Änglar /Inför evigheten, vem tillhör du?

 

Änglar. I denna kategori berättas om änglar. Och i radio i söndags diskuterade man om änglar och om vad som sker då man förväntas komma till himmelen- eller “man går över bron” och får möta sina nära och kära, nej så går det inte till. Diskussionen var helt felaktig eftersom man tycktes kunna välja att man är en god människa och man tycks kunna bestämma att när man dör kommer man automatiskt till “himmelen” och Gud.

Jag skriver detta och tar med 47 verser ur nya testamentet där det klart och tydligt står om änglar och vilka de är i NT och hur felaktigt det är att tro att man har en slags tro då man inte har det.

Det står klart och tydligt i bibeln att man måste bli frälst och ha en tro på Jesus för att hamna på rätt ställe då man dör.

Denna vers t ex, talar om att man måste ha sitt namn skrivet i livets bok (hos Gud):
Rev 3:5  Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.


Människor idag vet så lite och tror på änglar på rosa moln och ser inte sanningen eller allvaret. Ser man på verserna här nedan, som bara är en bråkdel, ur bibeln, så ser man att man måste vara frälst och tillhöra Gud för att komma ro en gång. Till evigheten, till friden. Läs verserna och se en del sanningar, det enda jag vill är att människor skall ta detta på djupt allvar och söka Gud! Innan det är försent!

Mat 4:6  och sade till honom: “Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'”
Mat 4:11  Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.
Mat 13:39  Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar.
Mat 13:41  Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är,
Mat 16:27  Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.
Mat 18:10  Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte. (Barnen kommer alltid till Gud) 
Mat 24:31  Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.
Mat 25:31  Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.
Mat 25:41  Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ‘Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.  (Här i denna versen ser man tydligt att man inte hamnar i himmelen om man inte tror på Jesus!)
Mat 26:53  Eller menar du att jag icke kunde utbedja mig av min Fader, att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar?
Mar 13:27  Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända.
Luk 4:10  det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola väl bevara dig’;     (den som tror på Jesus) 
Luk 12:8  Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför Guds änglar.  (Den bevaras som tror på och erkänner Jesus som Herre)
Luk 12:9  Men den som förnekar mig inför människorna, han skall ock bliva förnekad inför Guds änglar. (Den som inte erkänner Jesus som Herre, kommer inte in i himmelen, dvs den går till dödsriket)
Luk 15:10  Likaså, säger jag eder, bliver glädje hos Guds änglar över en enda syndare som gör bättring.(Man kan omvända sig och bli frälst och får sina synder förlåtna och man kommer till rätt ställe då man dör.) 
Joh 1:51  Därefter sade han till honom: “Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över Människosonen.”
Joh 20:12  och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.
Rom 8:38  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,    ( forts: kan skilja oss ifrån Jesus kärlek)
1Co 4:9  Mig tyckes nämligen att Gud har ställt oss apostlar här såsom de ringaste bland alla, såsom livdömda män; ett skådespel hava vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.
1Co 6:3  I veten ju att vi skola döma änglar; huru mycket mer böra vi icke då kunna döma i timliga ting?
Gal 3:19  Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att “säden” skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.
2Th 1:7  men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,
1Ti 3:16  Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: “Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.”
Heb 1:6  Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: “Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.” (Människor skall inte tillbe änglar) 
Heb 1:7  Och medan han om änglarna säger: “Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor”,
Heb 2:2  Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,
Heb 2:16  Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.
Heb 12:22  Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,
Heb 13:2  Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.
1Pe 1:12  Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.
1Pe 3:22  hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda. (Jesus Kristus sitter på Guds högra sida, han lever idag och skall döma världen en dag)
2Pe 2:4  Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.
2Pe 2:11  under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren.
Jud 1:6  så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.
Rev 1:20  Vad angår hemligheten med de sju stjärnorna, som du har sett i min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna, så må du veta att de sju stjärnorna äro de sju församlingarnas änglar, och att de sju ljusstakarna äro de sju församlingarna.”
Rev 3:5  Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.
Rev 5:11  Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen.
Rev 7:1  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.
Rev 7:2  Och jag såg en annan ängel träda fram ifrån öster med den levande Gudens signet. Och han ropade med hög röst till de fyra änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet,
Rev 7:11  Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför tronen och tillbådo Gud
Rev 8:2  Och jag fick se de sju änglar, som stå inför Gud; åt dem gåvos sju basuner.
Rev 8:13  Sedan fick jag i min syn höra en örn, som flög fram uppe i himlarymden, ropa med hög röst: “Ve, ve, ve över jordens inbyggare, när de tre övriga änglar, som skola stöta i basun, låta sina basuner ljuda!”
Rev 9:14  säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: “Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.”
Rev 12:7  Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem,
Rev 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.
Rev 15:1  Och jag såg ett annat tecken i himmelen, stort och underbart; sju änglar med de sju plågor som bliva de sista, ty med dem är Guds vredesdom fullbordad.
Rev 21:12  Den hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna stodo tolv änglar, och över portarna voro skrivna namn: namnen på Israels barns tolv stammar.     /Evigheten/

Bibeln måste tas på allvar och varje människa på jorden borde söka frälsning!   /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.