Archive | augusti 2015

Hur ska vi förbereda oss att möta Jesus? Kännetecken på kyrkor och samfund. Gå ut ur Babylon. Vakna

637

Hur ska vi förbereda oss för att
möta Jesus?

Hur ska man kunna hitta rätt bland detta virrvarr av olika kyrkor och samfund, som alla menar sig ha den rätta läran? För att ge dig en vägledning hur du ska ta ställning i denna fråga så vill jag påpeka att de har väldigt mycket gemensamt Och de talar själva gärna om sin gemenskap

Här är några kännetecken som alla kyrkor och samfund har gemensamt

De är allesammans religiösa svartbyggen, och är inte grundade på Guds ord
De har aldrig någon gång förkunnat sanningen om Guds församling
De har aldrig fört fram någon annan bibelsanning
De har aldrig åstadkommit någon väckelse
De predikar aldrig sanningen om sig själva
De vill kallas kristna, men de tillhör en annan herre än Kristus
De är alla släkt med den katolska kyrkan
När Jesus kommer för att hämta sin församling, så hämtar han inte en enda kyrka eller samfund. Han hämtar bara dem som tillhör honom, och sätter eld på djävulens religiösa svartbygge

Kanske du tänker, hur vågar du skriva detta? Jag vet att detta är sanningen! Efter att du har läst min Hemsida,  (ALLAN S)  hoppas jag att också du förstår denna sanning
Guds folks uttåg ifrån det
stora Babylon
Upp. 18:4 är ett oerhört starkt väckelsebudskap. Herren befaller sitt folk att lämna det stora Babylon. Du som är predikant, har du någon gång predikat över detta ämne? “Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon.” Detta måste predikas över hela världen innan Jesus kommer. De som inte har lämnat kyrkor och samfund när Jesus kommer, de kommer att drabbas av Guds dom tillsammans med de stora skökan och får sin del av hennes plågor.

Hämtat från: http://www.algonet.se/~allan-sv/INNEH.HTM

*
Det är ju faktiskt sant även om en och annan nu ropar högt av oförståelse. MEN den som känner JESUS KRISTUS och hans ord och är hans lärjunge, den förstår att ovanstående är sant.

Människor måste VAKNA INNAN JESUS KOMMER!

 

NamnlösMaria

Manifestation av vilsenhet och förförelse (Jesusmanifestationen) Jesusmanifestationen i Stockholm visade sig från talarstolen manifestera det avfall som leder in på förförelsens väg, av ett av skökan tjusat, drucket och bortkollrat ledarskap.

Antikristliga

Manifestation av vilsenhet och förförelse.

 Reaktion på Jesusmanifestationen av Karin Vidén /2014 /
http://www.midnattsropet.se/search/label/Jesusmanifestation

På Stockholms gator och torg församlades kristna i gemensam Jesusmanifestation. Där fanns från olika riktningar ett brett spektra representerat under ekumenikens inbjudande parasoll
denna soliga och vackra majdag. I långa tåg drog man fram genom huvudstaden med affischer och banderoller, proklamerade och sjöng, för att på olika sätt visa sin tro på Jesus. Till sist slöt man upp i Kungsträdgården där de kristna bokstånden stod tätt bland blommande körsbärsträd, och där erbjudanden om försäljning och prenumerationer av skilda skrifter och annat lockade människor till sig. Numerären var enorm denna dag, med 18 000 personer samlade i ekumenisk anda. Från den stora scenen presenterades budskapet av bl a Svenska kyrkans Hakon Långström, pingströrelsens Niklas Piensoho, Oasrörelsens Berit Simonsson, journalisten Göran Skytte, Centrumkyrkans Stanley Sjöberg, Livets Ords Ulf Ekman, katolske biskopen Anders Arborelius och fader Raniero Cantalamessa från Rom m fl.

På storbildsskärmen zoomades i publiken tillbedjande och hängivna människor in, och då holländske Tjebbo van den Eijkhof uppmanade till tyst bön på knä, följde i stort sett hela folkhavet hans exempel och knäföll, tillsammans med podiets talare. Bland korstecken, högt lyfta vajande madonnabilder, Kristusbilder, Jesusplakat, kors och krucifix av olika varianter enades de 18 000 i bön.

Under dagen hade böneämnen samlats in i korgar på Stockholms olika torg och nu skulle dessa bönelappar som människor lämnat in “eldas upp vid korset som ett brännoffer till Herren Jesus Kristus”.
Till försmäktande sång och musik i emotionellt gripande arrangemang, steg röken från en svart plåttunna mot skyn. Röken från de böneämnen som människor i nöd och med förtroende överlämnat och delat med sig av, sågs nu via storbildsskärmen förvandlas till aska av de slickande eldslågorna alltmedan skrudade, både katolsk och syrisk ortodox


präst, frimodigt avlöste varandra med rökelsekaret på scenen inför den tillbedjande människomassan. Rökelsekaret svängdes av och an med yviga rörelser och det samlade ledarskapet från alla de grenar som fanns på plats i den abnorma representationen på podiet tycktes exalterad och storligen upprymd av denna rituella bön.

Ulf Ekman skrev 1989: -Från påvens sida har ekumenik alltid varit betydelsefull. Men för den romersk-katolska kyrkan har detta alltid betytt att de skingrade bröderna skall komma tillbaka till moderkyrkan i Rom. Detta är den egentliga ekumenikens mening! Vad är det alltså för spel som pågår inför tusentals troendes ögon? Ser man på påvedömets historia, har det alltid stått emot, stoppat och krossat all väckelsekristendom i alla tider.”

Ja, vad var det för spel som nu tjugo år senare utspelades inför tusentals troendes ögon då samme Ekman tillsammans med sina ekumenbröder trätt in i ledet och intagit position för detta skökans härnadståg i vårt land, alltmedan påvens personlige predikant, den vitskäggige kapucinmunken fader Raniero Cantalamessa fick hela Kungsträdgården att utbringa ett jubel och en applåd till Jesus.
Upplevelsen av utanförskap var påtaglig. Hur var det möjligt att som troende bland 18 000 lovsjungande, hänförda och Jesus-proklamerande människor erfara främlingskap?
Den Jesus som presenterades var en politisk Jesus. Talet om att komma inför Gud som en nation och om satsningar för att samla hela nationen nästa år, genomsyrade innehållet, och entusiastiska applåder till kung Jesus revs ned då numerär och kvantitet behandlades. Det handlade också om en ritualernas Jesus som platsar i hela det brokiga ekumeniska utbud bland brännoffer och rökelsekar, bland skrudar och titlar.

Det bibliskt centrala, uppfordrande och aktuella i förkunnelsen om Jesus Kristus uteblev dock denna Jesusmanifestationens dag, nämligen talet om församlingens Jesus och hans snara tillkommelse – talet om brudens längtan efter sin brudgum och det snart förestående mötet på skyn. Den kristna väckelsens genuina budskap om att göra sig redo inför den dagen hade ingen möjlighet att nå fram till alla dessa förhoppnings- och förväntansfulla människor. Ett falskt ekumeniskt ledarskap ur olika läger, teg om den sanning som är Guds svar i denna sena tid: Jesus kommer snart! Bered dig möta Gud!

För att ingen på något sätt skulle kunna ta miste på den politiserade vision man gemensamt bar på radade man upp barn med landskapsflaggor på scenen för att ännu mer tydligt betona framtidsparollen: “hela landet ska representeras nästa år”, ”kanske 30- 40 000 nästa år”, och jublet visste ingen gräns inför denna visionära proklamation om kvantitet.

Jesu liknelse om senapskornet, som växer upp till ett träd där himlens fåglar kan bygga sina bon presenterades, som en bild av att ”för Gud finns inga gränser”. Denna tolkning speglar än mer tydligt den vilsenhet kristenheten i verkligheten befinner sig i. Senapskornets abnorma växande till ett träd som når upp till himmelen är onaturligt, och de andar som bygger sina bon i dess grenar är den onda makt som genom religiösa och politiska språkrör banar väg för antikrist, den makt som satt som sitt främsta mål att förgöra den Smorde.

1970 utropade Arne Imsen följande varning:
-Vi ser ordet gå i fullbordan. Allt förberedes på alla områden. Politiskt, militärt, ekonomiskt, kulturellt, religiöst förberedes för övermänniskans framträdande då en mänsklighet så terroriserad och sönderkörd av sataniska krafter, i sin djupaste förvillelse ska böja knä och ge antikrist sin hyllning som befriare och frälsare. Och i den kören som ger honom sin hyllning ska det vara hundratusentals avfälliga kristna, som hörde evangelium men förföll i ljumhet, slöhet, likgiltighet, materialism eller någonting annat. De ska vara med där och bedragas.”

Det profetiska ordet går i uppfyllelse genom ljumhet, likgiltighet och sömnaktighet inför sanningen, Guds sanning. Vi går in i en tid då den världsvida väckelse man visionärt och numerärt proklamerar kommer att församla till moderkyrkan i Rom och hennes döttrar.
Bönen om väckelse är en allvarlig bön. Vem ska väckas om inte den soom sover?  Gud behöver redskap för att väcka en slumrande kristenhet, om möjligt skaka liv i någon; och måhända han vill börja med dig. Måhända han kallar dig som sitt vittne, sin martyr, att vara hans sändebud och språkrör för det korsets evangelium som i det profetiska ljuset avslöjar skökans gärningar. Räkna inte med jublande massor, räkna inte med applåder; förvänta dig inte erkännande, dialog eller samarbete – du blir ensam. Det handlar om ensamhet och avskildhet att vara en Kristi korsbärare här i tiden. Det handlar om att bli utdömd som svärmare och sekterist, samhällsoanpassad och olämplig.

Maranatabudskapet om Jesu snara tillkommelse är det budskap som väcker människan till sund reflexion över sin belägenhet inom livets skilda områden, alltmedan skökovinet berusar och söver. Jesusmanifestationen i Stockholm visade sig från talarstolen manifestera det avfall som leder in på förförelsens väg, av ett av skökan tjusat, drucket och bortkollrat ledarskap.
”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder icke delaktiga i hennes synder.”
(Upp. 18:4)
”Låtom oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden.” (Hebr. 13:13)

*

Maria: Vilken härlig och sann text jag hittade här! NU ligger den här och skall läsas av otroende och troende och av sådana som vill sova vidare! Härligt att få höra sanningar! Härligt är det att få vara UTANFÖR LÄGRET! Å vad jag gillar det! Å vad jag älskar Jesus!!!

NamnlösMaria

Gud hör bön från ett ärligt hjärta. Sök honom medan tid är. Psalm 61

NamnlösGudhörbön

Psalm 61 1 För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2
Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön!
3
Från jordens ände
ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa
som är högre än jag.
4
Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.
5
Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.
6
Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv
som tillhör dem som fruktar ditt namn.
7
Du förökar kungens dagar, hans år skall vara
från släkte till släkte.
8
Han skall sitta på sin tron
inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning
bevara honom.
9
Då skall jag alltid lovsjunga
ditt namn och infria mina löften
dag efter dag.

Bible Reading Psalm 61

Gud hör bön, och det förstår man inte förrän man gett sitt liv och allt till Jesus. Man ber till Gud i JESU NAMN och tackar för bönesvar. Man ber med ett ärligt hjärta så som man tror att det är Guds mening med ens liv. Om man låter Gud sköta allt och ta hand om allt, då förstår man vem som är HERRE i ens liv! Ge ditt liv till Jesus och låt honom leda dig. Håll inget tillbaka, prata med Gud precis som du skulle ha sagt till en nära nära vän. Jesus är din vän och din broder, honom kan du LITA PÅ.

NamnlösMaria

 

 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Följs de, fungerar de? Läs här och begrunda. Strider och krig, våld och kaos, och de talar om rättigheter. Jesus kommer snart.

Namnlösmänskliga rättigheter

Finns det mänskliga rättigheter? Om de finns: Gäller de? OM de finns:  Läser man dem och  förstår dem och kan handla och åtgärda efter dem? Om de finns: Kan man lita på att de gäller? Vad gäller i världen idag? Ondskan blir värre och flyktingarna flera, det tyder på de sista tiderna enligt Guds ord. Jag hittade en länk som någon har hittat, och därför vill jag ta med den för att visa på vad som står där och man kan jämföra med vad som sker i världen idag, t ex kan man undra om vi människor verkligen har rätt till yttrandefrihet! Det står att vi har det, men idag vågar man inte yttra sig för då blir man kallad för fula ord om man säger saker utanför den ‘ram’ som ‘någon’ bestämt.  Man behöver inte läsa så länge i dessa punkter  för att se att det inte stämmer som de bestämt ska gälla. Jag ger dig länken här och jag har läst den sidan och det var ju lämpligt att få den just nu i allt det tumult som uppstått i länder och vid gränser. Det är kaos, och efter kaos säges det att det blir ordning, men det är också en lögn, för Antikrist kommer efter kaoset, och det bästa: JESUS KOMMER SNART TILLBAKA! Därför har vi detta kaos nu.

UR ARTIKELN nedan , Läs i länken sedan!

Antagen den 10 december 1948 av Förenta nationernas generalförsamling. UD:s officiella översättning från 2000-talet På Wikipedia finns en artikel om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande, tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.         /Maria: Detta stämmer inte alls, så är det inte! Till råga på allt detta så komer det mer fel i länken!

https://sv.wikisource.org/wiki/Allm%C3%A4n_f%C3%B6rklaring_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna

 

NamnlösMaria

Vore roligt om du kommenterar det jag sagt här och lagt in.

 

VARNING! Satanister och transhumanister opererar in CHIP! SE LÄNK! Läs artikel på svenska o engelska. Vad säger Guds ord? Se upp för de tiderna som är här nu, gå inte vilse. Då får du inte det eviga livet med Jesus om du tar ett chip av ngt slag. / 2022: JA chip kan bli tvingande men 666 hör till de vaccin som man vill ska bli tvingande./Maria

 

Jesus or Antichrist ?ac1062nicubunu-Emoticons-Evil-face Väljer du att gå satans väg?

http://endtimeinfo.com/2015/08/people-increasingly-mutilate-themselves-to-look-demonic-as-transhumanist-movement-grows/

Vad står det i BIBELN, som är Guds ord om ‘chip’ eller ett annats slags märke VET du det? Det kan vara detta slags chip eller det kan vara ett sätt för folk att bli underkastade ISLAM, jag är inte säker till 100% här men det finns så många bibelställen om hur det kommer att bli, jag har tagit med bägge alternativen här på sidan! Detta chip- vilket det nu är- kommer att vara FRIVILLIGT TILL EN BÖRJAN! Men sedan TVINGANDE!   Igen, bibelord 

Upp 13:16 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

SVENSKA:

Vulnuz, som visserligen besatt av kroppslig stympning, säger att han redan microchippade själv och cirka 300 andra som en del av en rörelse för att skapa hybrid mänskliga maskiner, allt i namn av öppen källkod tekniska framsteg.

Transhumanism är porten mot ett kontantlöst, ett en- världs global styrsystem.

Poängen med mikrochip, säger han, är att  att förenkla människors liv och låta dem potentiellt inte bära runt  på olika former av identifiering, kontanter och kreditkort i framtiden. Med ett mikrochip, säger han, Vulnuz och hans anhängare är “banbrytande” ett försök att skapa vad en av hans anhängare beskriver som “anslutna kroppar.”

“Vi bär med oss massor av personliga föremål – bankkort, körkort, lånekort, hus nycklar, kontors nycklar, bilnycklar, som inte har någon annan målsättning än att identifiera oss” sade Hannes Sjöblad, en Seattle- infödd och arrangören av ett nytt “implantat parti” som ägde rum på Vulnuz “butik.

“Så småningom kommer vi att kunna bli av med allt detta och att ersätta dem alla med en unik digital identifiering.”

Med andra ord, är Vulnuz, Sjöblad och diverse andra just nu benchmarking /undersökning, som mål m m/ mot ett kontantlöst samhälle där varje människa förväntas bevisa vem de är, göra inköp och engageras socialt använder de injicerade RFID mikrochips, utan vilken det så småningom kommer att bli svårt, om inte omöjligt, att överleva.

“För nu finns det bara en handfull möjliga användningsområden”, säger Hannes. “Men ju fler människor inför/ injicerar  markör, märke, desto fler företag och offentliga institutioner kommer att uppmuntras att utveckla nya funktioner.”

Satanister injicerar nu RFID-chip i människors händer över hela Europa och Nordamerika

Och rörelsen är inte bara isolerad till Danmark – enligt Vulnuz, tusentals av hans mikrochip skeppas till USA och olika platser runt om i Europa, bland annat i Nederländerna, Sverige, Finland, Belgien och Frankrike.

“Dessa implantat kommer att bli våra inre organ,” påstår Hannes, illavarslande, “våra njurar, våra levrar, och de kommer [uppfyller] syftet utan att vi ens tänka på det.”

Bilden nedan visar plats på en individs arm där en RFID microchip injicerades:

Dangerous-Things-Tom-van-Oudenaarden-Facebook Picture from the Article!

*

Vulnuz, who is admittedly obsessed with bodily mutilation, says he’s already microchipped himself and some 300 others as part of a movement to create hybrid human-machines, all in the name of open-source technology advancement.

Transhumanism is the gateway towards a cashless, one-world global control system

The point of the microchips, he says, is to supposedly help simplify people’s lives and allow them to potentially not have to carry around various forms of identification, cash and credit cards in the future. With a microchip, he says, Vulnuz and his followers are “pioneering” an effort to create what one of his supporters describes as “connected bodies.”

“We carry with us loads of personal objects – bank cards, driving licences, library cards, house keys, office keys, car keys, which have no other goal than to identify us,”

said Hannes Sjoblad, a Seattle native and the organizer of a recent “implant party” that took place at Vulnuz’ shop.

“Eventually, we’ll be able to get rid of all that and to replace them all with one unique digital identification.”

In other words, Vulnuz, Sjoblad and various others are right now benchmarking the push towards a cashless society in which every human being will be expected to prove who they are, make purchases and engage socially using injected RFID microchips, without which it will eventually be difficult, if not impossible, to survive.

“For now, there are only a handful of possible uses,” said Hannes. “But the more people adopt chips, the more companies and public institutions will be encouraged to develop new features.”

Satanists now injecting RFID chips into people’s hands throughout Europe and North America

And the movement isn’t just isolated to Denmark – according to Vulnuz, thousands of his microchips are being shipped to the U.S. and various locales throughout Europe, including in the Netherlands, Sweden, Finland, Belgium and France.

“These implants will be like our internal organs,” purports Hannes, ominously, “our kidneys, our livers, and they’ll [fulfill] their purpose without us even thinking about it.”

The image below depicts the spot on a individual’s arm where an RFID microchip was injected: picture above! And read the LINK! The mark/chip is  first voluntary, but later it is going to be by force!

*

Vi lever i de sista tiderna och nu går det fort framåt med alla möjliga och omöjliga farliga idéer och annat. Folk som inte är troende går på detta hemska som kommer att ske och de kommer att FÖRLORA SINA LIV! Tänk på det! Guds ord säger sanningen. Om vi troende står fast vid Guds Ord, vilket jag innerligen hoppas och ber att ALLA TROENDE GÖR, då har vi inget att frukta om vi är här då Antikrist kommer att tvinga människor till FULLSTÄNDIG LYDNAD!

NamnlösMaria

 

Jesus går på vattnet. Jesus hjälper i allt. /Joh 6:16-21. Han räddade mig- då kan han rädda DIG!

“Here Comes Jesus” (See Him Walking on the Water) Classic Praise & Worship Song

Jesus går på vattnet

16 När det hade blivit kväll, gick hans lärjungar ner till sjön 17 och steg i en båt för att fara över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit till dem. 18 Det blåste hårt och sjön började gå hög. 19 När de hade kommit ungefär tjugofem eller trettio stadier ut, fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. 20 Men han sade till dem: “Det är jag. Var inte förskräckta!” 21 De skulle just ta upp honom i båten, men då var den redan framme vid den plats dit de var på väg.

*

JA Jesus gick på vattnet.Vi kan kastas omkring på ett upprört hav och inte tyckas ha någon att vända oss till. MEN JESUS FINNS, Han hjälper i allt. Ropa på honom då du inte kan klara dig själv, då allt är fullt av problem. Jag har varit i elden och i vattnet – och JESUS räddade mig. Då kan han rädda dig i dina problem och ångest också!!! AMEN.

Gå i frid med Jesus, följ honom.

NamnlösMaria

 

Jesus är nära mig. Han är med mig på resan. /He Walks With Me

Gospel

Jesus5ba

 

He Walks With Me (Full Album) by The Chuck Wagon Gang V.2

 

Jag är inte ensam. Jesus går bredvid mig. Nej, jag är aldrig ensam, Jesus är min vän. Han drog mig upp till sin famn och där får jag stanna och vara fri och lugn. Ingen kan som han trösta hjärtan och leda på vägen, nej INGEN är som han och han är min och kan bli din. Jesus och jag. Vill du veta vem han är? Fråga honom, du får svar!

Han bär våra bördor, han kan och vill  bära dina. Lyssna till sångerna. Kanske du vaknar och förstår att det finns något du saknar, d v s NÅGON som du saknar: JESUS KRISTUS, Frälsaren. Han känner dig och älskar dig så mycket.

Hör evangelium och tro och bli döpt.

Gud välsigne dig- bli fri.

Chuck Wagon Gang – Jesus Hold My Hand

 

NamnlösMaria

Kristus renar oss fullständigt. Den som vill bli fri blir fri. Fläckarna efter synd kan bara Gud avlägsna. Profeten Jesaja

Antikristliga   ac1062
Jag skulle önska att det kom en profet och sade t ex dessa ord från Gud:
Jes 1:10

Hör Herrens ord,
ni Sodomsfurstar,
lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk!

Jes 1:18
Kom, låt oss gå till rätta
med varandra, säger Herren .
Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.
19
Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.
20
Men om ni vägrar
och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat. 

Samtida profeter tillsammans med Jesaja: Hosea (753-715) , Mika  (742-687)

Städerna Sodom och Gomorra hade utplånast fullständigt på grund av dess ogudaktighet (1 Mos 19:1-25). ‘Några få* blev räddade på grund av sin trofasthet mot  Gud.Dagens samhällen är i upplösning precis som de var då. På ena eller andra sättet sker det uppror, så har det alltid varit. Vem vill idag höra på Guds Ord? Inte många är de som böjer sig inför Gud. Gör du det? Om man inte kan se tidsandan och se eländet och förstå sammanhangen i världen idag så har man naturligtvis fruktansvärt svårt att förstå att Gud kan finnas och att han kräver något av oss. Har man inte läst om honom eller velat förstå att han är Gud, ja då finns det inte mycket att hoppas på för denna världen..ja den kommer att dömas hårt.

Herren har talat och han talar fortfarande och han söker hjärtan som förstår. Fläckarna efter synd kan bara Gud avlägsna, och han kan göra det för människor idag på samma sätt som han var villig att göra det för israeliterna på den tiden.

Vi behöver inte gå i ‘blodiga kläder’ och med blod på händerna’ hela livet. Gud försäkrar i sitt ord att om vi är villiga att lyda honom skall Jesus Kristus rena oss fullständigt. (Ps 51:3-9).

name-graphics-maria-650578

 

 

Saxat om barnen och skolan, Artikel B Vidén. Förförelse, Yoga i skolan, yoga är hinduism. Jesus kommer!

I den stille, klare morgen / Se, Han kommer, Jesus kommer

Jesus or Antichrist

Saxat om barnen och skolan

Text: Berno Vidén  http://www.midnattsropet.se/2015/07/saxat-om-barnen-och-skolan.htmlProtester mot könsneutral ideologi i Italiens skolor
”I skolan berättar de för mina barn om familjer bestående av två pappor eller två mammor, utan att be föräldrarna om tillåtelse.”  Hundratusentals italienare protesterade framför det italienska parlamentet i Rom mot denna störning som är ”farligt och fel” för hela samhället. Många var de som uttryckte sin oro och oenighet mot lagförslaget om att införa en könsneutral ideologi i skolorna. Piazza San Giovanni fylldes till brädden av människor med affischer och flaggor i händerna, för att försvara sina rättigheter, under parollen ”Familjen kommer att rädda världen”. Källa: Impacto

Förförelse i skolan
RFSU har alltför länge haft tillgång till skolorna för att sprida sin sexpropaganda till barnen, skriver tidskriften Flammor.  Lektionerna är så ljusskygga att inte ens lärarna tillåts närvara. RFSU-handledare påtvingar eleverna ett nytt pornografiskt material som detaljrikt visar utövandet av gränslös hetero-, homo-  och gruppsex. Barnens föräldrar ska inte heller upplysas om vad deras barn utsätts för av de sexfixerade informatörerna från RFSU, skriver Holger Nilsson.Yoga i skolan
Att ha skolavslutning i kyrkan framställs som en katastrof för barnen men däremot att praktisera yoga på lektionstid är godkänt och inget att oroa sig för. På skolyoga.se ställs frågan: Varför Skolyoga? Nästa mening lyder: ”Skolyoga integrerar yoga i skolor och förskolor, genom att utbilda pedagoger i barnyoga och ledarskap.”
Det är Flammor som varnande lyfter fram utvecklingen och ifrågasätter yogans plats i en så kallad objektiv skola. Enligt professor Johannes Aagard vid Dialogcentret i Århus, Danmark, så finns det inga neutrala tekniker i yoga. ”Yoga är hinduism” säger professor Subhas Tiwari på Hindu University of America, och tidskriften Hinduism Today fastslår att ”Hinduism är själen i yoga”.
Flammor citerar även R. Maharaj ur boken En gurus död, som med sin erfarenhet av yoga säger: ”Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag.”
*
Maria:
Det finns så mycket elände och det har det alltid funnits, men det eskalerar nu. I skolan, på arbetslatserna, ute i samhället där man hänger upp PRIDE-flaggan på Stadshuset och alla är så glada men man vet egentligen inte vad man gör.Yoga är mycket farligt och det ska man inte syssla med eller säga att barnen skall invigas i. Skol- och Barnyoga är då verkligen inget att lära dem, det är farligt men det begriper man inte. Sex-propaganda i skolan är naturligtvis helt fel och lär barnen ett felaktigt sätt att tänka på och bete sig. När jag gick i skolan fick man i sjunde årskursen “lära sig” om olika saker , men det var INTE avancerat som idag. Skulle man sett två föräldrar av samma kön då, så hade man ju funderat, men nu funderar man inte på om det är ok, och TV har reklam om hur bra det är. Lägg av, säger jag, indoktrinera inte detta landet mer nu! Ta reda på era synder, över ge dem och vänd om och be Gud om förlåtelse för att man sänker landet SVERIGE totalt i smutsen!!!! Jag tror inte det finns någon räddning för detta land. Jag tror Guds tålamod är slut.
NamnlösMaria

Äktenskap/Äktenskapsskillnad

Herren-300x39

Äktenskap och äktenskapsskillnad m m..  vi vet att Gud har instiftat äktenskapet och gett människor regler för det- Angående äktenskapsskillnad: I Matteus 5:32 har man tolkat orden så att Jesus godkänner en skilsmässogrund, nämligen otukt. Denna tolkning grundar sig emellertid på ett missförstånd. Uttrycket syftar på en bestämmelse i den tidens judiska äktenskapslagstiftning. Där var det föreskrivet att en man var skyldig att skilja sig från sin hustru, om hon hade könsförbindelse med någon annan man. Jesu ord innebär att den äkta mannen i ett sådant fall är utan skuld till skilsmässan, eftersom gällande lag tvingade honom till den. /Detta har jag hämtat från Biblisk uppslagsbok.

Det finns frågor om detta och jag har själv vittnat här om att jag är skild, men omgift.  Det finns orsaker som bara Gud vet som inte människor vet och därför skall de hålla sin mun i styr och inte lägga bördor på människor som t ex uthärdat ett långt och svårt äktenskap med människor som slagit dem och annat och till sist orkar inte den människan längre och ber Gud om hjälp. Tror du att Gud är en sadist? Det tror inte jag och jag vet att han INTE är det. Han är min Far. Man skall akta sig för att döma människor hur som helst, men man ska döma rätt domar, om det kan du läsa här: https://gospel.jesuslever.eu/har-vi-ratt-att-doma-intressant-fraga-eller-hur-guds-ord-ar-svaret-pa-den-omtvistade-fragan/        Men.. småaktighet skall man inte ägna sig åt.

Enligt Guds ursprungliga ordning är äktenskapet oupplösligt, Matt 19:6. Bland forntidens folk var emellertid äktenskapsskillnad mycket vanlig. Både den sumeriska, den gammalbabyloniska och den gammalassyriska lagstiftningen tillät mannen att skilja sig från sin hustru utan någon orsak. På Mose tid betraktades äktenskapsskillnad  också av gammalt som tillåten i Israel.Den mosaiska lagstiftningen förbjuder den inte men inskränker den. Mannen kunde skiljas från sin hustru om mannen upptäckt något som väckt hans leda och ur moralisk synpunkt förkastligt, men han måste i så fall ge henne skiljebrev./Bibl Uppslgsbok.

Bibeln säger att man då ska förbli ogift eller också försonas med den som du har skilt dig ifrån.
Skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. (1 Kor 7:11.)

Tre giltiga skilsmässor: 1.(Romarbrevet 7:2).

Paulus uppmanar dessutom att unga änkor skall gifta om sig:

Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. (1 Tim 5:14.)
Dör din man eller hustru så får du om du vill gifta om dig. Det är ingen synd. Du är då inte längre bunden till lagen.

2.”Jag (Jesus) säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (Matteus 19:9).

Skiljs du på grund av att din man eller hustru varit otrogen mot dig så får du gifta om dig om du vill. Du begår alltså ingen synd.

Men har du inte skilt dig på grund av otukt och gifter om dig, då är det en synd.

Lägg märke till att vara otrogen är otukt. Lägg också märke till att Jesus inte säger att det är synd att skiljas, utan synden ligger där i om man gifter om sig.

3.Om den ofrälste vill skiljas

“Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans.” (1 Korintierbrevet 7:15).

Är du gift med en som inte är frälst och han vill skiljas så får han göra det. Men du som är frälst får inte ta initiativet till skilsmässan.

Eftersom du i sådana fall inte är “bunden som en slav” så får du gifta om dig, om du vill.

Skulle du skiljas av något annat skäl än dessa tre så får du alltså inte gifta om dig. Det är då en synd.

Lägg märke till att det inte är skilsmässan som är en synd, utan det är om du gifter om dig!

*

Om man inte vet vad som gäller då man ändå är frälst, och skiljer sig pga av olika orsaker, skall man dömas då? OM man gifter om sig utan att veta vad Gud säger, vad sker då? Det är ingen lätt fråga. Jag förespråkar inte skilsmässor, inte alls, men jag kan verkligen förstå dem som skiljer sig på grund av svåra omständigheter m m. Det är mellan Gud och den enskilde anser jag. Inte något som utomstående skall gotta sig i och döma. För övrigt så är den sekulariserade världen väldigt pigg på att skilja sig så fort man inte får som man vill. Det är bara att packa och gå och inte ha någon moral.Man borde veta mer innan man gifter sig än vad man gör, m m.

NamnlösMaria

Var inte rädd. Do Not Be Afraid

 

637foto Maria

Do Not Be Afraid

 

Är du rädd?  Är du rädd att vittna om Jesus? Är du rädd för framtiden? Är du rädd att vara en troende och VISA det? Vad är du rädd för? Du behöver inte vara rädd. Jag var rädd men jag är fri sedan Jesus kom in i mitt liv och jag LÄRDE mig att LITA på honom i allt. Jag är fri, Jesus går bredvid mig, han är min HERRE.

*

Jes 51:7
Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte
för människors smädelser, var inte rädd för deras hån.

*

Ps 118:6
Herren är med mig,
jag är inte rädd.
Vad kan en människa göra mig?

*

Ps 27:1 Av David.
Herren är mitt ljus
och min frälsning.
Vem skulle jag frukta?
Herren försvarar mitt liv.
Vem skulle jag vara rädd för?

*

Apg 18:9 En natt sade Herren i en syn till Paulus: “Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas!

*

Hebr 13:6 Därför kan vi frimodigt säga:
Herren är min hjälpare,
jag ska inte vara rädd.
Vad kan en människa göra mig?

*

1 Joh 4:18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

*

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte rädd. Jag är den förste och den siste

*

Upp 2:10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

*

Jesus lever och skall komma tillbaka. Var glad! Han finns ju för dig, han lever och vill ditt bästa.

NamnlösMaria

Jesu Bergspredikan Matt kap 5. He Will Not Let Go. Lev ditt liv för Jesus

028foto Maria

JESU BERGSPREDIKAN (Matteus Kap 5-7) Salig, välsignad
Saligprisningarna

1 När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2 Då började han tala och undervisa dem:
3 “Saliga är de som är fattiga i anden,för dem tillhör himmelriket.4 Saliga är de som sörjer,för de ska bli tröstade.5 Saliga är de ödmjuka,för de ska ärva jorden .6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet,för de ska bli mättade.7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.8 Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.9 Saliga är de som skapar frid ,för de ska kallas Guds barn.10 Saliga är de som blir förföljdaför rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.
11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

*

The Sermon on the Mount
Matthew 5-7

1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2 And he opened his mouth, and taught them, saying,

3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

*

Laura Story – He Will Not Let Go

Håll dig tätt intill Jesus. Han vill hjälpa dig med allt. Lev ditt liv för honom- det är det bästa för en människa att göra. Han lämnar dig inte.

NamnlösMaria