Archives

Finns det änglar? I dessa sena dagar förvanskar man det mesta och förstår inte vad man pratar om..*Nätet* är fullt av osanningar om ‘den andra sidan’ tarot, stenar, och mycket mera….

Änglar finns. Ja. Men kanske ser de inte ut så som folk i allmänhet tror; och vad har de för uppgift?

Änglarna är Guds budbärare, är skapade av honom och står under hans auktoritet. (Kol 1:16) de har flera olika uppgifter:

Att betjäna de troende: (Heb 1:14) ”Nej, änglarna är ju bara budbärare som skickas ut för att hjälpa dem som skall bli frälsta och räddade.”

Att beskydda de hjälplösa (Matt 18:10-11) Änglar med direkt tillträde till Gud har fått till uppgift att vaka över barnen. Detta är starka ord, särskilt som barnen i andra kulturer kommer i andra hand, och försummas eller till och med aborteras.
Att bära fram särskilda budskap från Gud (Upp 14:6-12)

Att verkställa Guds dom (Apg 12:1-23; Upp 20:1-3)

Falska lärare i många av de första församlingarna menade att Gud bara kunde nås via änglarnas hjälp. I stället för att tillbe Gud direkt föll de som förts vilse i denna tro på knä för änglar. Här görs fullständigt klart (!Heb 1:13!) att sådan undervisning är falsk. Somliga ansåg att Jesus var den förnämste bland änglarna, men dels är Jesus ingen ängel, dels ska änglar INTE tillbes. (se Kol 2:18; Upp 19:1-10)

Jesus är Gud, och det är bara han som skall ha vår tillbedjan. (Mer om änglar kommer under denna kategori)

https://gospel.jesuslever.eu/category/anglar/

https://gospel.jesuslever.eu/category/anglarjesus-och-anglarna/

/Maria

Änglar/ Änglauppenbarelse i Finland/VIDEO

 

 

Änglauppenbarelse i Finland/ Angel´s appearence in Finland

Ängel uppenbarade sig i Finland med ett speciellt budskap. Denna video berättar om en uppenbarelse som många fick se och ängeln hade ett budskap, och jag tror att det är mer än hög tid att man som kristen tar sitt kall på allvar, det vill kvinnan Marita i filmen göra. Jesus kommer tillbaka vare sig man vill det eller ej,och då måste man veta var man står- står man på grunden Jesus? Eller vill man inte veta av honom? /Maria/

VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=fUiHKArHkj4&feature=youtu.be

 

Änglar /Inför evigheten, vem tillhör du?

 

Änglar. I denna kategori berättas om änglar. Och i radio i söndags diskuterade man om änglar och om vad som sker då man förväntas komma till himmelen- eller “man går över bron” och får möta sina nära och kära, nej så går det inte till. Diskussionen var helt felaktig eftersom man tycktes kunna välja att man är en god människa och man tycks kunna bestämma att när man dör kommer man automatiskt till “himmelen” och Gud.

Jag skriver detta och tar med 47 verser ur nya testamentet där det klart och tydligt står om änglar och vilka de är i NT och hur felaktigt det är att tro att man har en slags tro då man inte har det.

Det står klart och tydligt i bibeln att man måste bli frälst och ha en tro på Jesus för att hamna på rätt ställe då man dör.

Denna vers t ex, talar om att man måste ha sitt namn skrivet i livets bok (hos Gud):
Rev 3:5  Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.


Människor idag vet så lite och tror på änglar på rosa moln och ser inte sanningen eller allvaret. Ser man på verserna här nedan, som bara är en bråkdel, ur bibeln, så ser man att man måste vara frälst och tillhöra Gud för att komma ro en gång. Till evigheten, till friden. Läs verserna och se en del sanningar, det enda jag vill är att människor skall ta detta på djupt allvar och söka Gud! Innan det är försent!

Mat 4:6  och sade till honom: “Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'”
Mat 4:11  Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.
Mat 13:39  Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar.
Mat 13:41  Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är,
Mat 16:27  Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.
Mat 18:10  Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte. (Barnen kommer alltid till Gud) 
Mat 24:31  Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.
Mat 25:31  Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.
Mat 25:41  Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ‘Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.  (Här i denna versen ser man tydligt att man inte hamnar i himmelen om man inte tror på Jesus!)
Mat 26:53  Eller menar du att jag icke kunde utbedja mig av min Fader, att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar?
Mar 13:27  Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända.
Luk 4:10  det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola väl bevara dig’;     (den som tror på Jesus) 
Luk 12:8  Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför Guds änglar.  (Den bevaras som tror på och erkänner Jesus som Herre)
Luk 12:9  Men den som förnekar mig inför människorna, han skall ock bliva förnekad inför Guds änglar. (Den som inte erkänner Jesus som Herre, kommer inte in i himmelen, dvs den går till dödsriket)
Luk 15:10  Likaså, säger jag eder, bliver glädje hos Guds änglar över en enda syndare som gör bättring.(Man kan omvända sig och bli frälst och får sina synder förlåtna och man kommer till rätt ställe då man dör.) 
Joh 1:51  Därefter sade han till honom: “Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över Människosonen.”
Joh 20:12  och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.
Rom 8:38  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,    ( forts: kan skilja oss ifrån Jesus kärlek)
1Co 4:9  Mig tyckes nämligen att Gud har ställt oss apostlar här såsom de ringaste bland alla, såsom livdömda män; ett skådespel hava vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.
1Co 6:3  I veten ju att vi skola döma änglar; huru mycket mer böra vi icke då kunna döma i timliga ting?
Gal 3:19  Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att “säden” skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.
2Th 1:7  men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,
1Ti 3:16  Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: “Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.”
Heb 1:6  Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: “Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.” (Människor skall inte tillbe änglar) 
Heb 1:7  Och medan han om änglarna säger: “Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor”,
Heb 2:2  Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,
Heb 2:16  Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.
Heb 12:22  Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,
Heb 13:2  Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.
1Pe 1:12  Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.
1Pe 3:22  hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda. (Jesus Kristus sitter på Guds högra sida, han lever idag och skall döma världen en dag)
2Pe 2:4  Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.
2Pe 2:11  under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren.
Jud 1:6  så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.
Rev 1:20  Vad angår hemligheten med de sju stjärnorna, som du har sett i min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna, så må du veta att de sju stjärnorna äro de sju församlingarnas änglar, och att de sju ljusstakarna äro de sju församlingarna.”
Rev 3:5  Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.
Rev 5:11  Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen.
Rev 7:1  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.
Rev 7:2  Och jag såg en annan ängel träda fram ifrån öster med den levande Gudens signet. Och han ropade med hög röst till de fyra änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet,
Rev 7:11  Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför tronen och tillbådo Gud
Rev 8:2  Och jag fick se de sju änglar, som stå inför Gud; åt dem gåvos sju basuner.
Rev 8:13  Sedan fick jag i min syn höra en örn, som flög fram uppe i himlarymden, ropa med hög röst: “Ve, ve, ve över jordens inbyggare, när de tre övriga änglar, som skola stöta i basun, låta sina basuner ljuda!”
Rev 9:14  säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: “Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.”
Rev 12:7  Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem,
Rev 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.
Rev 15:1  Och jag såg ett annat tecken i himmelen, stort och underbart; sju änglar med de sju plågor som bliva de sista, ty med dem är Guds vredesdom fullbordad.
Rev 21:12  Den hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna stodo tolv änglar, och över portarna voro skrivna namn: namnen på Israels barns tolv stammar.     /Evigheten/

Bibeln måste tas på allvar och varje människa på jorden borde söka frälsning!   /Maria

Änglar /Änglar i Herrens närhet

9920164734764.jpg

Änglar.

*Det finns vissa änglar som står i Guds omedelbara närhet. Lukas 1:19 säger så här:

“Jag är Gabriel! Jag står vid Guds tron som hans tjänare. Det är han som har sänt mig till dig med denna glada nyhet.” (syftar på Guds meddelande genom ängeln till Maria, Jesu moder.)

*Uppenbarelseboken 8:2

“Och jag såg de sju änglar som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.”

*Paulus antyder att det finns vissa änglar som utvalts att stå i Guds närhet: 1 Tim 5:21

“Med Gud och Herren Jesus och de heliga änglarna som vittnen befaller jag dig, att du ska göra detta, vare sig en sådan församlingsledare är en god vän till dig eller inte.”

*Jesus talade om dessa änglar när han sade: ” jag skall… kännas vid hans (den troendes) namn inför min Fader och hans änglar” Uppenbarelseboken 3:5

*Hesekiel hörde himmelska varelser flyga vilkas vingar vid vissa tillfällen gav ifrån sig ljud som lät som Guds den Allsmäktiges röst. (Hes 10:5), som dånet av stora vatten och som dånet från en härskara (Hes 1:24), och som ett väldigt dån (Hes 3:12-13). Vi förstår av detta att deras flygande kan åstadkomma flera sorters ljud.

Änglar / Betjäna dem som skall…

bless3.jpg

Änglar.

Gud avskiljer en del av änglarna och andra himmelska väsen till att på jorden betjäna “dem som skall ärva frälsning” (Heb 1:14; 1 Mos 48:16; 2 Mos 23:23)

Änglar kan bli tilldelade en människa på livstid (Matt 18:10) eller:

för en viss tidsrymd (Apg 7:38),

eller:

för ett enda besök (Luk 1:26).

Den tjänst som änglarna utför innefattar bistånd till troende att utveckal andliga gåvaor och kallelser (Dom 6:12-16). Ett liv i lovprisning är så viktigt för dem som följer Herren, att Gud avdelar änglar till att hjälpa troende att uttrycka detta, i det att de välsignar Gud och binder hans fiender (Ps 34:1; 149:6-9)

“Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?” /Heb 1:14

Änglar / Azar; Hjälpänglar

apearance.jpg

*Azar.*

Vad betyder det?
Det är hebreiskans ord
för hjälpa.
Vissa änglars arbete är att rädda troende
från fara såsom Psalm 91:11-12 beskriver
det: “Ty han skall ge sina änglar
befallning om dig, att de skall bevara
dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att
du inte stöter din
fot mot någon sten.”


*En hjälpängel räddade Daniel från
lejonen (Dan 6:22) och Petrus från
fängelset (Apg 12:11)
*Änglar vet bara det som Gud, Anden,
uppenbarar för dem. Det finns saker
som kristna känner till, men som inte
änglar känner till (1 Petr 1:12)
*Första gången ordet “ängel” nämns
i Bibeln är i 1 Mos 16:7 när Herrens
ängel överlämnade Guds löfte att föröka
Hagars avkomlingar genom hennes son
Ismael,
läs 16:10,
Detta är det första av många uppteck-
nade löften som förmedlats av änglar
till människor på jorden. …..


*Änglar känner andras tankar utan att
de behöver öppna munnen (1 Mos 21:17).

I himlen vet man också svaret så snart
man ställer en fråga.
Det beror på att där inte finns någon
synd eller något kött
(det egna syndiga jaget)
som kan hindra kunskapsflödet från
den helige Ande.
Ens ande är fullt öppen för Anden,
för vilken inget är dolt.
(1Kor 2:10-11; Hebr 4:13)
“Nu (på jorden) förstår jag endast
till en del, men då (i himlen)
skall jag känna fullkomligt, liksom
jag själv har blivit fullkomligt känd.”

*Änglar har kroppar av ljus som kan ses
och kännas.
Vi vet att det är så därför att en
ängel två gånger rörde vid Elia,
och det väckte honom ur sömnen,
(1 Kon 19:5,7),
Jakob brottades hela natten med
en ängel och höll fast honom (1 Mos 32:24-26)…………………………

“Store Gud, ditt namn ske pris, evig är din makt och ära. Du, allena hög och vis, är de dina alltid nära. Dig lovsjunger änglars här, dig vi prisar, Fader kär.”

Änglar/Guds budbärare

 

Änglar finns.Jag har tidigare tagit med att de är Guds budbärare. Fortsätter med att tala om hur de var inblandade i Jesu liv på jorden.

* De berättade för Maria om Jesu födelse

* De övertygade Josef

* De talade om vilket namn Jesus skulle få

* De berättade om Jesus födelse för herdarna

* De beskyddade Jesus och hans familj genom att sända dem till Egypten.

* De betjänade Jesus i Getsemane.

De finns, ja de är verkliga. Men inte så som de flesta tror. Jag hade en ängel i min bil en gång, utan attjag visste om det, satt han i passagerarsätet. Jag hade bett om en skyddsängel för jag skulle ut i mörkret och köra, det var vinter och halt.

Det var min man (som ej hade en tro) som påpekade att det måste varit en ängel eller Jesus själv som satt där. Ok, jag bad ju att en ängel skulle vara med på hela resan. Men inte såg jag honom. Det är underbart att veta detta jag berättat och ju närmare man kommer Gud, desto mer får man uppleva av övernaturliga saker som händer. Det är helt fantastiskt, för det kristna livet är fantastiskt. Vad hade hänt om inte jag hade fått min tro? det vågar jag ej tänka på. Jag hade definitivt inte varit i livet nu.

…mina ord som jag har lagt i din mun ska alltid bli kvar hos dig och dina barn och dina barns barn.. /Luk 22:49-53

Änglar, finns de?

 

Änglar finns. Ja. Men kanske ser de inte ut så som folk i allmänhet tror; och vad har de för uppgift?

Änglarna är Guds budbärare, är skapade av honom och står under hans auktoritet. (Kol 1:16) de har flera olika uppgifter:

Att betjäna de troende: (Heb 1:14) “Nej, änglarna är ju bara budbärare som skickas ut för att hjälpa dem som skall bli frälsta och räddade.”

Att beskydda de hjälplösa (Matt 18:10-11) Änglar med direkt tillträde till Gud har fått till uppgift att vaka över barnen. Detta är starka ord, särskilt som barnen i andra kulturer kommer i andra hand, och försummas eller till och med aborteras.
Att bära fram särskilda budskap från Gud (Upp 14:6-12)

Att verkställa Guds dom (Apg 12:1-23; Upp 20:1-3)

Falska lärare i många av de första församlingarna menade att Gud bara kunde nås via änglarnas hjälp. I stället för att tillbe Gud direkt föll de som förts vilse i denna tro på knä för änglar. Här görs fullständigt klart (!Heb 1:13!) att sådan undervisning är falsk. Somliga ansåg att Jesus var den förnämste bland änglarna, men dels är Jesus ingen ängel, dels ska änglar INTE tillbes. (se Kol 2:18; Upp 19:1-10)

Jesus är Gud, och det är bara han som skall ha vår tillbedjan. (Mer om änglar kommer under denna kategori)