Tag Archive | Guds folk

Maranata- Du vår Herre kom (del 2) … Del 3 den 8/5

Auktoritet, maktfaktor, oövervinnerliga, en Himmelens koloni.

J a detta handlar denna video om:

Guds folk.

Vi är Guds folk, och vi skall visa vilka vi är.

Kolosserbrevet Kapitel 2

1 Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. 2 Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

4 Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. 5 För även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. 6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, 7 rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över.

Kristus är trons grund

8 Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. 9 I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter.

11 I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. 13 Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. 15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.

I Kristus är friheten

16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. 18 Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av “ödmjukhet” och ängladyrkan, som pratar på om det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne19 Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av leder och senor.

20 Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni er då som om ni levde i världen och böjer er under bud som 21 “ta inte”, “smaka inte”, “rör inte”? 22 Allt detta gäller sådant som ska användas och för-brukas – det rör sig om människors bud och läror. 23 Visserligen ser det ut som vishet, med självvald fromhet, “ödmjukhet” och späkning av kroppen, men det har inget värde utan tillfredsställer bara det köttsliga sinnet.

Läs om Jeremia. Klagovisorna.

Klagovisorna heter en av böckerna i bibeln.

Den har som syfte att: Att lära Guds folk att olydnad mot Gud leder till undergång och att visa att Gud lider när hans folk lider. Dessa ord är nedskrivna strax före Jerusalems fall år 586 f Kr. Historisk situation: Jerusalem hade ödelagts av Babylon; många av invånarna hade dödats, andra misshandlats och tillfångatagits. Nyckelvers: *Jag har gråtit tills jag inte längre har några tårar. Mitt innersta är upprört när jag ser vad som har hänt mitt folk. Små barn och spädbarn tynar bort och dör på gatorna.*Klag 2:11

Författare till Klagovisorna: Jeremia. Nyckelpersoner: Profeten Jeremia och Jerusalems invånare. Nyckelplats: Jerusalem. Särdrag: Klagovisorna är skriven i en stil som kännetecknar en gammal judisk begravnings- och klagosång. Varje kapitel är ett poem (se noten till 3:1ff) Källa Handbok för livet.

Jeremia kallas ju ”den gråtande profeten”. Kanske alla inte vet varför han kallades för det. Hans tårar var orsakade av brustet hjärta. Som Guds språkrör visste han vad som väntade Juda, hans hemland, och Jerusalem, Juda huvudstad och ”Guds stad”. Guds dom skulle komma med skräck och förödelse. Jeremia grät. Han sörjde inte för sin egen skull utan på grund av folkets ovilja att lyda Gud, den Gud som hade skapat dem, som älskade dem och inget hellre ville än välsigna dem. Jeremia två böcker i Gamla testamentet har båda en viktig händelse i brännpunkten, nämligen Jerusalems förstörelse. I Jeremia profeterar han om den, i Klagovisorna ser han tillbaka på den. Klagovisorna är en tårarnas bok, en sorgesång över Jerusalems öde.

Att känna en människa och känna till och veta varför den gråter, det är stort att få göra. Jeremia är Guds utvalde tjänare, men han är en ensam man ensam med sin förtvivlan. Ingen delar hans oro och hans vördnad för Gud.

Vår värld är full av orättvisor, av ond och bråd död. Fattigdom och krig finns på många ställen och det är verkligen en sorg att veta det. Gråter du för andra? Ber du för andra? Känner du att du vill dela bördan med dem som lider?

I Klagovisorna får du öppna dina ögon och se allt det som Gud gråter över och du kan gråta och sörja med honom.

*****

Uppläggning av boken:

1. Jeremia sörjer över Jerusalem. (1:1-22)

2. Guds vrede över synden (2:1-22)

3. Hopp mitt under svårigheter (3:1-66)

4. Guds vrede stillas (4:1-22)

5. Jeremia vädjar för Jerusalem (5:1-22)

*****Läs den…

/

Avslöjad synd är nåd från Gud

Avslöjad synd är nåd från Gud

https://midnattsropet.se/midnattsropet/avslojad-synd-ar-nad-fran-gud/ – 2018

Ledarartikel

– Driv ut ifrån er den som är ond, är ett citat hämtat från Paulus brev till församlingen i Korint, där en mycket svår synd hade uppdagats. Församlingen hade uppenbara svårigheter med att se, förstå och hantera situationen, varför Paulus med skärpa tvingas gripa in och säga: ”… ni borde ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets”. Situationen var allvarlig och enda möjligheten för församlingen att komma vidare var att i grunden göra upp med det som var osunt och omoraliskt.
I våra dagar – i kölvattnet av det världsomfattande metoo-uppropet – har många fall av otukt och missbruk i ledarställning avslöjats. Vittnesmål efter vittnesmål har målat upp de mest förfärliga lidanden som de drabbade fått genomgå. Men det är inte bara bland världens barn övergreppen pågått utan även i sammanhang där den typen av agerande borde vara omöjligt, nämligen inom kristna församlingar. De drabbade är vanligtvis personer som står i beroendeställning till förövaren varför det kan gå många år innan ett avslöjande sker. Dock vet vi att allt förr eller senare måste komma fram i ljuset. Någon annan väg framåt finns inte.

För den kristna församlingen är omoral och otukt en synd man aldrig kan skyla över. Nya testamentet lyfter gång på gång fram hur viktigt det är att leva i trohet inom äktenskapet. Exempelvis skriver Hebreerbrevets författare: ”Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma” (Heb 13:4). Äktenskapet är också en bild som bibeln använder för att beskriva församlingens förhållande till Jesus, brudgummen: ”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den” (Ef 5:25). På samma sätt uppmanar Paulus i sitt brev till Timoteus att den som vill få en församlingsledares tjänst skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare (1 Tim 3:2).

Riktlinjerna för hur Guds folk ska leva i förhållande till Gud och varandra är tydliga. Det handlar om ett liv i rättfärdighet, värdighet och renhet. Dess motsats går att finna i världens politik med ibland direkta uppmaningar till sexuell lössläppthet. Där är förfallet väl utbrett och accepterat. I världens politik raseras familjens stabilitet medvetet. Paulus skriver att Gud kommer att döma världen, att det inte ankommer oss att göra. Men varje gång då vänner i kristna församlingar blir utsatta, är det en tragedi som i allra högsta grad drabbar oss var och en.
Tidningsrubriker som lyft fram prästers övergrepp har under de senaste åren varit många. Flera olika samfund har pekats ut men främst fokuseras på den gigantiska romerska katolska kyrkan där ett oändligt antal personer efter många års trauman trätt fram. Exempelvis berättar tidningen Dagen om hur över 300 präster under 70 års tid förgripit sig på fler än 1 000 barn! (17/8). Artikelförfattaren skriver om mörkläggning som gjorts och konstaterar att ”när kyrkan behöver skyddas från sanningen, då har hela evangeliets förkunnelse förvanskats”.
Församlingen är bärare och förmedlare av det enda budskap som i sanning kan ge människor frihet. Sanningen ska göra er fria, sa Jesus. Evangelium är det glada budskapet om frälsning och befrielse från all form av förnedring. Trots det finns det förmodligen också inom kristenheten ett mörkertal av personer som bär på bittra ouppklarade och oförsonade erfarenheter. Vid sådana fall måste det finnas en beredskap i församlingen, även i Maranataförsamlingen, att lyssna och bana väg för de som drabbats och som söker upprättelse.

Slutmålet är att vi allesammans en dag ska stå ansikte mot ansikte inför vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och det som då betyder något är att vara försonad och ha ett rent hjärta inför Gud och människor. Det är här och nu i tiden det måste ske. Avslöjad synd är nåd från Gud.

– Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars … Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (Heb 4:13,15-16).

För Maranataförsamlingen i Stockholm

Tage Johansson
Hans Lindelöw
Robin Vidén
Werner Eriksen
Emanuel Johansson
Roger Lindroos
Berno Vidén

/Maria

Hörnstenen/JESUS/Cornerstone

5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. 6 Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam.

Matt 21:42Apg 4:11. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten,✱8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem.9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

NJUT AV FRÄLSNINGEN och LEV FÖR JESUS

Prövningar.

Det är inte lätt i dessa tider. Vi får lära oss att ta emot prövningarna och gå igenom dem, lösa olika problem med Guds hjälp. Att bara lita på GUD är det bästa en människa kan göra, något annat alternativ är inte ok.

Det är synd om människor som kommer att stå vid avgrundens rand och inte finns någon råd eller ro framöver. Hade de haft Jesus så skulle de få den hjälp de behöver. Det kommer stora sorger och då vill det till att vi troende kan och vill hjälpa, i den mån vi kan. Älska Gud och älska o tro på hans ord.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
när jag dignar under dagens strid.
Låt mig vid Hans helga fot få sitta,
när en storm har grumlat själens frid.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
när jag frestas och min tro är svag.
Jag vill fly till Honom, när det mörknar,
Han kan vända natten uti dag.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
Han som burit smärtans törnekrans.
Jag vill säga Honom allt, som tynger.
Intet öra lyssnar såsom Hans.

Låt mig vila vid Hans ömma hjärta.
Uti världen är så tomt och kallt.
O, jag längtar att Hans röst få höra,
längtar att få säga Honom allt.

Elsa Eklund.

Hezekiel 33:1-7

Bilden kan innehålla: personer som dansar och utomhus
Kapitel 33
Hesekiel som väktare i Israel
  1 Herrens
 ord kom till mig:
2 ”Människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Anta att jag låter svärdet drabba ett land, och folket i landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare. 3 Om han ser svärdet ­komma över landet och blåser i hornet och varnar folket, 4 men den som hör hornstöten ändå inte låter sig varnas utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer hans blod över hans eget huvud. 5 Han hörde hornstöten men lät sig inte varnas. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit sig varnas skulle han ha räddat sitt liv.
6 Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket inte blir varnat, och svärdet kommer och tar ett liv bland dem, då dör han genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand.
7 Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så ska den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går för att han ska vända om från den, och han ändå inte vänder om från sin väg, då ska han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

ENGLISH: 33 Again the word of the Lord came unto me, saying,
2 Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman:
3 If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;
4 Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning; if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head.
5 He heard the sound of the trumpet, and took not warning; his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul.
6 But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned; if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity; but his blood will I require at the watchman’s hand.
– Ezekiel 33:1-7


What’s on my mind???
Well the only thing that should be on all of our minds today,,, JESUS!
AND WE NEED TO PRAY!!!
REPENT
Hälsn Maria

Sveriges första moské…. ekumenik m m länkar. Läs

Såg ikväll att det finns en ny moské i Göteborg, den första i Sverige, som kallas Nasirmoskén. Det är inte ok tycker jag. Du kan söka på det, jag vet var den ligger. NASIR. Ja vad betyder det tror du? SVAR FÅR DU HÄR:

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/nasir.htm

Nasirerna jämförs med profeterna. Detta är inte ok för vår Gud/Jesus är inte Allah!

Läs övriga länkar där man går i hand med andra religioner. (Jesus är INGEN religion utan en TRO). Man kommer nu att vara ivriga att föra ut islam så som DE VILL och det kommer inte att sluta i något gott! Läs gärna då hur man kommer att göra framöver! När SHARIA- lagarna kommer då är det för sent för det svenska folket att protestera!!! VAKNA.

http://experimentlandet.blogg.se/2015/june/ekumeniken-bar-till-helvetet.html

https://experimentlandet.blogg.se/2013/january/guds-uppmaning-till-sitt-folk.html

Herrens dom. Världen idag.

Herren Gud kommer att döma rättvist en gång, och under tiden vi människor väntar på rättvisa så har Gud hela planen FÄRDIG! MEN vi vet ingenting och kan INTE förstå allt det som sker och som KOMMER att ske! Nej nu är det ju inte ok i vår värld och i länder som brinner av hat och oro! Satan är lös och skördar många offer.

Hebréerbrevet 11 1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 

Matt 11:12Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.
Mal 3:5Jag ska komma till er och hålla dom, och jag ska vara snabb att vittna mot trollkarlar och äktenskapsbrytare och dem som svär falskt, mot dem som vägrar arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot.
Apg 7:34Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar, och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu! Jag sänder dig till Egypten.
Heb 11:25Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden.
Jakob 2:6Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar?

Förtrycket är stort i världen! Sorgen är stor. Gud vet allt detta och vi människor söker skydd och tröst hos vår mäktige Gud.

Varning för falska profeter. Det vimlar av falska profeter inom kristenheten idag

Varning för falska profeter

 

http://experimentlandet.blogg.se/2017/march/varning-for-falska-profeter.html

 

Det vimlar av falska profeter inom kristenheten idag och det främsta kännetecknet för dessa falska profeter är att de blandar sanning med lögn för att få ligga bra till hos världen och världens människor.

De vill bli populära och upplyfta av världen (av ofrälsta) och tjäna pengar av världen på samma sätt som icke troende (icke frälsta) tjänar pengar av världen och de använder sig av bibeln (Guds ord) samtidigt som de använder sig av världens ord, vad världen och världens människor står upp för vilket leder till en kompromiss som gynnar världen och dem själva men inte Gud. 

Det brukar heta att Jesus är kärlek och att Jesus ställer upp på allt och på alla även om de (eller allt) inte ställer upp på honom. Vad en människa än gör eller vad en människa än tror så menar de att Jesus står bakom detta och ger sitt stöd till henne/honom för att Jesus älskar alla.

De predikar ett falskt och främmande evangelium (ett annat evangelium) och motarbetar (ignorerar) alla som står upp för sanningen, för Jesus och för Guds ord även om de långt ifrån är exemplariska. De vill inte veta av Guds ord och därför syndar de minst lika mycket som de syndare som de påstår sig vilja hjälpa att bli fria från synd/laster för att kunna följa Jesus.

Skillnaden mellan de falska profeterna (falska kristna som tror att de är frälsta) och andra syndare är att de andra syndarna har en vilja att följa Jesus när och om de väl kommer till tro medan de falska profeterna med sitt anhang som stöttar dem inom kyrkorna och samfunden, framhärdar i sin otro och kanske har framhärdat i otro under lång tid genom att vara medlemmar i kyrkor och församlingar som kompromissar med Guds ord för att bli populära i världen.

De säger ja, till allt, till ekumenik, HBQT, till massinvandring så länge de inte upplever att det hotar dem själva på det ekonomiska planet och att de behöver göra avkall på något som hindrar dem från att tjäna pengar i världen eller från att ha kvar de penningar de har lyckats tjäna med ohederliga medel på bekostnad av Gud, Guds evangelium och dem som vill följa Gud och Herren Jesus.

Dessa falska profeter är med andra ord inget annat än syndare liksom de som ger sitt stöd till dem vilket så gott som hela kristenheten i Sverige och utomlands gör, och det även om de anser att de lever rättfärdigt och följer Jesus genom att följa alla bud utom det första och det viktigaste budet, “du skall inga andra gudar hava jämte mig”.

De säger sig tro på Gud, på Jesus, men springer efter andra gudar så fort tillfälle ges och när en ny villolära dyker upp så är de genast där för att ge sitt stöd och sina bidrag. De söker efter Satans mirakler och underverk och inte efter det lugn som finns i Jesus och som handlar om att vandra i förutberedda gärningar.

Det vill säga att tala med människor som Gud redan har förberett den enskilda kristna att tala med/träffa och som efter det kan komma till tro. Det handlar om ett samarbete mellan den kristna, som är ledd av Guds Helige Ande (av Gud) och Gud, men detta samarbete är inget som kyrkor och samfund vill veta av.

Dessa falska profeter (falska präster, pastorer samt kristna auktoriteter) har inte någon önskan om att nyfrälsta skall kunna stå fast vid sin nyfunna tro och helgas i sin tro (följa Jesus och Guds Ande) utan de önskar att de skall helgas i dem, i kyrkorna vilket leder till att de förlorar sin tro och ansluter sig till ogudaktighet och avgudadyrkan (då de själva, kyrkorna, har gjort det), allt enligt Satans plan för världen.

Den största villoläran som en nykristen får ta del av när den kommer till en kyrka (ett samfund) är att alla som kallar sig judar även om de är Satansdyrkare och hatar Gud och drivs av den antikristliga anden vilket alla gör som inte erkänner att Jesus är Gud kommen i köttet, är Guds utvalda folk.

Om alla judar, även de kriminella som kallar sig judar, hade varit Guds utvalda folk så hade inte bibeln sagt så här:

Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus och kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken iI haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” ( 1. Joh. 4:2-3).

Ja, de föraktar Guds Andes ledning och vill att de nyfrälsta skall litar mer på dem (på kyrkorna och de avfälliga pastorerna och på judarna som har infiltrerat kyrkorna och det övriga samhället) som säger att de skall anpassa sig efter världen och efter hur världen ser ut och inte minst till Satans synagoga som Uppenbarelseboken talar om:

“Jag känner din bedrövelse och din fattigdom – dock, du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp.2:9).

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär” (Upp. 3:9)

Den svenska kristenheten och kristenheten i världen (liksom alla samhällen med sin kulturmarxism) har blivit infiltrerad av falska judar men ändå så säger ledarna inom kristenheten att alla judar är Guds utvalda folk trots att bibeln talar om att inte alla är judar som säger att de är judar. Ni läste precis vad Uppenbarelseboken säger och här kan ni läsa om vad som står i Romarbrevet och i Galaterbrevet:

“Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn” (Rom. 9:6)

“det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande”(Rom. 9:8)

“Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham”(Gal. 3:7).

*

NamnlösMaria2 –   Läs gärna artikeln en gång tillno church

GUDS församling, de utvalda. UTANFÖR LÄGRET

GOD’S TRUE CHURCH ARE HIS CHOSEN FEW

VILKA består GUDS SANNA församling utav? Jo, de som är utanför lägret med JESUS och har GÅTT UR FÖRSAMLINGARNA som lär ut felaktiga läror. Lyssna till videon med tillhörande bibelord så förstår du att det är rätt information. Men, det kan ju vara så att du kanske inte vill förstå vad som säges, men, här är videon och den är bra!

/NamnlösMaria  Läs gärna Matteus evangelium kap 24 igen och igen.

 

 

Duger inte Guds manna längre? Artikel L Jareteg. Guds sanna evangelium

 

Duger inte Guds dagliga manna längre?

När jag nyligen skrev artikeln ”Vår tids guldkalvsreligion” så nämnde jag kort att judarnas uttåg ur Egypten, deras ökenvandring och deras intåg i Kanans land i mycket är en stark förebild för hur livet kommer att vara för sant troende kristna. Judarnas vandring har en mängd saker att lära oss, och jag vill nämna några av de händelser som tydligt har en kristen motsvarighet:

  • Gud uppmanade sitt folk att hörsamma Guds kallelse att dra ut ur Egypten -> VILKET MOTSVARAR -> Gud kallar oss till ett uttåg ut ur vårt ”Egypten” och ”självliv” där vi själva och begären har styrt det mesta, och att överlåta rodret till Gud och omfamna hans löften i evangeliet.
  • Gud ledde (döpte) sitt folk genom (i) Röda havet, och kvar i havet och på andra sidan fanns allt det som hade hållit folket förslavade under lång tid. -> VILKET MOTSVARAR -> Vår omvändelse, tro och dop som frigör från slaveri under synd och självliv.
  • Uttåget innebar en lång ökenvandring för Guds folk. I öknen dog de människor som knotade mot Gud. -> VILKET MOTSVARAR -> Den helgelse som Gud leder oss troende genom och som pågår under hela vårt liv. Genom Guds helgelse dör det inom oss som är emot Gud och hans vilja. Detta är att ta vårt dagliga kors på oss – så som Jesus befallde oss att göra.
  • Gud ledde det judiska folkets ökenvandring med en ”moln- och eldstod”. -> VILKET MOTSVARAR -> Löftet om den Helige Andes hjälp och ledning i vardagen för oss troende.
  • Gud gav sitt folk ett dagligt ”manna” att äta samt vatten att dricka ur ”klippan”. -> VILKET MOTSVARAR -> Att läsa Bibeln och be till/samtala med Gud, vilket skall mätta oss och släcka vår törst.
  • Gud lovade sitt folk att de skulle få komma in i ”det heliga landet” som flödade av ”mjölk och honung”. -> VILKET MOTSVARAR -> Löftet för troende att få leva med Gud i himmelriket för evigt.

Manna för Guds folk i öknen

När Gud ledde det judiska folket under den 40-åriga ökenvandringen gav han dem på ett förunderligt sätt ett ”himmelskt bröd” att äta. Mannat föll ner från himlen och övertäckte marken varje morgon. Detta skulle folket samla in en gång per dag (förutom under sabbatsdagen). Det är ju lätt att förstå att detta mannabröd måste ha varit oerhört nyttigt – alltså fullt tillräckligt för att livnära folket. I Svenska Folkbibeln står det att det ”smakade som tunna kakor med honung”. I 1917-års översättning står att ”smakade såsom semla med honung” och i Bibel 2000 att det ”smakade som honungskaka”. Så att mannat var mycket gott att äta är också helt klart.

Men nu var detta vandrande Guds folk ett ”knotande” (klagande) folk som inte nöjde sig med vad Gud hade att erbjuda dem. Folket knotade gång på gång och därför tändes Guds vrede upp mot dem. Som du skall se i bibelorden nedan mötte Gud folkets knotande och begär på ett drastiskt sätt så att folkets begär liksom skulle stå dem upp i halsen.

4 Mos 11:4-6: Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

4 Mos 11:18-20: ”Säg till folket: Helga er till i morgon, så skall ni få kött att äta. Ni har gråtit inför HERREN och sagt: Vem skall ge oss kött att äta? I Egypten hade vi det så bra. Därför skall nu HERREN ge er kött att äta. Ni skall få äta, inte bara en dag, inte två dagar, inte fem dagar, inte tio dagar, inte tjugo dagar, utan en hel månad, ända tills köttet kommer ut genom näsan på er och det äcklar er. Ty ni har förkastat HERREN som är mitt ibland er, och gråtit inför hans ansikte och sagt: Varför drog vi alls ut ur Egypten?”

Manna för oss troende idag

Som jag nämnde inledningsvis är judarnas manna en förebild för det som Gud vill ge oss troende under vår livslånga vandring. Till detta skall vi också lägga att Gud ger varje sant troende av sin Helige Ande, han som också kallas för ”Hjälparen”.

Jesus kallade sig själv för brödet som kommer ner från himlen (Joh 6:41). I Nya testamentet kan vi även läsa att Jesus är Guds Ord/Bibeln förkroppsligad, och att Guds Ord i stort sett handlar om just Jesus. Så som Gud ger oss kristna tillgång till ”dagligt manna” – dvs en daglig andlig föda – är främst genom att vi stillar oss inför honom, läser i hans Ord och talar med honom med ett lyssnade öra (bön). Sedan knallar vi på i vardagen i en enkel förtröstan på att Gud leder oss genom sin Helige Ande (”moln- och eldstoden”). I detta leder han oss också genom den helgelse som varje sann kristen måste gå igenom – under hela livet (”döden i öknen”).

Joh 6:51: ”Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”

Hebr 12:14: ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren [”Kanans land”].”

Jag vill också peka på några bibelord som jag tycker visar hur enkelt Gud vill förse oss med det som han ger för vår ”ökenvandring”. Allt detta utgör VÅRT dagliga manna. Detta är vad GUD vill ge oss, och vi skall då inte gapa efter mer. Begrundar man vad Gud vill ge så är det fantastiska saker. Kanske gäller det bara att koppla in/be om förnöjsamhet och tålamod för att inte spåra ur och börja ropa på Gud efter ”kött”, att ropa ”jag vill ha mer av Gud” osv. Han kommer då att öppna våra ögon så att vi ser klart och förstår vad vi redan har och vad han vill säga oss genom sitt Ord, Bibeln.

Luk 11:13: ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Apg 1:4-5: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.”

Matt 18:20: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där ÄR jag mitt ibland dem.”

2 Kor 3:16: ”Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.”

1 Joh 2:27: ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse [Helig Ande] som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn.”

De fyra B:na

För inte så många år sedan talades det mycket i församlingarna om behovet av ”de fyra B:n” som behövs för att en kristen tryggt skall kunna bevaras i sin tro. Detta har inte jag hört talas om på väldigt länge – det beror kanske på att man vill ha annat idag. Men det låg mycket visdom i denna lilla pedagogiska minneshjälp som är en jämförelse med fyra bordsben som håller uppe ett bord. Dessa fyra bordsben symboliserar då fyra viktiga saker för en troende, saker som vi skulle kunna kalla för ”vårt dagliga manna”. Dessa fyra ”B:n” är då dessa:

  • Bibelläsningen
  • Bönen
  • Brödragemenskapen
  • Brödsbrytelsen (nattvarden)

Det här tillsammans med Guds Andes hjälp och vägledning är det som Gud har att mätta oss med på denna sida evigheten. Med denna dagliga ”kost” skall vi kunna bevaras i tron och gå ut i världen för att genom förkunnelse av evangeliet vinna fler för Jesus och evigheten. Om sedan tecken och under sker för att Gud vill bekräfta sitt evangelium (Mark 16:20), så är det härligt, men det är inget som skall vara i fokus – inte heller andliga upplevelser.

”Vi vill ha kött” – ”Vi vill ha mer av Gud”

Det är inte ovanligt att vi i kristenheten hör människor säga att de har en så stark längtan efter Gud, att de önskar ”få uppleva mer av Gud”, att de ”vill ha mer av Gud”, att de ”vill dricka mer av det nya vinet”, ”ha mer av smörjelsen” osv. När jag hör detta tänker jag på judarnas knotande i öknen. Jag tänker då att vårt knotande idag är ett slags missnöje med vad Gud redan ger oss i vardagen, kombinerat med ett dåligt tålamod vad gäller att ”stanna kvar i Jerusalem” och invänta det Gud har att ge. Många tycks ha tröttnat på att endast få äta vårt dagliga ”manna”. Man finner sig inte i att göra den ökenvandring som Gud har för var och en som vill FÖLJA honom. Självklart finns även en längtan hos många kristna efter att inkludera mycket av det världsliga i det egna livet, men just det skall jag inte gå närmare in på i denna artikel.

Det är intressant att i Nya testamentet läsa om hur de första kristna levde och fungerade som Jesu vittnen. Apostlarna sprang inte på en massa möten och konferenser för att ständigt ”få mer av Gud”. De levde av det manna Gud gav dem och gick samtidigt UT i världen som Jesu första vittnen för att vinna människor för Jesus Kristus. De var också beredda på förföljelser och död. Nu kanske du kommer att tänka på bibelordet där apostlarnas samlades för att be om kraft genom den Helige ande (Apg 4). Men den händelsen handlar inte om att de bara ville ha ”mer av Gud”; den handlar om att Johannes och Petrus hade upplevt förföljelse från de judiska ledarna, och att lärjungaskaran då samlades för att be om kraft att fortsätta vara Guds frimodiga vittnen i en mycket hotfull omgivning. Alltså inget för den egna upplevelsens skull!

Är det då inte bra att söka efter mer av Gud? Nja, det beror ju helt och hållet på vad det faktiskt är man söker. Söker man i villfarna sammanhang, där många sedan lång tid avslöjat förkunnelsen och andligheten som falsk, då är det ju faktiskt inte GUD man söker. Men är det Guds dagliga manna man söker efter, ja då är det kanske i sin ordning. Men observera att man inte behöver gå långt för att hitta detta manna; det mesta finns ju redan där hemma i kammaren.

Kött som kommer ut ur näsan

I de sammanhang där kristna idag samlas för att ”få mer av Gud”, för att ”få del av smörjelsen”, för att ”få del av elden från Toronto, Lakeland, Älmhult…” osv, där hör jag ett eko från Sinai öken:

“Vem skall ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.” (4 Mos 11:4-6)

Gud är inte overksam när vi drar iväg åt fel håll. Då agerar han dels för att varna, och dels för att om möjligt omvända dem som kört ner i det dike där Jagets välbefinnande är det centrala. När Guds folk knotande i öknen och ropade efter ”mer från Gud” – dvs kött att äta istället för det dagliga mannat, då agerade också Gud.

4 Mos 11:20: ”Därför skall nu HERREN ge er kött att äta. Ni skall få äta, inte bara en dag, inte två dagar, inte fem dagar, inte tio dagar, inte tjugo dagar, utan en hel månad, ända tills köttet kommer ut genom näsan på er och det äcklar er.”

Här fick folket så mycket kött att de nästan kvävdes. Vad ser vi då i vår tid? Tyvärr vet jag att många får så mycket i sig av ”MER” att det tar fullständigt tvärstopp. Många blir andligt utbrända och äcklar sig sedan åt vad de fått uppleva. Det äcklar nog även många utomstående som ser på när kristna ragglar omkring druckna av ”MER”. Hela kristenheten dras i smutsen av sådant beteende – inför världens ögon! Många frågar sig då: var är mognaden, var är urskiljningen, var är självbehärskningen, var är självrannsakan, var är förnöjsamheten, var är korset i dessa ”kristna” människors liv???

Jag tror att vi var och en bedjande måste rannsaka oss i Bibelns ljus och fråga oss vad det egentligen är vi längtar efter och söker. Det Gud vill ge oss är ju inte långt bort, det är alldeles intill oss, bara vi har lite tålamod – och är sant troende!

Rom 10:8: ”Ordet [mannat] är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.”

Varför denna text?

Varför har jag då skrivit denna text, som ju andas kritik mot sådana företeelser som många kallar ”väckelse” idag? Jo, för att jag vill peka på att Gud har ett ”manna” för sanna troende som duger som vår andliga kost varje dag hela veckan runt, hela året runt, och resten av våra liv. Detta dagliga manna skall vi inte förakta, för det är i den födan kraften till förvandling finns. Det är med den maten i magen som helgelsen fungerar. Det är med den kosten som vi blir rustade att vara Jesu SANNA vittnen och får förkunna Guds SANNA evangelium. Så hör du till dem som knotat och sökt efter ”MER”, så se på det enkla Gud har gett dig till att vara ditt dagliga manna. Pröva det en längre tid och ät i tacksamhet och stillhet, så skall du finna ro för din själ och kraft att bli Jesu vittne!

/Lennart  http://bibelfokus.se/dagligt_manna

*

Tack Lennart för denna artikel! Mycket nyttig läsning för alla. /Maria

Arboga 064