Archive | februari 2015

Markus evangelium kap 6 . Jesus- en stötesten.Under och mirakel

Jesus5

Folket i Jesu hemstad såg honom bara som snickare….Men han var inte bara det! Vem är han för dig?

Markus evangelium 6
Jesus bemötes i sin fädernestad med förakt,
sänder ut sina tolv apostlar.
Johannes Döparen halshugges.
Jesus bespisar fem tusen män, går på vattnet,
botar sjuka i Gennesarets land.

1. Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernestad;
och hans lärjungar följde honom.
  Matt. 13:53. Luk. 4:16.
2. Och när det blev sabbat, började han undervisa i synagogan.
Och folket häpnade, när de hörde honom; de sade: “Varifrån
har han fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit
honom given? Och dessa stora kraftgärningar som görs genom
honom, varifrån kommer de?
3. Är då denne inte timmermannen, han som är Marias son och
broder till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo inte
hans systrar här hos oss?” Så blev han för dem en stötesten.
  Joh. 6:42.
4. Då sade Jesus till dem: “En profet är inte föraktad utom i sin
fädernestad och bland sina fränder och i sitt eget hus.”
  Joh. 4:44.
5. Och han kunde inte där göra någon kraftgärning, utom att han
botade några få sjuka, genom att lägga händerna på dem.
6. Och han förundrade sig över deras otro. Sedan gick han
omkring i byarna, från den ena byn till den andra,
och undervisade.
  Matt. 9:35.
7. Och han kallade till sig de tolv och sände så ut dem, två och
två, och gav dem makt över de orena andarna.
  Matt. 10:1. Mark. 3:13. Luk. 9:1.
8. Och han befallde dem att inte ta något med sig på vägen, utom
endast en stav: inte bröd, inte väska, inte pengar i bältet.
  Matt. 10:9.
9. Sandaler fick de dock ha på fötterna, men de skulle inte bära
dubbla livklädnader.
10. Och han sade till dem: “När ni har kommit in i något hus, så
stanna där, till dess ni lämnar den orten.
11. Och om man på något ställe inte tar emot er och inte hör på
er, så gå bort därifrån, och skaka av stoftet som är under
era fötter, till ett vittnesbörd mot dem. Sannerligen säger jag
er: det skall vara lindrigare för Sodom och Gomorra på
domens dag än för den staden.”
  Apg. 13:51.
12. Och de gick ut och predikade att man skulle göra bättring;
13. och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka
med olja och botade dem.
  Jak. 5:14.
14. Och konung Herodes fick höra om honom, ty hans namn hade
blivit känt. Man sade: “Det är Johannes Döparen, som har
uppstått från de döda, och därför verka dessa krafter i honom.”
  Matt. 14:1. Luk. 9:7.
15. Men andra sade: “Det är Elia.” Andra åter sade: “Det är en
profet, lik de andra profeterna.”
16. Men när Herodes hörde detta, sade han: “Det är Johannes, den
som jag lät halshugga. Han har uppstått från de döda.”
17. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och binda
honom och sätta honom i fängelse, för Herodias’, sin broder
Filippus’ hustrus, skull. Ty henne hade Herodes tagit till äkta,
  Luk. 3:19.
18. och Johannes hade då sagt till honom: “Det är inte lovligt för
dig att ha din broders hustru.”
  3 Mos. 18:16.
19. Därför hyste nu Herodias agg till honom och ville döda honom,
men hon hade inte makt därtill.
20. Ty Herodes förstod att Johannes var en rättfärdig och helig
man, och han fruktade för honom och gav honom sitt beskydd.
Och när han hade hört honom, blev han betänksam i många
stycken; och han hörde honom gärna.
  Matt. 21:26.
21. Men så kom en läglig dag, i det att Herodes på sin födelsedag
gjorde ett gästabud för sina stormän och för krigsöverstarna och
de förnämsta männen i Galiléen.
22. Då gick Herodias’ dotter ditin och dansade; och hon behagade
Herodes och hans bordsgäster. Och konungen sade till flickan:
“Begär av mig vadhelst du vill, så skall jag ge dig det.”
23. Ja, han lovade henne detta med ed och sade: “Vadhelst du
begär av mig, det skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike.”
24. Då gick hon ut och frågade sin moder: “Vad skall jag begära?”
Hon svarade: “Johannes Döparens huvud.”
25. Och strax skyndade hon in till konungen och framställde sin
begäran och sade: “Jag vill att du nu genast ger mig på ett
fat Johannes Döparens huvud.”
26. Då blev konungen mycket bekymrad, men för edens och för
bordsgästernas skull ville han inte avvisa henne.
27. Alltså sände konungen strax en drabant med befallning att
hämta hans huvud. Och denne gick bort och halshögg honom
i fängelset
28. och bar sedan fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan,
och flickan gav det åt sin moder.
29. Men när hans lärjungar fick höra härom, kom de och tog hans
döda kropp och lade den i en grav.
30. Och apostlarna församlade sig hos Jesus och talade om för
honom allt vad de hade gjort, och allt vad de hade lärt folket.
  Luk. 9:10.
31. Då sade han till dem: “Kom nu med mig bort till en öde
trakt, där vi få vara ensamma, och vila er något litet.” Ty de
fick inte ens tid att äta; så många var de som kom och gick.
  Mark. 3:20.
32. Och så for han i båten bort till en öde trakt, där de kunde
vara ensamma.
  Matt. 14:13. Joh. 6:1.
33. Men man såg dem fara sin väg, och många fick veta det;
och från alla städer strömmade då människor tillsammans dit
landvägen och kom fram före dem.
34. När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då
ömkade han sig över dem, eftersom de var “lika får som inte hade
någon herde”; och han började undervisa dem i många stycken.
  4 Mos. 27:17. Hes. 34:5. Matt.9:36.
35. Men när det redan var långt lidet på dagen, trädde hans
lärjungar fram till honom och sade: “Trakten är öde, och det är
redan långt lidet på dagen.
  2 Kon. 4:42. Matt. 14:15. 15:32. Mark. 8:1. Luk. 9:12. Joh. 6:5.
36. Låt dem skiljas åt, så att de kan gå bort i gårdarna och
byarna häromkring och köpa sig något att äta.”
37. Men han svarade och sade till dem: “Ge ni dem att äta.” De
svarade honom: “Ska vi då gå bort och köpa bröd för två
hundra silvermynt och ge dem att äta?”
38. Men han sade till dem: “Hur många bröd har ni? Gå och se
efter.” Sedan de hade gjort så, svarade de: “Fem, och därtill
två fiskar.”
39. Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned
i gröna gräset.
40. Och de lägrade sig där i skilda hopar, hundra eller femtio i
var.
41. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg
upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden
och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket;
också de två fiskarna delade han mellan dem alla.
42. Och de åt alla och blev mätta.
43. Sedan samlade man upp det som blivit över av bröden och av
fiskarna, tolv korgar fulla.
44. Och det var fem tusen män som hade ätit.
45. Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten och
i förväg fara över till Betsaida på andra stranden, medan han
själv tillsåg att folket skildes åt.
  Matt. 14:22. Joh. 6:16.
46. Och när han hade tagit avsked av folket, gick han därifrån upp
på berget för att be.
47. När det så hade blivit afton, var båten mitt på sjön, och han
var ensam kvar på land.
48. Och han såg dem vara hårt ansatta, där de rodde fram,
ty vinden låg emot dem. Vid fjärde nattväkten* kom han
då till dem, gående på sjön, och skulle just gå förbi dem.
(*Från klockan 3 till 6 på natten.)
49. Men när de fick se honom gå på sjön, trodde de att det var
en vålnad och ropade högt;
50. ty de såg honom alla och blev förfärade. Men han började
strax tala med dem och sade till dem: “Var vid gott mod; det
är jag, var inte förskräckta.”
51. Därefter steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig.
Och de blev uppfyllda av stor häpnad;
  Mark. 4:39.
52. ty de hade inte kommit till förstånd genom det som hade
skett med bröden, utan deras hjärtan var förstockade.
53. När de hade farit över till andra stranden, kom de till
Gennesarets land och lade till där.
  Matt. 14:34.
54. Och när de steg ur båten, kände man strax igen honom;
55. och man skyndade omkring med bud i hela den trakten, och
folket började då överallt bära de sjuka på sängar dit där man
hörde att han var.
56. Och varhelst han gick in i någon by eller någon stad eller
någon gård, där lade man de sjuka på de öppna platserna.
Och de bad honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på
hans mantel; och alla som rörde vid den blev friska.

*

NamnlösMaria

Rättfärdiggörelsens frukter. Rättfärdighet och liv genom Jesus Kristus/Bibelord

Stad moln   div 024

Romarbrevet 5

Rättfärdiggörelsens frukter.
Synd och död har kommit genom Adam,
rättfärdighet och liv genom Kristus.

1. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med
Gud genom vår Herre Jesus Kristus
  Jes. 53:5. Joh. 14:27. Rom. 3:24. Ef. 2:13.
2. – genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd vari vi
nu står – och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet.
  Joh. 10:9. 14:6. Ef. 2:18. 3:12. Hebr. 10:19.
3. Och inte endast det, vi till och med berömmer oss av våra
lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet,
  Fil. 1:29. Jak. 1:3.
4. och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp,
  Hebr. 10:36.
5. och hoppet låter oss inte komma på skam; ty Guds kärlek är
utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit
oss given.
  Ps. 22:6. 25:20. Hebr. 6:18. 1 Joh. 4:16.
6. Ty medan vi ännu var svaga, led Kristus, när tiden var inne,
döden för oss ogudaktiga.
  Ef. 2:1. Kol. 2:13. 1 Petr. 3:18.
7. Näppeligen vill ju annars någon dö ens för en rättfärdig man –
om nu också till äventyrs någon kan ha mod att dö för den som
har gjort honom gott –
8. men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för
oss, medan vi ännu var syndare.
  Joh. 3:16. 1 Joh. 3:16. 4:10.
9. Så mycket mer ska vi därför, sedan vi nu har blivit
rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom
bli frälsta undan vredesdomen.
  1 Tess. 1:10.
10. Ty om vi, medan vi var Guds ovänner, blev försonade med
honom genom hans Sons död, så ska vi, sedan vi har blivit
försonade, ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv.
  Kol. 1:20.
11. Och inte endast det; vi berömmer oss också av Gud genom
vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har fått försoningen.
  Jer. 9:24. 1 Kor. 1:31.
12. Därför är det så: Genom en enda människa har synden
kommit in i världen och genom synden döden; och så har
döden kommit över alla människor, eftersom de alla har
syndat.
  1 Mos. 2:17. 3:1. Rom. 6:23. 1 Kor. 15:21.
13. Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd
tillräknas inte där ingen lag finns;
  Rom. 4:15. 7:7.
14. och dock har under tiden från Adam till Mose döden haft
väldet också över dem som inte hade syndat genom en
överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde, han som är en
förebild till den som skulle komma.
  1 Kor. 15:22, 45.
15. Likväl är det inte så med nådegåvan, som det var med
syndafallet. Ty om genom en endas fall de många har blivit
döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och
gåvan i och genom nåd – vilken, också den, är kommen
genom en enda människa, Jesus Kristus – blivit på ett
överflödande sätt de många beskärd.
  Joh. 1:16.
16. Och med gåvan är det inte såsom det var med det som kom
genom denne ene som syndade: domen kom genom en enda,
och ledde till en fördömelsedom, men nådegåvan kom i följd
av mångas fall, och ledde till en rättfärdiggörelsedom.
17. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde
genom denne ene, så ska ännu mycket mer de som få den
överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt
välde i liv, också det genom en enda, Jesus Kristus. –
18. Alltså, likasom det, som kom genom en endas fall, för alla
människor ledde till en fördömelsedom, så leder det, som kom
genom rättfärdiggörelsedomen förmedelst en enda, för alla
människor till en rättfärdiggörelse som medför liv.
  1 Joh. 2:2.
19. Ty såsom genom en enda människas olydnad de många fick
stå såsom syndare, så ska också genom en endas lydnad de
många stå såsom rättfärdiga.
  Jes. 53:11.
20. Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bli så
mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade
nåden mycket mer.
  Rom. 7:8. Gal. 3:19.
21. Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden,
så skulle nu också nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde
till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

NamnlösMaria/  Artikel från:http://www.algonet.se/~allan-sv/45ROM.HTM#A6

Jesus är med den troende i allt- hela vägen. Han är trofast

152foto Maria

Jesus står vid den troendes sida till och med när vi gått igenom så mycket att vi inte tycker oss ha någon tro kvar. Även om det skulle hända att vi i en situation alldeles håller på att tappa tron är Jesus trofast och håller sitt löfte att vara med oss alltid, Se Matt 28:20; (20) lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Läs om detta i 2 Tim 2:12-13:12. är vi ståndaktiga, så ska vi också få regera med honom.
Men förnekar vi honom, så skall också han förneka oss;
Matt. 10:33. Mark. 8:38. Luk. 9:26. 12:9.
13. är vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Ty han kan
inte förneka sig själv.

och

Matt. 18:20:20. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Och:
Rom 8:38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,

Ef. 1:21. 6:12. 39. varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Fil. 1:6. 2 Tim. 4:18.

Om du är frälst men ändå tvekar på att han är med dig i allt, så läs bibelorden och ta till dig dem för de är sanna och berättar den sanning du behöver veta!

NamnlösMaria

Vad är LIVET? Har du avgjort dig för Kristus och det eviga LIVET?

Herren-300x39

LIVET. Det är nog dags att börja tänka på vad LIVET är. Det är många LIV runt om på jorden som släcks, varje dag! De människor som dör en naturlig eller kvalfull, utdragen eller snabb död har inte alltid avgjort sig för Kristus, vilket man borde ha gjort eller bör göra. Det finns något som heter seger och seger får man då man möter Jesus då han kommer. Seger är att ha nått fram till den som gett den troende evigt liv, d v s Jesus. I dessa tider då nästa Världskrig lurar i kulissen är det mer än nödvändigt att ta ställning: TRO eller OTRO.

I dessa tider då allt skall ställas på sin spets och man kommer att få möta saker man inte ville möta, då är det bäst för ens liv att ha en tro på Gud och på hans beskydd. I dessa svåra tider som de flesta tror är GODA, är det nödvändigt att behöva tänka längre än till plånbok och mat, eventuellt guld och gods. Tiderna drabbar ALLA levande, men bara de som sagt ett ja till Jesus kan räkna med att få ett evigt liv även om de dör på ett slagfält eller på annat sätt kommer att  mista sitt liv. Läs bibelställena här nedan och tänk över dem, det står om vad evigt liv och seger är. TÄNK ATT FÅ MÖTA JESUS.

*

Bibelord är fr Sv folkbibeln, kom inte fram till ngn annan bibel på nätet på svenska

Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar.
Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.
deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.
För mig är livet Kristus och döden en vinst.
Spänn därför bältet om livet , var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig.
Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.
Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. OCH:
den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.
 Bibeln- Guds ord
NamnlösMaria

Global uppvärmning? Polarisen växer ju, den smälter inte. Chemtrail.Undra vad Gud säger om alla lögner i media

polar-bear-529638_640bild google

http://www.friatider.se/global-uppv-rmning-en-stor-bluff

I artikeln finner vi bl a:

“Polarisen växer, den smälter inte bort. Isbjörnarna ökar i antal. Värmeböljorna har faktiskt minskat, inte ökat. Stormarna ökar varken i styrka eller antal (i själva verket blir de färre)”, skriver han enligt Daily Express.

“Det sker ingen betydande mänskligt styrd global uppvärmning idag, det har aldrig gjort det tidigare och det finns ingen anledning att frukta att det kommer att ske i framtiden”, konstaterar meteorologen.

*
*

Den här meteorologen kommer inte att få det lätt då han säger sådant som han inte borde säga eller uttrycka sig om. Men vi är säkerligen väldigt många som inte går på det där om global uppvärmning. Jag tror att denne man som sagt detta har en hel del att komma med och att det är en sanning han säger i artikeln. Gammalmedia styr och ställer och får den vanliga människan att tro att allt är sant som rapporteras och man vågar inte vakna ur det där som kallas sömn, för man kan ju få reda på sanningen.Man borde istället titta närmare på all Chemtrail och HAARP som sätter naturen i gungning och förgiftar både människor och djur! DET är det värsta, och du kan se dessa väderfenomen på himmelen nu i vårtider, för nu börjar man spraya atmosfären igen. Det är ett farligt fenomen. Vakna.

nicubunu-Emoticons-Sleeping-face

Dags att vakna !

 

NamnlösMaria

Kallhet och regler styr, men medmänskligheten då? Var finns den? Artikel i VLT

038foto Maria

http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2853966-patient-tvungen-att-bajsa-pa-sig  ba??????thinking-023

Kärleken till sin nästa börjar bli KALLHET i stället för värme och omtanke. I artikeln ovan kan ni läsa om en patient som inte fick ordnad omvårdnad då denne skulle hem från sjukhuset, Det fanns ingen från hemtjänst som kunde öppna och patienten behövde ringa ett samtal.

Patienten bad taxiföraren att få låna telefonen så skulle det ordna sig. MEN, se det gick inte!! Nej, patienten fick inte det  för det stod inte i några regler eller avtal. Med påföljd att patienten fick sitta i trappan, nedbajsad i timtal.

MIN FRÅGA: ÄR DET ATT VARA RÄDD OM SIN NÄSTA OCH ÄLSKA DEN?    NEJ.

Kärleken till sin nästa börjar att svalna och försvinna och det är märkligt att veta att det i bibeln just står om detta hemska fenomen. KALLHET.

Matteus evangelium kap 24:11-14

11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Var snäll och kärleksfull emot din nästa! Låt hjärtat styra och var hjälpsam.

NamnlösMaria

Videos, sång: Han känner oss alla, han vet vilka vi är och alla behöver vi frälsning.

22 juni kallt 006

Gud som skapat oss alla, Han känner oss, dig och mig:

 

I have a Maker
He formed my heart
Before even time began
My life was in his hands

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call
I have a Father
He calls me His own
He?ll never leave me
No matter where I go

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call

*

You Are My Refuge – Maranatha Singers

FRID!   /NamnlösMaria

Videos: Är DU bekymmersfri?Nej? Låt Gud lösa dina bekymmer och göra dig fri.

388foto Maria

Är vi alla  bekymmerslösa? Nej. Alla har vi pågående eller annalkande bekymmer eller nyss lösta bekymmer. De bästa bekymren är då vi fått Guds lösning på dem. Jag vill uppmuntra dig med att visa en text här nedan som berättar att Gud säger att det finns en GRÄNS för Allt lidande. Bibeln berättar verkligen om detta! Bibelns folk hade också grymma bekymmer, besvär och elände, men Gud är ju Gud och den som litar på Gud han har all anledning att se framåt.

*

Om jag förr har plågat dig, så skall jag nu ej göra det mer.” Nahum 1:12

DET finns en gräns för allt lidande. Det är från Gud det kommer, det är också Han, som avlägsnar det. Suckar du sörjande: “När, skall detta taga en ände?” Bida stilla och uthärda Herrens vilja, till dess Han kommer. Vår Fader upphör med agan då Hans plan därmed är förverkligad. – Om nöden är till för att pröva oss, på det att Gud genom våra kristliga dygder må bli förhärligad, skall den upphöra, då Herren lärt oss frambära vittnesbörd till Hans pris. Vi vilja ej bli befriade ur nöden, förrän Gud genom oss fått all den ära, som vi kunna giva Honom. Var blott stilla! Vem vet huru snart dessa vreda böljor skola förbytas i ett hav av glas? – Då den långa vedermödans tid är över, hänges slagan upp och vetet vilar i ladan.

Vi kunna inom kort bli just så lyckliga som vi nu äro bedrövade. Det är en ringa sak för Gud att förvandla natten till dag. Han som sänder molnen kan lika lätt skingra dem. Låt oss vara vid gott mod. Det blir bättre längre fram. Med detta för ögonen, låt oss sjunga halleluja! – C H. Spurgeon.

*

Låt oss sjunga hallelujah i våra hjärtan! Se framåt, alla ni som känner er nedslagna, ni måste prövas innan ni kan användas av Herren.

Herre, faÌŠr jeg komme med min sak

 Jeg vil høre Ditt ord

ISIS. IS. VIDEO. USA/NATO, Psykologisk krigföring? Skapa total Islamofobi?

The world

ISIL is part of a giant psychological operation to feed, breed Islamophobia

Länken handlar om:

Expert: ISIS är Israel/USA/NATO:s psykologiska krigföring – för att skapa total ISLAMOFOBI i väst.

ISIS enorma mediepublicitet här i väst är ett medvetet led i en psykologisk krigföring (PSYOP) från NATO/USA/ISRAEL…

***
ISIS exponeras synkront i västmedia dygnet om, för att skapa hämningslös Islamofobi i hela västvärlden.

Detta sker på ett mycket liknande sätt som nazisterna i Tyskland och övriga Europa via sina dåtida propagandister i och utanför media medvetet skapade det enorma judehatet på 30 och 40-talet.

– Den kanadensiske Professorn Anthony Hall förklarar i en video från PressTV… VIDEO: https://youtu.be/I8ZjfhZIl4Q

Det är mycket värt att se denna video och fundera på vad, hur, var, när, varför. I Sverige tycks man inte kunna tänka själva, men man ringer  P1 för att ta reda på sanningar? Var är sunda förnuftet?

Jesus kommer snart.

NamnlösMaria

Madonna Illuminati VIDEO/ at the GRAMMYS 2015

Madonna Illuminati Satanic Ritual at the Grammys 2015 EXPOSED 

Satan skapar sig som en ljusets ängel och detta ser vi i videos där popstjärnorna sjunger har sina shower. De sjunger gospelsånger som inte hör hemma i deras munnar, och man ska tydligen tro att det de gör är ok. Låter du dig luras av alla dessa djävulsinspirerade utseenden i videon?

Vi ser att de säljer sin själ till DENNA världen och inte godtar och följer Gud.
Sådan är världen, har alltid varit och jag undrar hur många som vaknar innan slutet kommer.
Mindcontrol-symboler finns överallt i denna video plus i GRAMMY-bilden. Du kan också se det ‘all-seende ögat’.
Lucifer-kulten ser du i videon, den är mycket framträdande. Om du är vaken och vet lite om NWO och Illuminati så ser du vad denna video visar  och hur farligt det är.

Man vill framhålla Mystiken, det mystiska och ockulta och det kommer att ta över mer och mer. Schackbordet i videon betyder att det onda är gott och det goda är ont. Tala om att vara tvärtom i tankarna. I sångerna handlar det alltså om det goda och det onda- fastän alltihop är den onda sidan. Man behöver lite träning om man ska förstå allt det här, men jag måste visa dig som är ung och andra vad det handlar om.!!!
Det handlar verkligen om dubbla budskap! Människor tror att Illuminati är något gott vilket det inte är.
Deras skådespeleri handlar alltså om det onda, och de föreställer demoner och häxor, vet man det?Är det något att visa fram för en ung publik!

Se på bilderna där man visar hornen/satanshornen och varför man ser ut så. Lucifer betyder satan.
Det handlar om knark- poliser och brott och vi vet hur många skådespelare och sångare/sångerskor har dukat under av narkotika!Det ska vara en rolig video men se bakom den och se våld och narkotika.
Det du sett i videon handlar alltså om det OCKULTA! Detta är NWO-  den nya världsordningen.Så här ser världen ut idag.Det är ett antikristligt system vi lever i idag. Världen är förförd!

MEN vi behöver inte vara sinneskontrollerade och bli förstörda utan vi kan finna Jesus och vara med honom i alla eviga tider i stället för i mörkret!

Jesus skall komma tillbaka och det ska bli värre innan han kommer, det ser vi i världen.
Evangelium om Jesus handlar om att han dog för mänskligheten och vill ge människor evigt liv, han uppstod, och om hans återkomst och det borde man ta till sig i stället för vidriga videos och popstjärnor som förvrider huvudet på människor, de tjänar mängder med pengar men pengar är inte allt.

FRID/ NamnlösMaria

Vad är omvändelse? Vänd om och kom till Gud

347

Vad är omvändelse? Vad innebär det?

Svaret är enkelt uttryckt: Att vända sig bort från SYND och att vända sig TILL Gud.

se om frälsning: https://gospel.jesuslever.eu/category/att-bli-fralst/

Bibelord:  2 Kor 7: 1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.

Annan översättning:

7:1
från all besmittelse från kött och ande
Annan översättning: “från allt som besmittar kött och ande.”
Människan, alla människor, har chansen att vända sig bort från synd, d v s att inte tro och att göra de felaktiga saker som Gud inte vill att man gör.
NamnlösMaria

Galenskap. Madness! VIDEO . Falska profeter! och nakna predikanter

ac1062The-world-300x49ac1062

THE LAST DAYS ARE HERE 2015!! (FALSE PROPHETS)

Avarter och GALENSKAPER i denna video:
Denne predikant Lesego Daniel, Från Rabboni Ministries säger att han kan kasta ut demoner. Han är mycket populär. Hans efterföljare är totalt under hans kontroll. Han säger att hans medlemmar skall äta gräs och att han fått det uppifrån (Gud). Läs Daniel 4:33. Där står bl a att Nebudkadnessar åt gräs då han var besatt av demoner…hur går då detta ihop? Min fråga: Är Lesego Daniel också besatt?Antagligen, eller han spelar bra och han håvar in massor med pengar så som falska predikanter brukar göra och lurar massor med människor och gör dem illa!

Han säger att han ÄR en profet och att mycket kommer att hända framöver. De som kommer till dessa möten tycks inte se något konstigt och tycker det är helt ok att äta gräs, en kvinna säger att det smakar som makaronipudding!

En ung man säger att om han äter gräs framöver så har han samma sorts helig ande som de andra, t ex Lesego. Enligt mig är det häxkonster de håller på med. tid 2:36 in i videon ser jag en kvinna som inte ser ut att må bra- detta är onda andar som hon är besatt utav! Detta är ingen kristendom utan galenskap!!!!
2 Timoteus 4:3 säger oss hur det är med falska doktriner och hur lurade människor VILL BLI. Det kliar dem i öronen med all falskhet som de gillar att höra. De söker spektakel.

De hemskheterna vi ser här i videon är mycket hemska och borde alltså inte få förekomma, men i “kyrkor” runt hela världen förekommer de tragiskt nog.
INTE var det så som Jesus sade att det skulle vara att följa honom och sprida evangelium, det du ser i video och videos är galenskap, madness!!!
Här i denna videon och många andra kan du se vad DU SKA AKTA DIG FÖR!!!!!!!!!! Det är HYPNOS!!!

Nästa del av videon handlar om Grace, nåd. MEN det är lika illa här. 2 Kor 6:17 berättar om hur man inte ska gå ihop med otroende. Man skall skilja sig från dem. Paulus uppmanar oss till att inte knyta fasta relationer till icke troende. Det kan ha negativ inverkan på oss troende, ja så är det. Det har negativ inverkan på deras överlåtelse, oberoende och livsstil. Men man ska inte isolera sig från världen. Men från fel lärare/profeter och andra. Musiken man spelar är inte andlig utan världslig och kan liknas med ….terrorister som texten berättar om (i denna video 6.44 och framåt! 8:28 min)

Jag är äcklad av denna video. Men måste se för att varna er alla nya troende som inte vet hur det går till…på en del ställen.Skulle det här likna kristendom? Nej nej nej ! Glöm det. Men människor går på det, tala om hypnos och okunskap!

Det blir värre: 8.29 in i videon finner vi en “kyrka” som har medlemmar eller folk som kommer in klädda hur som helst och en del halvnakna, bl a denne “pastor” som faktiskt är NAKEN. Vad är detta? Galenskap! Vi får även se nudistläger och människor som tycker att det är helt ok att göra sådär.
SJUKT. Jag har läst om en profetia av bl a D Wilkerson som profeterat om nakna människor i “kyrkan” och det var ju rätt.
LÄS Lukas evangelium 8:35 om demoner.
Det handlar alltså om demonbesatta människor. De är många kan jag säga dig. Se upp!

Stackars alla de som tror att det där som visas är rätt. Denna världens människor är otroligt lurade.

NamnlösMaria