israel in Jerusalem. The Moderna Pfizer Fauci Gates vaccines will be decreed with a quantum dot tattoo using an enzyme called Luciferace. Mark of the BEAST.5=MARTYRDOMThis is the Great persecution of the saints by the BEAST and will start immediately after the Mark is decreed by the man of sin.6=RESSURECTION DAY and the Great and Terrible Day of the Lord.This is your RAPTURE⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡✨✨✨7=WRATH of GODThe 7Bowl and Trumpet Judgements on a BEAST following world.Ressurection Day and the Wrath of God all occur on the same DAY!!!!!⚡🔥🔥🔥

DENNA Text från Gud tål verkligen att tas på största allvar, och är man religiös och tror att det är Pretib som gäller och INTE vedermöda på g, då är man direkt dum för då har man inte förstått bibelns/Guds ord.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, text där det står ”IMAGINE A VACCINE so SAFE YOU HAVE TO BE THREATENED TO TAKE IT FOR A DISEASE so DEADLY YOU HAVE TO BE TESTED TO KNOW YOU HAVE IT”

Talvärden/Fullkomlighet /A Svensson

Talvärdet 7  Heligt tal

Bibelns grundspråk är ju hebreiska och grekiska. I bägge dessa språk användes även bokstäverna som siffror. Så betyder t.ex. de tre första bokstäverna i hebreiskan, alef, beit och gimmel även 1, 2 och 3. Grekiskans alfa, beta och gamma betecknar även 1, 2 och 3 när de används som siffror. Vissa talvärden i Bibeln har sedan gammalt betecknats som “heliga tal” ex. 3, 7 och 12.

 Låt oss titta litet närmare på 7-talet, som forskare världen över räknar som fullkomlighetens tal. Både i Gamla och Nya Testamentet förekommer det på många ställen: När Gud skapade världen så vilade han på 7:e dagen. I arken togs in 7 par av varje art av rena djur och fåglar. Noa fick 7 dagars varsel innan syndafloden kom. I Moseböckernas offerlagar och högtider omtalas 7 lampor, 7 osyrade bröd som skulle ätas i 7 dagar etc. Så fortsätter det ända fram till Uppenbarelseboken med de 7 breven till de 7 församlingarna, de 7 andarna, de 7 gyllene ljusstakarna, boken med de 7 sigillen o.s.v.

 Hela Skriften är alltså liksom genomsyrad av 7-talet.
 En som särskilt uppmärksammade detta var den ryskfödde matematikern dr Ivan Panin. Han var verksam i USA i slutet på 1800-talet. Han var fritänkare, men då han behärskade både grekiska och hebreiska så började han studera Bibeln på grundspråken, mest av litterärt intresse. När han långsamt och grundligt genomforskade texten framträdde för hans matematiskt vältränade sinne ett 7-talsmönster som präglade hela Skriften. Eftersom varje bokstav har ett talvärde får ju också varje ord och varje mening ett talvärde som är summan av de enskilda bokstävernas värde.

 När han läste Bibelns första vers: “I begynnelse skapade Gud himmel och jord”, fann han att denna mening består av 7 ord och sammanlagt 28 (7×4) bokstäver. Orden Gud + himmel + jorden ger talvärdet 777! Så fortsatte Ivan Panin att gå igenom hela Bibeln. Han häpnade när han såg hur hela Skriften var sammanvävd i ett stort 7-talsmönster.

 Men var det möjligt att detta kunde vara ett verk av människor? Panin var nu så gripen av sina undersökningar att han kallade två vänner till sig, som också de var kunniga i grekiska och hebreiska. De fick möda sig i 13 veckor tillsammans för att med hjälp av lexikon och beräkningar konstruera en enda sats på de två språken efter 7-talsprincipen!

Dessa skriftstudie gjorde att ateisten Ivan Panin så småningom blev omvänd till en levande tro på Honom, som är den Store Matematikern, han som leder de oräkneliga stjärnemängderna där uppe i rymden fram i räknade hopar och därtill nämner dem alla vid namn, enligt Jesaja 40:26. Han som i Matt. 10:30 säger till oss: “Men på eder är till och med huvudhåren allesammans räknade.”

Ivan Panin redogjorde för sina upptäckter i tidningsartiklar bl.a. i New York Sun samt i småskrifter och blev ett frimodigt vittne och försvarare för Guds ords sanningar.

En gång deltog han i en offentlig disputation där han som motståndare hade nio rationalistiska teologer, tre präster och en redaktör. Men ingen av hans motståndare kunde förneka hans matematiska grundlighet när han med utgångspunkt från ett visst kapitels grekiska grundtext kunde tala om att det fanns: 490 ord, 49 meningar, 1162 vokaler, 917 konsonanter, 98 verb, 77 namnord etc. Alla dessa tal är multiplar av 7! Ingen kunde heller förneka att det finns 7 böner i Fader Vår, att Jesus talade 7 ord på korset och att han på tal om förlåtelse gav oss budet: “Icke 7 gånger, utan 70 gånger 7 gånger.”

Vad ovan sagts om Bibelns matematik är ett vittnesbörd om att Skriften är ingiven – inspirerad – av den levande Guden. Den är “guda-andad” in i minsta detalj. Trots att denna bok tillkommit under en tidsrymd av 1600 år och med många olika författare tillhörande olika socialgrupper, så har alla dock ett gemensamt – de var gudsmän drivna av den helige Ande.

Någon har skrivit om Bibeln: “Denna bok framställer Guds tankar, människans tillstånd, frälsningens väg, syndarens dom och den troendes sällhet. Dess läror är heliga, dess föreskrifter bindande, dess berättelser sanna och dess bestämmelser orubbliga. Kristus är dess huvudämne. Guds ära och vår välsignelse dess syftemål.” /Allan Svenssonhttp://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA82.HTM

Talvärden/ Talvärdet 12

 bible70a3.gif

Talet 12 –  Talet för fullkomligt regentskap.

* 12-talet är ett perfekt tal. Det är talet för Guds utvalda. Det betecknar fulländat ledarskap och finns som en faktor i bibliska uttryck för gudomlig ledning och regering.

Några 12-tal i G T:

Från Set till Noa är det 12 släktled. Från Sem till Jakob är det 12 släktled. De tolv sönerna till Jakob bildade Israels nation. Antalet på de domare, som uppträdde som frälsare av Israel under domartiden var 12. Översteprästen hade 12 ädelstenar på bröstskölden som representerade Israels tolv stammar inför Guds ansikte.

Altaren för offer och tillbedjan byggdes av 12 stenar. Måtten på Salomos tempel är multipel av 12 . 12-talet var den dominerande faktorn på måtten i Salomos tempel medan multiplar av 5-talet, nådens tal, var de dominerande måtten av tebernaklet. 5-talet ger uttryck för nåden som skiner från tabernaklet medan 12-talet är ett uttryck för den härlighet som strålade från Israel och dess gudomliga ledarskap.

12-talet i NT:

Jesus var 12 år vid sitt första besök i Jerusalem. Jesus utvalde 12 lärjungar att bli apostlar. Jesus lovade att de skulle få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. /Matteus 19:28/ I Matteus 25:53 talar Jesus om 12 legioner änglar. Det visar att även i  änglavärlden är 12-talet ett uttryck för gudomligt ledarskap. De 12 apostlarna byggde upp det gudomliga ledarskapet i Guds församling i världen. Det finns 12 “låt oss” i Hebréerbrevet.

12-talet i Uppenbarelseboken:

Den solklädda kvinnan har 12 stjärnor i kronan på sitt huvud, vilket symboliserar det nationella Israel. 12.000 från varje stam stäm stämplas med Guds sigill, vilket skyddar dem från vreden över de ogudaktiga. Det NYA Jerusalem blir en 4-kant av 12 tusen stadier och dess mur var 144 (12×12) alnar. I det NYA Jerusalem blir det: 12 grundstenar med namnen på Lammets 12 apostlar. 12 portar med namnen på Israels stammar. 12 änglar bevakar portarna. Det NYA Jerusalem blir ett centrum för den gudomliga regeringen på den NYA jorden genom Guds utvalda folk, uppståndelsefolket.

Ni kan se i texten hur uträknat allt är av en himmelsk Gud.

Texten ovan är från boken Daniels visioner och Apokalyps av Nils Ibstedt. /Maria

Talvärden/ Talvärdet 3

pray12s1.gif

Talvärdet 3 – Talet för gudomlig fullkomlighet.   Tre-talet står för det som är verkligt fullständigt, avslutat, färdigt och fullkomligt.

En planfigur måste ha minst tre sidor.. En kub har 3 dimensioner: bredd, längd och höjd. Alla kvaliteer jämföres genomtre konjugationer av adjektiven : bra, bättre, bäst eller dålig, sämre sämst.

Tretalet i Bibeln – Gudomlig fullkomlighet : I Bibeln symboliserar 3-talet fullkomlighet med speciell referens till Treenigheten – Fadern, Sonen, Anden förenade till en Gud.

Han är den 3-falt helige, Ps 99. Gud har tre attribut: allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande. Gud är den som var, som är och som skall komma.

3-talet i G T: Gudsuppenbarelse och helig gudstjänst symboliseras av 3-talet: Abraham fick besök av 3 änglar. En av dem tilltalade han med “HERREN”… De tre stora högtiderna i templet, då alla män över tolv år skulle närvara, var :

Det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och tempelhögtiden.

G T är indelat i 3 delar:

Lagen, profeterna och psalmerna. Templet hade 3 delar: det allra heligaste, det heliga och förgården. Det allra heligaste i tabernaklet bestod av en kub i vars mitt Herrens härlighet uppenbarades.

3-talet i NT: Jesus är vägen, sanningen och livet… Jesus är samtidigt:  Kung, profet och överstepräst. Jesus blev korsfäst vid den 3:e timmen. Från den 6:e till den 9:e timmen (3 timmen) var det mörkt under korsfästelsen. 

 Jesus uppstod på den 3.e dagen. Jesus har besegrat Satan, synden och döden. Anden, vattnet och blodet vittnar om Guds Son.

3-talet i Uppenbarelseboken – fullkomlig uppenbarelse:

Salig den som läser, hör och bevarar profetians ord. Jesus Kristus är “Det trovärdiga vittnet (profet), den förstfödde från de döda (överstepräst) och härskaren över jordens kungar (kungars kung). Gudomlig uppenbarelse av “vad du har sett, det som nu är och det som skall ske härefter “.

Tre verop drabbar jorden.. Tre änglar predikar i himlen.

Texten ovan är ur: Nils Ibstedt/Daniels visioner och Apokalypsen