Archives

Dagens “profeter” och bibelns sanna män-Skillnad som natt och dag.Vad säger Bibeln?

 

Namnlösvadsägerbibeln

Många människor talar om hur starkt överlåtna till Gud de är. Jag säger inte att det är fel att vara överlåten till Gud, det är rätt, men skulle man se efter hur starka de är så kanske de inte skulle hålla det mått som Gud mäter med. Då tänker jag på alla de självutnämnda “profeterna” som åker land och rike kring och “talar det Gud gett dem”.

Skulle man jämföra dem och de profeter som fanns förr, som hette Elia, Jeremia, Hesekiel, David, Jesaja, Joel och många fler….så skulle/skall man finna att dagens “predikare” inte håller det mått som borde vara, och att man lär ut ett annat evangelium och andra lagar, om det nu finns några lagar längre……

Hur många skulle stå ut med att göra som Hesekiel blev tillsagd att göra:

-Vara villiga att ta emot Guds budskap

-Acceptera husarrest (inte några flotta flygplan och hotellsviter)

-Att få tala bara på Guds befallning

-Ritade en karta över Jerusalem

-Låg på sin vänstra sida i 390 dagar

-Låg på sin högra sida i 40 dagar

-Tillagade sin mat efter särskilda instruktioner

-Rakade av både hår och skägg

-Flyttade hemifrån

-Konfronterade de falska profeterna (vem gör det idag)

-Sjöng en klagosång  (har du hört någon gråta öppet över synden och sjunga en klagosång?)

-Profeterade mot Israel och Guds tempel

-Ritade en karta över babyloniernas anfall

– Fick inte sörja sin hustrus död // Alla dessa uppräknade saker som skedde finns att läsa om i Hesekiel´s bok i bibeln

___________

Då står frågan fast: Hur många självutnämnda “profeter” skulle göra som Hesekiel, d v s LYDA GUD I ALLT?

Jag har mött en del av dem och sett och trott på en del av dem…därför skriver jag…..de följde inte Gud. Lyder man Gud idag?

NamnlösMaria

 

 

 

Hesekiel. Profeten /Sorg, förödmjukelse, ånger

 

I vår tid har många människor, särskilt de unga, rakade huvuden. Vad kan det bero på? Är det bara en trend? De kanske är tuffa i största allmänhet, kanske musiker, eller  tillhör någon speciell grupp på ngt sätt. Det finns många orsaker och många grupperingar…

Men, när man tittar i bibeln så ser man att på Hesekiels tid så var ett rakat huvud tecken på SORG, FÖRÖDMJUKELSE och ÅNGER.
Tror vi att ungdomar i dag rakar av sitt hår på grund av de tecknen? Nej knappast.

Åter till Hesekiel:  (Kapitel 5:1-4) som handlar om att man vanhedrat templet genom att tillbe avgudar, Gud ville förgöra Israel… 

Hesekiel skulle raka både huvud och skägg och dela upp det avrakade håret i tre lika delar. Hesekiel fick ofta illustrera de budskap han kom med på ett drastiskt sätt för att göra ett ouplånligt  intryck på sin publik. Att på liknande sätt vara kreativ med de medel som idag står till förfogande kan göra det lättare för människor att uppfatta Guds erbjudande om frälsning och evigt liv.
De få hårstrån Hesekiel gömde i sin mantel var en symbol för den lilla kvarleva av gudfruktiga som Gud skulle bevara. Men inte ens alla dessa skulle visa sig ha en tro som höll måttet (Hes 5:4)
Jesus har varnat och sagt att många som tror sig vara på den säkra sidan inte är det. (Matt 7:22-23) Människor måste tänka efter noga var de står i sitt förhållande till Jesus. Kan de bli, eller är de gudfruktiga människor? En dag skall vi alla möta Jesus.   /Maria

Att berätta om /Hesekiel,profeten/Änden kommer

 

Profeten Hesekiel:

Dåtid och nutid. Tänker nutidsmänniskan vakna?

Änden kommer.
Kapitel 7:10-11 säger: *Se, dagen är inne; se det kommer! Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar; våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. Då bliver inget kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av ders gods; och till intet bliver ders härlighet.*

-I det sjunde kapitlet förutsäger Hesekiel Judas undergång. De ogudaktiga och högmodiga får till slut vad de förtjänar. Om det ser ut som om Gud idag inte bryr sig om den ondska som regerar bland människor kan vi ändå vara förvisssade om att det kommer en domens dag, precis som det gjorde för folket i Juda. Gud har tålamod med syndare och ger dem tid att vända om (se 2 Petr 3:9), men när tiden för domen är inne kommer ingen syndare att överleva. Det ställningstagande människan gör inför Gud idag kan vara livsavgörande.

Kapitel 7:12-13 säger: *Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och säljaren må icke sörja, ty ty vredesglöd kommer över hela hopen därinne.* – Juda litade på sin egen förmåga att överleva i stället för på Guds omsorg. Därför hade Gud för avsikt att sopa bort grunden för deras välstånd. När den dag kommer då vi förlitar oss mer på arbete och inkomst , på nationens välstånd, det politiska systemet och en stark försvarsmakt är det ett bevis på att vi inte sätter Gud i första rummet. /Har vi en stark försvarsmakt? Har vi välstånd i Sverige? Är det politiska systemet värt att lita på?

Kapitel 7:26-27 säger: * 26. Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet skall följa det andra. Man skall få tigga profeterna om syner, prästerna skola komma till korta med sin undervisning och de äldste med sina råd. 27. Konungen skall sörja, hövdingarna skola kläda sig i förskräckelse, och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag skall göra med dem efter deras gärningar och skipa rätt åt dem såsom rätt är åt dem; och de skola förnimma att jag är HERREN. – Den ena olyckan efter den andra kommer att komma i vårt land också, det är bara en tidsfråga, och vi har inga profeter som kan tala till oss, och bibeln är en styggelse för många i Sverige……..

-Ofta förtjänar vi att bli behandlade på samma sätt som Juda, men vi ser det inte. Om vi gjorde det skulle vi drabbas av samma fruktan som Juda gjorde. Det är Guds nåd som skyddar oss från ett rättmätigt straff. Om vi insåg vad våra gärningar egentligen var värda skulle vi besvara Guds nåd med lydnad. Folket i Juda gjorde inte det och därför fick de vad de förtjänade.

Kapitel 8:1 Är en profetia och daterad 592 f Kr. Budskapet i kapitlen 8-11 är direkt riktat till Jerusalem och dess ledare. I Kapitel 8 förflyttas Hesekiel i anden från Babylon till templet i Jerusalem, där han får se all den ondska och ogudaktighet som man utövar. Såväl folket som dess ledare har fallit djupt. Hesekiels första syn visar hurudan Guds dom var. I denna syn blir skälet till hans dom uppenbart.

Kapitel 8:14 säger: *Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus. 15. Och han sade: Du människobarn, ser du detta? Men du skall få se ännu fler styggelser, större än dessa.*

-I ett antal scener avslöjar Gud för Hesekiel hur djupt folket hade fallit och hur total deras hängivenhet till avgudarna var. Guds Ande kan påverka oss på samma sätt och avslöja vad som föregår i vårt inre. Hur skulle du uppleva det om Gud avslöjade ditt inre liv för någon på detta sätt?

Kapitel 8:14: Tammus var den avgud som babylonierna dyrkade om våren. De som tillbad denna avgud trodde att grönskan upphörde under sommarens hetta därför att Tammus hade dött och stigit ner till dödsriket. Man sörjde och klagade över hans död och när det blev vår nästa gång gladdes man åt att han uppstått till nytt liv. Gud visade Hesekiel att många inte längre trodde på Gud, den ende och sanne, skaparen av liv och grönska.

I alla tider har det varit en frestelse för människor att tillbe det skapade istället för Skaparen.

Vi ser idag att New Age kommer starkare och starkare och det talas om att vi ska dyrka naturen. Människor dyrkar många olika saker i vårt samhälle idag, precis som de gjort i forna tider. Tänk om Sverige kunde vända om till Gud, NU, innan Domen kommer!

Att berätta/ Profeten Hesekiel /Räkenskap inför Gud

 

Stackars människor, när de ser att de levt på en lögn, och att verkligheten är så mycket hemskare än de någonsin kunde anat. Ja dessa rader skriver jag för att det är verkligen förvirrat i världen nu. Orden här nedan är från ett annat inlägg, men jag vill ta med dem igen för kriserna kommer att avlösa varandra…..

The Ekonomic Collapse  varnar för att köpa guld som bara finns på papperet när man köper option. Vad kommer att hända när investerare börjar kräva fysisk leverans? Det kommer att bli kaos. Idag finns det långt ifrån så mycket fysiskt guld (guldtackor) som det görs affärer med guld. ”Det du äger som står på ett papper kommer inte att vara värt mer än papperet det är skrivet på!” Påminn dig också om vad D Wilkerson skriver om ekonomin och guldet.

(Vem var..?)       HESEKIEL:

—–Hesekiel var verkligen en väktare på muren och han hade det inte lätt. Känner vi till några sådana som Hesekiel idag? Hör du dem eller ser du dem?  Hesekiels uppdrag var riskfyllt. Han hade som vaktpost ett stort ansvar..

Hesekiels uppdrag var att tala om för sina landsmän att var och en personligen måste göra räkenskap inför Gud.  Har vi sådana profeter idag som går ut och talar om räkenskap?

 ….Gud förväntade sig att hans folk skulle tillbe honom och lyda honom.
Hesekiel fick ett lika omskakande möte med Gud som Jesaja hade haft cirka 150 år tidigare, och liksom sin föregångare så blev Hesekiel aldrig mer sig lik efter denna erfarenhet.

Hesekiel var utbildad till präst, och kallad av Gud till profet.
Hesekiel mottog Guds budskap i form av syner och tolkade dessa för folket.
Hesekiel var Guds språkrör för judarna under fångenskapen i Babylon.
Gud hade gett honom en karaktär och en personlighet som passade hans uppdrag att konfrontera ett envist och motsträvigt folk.

Nyckelverser: * “Därefter fortsatte han: “Du människa, låt alla mina ord sjunka djupt ner i ditt eget hjärta! Lyssna själv till dem mycket noga. Sedan är du redo att gå till dina landsmän i landsflykt, och vare sig de lyssnar eller inte, ska du säga till dem: Så säger Herren Gud!”.  /Hes 3:10-11  Läs Hesekiels bok, daterad  omkring 571 f Kr. /Maria

Berätta om-/Hesekiel,profeten.Lyd Gud som profeterna

 

Hesekiel bok kan man läsa hur många gånger som helst och jag vill uppmuntra till att verkligen läsa och förstå den. Jag  förstår inte allt men viljan är god. I Kap 24  kan vi läsa om att Jerusalem liknades vid en gryta som hade blivit så rostig och smutsig att den inte ens kunde renas i eld. Gud ville rena de människor som bodde i Jerusalem vid denna tid på samma sätt som han vill befria människor idag från deras synd. Ibland gör han det genom att sända problem i vår väg. Under svåra omständigheter kommer vi ofta närmare Gud, och då är det ett utmärkt tillfälle att bekänna sin synd och låta honom rena oss med eld.

Se svårigheterna som en möjlighet till tillväxt och mognad. Se framför allt till att synden aldrig får dominera ditt liv så att Gud måste verkställa sin dom (se 1 Kor 11:29-30)
Verserna som ovanstående handlar om läser du i Hes 24:6-12

Den senaste tiden har Gud luttrat mig, av olika anledningar har jag fått många svåra prövningar, och de senaste dagarna måste jag få le och tacka Gud för att han så klart visat att han varit med mig och styrt stegen, Det är helt fantastiskt att man kan gå rakt in i svårigheterna och man gör det för att Gud tillåter det och man vet att han beskyddar och leder. Mer om detta kommer….

——-

Den som är villig att lyda Gud får betala ett högt pris.

I Hesekiel kapitel 24:15-18 läser vi om att Hesekiel fick vet att hans hustru skulle dö, och han fick order att inte sörja henne öppet. Hesekiel lydde Gud.  Hosea fick Guds befallning att gifta sig med en otrogen kvinna (Hos 1:2-3). Det är inga vanliga situationer, och de är menade att vara symboliska handlingar som beskriver Guds relation till sitt folk. Den som är VILLIG att LYDA GUD kan få betala ett högt pris. Det enda som är värre än att förlora sin hustru och inte få sörja henne är att förlora möjligheten till evigt liv på grund av OLYDNAD mot Gud. Hesekiel lydde ALLTID Gud helhjärtat.

För oss gäller det att följa hans exempel och lyda alla anvisningar Gud gett oss i sitt ord, ävenom vi inte känner för det.
Är du beredd att lyda Gud lika kompromisslöst som Hesekeil gjorde?
——

Jag tror att Gud är mycket besviken över Sverige och kanske han liknar Sverige vid en rostig och smutsig gryta, som inte kan bli ren. Eller också kan den bli ren eftersom det är det som Gud vill, men det verkar vara högst bråttom.. Gud vill ju att folk ska vakna ur sin villoläro-slummer. Jag hoppas du läste inlägget som handlar om de  s k NYA församlingarna som träder fram i R Warren och B Hybels kölvatten, Det är allvarliga tider och vi borde vara flitigare än mååånga myror nu för att varna och ropa ut varningarna!
https://gospel.jesuslever.eu/?cat=76    Här i denna länk, på denna sida, hittar du varningar. Sprid dem.

Kram f Maria

Hesekiel.Profeten./Uppmaning att vittna om sanningen

 

 

Du har väl läst Hesekiel ? och Hesekiel 3:14-18? som handlar om profeten Hesekiels uppgift  att förmedla ett budskap från Gud till ovilliga och upproriska och hotfulla lyssnare. “Var inte rädd!” sa Gud till Hesekiel. Samma uppmaning gäller  för oss idag. Paulus säger i 2 Tim 4:2: Var alltid ivrig att predika Guds ord så fort du får en möjlighet, både när det passar sig och när det inte passar sig.

Hes 3:14-15  berättar om Hesekiel som satt tyst i sju dagar bland sina landsmän. Det var också det antal dagar som man sörjde en död (1 Mos 50:10; 1 Sam 31:13; Job 2:13). Hesekiel sörjde över dem som var DÖDA I ANDLIGT Hänseende.

Hes 3:17-18 Ett tungt ansvar vilade på Hesekiel. Om han inte fullgjorde sin uppgift skulle Gud göra honom ansvarig för många landsmäns död. En väktares uppgift var att befinna sig uppe på stadsmuren för att kunna varna för en annalkande fara. Hesekiel var en väktare i andligt  avseende, och han varnade folket för den kommande domen. En väktare som somnade på sin post fick plikta med livet!

Hes 3:18  Gud hade redan låtit Hesekiel förstå att folket INTE skulle lyssna till varningarna. VAD var det då för mening med hans uppdrag? – Gud ville inte att folket skulle kunna säga att de INTE blivit varnade. Hesekiels uppgift var helt enkelat att LYDA Gud och göra som han hade befallt.   OCH: På samma sätt är VARJE TROENDE pliktig att vittna om budskapet om frälsning, men ingen hålls ansvarig för en annan människas BESLUT. Den som VÄGRAR förkunna SANNINGEN kan däremot räkna med Guds dom.

LÅT DIG INTE TYSTAS!   av människors OTRO utan ta den som en UPPMANING att VITTNA om SANNINGEN.

Låt Gud vara din klippa, din borg, din frälsare, din tillflykt, din sköld, ditt skydd, ditt ljus, ett starkt fäste, din räddning, makt och styrka!   /Maria