Archive | september 2012

Det finns bara en Gud/ han är trofast i allt. Kärlek.

 

 

Jag tänkte nämna att Fredrik Reinfeldt eventuellt byter jobb..ja han skall ju kanske få ett toppjobb som EU-president…

….och jag kom att tänka på att:

Gud behandlar alla på samma sätt. Alla har vi olika positioner i samhället. En del är på botten och en del är i toppen. Vilken skillnad det kan vara.

Gud har inga favoriter-  vi är alla jämlika inför Gud, men det tror jag inte att våra politiker och andra höjdare har tänkt på. men det kommer ju en dag då de får tänka om….

*

Veckan har varit mycket givande och jag har lärt mycket, d v s Gud har visat mig på olika slags sanningar  som är så slående att man baxnar. Han har verkligen visat mig vem jag är och vad jag kan och hur han räddat mig, t ex denna veckan är jag så tagen av alla hans råd och stöd och kärlek så jag känner mig helt matt av kärlek. Jag menar att det också kallas för respekt. Vem är väl som han? Ingen.

Sjukhusbesöket idag  hos damen jag känner var så oerhört fint, och hon har lärt mig massor genom att bara ligga i sin sjukhussäng. Du som läser vet inte, men jag vet och jag är förundrad.  GUD ÄR GOD.

/Maria

Jesus /Jesus är Herre / Ps 138:8

 

*

“Herren skall fullborda sitt verk för mig.” Ps 138: 8.

DET FINNS i lidandet ett gudomligt mysterium, en underbar, övernaturlig kraft, som aldrig har kunnat utgrundas av det mänskliga förnuftet. De största heliga ha lidit mest. Då den lidande själen uppnår ett tillstånd av stilla, ljuvlig bekymmerslöshet, där hon kan småle åt sitt lidande och ej ens ber Gud befria sig från detsamma, då har lidandet, fyllt sin välsignelsebringande uppgift, då har tålamodet blivit fullkomnat, då förvandlas korset till krona. Då vi hunnit detta stadium av fullkomning genom lidandet, utför den helige Ande många underbara ting i vår själ. Hela vårt väsen vilar stilla under Guds hand. Varje sinnets, viljans och hjärtats rörelse har slutligen blivit övervunnen. Evighetens lugn sänker sig över hela människan. Hon blir stilla och har blott få ord att säga. Hon har inga frågor; hon upphör att ropa: “Varför har du övergivit mig.”

Fantasien bygger inga luftslott längre. Förnuftet är kuvat och undergivet, själen väljer ej mera själv. Guds vilja bestämmer hennes val i allt. Hjärtat har vänt sig bort från alla skapade ting och dött bort från allt, så att inget kan skada, såra eller hindra henne. Förhållandena må vara hurudana som helst, själen söker endast Gud och Hans vilja och är viss om, att Han låter allt i universum, gott och ont, förflutet och närvarande, samverka till det bästa.

O, vilken välsignelse att vara helt övervunnen, att ha uppgivit sin egen styrka och visdom, sina planer och önskningar, för att förbli i den ställning, där varje atom i vårt väsen likt Galileens jord är under Jesu allsmäktiga fötter.
Det är stort att lida utan att uppgivas.

Ack, saliga lott att förkastas,
och såsom ett avskräde stå,
att duga till intet i världen
men duga för Jesus ändå!
Ack, saliga lott att besvikas
i allt, vad man hoppats uppå,
och sedan sig själv man förlorat,
få duga för Jesus ändå.

Ack, saliga lott att förlora
den kraft man förlitat sig på!
Ty se’n man ett steg ej kan taga,
man duger att bäras ändå.
Ack, saliga lott att förminskas,
bli minst ibland alla de små,
och, se’n man ett intet har blivit,
få vara hos Jesus ändå.

Ack, saliga lott att försvarslös
och brännmärkt för domaren stå,
men sedan man tvagits i blodet
få del uti Jesus ändå!
Ty allt som är eget förbrännes,
förtäres i elden som strå,
men verket, som Jesus fullbordat,
för evigt det gäller ändå.

Ack, saliga lott att oduglig
med Jesus i döden få gå
och, sedan ett stoft man har blivit,
få uppstå med Jesus ändå!

Ack, saliga lott att begravas
och gömmas i glömskan också,
men hava sitt allt uti Jesus
och duga i himlen ändå!

*

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria

Kärlek/ Att smälta in? /NY inifrån.

 

blomsteräng

*

Att smälta in i omgivningen.   –??

En kameleont ändrar färg efter omgivningen. Mot gräset är den grön, men om den kommer ut på öppen jord tar den upp dess färg för att inte synas. Många av de varelser som Gud har skapat har en gudagiven förmåga att smälta in i omgivningen.
För dem är det en fråga om överlevnad.
På sätt och vis är det naturligt för vem som helst att anpassa sig till givna förutsättningar.

MEN Kristi efterföljare är NYA skapelser, födda från ovan och förändrade INIFRÅN, med Värderingar och Livsstil som ofta går TVÄRT EMOT VÄRLDENS UPPFATTNING om vad som är lämpligt och moraliskt acceptabelt.

En uppriktig troende smälter ALDRIG in i omgivningen!

*
*
Bibelord: 1 Kor 1:18-2:16 Korsets betydelse:

Världens visdom och korsets dårskap
18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. * 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare?* Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken* och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.*

/Maria

 

Den globala byn/ EU kräver mer pengar av Sverige

 

*

Den globala byn:

 

EU kräver mer pengar av Sverige
TT, 26.9.2012

Sveriges EU-avgift kan raka i höjden rejält om EU-kommissionen får som den vill.

Dels vill kommissionen hårdbanta den rabatt som Sverige i dag har på avgiften, dels vill den öka budgeten generellt.

Enligt finansdepartementet innebär det att EU-avgiften ökar med 10 miljarder kronor om året.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vill banta Sveriges rabatt på EU-avgiften kraftigt. Dessutom vill han att EU:s budget ska öka med åtta procent perioden 2014-2020, jämfört med nuvarande sjuårsperiod. För Sverige och andra länder som betalar mer i avgift än vad som kommer tillbaka i form av bidrag innebär det rejält ökade kostnader.

– Barrosos krav skulle göra honom till min dyraste minister, by far. Det är en utgiftsrisk i finansdepartementets tabeller på cirka 10 miljarder. Det är ingen utgift i budgeten som ökar så mycket de närmaste åren, som kommissionens budgetförslag gör, säger Anders Borg.

Sverige får i dag runt 5,5 miljarder kronor i rabatt och betalar drygt 30 miljarder i avgift. Även Österrike, Nederländerna och Tyskland har rabatter som ska minskas, men i särklass störst rabatt har Storbritannien.

EU-kommissionens syfte är att rensa upp i rabattdjungeln och ta bort rabatter som inte är motiverade.

– Ärligt talat tror jag att länder som Danmark, Österrike och Italien är ännu argare än Sverige. De kommer inte få någon rabatt alls, så de undrar varför får Sverige och inte vi? säger kommissionens talesperson Patrizio Fiorillo.

Från: http://www.nyapolitiken.biz/eu_fn/eu-kraver-mer-av-sverige.html

/Maria

Ett ord…Fyllda behov,alltid bönesvar…trots svårigheter

 

*

Fyllda behov:

Man blir faktiskt aldrig förvånad över hur Gud fyller behov. Om vi tar exempel ur aposteln Paulus liv så ser vi att Paulus hade bett Gud om att få komma till Rom och undervisa de troende. När  han väl kom dit var det som fånge (Se Apg 28:16).

Han hade bett om Guds beskydd för resan. Det hade han fått- han var tryggt framme, trots misshandel, skeppsbrott, ett giftigt ormbett, frihetsberövande och diverse andra allvarliga svårigheter.

Guds sätt att svara på bön kan visa sig bli helt annorlunda än vad vi själva tänkt oss.

Förvänta dig alltid bönesvar när du ber till Gud, men var beredd på att svaret inte alltid ser ut som du hade tänkt.

*

*Ett stilla barnahjärta Man får ej hur som helst, Det går ej utan smärta Att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar, Förrän jag helgas så, Att mina drömmar I Jesu ande gå. *E Gustafsson

/Maria

 

Att vittna om Jesus/Frid. Tonen från ett brustet hjärta..

 

“Frid i Mig.” Joh 16: 33.

DET är en stor skillnad mellan lycka och välsignelse. Paulus upplevde fångenskap och smärtor, offer och lidanden i högsta grad men var likväl under allt välsignad. Den största härlighet kom honom till del just mitt i dessa förhållanden.

Då Paganini, den store violinisten, en dag trädde fram inför sitt auditorium, märkte han, just då applåderna upphörde, att det var något på tok med hans violin. Han såg på den en sekund och upptäckte, att det ej var den ryktbara och värdefulla violinen han hade i handen. Han stod ett ögonblick som förlamad; sedan vände han sig till sina åhörare och meddelade dem, att ett misstag skett och att han ej hade sin egen violin. Han gick tillbaka bakom ridån i tanke att ännu finna den där han hade lämnat den, men han förstod nu, att någon hade stulit den och lämnat en sämre i stället. Ett ögonblick dröjde han bakom ridån, sedan trädde han fram inför auditoriet och sade:

“Mina damer och herrar: jag ska visa att musiken ej ligger i instrumentet, utan i själen.” Och han spelade som aldrig förr. Ur det främmande instrumentet strömmade musikens toner fram, tills auditoriet var hänryckt och applåderna nästan lyfte taket av byggnaden. Mannen hade uppenbarat för dem, att musiken ej låg i instrumentet, utan i hans egen själ.

Beprövade vän, din uppgift är att gå ut på världsscenen och för jord och himmel visa, att “musiken” ej ligger i de yttre förhållandena, ej i tingen, utan i din egen själ.

Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken.
Här nere ofta höras så många missljud blott,
men Gud är saligheten, säll den som det förstått.

När anden stilla vilar, förlorad uti Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångs ljud,
Guds Andes milda susning från fadershjärtats härd
då bringas fram i toner ifrån en inre värld.

Men icke blott i toner, ej blott i yttre ord
de skönjas i det väsen, där Andens kraft är spord.
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då bliver hela män’skan en lovsång utan ord.

Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom.
När Herren där vill tala, man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra, vad Han vill.
När alla självljud tystnat och strängen brusten är,
den uti Jesu händer kan bli, vad Han begär.
Se, det är hemligheten, ty Gud ifrån sin tron

blott ur ett brustet hjärta kan bringa fram en ton.

*******************
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

*
*
Målmedvetenhet.

Vill man vara målmedveten så har man ett föredömligt exempel i aposteln Paulus.
Att vara målmedveten är en viktig egenskap för var och en som vill stå i Guds tjänst.
Paulus var verkligen målmedveten, och det viktigaste i hela hans liv var att berätta för andra om Kristus (Fil 3:13). Känner du det likadant?

Det är ingen tillfällighet att Paulus är den störste missionären genom alla tider.
Gud söker efter fler, både män och kvinnor, som kan göra samma viktiga arbete som Paulus, och lika målmedvetet.

/Maria

 

Ett ord idag/ Bryt med traditioner. Lev för Jesus

 

*

Bryta med traditionerna?

De traditioner som inte tillför något och som är dåliga för människan borde man bryta med, säger Gud.
Det finns ingen anledning att hålla synd och ogudaktighet vid liv.

Även om du är starkt påverkad av ditt ursprung har du möjlighet att själv välja din väg.
Du måste inte göra som släkten alltid gjort.
Du kan bryta med den mest ogudaktiga miljö och i stället bli upprättad av Gud till ett nytt liv.

Det är mycket bättre att välja en ny och rättfärdig inriktning på sitt liv än att till varje pris vårda och vidmakthålla ogudaktiga familjetraditioner.
/Hesekiel 18:14-18/
*
*
Personligen är jag den första i min släkt, vad jag vet, som är en troende kristen och som fått ett nytt liv. Det känns mycket gott att veta att jag valt rätt: JESUS.

/Maria

Boken Klagovisorna/ Krav.Lydnad.Växa. Räddade.

 

*

Utbildningsprogram finns det gott om, men alla klarar inte sin utbildning. Gud har också ett utbildningsprogram för dem som vill följa honom. Vad kan det finnas för krav i den utbildningen då?

1) Förmåga att vara stilla och lyssna.  2) Ödmjukhet och vilja till att ångra sig.  3) Självkontroll i motgångens stund;   4)  Tålamod till att vänta på att Gud ska ingripa.

Klarar man dessa krav? Själv måste jag säga att det under åren som troende varit svårt att rätta sig efter Gud och hans krav, men det går fortfarande framåt och jag känner att jag förstår hans krav mer och mer och varför han ställer dem! och att jag vill vara lydig.  De har ju med det återstående tjänandet och evigheten att göra! Så det är ju inget att grubbla över, utan i stället är det ju bara att ge allt man har i LYDNAD! för att nå ända fram.

Gud vill att vi ska mogna och växa till på alla områden. På vilket område arbetar Gud med dig just nu?
*

Klagovisorna 3:40

Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem,
låt oss vända om till HERREN!
41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer
till Gud i himlen!
42 Vi har syndat och varit upproriska,
och du har inte förlåtit.

*

Villiga till förändring.

*

55 Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen.
56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra
när jag ber om lindring och hjälp.
57 Du kom mig nära när jag åkallade dig,
du sade: “Frukta inte!” /se Jeremia 38:6-13

*

Gud räddar dem som vänder sig till honom.

/Maria

 

Vardagen/R:s liv.Möte med människor.Frågor.Bön

 

Till R

*

Frågor fr R:    Var söker man efter livets mening? Var finns hopp och trygghet? Vem kan hjälpa då man söker efter sin framtid? Vem är Gud? Är Jesus Frälsaren? Kan han ta hand om den som söker honom? Kan han rädda människor?

Och varför får en person inte kunskap om att Jesus finns…….

På ovanstående frågor svarar jag bara ett JA.  Dessa frågor och liknande frågade en person om idag på sjukhuset där jag var , och personen frågade mig och jag kunde svara och vi pratade stilla om Jesus och jag hade en bibel med mig som denna underbara person fick.

Denna personen är svårt sjuk och jag ber att Gud skall möta den där den är och att frälsning skall komma till del, ja jag har upplevt en verklig nåd över mitt liv idag och det är nästan overkligt att jag skall ha det så bra och en annan vara så sjuk.

Det är inte lätt, nej inte alls, att prata med en människa om att räddningen är Jesus, när personen i fråga är så sjuk..tacksam är jag för bönen jag kunde få be och jag fortsätter att be, och ber att Gud skall rädda denna människa till Jesus Kristus. Gud är god och jag litar på hans nåd.

Gud härskar över ljus och mörker och bestämmer över framgång och motgång. Jag ber att R:s liv skall bli riktigt ljust framöver!! i mötet med Jesus.

/Maria

Hjärtats inställning/..Innan det är för sent

 

*

De som förnekar Gud och hans bud vet inget eller mycket mycket litet om Guds storhet, kärlek och nåd, och inget heller om de straff han kommer att ge människor för deras olydnad, d v s  för synden. Man sopar bort det och vill varken höra eller börja förstå vem HAN är. I detta sekulariserade land som Sverige är, är det snart förbjudet att säga att man älskar Jesus eller att man vill hålla Guds bud (som för den troende är en självklarhet.)eller att äga en bibel.  Människor som inte tror vet säkerligen inte att Gud söker dem alla. Det finns så många sorgsna hjärtan i detta landet, så många sargade ledsna människor, så många människor på samhällets botten som borde lyftas upp.
Hur ska de få höra och vet något om Jesus, Frälsaren? Det kan man fråga sig! Ni som är troende: Ut med er på gatorna, kaféerna, galleriorna m fl platser! UT! Sprid Guds Ord och kärleks värme.
Några bibelord följer här om Guds kärlek och människans hopp och om att vara ett Guds barn. Det borde alla vara, dvs de borde ta emot JESUS som Herre i sina liv.  Redan idag! /Maria

*

Rom 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

*
Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.

*

2 Tess 3:5Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

*

1Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

*

1Joh 3:1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

*

 1Joh 3:17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

*

1Joh 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

*

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

 

/I bibeln står sanningen- lär känna den innan det är för sent. /Maria

 

NWO/Frihet?Jämlikhet? Demokrati? Artikel/ Vakna

 

*

Frihet, jämlikhet och broderskap

“Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag bryr mig inte om vem som stiftar dess lagar”

Så här ödmjukt uttryckte sig en man vid namn Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) för över två hundra år sedan och nog kan man säga att hans önskan gick i uppfyllelse även om det tog sin tid och Mayer Amschel personligen inte fick uppleva den mest ultimata njutningen, den som maktfullkomliga individer brukar sukta efter, och som kallas fullkomligt herravälde.

Arvet efter M. A. Rothschild gick vidare till efterkommande generationer så som brukar vara fallet med arv och idag räknar man Rotschild familjens förmögenhet till att omfatta mer än hälften av alla världens tillgångar. Självklart hittar man aldrig någon från familjen Rotschild på listorna över världens rikaste som då och då publiceras eftersom det handlar om blodspengar som intjänats på krig och revolutioner i det förgångna.

Genom ett ihärdigt arbete och pengaintresse har man tillsammans med andra mäktiga och kapitalstarka familjer däribland Rockefeller, Goldman Sachs, Loeb och Warburg med flera, under årens lopp lyckats med att successivt flytta fram sina positioner så till den grad att man idag har kontrollen över nästan alla länders ekonomier. Ett förhållandevis litet antal personer jämfört med de cirka sex miljarder människor som befolkar världen, äger runt 90% av jordens tillgångar.

Det som återstår är att ta kontrollen över ekonomin i mellanöstern länderna och därför pågår det ständiga oroligheter där. Nu Syrien tidigare Libyen, Tunisien, Irak, Afghanistan mm. Deras regeringar vägrar att godta den nya världsordningen och kämpar tappert mot den elit av bankirer och andra som vill lägga under sig deras länders ekonomier. De gör allt för att bevara sin självständighet, sitt självbestämmande men motarbetas på ett mycket grymt sätt genom att de allierade till den nya världsordningen accepterar och ställer upp med legotrupper som finansieras av ovannämnda elit.

Syftet är att fortsätta kriga (som nu i Syrien) tills att regeringarna ställer upp på en ännu värre maktcentralisering av världsekonomin till att hamna i ett fåtals händer. Man önskar att de som befinner sig i regeringsställning och att de som har makt, ska ändra inställning och gå med på att bli medarbetare åt bankireliten samt åt NWO,s anhängare och institutioner om de tilldelas saftiga löner och andra privilegier.

Smidigast för eliten vore om de som trilskas och motsätter sig den nya världsordningens agenda, kunde göra som de Europeiska ländernas regeringar och företrädare inklusive media, det vill säga att förråda sina länder och dess befolkning genom att sprida lögner, undvika debatt och om inte det räcker, idiotförklara eller rasiststämpla hela befolkningen.

Kontroll över länders ekonomier innebär även kontroll över enskilda människors ekonomier och som om inte det vore nog, över människors hela livssituation, själ och ande. Men säger någon, jag har ju en bra lön, trivs med mitt jobb och det räcker för min del. Jag vill inte ha mer eller behöver inte mer. Bra så, men trivs du med att vara utlämnad åt andras godtycke och välvilja, om det så är staten, dina föräldrar, din granne, arbetskamrat, EU eller giriga bankirer som du inte känner och som inte känner dig och därför struntar högaktningsfullt i din ringa person, skulle man kunna fråga? Svaret torde bli nej.

Simsalabim och räntorna kan höjas, du får gå från ditt drömhus om du har lån för din lön räcker inte till. Nu krisar det ihop sig totalt i EU och alla EU medborgare måste halvera sina löner eller inkomster oavsett lön och får sedan tigga matkuponger och tak över huvudet hos det sociala då det inte finns en möjlighet att klara sig på annat sätt.

Solidariteten gentemot EU och den styrande eliten är ett måste under nuvarande omständigheter men trots det uppmanar de äldre generationerna de yngre att engagera sig politiskt för att försöka förändra.

Varför inte bli kommunist, högerextrem, liberal, syndikalist eller något annat. Vad som helst! Kanske socialdemokrat, vänsterpartist, moderat eller folkpartist. Spelar det egentligen någon roll vilken ideologi vi anammar och tar till oss så länge det finns människor (ett fåtal) som på grund av att de kontrollerar penningpolitiken inte bryr sig om vem som stiftar lagarna?

För dem är det oväsentligt om en fascistisk diktator eller en kommunistisk diktator, en syndikalist, moderat, liberal, socialdemokrat, sitter på tronen eller om olika grupperingar kompromissar om makten vilka alla individuellt titt som tätt blir belönade med regelbundna löneökningar för sitt slitsamma arbete med att hålla lögnen, om den existerande demokratin, levande.

Med andra ord står de över kommunism, fascism och allt däremellan. Dessa ideologier är nämligen skapelser som de varit med om att utarbeta enbart för att kunna roffa åt sig mer och mer av jordens alla tillgångar med viss hänsyn till de historiska förhållandena genom tiderna. De tjänar pengar och har genom århundradena tjänat hiskeligt mycket pengar genom att finansiera båda sidor i konflikter och i fullskaliga krig medan mängder av människor fått lida och sätta livet till samtidigt som de intalats att krig är något nödvändigt.

De berömmer sig för att ha lyckats hålla nere befolkningsökningen samtidigt som de gjort sig själva rika Den nya världsordningen är egentligen gammal för planerna om ett elitens maktövertagande började ta fart redan under sjuttonhundratalet men det är först nu med alternativ medias spridning på nätet som allmänheten börjar få en inblick i den gigantiska konspirationen som frodas bakom lyckta dörrar i de hemliga sällskapen som till exempel i Bilderberggruppen och i frimurarordnarna.

*

Artikeln har jag hämtat från:

http://experimentlandet.blogg.se/2012/july/frihet-jamlikhet-och-broderskap.html

*
*

/Jag vet inte vad just du anser om ovanstående eller om NWO..vad är konspiration? Det måste man börja fundera över, vem är det som konspirerar… egentligen…/Jesus väckte mig.

/Maria

 

Gud har en plan/Är det mödan värt att följa Gud? JA

 

*

Är det mödan värt att försöka vara god och trogen Gud?
Svar: JA

I psalm 73- 1:20 finns olika huvudtankar om att vara trogen Gud eller att INTE vara trogen Gud och det är Asaf som frågar sig detta. Asaf var en av körledarna i templet (se Krön 25:1)
Psalm 73:1

1) Den ogudaktige har framgång och får den som är trogen Gud att undra om det är mödan värt att försöka vara god,
och:
2)
Den ogudaktiges välstånd ser så lockande ut att den gudfruktige kan frestas att vilja vara i hans ställe. Men en dag kommer den ogudaktige att vilja byta med den gudfruktige.

De frågorna brottas människor med ännu idag! De ser hur lockande de icketroende beter sig eller hur de har det och kanske ångrar de att de valde Gud, kanske ingenting går “deras väg”. Men, det är ju inte meningen heller att allt skall gå så, för det är ju HERREN som skall visa vägen i allt.

Kanske är det också så att man inte orkar gå Guds väg när problemen kommer, men det är ju då det börjar bli spännande mitt i allt som gör ont- hur ska Gud lösa problemen?

Det får man veta om man är TROGEN Gud. Och vi måste alltså VÄLJA ståndpunkt inför evigheten! Har DU gjort ditt val?

Tack Jesus för frälsningen! jag ångrar inte det val jag gjorde. Jag valde att följa dig.

/Maria