Archives

Friheten i Kristus. Galaterbrevet

Galaterbrevet


Kapitel 5

Friheten i Kristus

1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. 2 Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. 3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
7 Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? 8 Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. 9 Lite surdeg syrar hela degen. 10 Jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. 11 Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta. 12 De som hetsar er borde gå och kastrera sig.
13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. 15 Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra.
Köttets gärningar och Andens frukt
16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.
22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. 26 Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Friheten i allt detta är att vi är Frälsta av NÅD. Frälsta genom TRO, Gud har förlåtit oss. Vi ska gå i Kärlek och Medmänsklighet, vår frihet. Förföljelse möter vi, för vi är HANS BARN. Räkna med bråk. Människor var upprörda av att höra Paulus Sanningar, det möter oss också.
Frihet att synda och frihet att tjäna, vi ska tjäna HERREN. Vi ska drivas av kärlek, det goda. Vi ska drivas av den Helige Ande, att lyssna , att göra, att höra, att lära och att gå med Gud vad det än kostar.

/Maria

Det nya förbundets tjänare 2 Kor 3 Kristusbrev, Rättfärdighetens tjänare

There are nine fruits of the Holy Spirit, which should grow as a result of being indwelt by Him.Extra benefits are reaped!

2 Korinthierbrevet Kapitel 3
Det nya förbundets tjänare
1 Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi, som vissa andra, rekommendationsbrev till er eller från er? 2 Nej, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. 3 Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.
4 En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. 5 Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Det nya förbundets härlighet

7 Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. 8 Hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? 9 Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? 10 Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. 11 För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består!
12 När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. 13 Vi gör inte som Mose, som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 14 Men deras sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose.
16 Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Knowing God, having a relationship, by and through Jesus Christ,  and the Holy Spirit, is anything but boring. Description from seashoremary.wordpress.com. I searched for this on bing.com/images

Markus evangelium kap 6 . Jesus- en stötesten.Under och mirakel

Jesus5

Folket i Jesu hemstad såg honom bara som snickare….Men han var inte bara det! Vem är han för dig?

Markus evangelium 6
Jesus bemötes i sin fädernestad med förakt,
sänder ut sina tolv apostlar.
Johannes Döparen halshugges.
Jesus bespisar fem tusen män, går på vattnet,
botar sjuka i Gennesarets land.

1. Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernestad;
och hans lärjungar följde honom.
  Matt. 13:53. Luk. 4:16.
2. Och när det blev sabbat, började han undervisa i synagogan.
Och folket häpnade, när de hörde honom; de sade: “Varifrån
har han fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit
honom given? Och dessa stora kraftgärningar som görs genom
honom, varifrån kommer de?
3. Är då denne inte timmermannen, han som är Marias son och
broder till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo inte
hans systrar här hos oss?” Så blev han för dem en stötesten.
  Joh. 6:42.
4. Då sade Jesus till dem: “En profet är inte föraktad utom i sin
fädernestad och bland sina fränder och i sitt eget hus.”
  Joh. 4:44.
5. Och han kunde inte där göra någon kraftgärning, utom att han
botade några få sjuka, genom att lägga händerna på dem.
6. Och han förundrade sig över deras otro. Sedan gick han
omkring i byarna, från den ena byn till den andra,
och undervisade.
  Matt. 9:35.
7. Och han kallade till sig de tolv och sände så ut dem, två och
två, och gav dem makt över de orena andarna.
  Matt. 10:1. Mark. 3:13. Luk. 9:1.
8. Och han befallde dem att inte ta något med sig på vägen, utom
endast en stav: inte bröd, inte väska, inte pengar i bältet.
  Matt. 10:9.
9. Sandaler fick de dock ha på fötterna, men de skulle inte bära
dubbla livklädnader.
10. Och han sade till dem: “När ni har kommit in i något hus, så
stanna där, till dess ni lämnar den orten.
11. Och om man på något ställe inte tar emot er och inte hör på
er, så gå bort därifrån, och skaka av stoftet som är under
era fötter, till ett vittnesbörd mot dem. Sannerligen säger jag
er: det skall vara lindrigare för Sodom och Gomorra på
domens dag än för den staden.”
  Apg. 13:51.
12. Och de gick ut och predikade att man skulle göra bättring;
13. och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka
med olja och botade dem.
  Jak. 5:14.
14. Och konung Herodes fick höra om honom, ty hans namn hade
blivit känt. Man sade: “Det är Johannes Döparen, som har
uppstått från de döda, och därför verka dessa krafter i honom.”
  Matt. 14:1. Luk. 9:7.
15. Men andra sade: “Det är Elia.” Andra åter sade: “Det är en
profet, lik de andra profeterna.”
16. Men när Herodes hörde detta, sade han: “Det är Johannes, den
som jag lät halshugga. Han har uppstått från de döda.”
17. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och binda
honom och sätta honom i fängelse, för Herodias’, sin broder
Filippus’ hustrus, skull. Ty henne hade Herodes tagit till äkta,
  Luk. 3:19.
18. och Johannes hade då sagt till honom: “Det är inte lovligt för
dig att ha din broders hustru.”
  3 Mos. 18:16.
19. Därför hyste nu Herodias agg till honom och ville döda honom,
men hon hade inte makt därtill.
20. Ty Herodes förstod att Johannes var en rättfärdig och helig
man, och han fruktade för honom och gav honom sitt beskydd.
Och när han hade hört honom, blev han betänksam i många
stycken; och han hörde honom gärna.
  Matt. 21:26.
21. Men så kom en läglig dag, i det att Herodes på sin födelsedag
gjorde ett gästabud för sina stormän och för krigsöverstarna och
de förnämsta männen i Galiléen.
22. Då gick Herodias’ dotter ditin och dansade; och hon behagade
Herodes och hans bordsgäster. Och konungen sade till flickan:
“Begär av mig vadhelst du vill, så skall jag ge dig det.”
23. Ja, han lovade henne detta med ed och sade: “Vadhelst du
begär av mig, det skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike.”
24. Då gick hon ut och frågade sin moder: “Vad skall jag begära?”
Hon svarade: “Johannes Döparens huvud.”
25. Och strax skyndade hon in till konungen och framställde sin
begäran och sade: “Jag vill att du nu genast ger mig på ett
fat Johannes Döparens huvud.”
26. Då blev konungen mycket bekymrad, men för edens och för
bordsgästernas skull ville han inte avvisa henne.
27. Alltså sände konungen strax en drabant med befallning att
hämta hans huvud. Och denne gick bort och halshögg honom
i fängelset
28. och bar sedan fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan,
och flickan gav det åt sin moder.
29. Men när hans lärjungar fick höra härom, kom de och tog hans
döda kropp och lade den i en grav.
30. Och apostlarna församlade sig hos Jesus och talade om för
honom allt vad de hade gjort, och allt vad de hade lärt folket.
  Luk. 9:10.
31. Då sade han till dem: “Kom nu med mig bort till en öde
trakt, där vi få vara ensamma, och vila er något litet.” Ty de
fick inte ens tid att äta; så många var de som kom och gick.
  Mark. 3:20.
32. Och så for han i båten bort till en öde trakt, där de kunde
vara ensamma.
  Matt. 14:13. Joh. 6:1.
33. Men man såg dem fara sin väg, och många fick veta det;
och från alla städer strömmade då människor tillsammans dit
landvägen och kom fram före dem.
34. När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då
ömkade han sig över dem, eftersom de var “lika får som inte hade
någon herde”; och han började undervisa dem i många stycken.
  4 Mos. 27:17. Hes. 34:5. Matt.9:36.
35. Men när det redan var långt lidet på dagen, trädde hans
lärjungar fram till honom och sade: “Trakten är öde, och det är
redan långt lidet på dagen.
  2 Kon. 4:42. Matt. 14:15. 15:32. Mark. 8:1. Luk. 9:12. Joh. 6:5.
36. Låt dem skiljas åt, så att de kan gå bort i gårdarna och
byarna häromkring och köpa sig något att äta.”
37. Men han svarade och sade till dem: “Ge ni dem att äta.” De
svarade honom: “Ska vi då gå bort och köpa bröd för två
hundra silvermynt och ge dem att äta?”
38. Men han sade till dem: “Hur många bröd har ni? Gå och se
efter.” Sedan de hade gjort så, svarade de: “Fem, och därtill
två fiskar.”
39. Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned
i gröna gräset.
40. Och de lägrade sig där i skilda hopar, hundra eller femtio i
var.
41. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg
upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden
och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket;
också de två fiskarna delade han mellan dem alla.
42. Och de åt alla och blev mätta.
43. Sedan samlade man upp det som blivit över av bröden och av
fiskarna, tolv korgar fulla.
44. Och det var fem tusen män som hade ätit.
45. Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten och
i förväg fara över till Betsaida på andra stranden, medan han
själv tillsåg att folket skildes åt.
  Matt. 14:22. Joh. 6:16.
46. Och när han hade tagit avsked av folket, gick han därifrån upp
på berget för att be.
47. När det så hade blivit afton, var båten mitt på sjön, och han
var ensam kvar på land.
48. Och han såg dem vara hårt ansatta, där de rodde fram,
ty vinden låg emot dem. Vid fjärde nattväkten* kom han
då till dem, gående på sjön, och skulle just gå förbi dem.
(*Från klockan 3 till 6 på natten.)
49. Men när de fick se honom gå på sjön, trodde de att det var
en vålnad och ropade högt;
50. ty de såg honom alla och blev förfärade. Men han började
strax tala med dem och sade till dem: “Var vid gott mod; det
är jag, var inte förskräckta.”
51. Därefter steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig.
Och de blev uppfyllda av stor häpnad;
  Mark. 4:39.
52. ty de hade inte kommit till förstånd genom det som hade
skett med bröden, utan deras hjärtan var förstockade.
53. När de hade farit över till andra stranden, kom de till
Gennesarets land och lade till där.
  Matt. 14:34.
54. Och när de steg ur båten, kände man strax igen honom;
55. och man skyndade omkring med bud i hela den trakten, och
folket började då överallt bära de sjuka på sängar dit där man
hörde att han var.
56. Och varhelst han gick in i någon by eller någon stad eller
någon gård, där lade man de sjuka på de öppna platserna.
Och de bad honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på
hans mantel; och alla som rörde vid den blev friska.

*

NamnlösMaria

Att berätta om NT-GT/Filippos och ministern/Vittna

 

Är Gamla Testamentet viktigt? Javisst är det det. En del anser att GT inte är viktigt i vår tid, men Filippos förde den här mannen till tro på Kristus genom att använda GT skrifter. Jesus är närvarande i både GT och NT, naturligtvis. Allt Guds Ord gäller alla människor i alla tider. Vi får inte försumma att använda oss av GT. Det är också Guds ord.  Läs om Filippos och den etiopiske ministern i Apg 8:26-40.

Filippos följde den helige Andes ledning, läste skrifterna för mannen, Filippos började samtalet med utgångspunkt från Jesajas profetior, som mannen just läst. Filippos förklarade hur Jesus nu hade uppfyllt dem. När vi vittnar ska vi börja på den punkt där lyssnaren befinner sig och tillämpa evangeliet i den situationen.

Kram f Maria     Läs Apg!

Att berätta om Nya Testamentet/ Tro

 För många människor låter det som en saga eller en dålig historia eller rätt och slätt en stor osanning att man blir dömd för att inte ha tro på Jesus. Men det är ju faktiskt sanning. Jesus sade till lärjungarna:

* “De som lyssnar till er lyssnar till mig. Och de som avvisar er avvisar mig. Och de som avvisar mig avvisar Gud som sände mig.” /Luk 10:16   I verserna före säger Jesus om människorna i Kafernaum att de kommer att störtas ner i helvetet. Varför? För att de inte tog emot Jesus, och för att de inte ville förstå och ta emot Jesu budskap och ändra på sina liv, kort sagt: komma till tro.

Det är mycket allvarligt och det är verkligen sant det som Jesus säger. Guds rike tillhör alla och Jesus tackar Gud för att den andliga sanningen gäller alla och inte bara en utvald elit.

Vi kanske tycker idag att de rika, framgångsrika, de vackra och de intelligenta och mäktiga är de som bör styra och upphöjas. Men det är ju inte sant. Jesus säger mycket tydligt ifrån att det som är viktigast är att människors namn skall vara skrivna i himmelen. / Luk 10:20

Låt oss tacka Gud för att vi alla har samma förutsättningar att ta emot honom. Lita på Gud och inte på dina personliga egenskaper, ta emot Jesus i ditt liv.

Jesu uppdrag var att tala om vem Gud, Fadern, är. /Luk 10:22/ Jesus förklarade Guds kärlek i liknelser, genom undervisning och framför allt genom sitt liv. Det är lättare för oss att förstå vem Gud är om vi granskar hur Jesus gjorde i olika situationer, vilka principer han hade och hans inställning till människor.

*Frälsare Jesus, tack att du kallar mig att komma som jag är med bördor och bekymmer. Du ger vila och ro, ny kraft och hjälp att vandra vidare. Jag tackar dig, och jag kommer./B Karlsson

Att berätta om Nya Testamentet

 
Det Nya Testamentet handlar om det NYA förbundet som Gud har gett oss genom sin Son. I Nya Testamentet som börjar med Matteus kan vi läsa allt om vad Gud vill för oss, och vad Jesus har för central gestalt i allt detta. Se övriga inlägg Nya Förbundet…

Du kan läsa om Jesu födelse och förberedelser för tjänst, du kan läsa om Jesu Budskap och verksamhet, du kan läsa om Jesu död och UPPSTÅNDELSE, du kan läsa om Jesu underverk, du kan läsa om Profetior om Messias.

Jesu talar om andlig blindet i Johannes evangelium. Det finns mer: Jesus varnar för splittring, Jesus varnar för kriser i framtiden, Varför kommer inte  alla in i Guds rike?, Att vara lärjunge till Jesus har sitt pris, Sträva inte efter bästa platsen, Om tro och fölåtelse, Jesus- världens ljus,

Jesus varnar för felaktig undervisning, Jesus går på vattnet (mycket omdiskuterat, men sant), Petrus erkänner Jesus som MESSIAS, Jesus utlovar ro och vila, Jesus botar en stor mängd människor, Jesus undervisar lärjungarna hur de ska be (Fader Vår), Den rike och den fattige, Folkets ledare ifrågasätter Jesu auktoritet, Jesus talar om att tjäna andra, Jesus förklarar varför han måste dö, Frågan om Uppståndelsen, Jesus talar om sin återkomst, Jesus talar om att vi ska vara vaksamma, Liknelsen om de tio brudtärnorna, Den slutliga domen.

/Ja, här har du så många högaktuella ämnen och du kan bli frälst och få ta del av allt vad Jesus vill säga just DIG!

Bibeln är en bok som är den bästa boken som skrivits anser jag, och den vill jag följa och jag vill att människor får upp sina inre ögon inför det som faktiskt är det viktigaste: Frälsningen och arbetet för Gud.

 Det jag tagit med här i detta inlägg är bara en droppe i havet egentligen, för Bibeln skall/bör tas emot som Guds klara Ord för människorna.

OM alla gjorde det, eller hade gjort det, hade vi inte haft de världsproblemen som vi har idag. Om människorna hade bejakat Gud och följt honom genom alla tider, hade vi haft den människokärlek och sundhet som Gud efterlyser hos oss.

Ja det finns hur mycket som helst att ta del av och att skriva om, och jag kommer att fortsätta skriva här, det som Gud lägger på mitt hjärta.

Att berätta om Nya Testamentet

 candle-light.jpg

Nya Testamentet –  Från Minus till Plus!(Frälsning) En ny start! Så säger jag om det nya som händer där i alla evangelierna och i Apostlagärningarna och i alla breven. Läs hela Nya Testamentet och lär känna Jesus och vad han har för DIG. Be om att få vara honom nära och aldrig lämna honom……

Jag var blind men fick lära mig att se Guds storhet och Nåd för mitt liv. Se, allt vad han vill ge. Käre Herre, lär mig mer! Att aldrig vika från din sida! eller vika av från vägen som leder till himmelen. Ständigt vaka, tro och be, och också få ge av himmelska ord. Hålla blicken stadigt fäst på Jesus….i evig tid.

Så säger jag om Frälsningen och om den tro jag fått som en gåva. Det nya förbundet/blodsförbundet är så mäktigt och stort. Tänk vad Jesus gjort för oss alla.

Jesus beskrivs som kungars Kung. Jesus kan inte jämföras med någon annan person eller någon annan kraft. Han är den störste, härskare över tid och evighet, himmel och jord, människor och änglar. Vi bör ge honom den plats som tillhör honom som kung i våra liv.

Att berätta om Nya Testamentet

Vad innehåller Galaterbrevet och när skrevs det och av vem? Svar får du här: 

frihet.jpg

 

Författare till detta brev är Paulus, och brevet skrevs omkring år 49 i Antiochia, före apostlamötet i Jerusalem år 50.    …Vem var mottagare till detta brev?  De församlingar i södra Galatien som grundats  under Paulus första missionsresa bl a i  Ikonion, Lystar och Derbe.

Historisk situation: De nyomvändas, speciellt icke-judars, förhållande till de judiska lagarna var den unga församlingens största inre konflikt. Särskilt var detta ett problem för dem som kommit till tro och för de  församlingar som grundats genom Paulus arbete under hans första missionsresa. Brevet är ett försök att komma till rätta med frågeställningen. Något år senare, under apostlamötet i Jerusalem, löstes konflikten genom att ledarna enades i sin upfattning.

Nyckelvers: “Kristus har alltså befriat oss. Se nu till att ni förblir fria och inte än en gång blir bundna i de judiska lagarnas och ceremoniernas bojor.”

Denna vers är mycket intressant:

 “Kristus dog för att befria oss från synd och en lång rad av lagar och regler. Han gjorde oss inte fria så att vi skulle kunna utnyttja situationen och göra det vi själva önskade-  det skulle omedelbart leda oss tillbaka till slaveri under våra egna begär. Nej, tack vare Jesus är vi nu fria att göra det vi inte kunde förut- LEVA OSJÄLVISKT.

De som åberopar friheten att få sin egen vilja fram eller för att hemfalla åt sina egna begär faller omedelbart tillbaka i synd.” 

Vad vi ska komma ihåg i detta brev är hur Paulus talar om att lagen inte kan frälsa oss, och att genom gärningar kan ingen bli frälst- BARA genom tro på Jesus Kristus. Detta bevisar Paulus.

Det är ett underbart brev att läsa; LÄS det du också.

Att berätta om Nya..

 bible70a3.gif

De fyra evangelierna: Matteus och Lukas (som bygger på olika källor) innehåller berättelser om Jesu födelse. Lukas, som berättar om händelsen i templet, när Jesus var tolv år, är den ende som återger vad som hände åren mellan Jesu barndom och början på hans verksamhet som vuxen. Både Markus och Johannes börjar vid den tidpunkten.

De fyra evangelierna koncentrerar sig till den tid när Jesus undervisade och botade sjuka i städer och byar i hela landet. Alla fyra använder stort utrymme för att återge vad som hände under den sista veckan av Jesu liv, speciellt hans död och uppståndelse. Därigenom betonar de vad som är det viktigaste av allt vad de har att berätta. Var och en av de fyra evangelisterna har sin speciella orsak att skriva. Detta påverkar ordningen och valet av material.

Matteus/: Matteus, som skriver för sina medjudar, inriktar sig på Jesus som den efterlängtade Messias- Kristus som de gammaltestamentliga profeterat om. Han samlar ihop Jesu undervisning och tycksa ordna den i fem huvudavdelningar. Han betonar kopplingen mellan Gamla och Nya Testamentet.

Markus/: Markus evangelium är mer fartfyllt än Matteus. Han talar inte så mycket om vad Jesus lärde utan mer om vad han gjorde, vem han var och vart han gick. Endast fyra avdelningar i de 16 kapitel som utgör Markus evangelium är eget material. Det övriga finns antingen i Matteus eller Lukas, oftast i båda. Men det är Markus som bäst visar hur Jesus bevisar sanningen i sin undervisning genom sitt handlande.

Lukas/: Lukas ger oss den mest heltäckande bilden av Jesu liv. Lukasevangeliet är den första delen i det historieverk som Lukas och Apostlagärningarna utgör. Lukas skriver “i ordningsföljd”, som en ögonvittnesskildring, och sätter Jesu liv mot bakgrund av samtida historiska händelser. han anger tidpunkten och omtalar vem som sitter vid makten. En stark omtanke om människor, även kvinnor, är det viktigaste grunddraget i den bild av människan Jesus som Lukas tecknar.

Johannes/: Johannesevangeliet skiljer sig markant från de övriga tre. Johannes vill framför allt se meningen i det som hände. Han berättar för oss, mer än någon annan, vad Jesus sade om sig själv. Johannes är fullständigt övertygad om hans syfte. Det var omöjligt att skriva ner alla de ting Jesus gjorde under sitt korta liv. Johannes har valt ut några händelser och skrivit ner dem “för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.” Joh 20:31

Apostlagärningarna/: Lukas börjar sin berättelse i Apostlagärningarna ca 30 e Kr. på pingstdagen, då församlingen, den första kristna i Jerusalem grundades, och slutar med fängslandet av Paulus i Rom ca 61-63 e Kr. Under dessa hårda 30 år förde Jesu efterföljare ut budskapet om Guds rike och Jesu död och uppståndelse till hela östra medelhavsområdet, inte bara till judar i Palestina utan också till judar och ickejudar i Mindre Asien, Grekland och Italien. De fick lära sig hur Jesus möjliggjorde ett nytt liv och en ny gemenskap med Gud för både män och kvinnor i alla länder och under livets alla omständigheter.