Archives

Moseboken 6 kap. Är somliga av oss Nephilim? Fallna änglar m m. Fler artiklar senare i ämnet. Högst intressant. Man nämner ‘gräshoppor’ i början av videon! Ledtråd…

1 Mos Kapitel 6

Människornas ondska växer

1 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, 2 såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. 3 Då sade Herren

: ”Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år.”

4 Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.

5 Och Herren

 såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 6 Då sörjde Herren

 att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. 7 Herren

 sade: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta – både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem.”

8 Men Noa hade funnit nåd inför Herrens

 ögon.III. NOAS FORTSATTA HISTORIA 6:9-9:29

9 Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. 10 Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet.

11 Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. 12 Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.

Floden förutsägs och arken byggs

13 Då sade Gud till Noa: ”Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. 14 Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan. 15 Så ska du göra arken: Den ska vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög. 16 Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.

17 Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att förgöra alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. 18 Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. 19 Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. 20 Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. 21 Och du ska ta med dig all slags föda, sådant som kan ätas, och samla i förråd. Det ska tjäna som mat för dig och dem.”

22 Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom.

Återkommer med mer i denna fråga!

/Maria

Adam / Vem var Abel, den förste att lyda Gud…

 

 Eden

*

Abel. Vem var han?

Abel var den andra människan som föddes in i världen, men den förste att lyda Gud. Det vi vet om denne man är att hans föräldrar hette Adam och Eva, att han var herde, att hans offer behagade Gud och att hans liv förkortades av hans avundsjuke bror Kain.

Bibeln låter oss inte veta varför Gud accepterade Abels offer och inte Kains, men både Kain och Abel visste vad Gud förväntade sig av dem. Det var bara Abel som var lydig. Historien igenom har Abel blivit ihågkommen för sin tro och lydnad (Hebreerbrevet 11:4) och han kallas “den rättfärdige Abel” (Matteus 23:35).

Bibeln är full av Guds riktlinjer för våra liv och hans förväntningar på oss. Det finns också mer direkta anvisningar. På samma sätt som Abel så måste vi lyda, vad det än kostar, och lita på att Gud kan föra oss rätt.

Prestationer och starka sidor hos Abel:
*Den som nämn först av “trons hjältar” i Hebreerbrevet (11:4)
*Den förste herden
*Den förste att bli martyr för sanningen (Matt 23:35)

Vad vi kan lära av hans liv:
*Gud hör dem som söker sig till honom
*Gud ser vem som är oskyldig, och förr eller senare blir den skyldige dömd.

Bakgrundsfakta:
*Plats: I Edens närhet
*Yrke: Herde
*Släkt: Adam och Eva (föräldrar), Kain (bror)

Nyckelvers:Heb 11:4  Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron talar han ännu, fastän han är död.

Det berättas om Abel i 1 Mos 4:1-8; Han nämns också i Matt 23:35; Luk 11:51; Hebr 11:4 och 12:24

/Maria   

Adam / Gud skapade världen. Moseboken 1-3

  Bild STEFFE

Ingen Adam – ingen Kristus
Vad händer när vi förnekar att 1 Mosebok 1-3 är historisk?

En av de mest förvånande sakerna i nutidens församlingar är hur få människor som verkligen tror att människan Adam och hans hustru Eva någonsin existerade, eller att de skapades just på det sätt som sägs i 1 Mos 2, och också att det hände just i början av den mänskliga historien, snarare än efter miljarder år av evolution.

Om du vill testa andligheten och biblicismen i en församling idag beträffande dessa frågor, gå bara dit och predika om ämnet “Män och kvinnor – äkta män och hustrur ” och utgå från bibelstället i 1 Mos 2:15-3:20. Du kommer att bli bestört över resultatet. Om du använder ordet “underordnande ” i relation till kvinnans roll, kommer sväljningarna, stönandena och suckarna att visa sig på Richterskalan. Och om du talar om “manligt ledarskap “, kommer taket troligtvis att blåsa av. Men den absolut största chocken kommer, när du påstår att de första mänskliga varelserna inte utvecklades från aporna, utan skapades spontant på gudomligt initiativ vid början av universums historia. Jag kan garantera att golvet ramlar ner just då. Om du är predikant, och du ser på alla de fientliga ansiktena hos många i församlingen, måste du faktiskt påminna dig om Herrens tröstande ord till Jeremia (Jer 1:8,17).

Beskrev Mose hur skapelsen gick till, att kvinnan skapades från Adams sida, p.g.a. sin skrala uppfattning om mänsklig biologi? Många bekännande kristna skulle svara “ja “. Är innehållet i 1 Mos kapitel 1 till 3 bara religiösa myter? Många bekännande kristna skulle svara “ja “. Skrevs dessa kapitel på detta sätt p.g.a. att Mose inte hade förmånen att ha tillgång till modern vetenskap som en hjälp för sitt tänkande? Många bekännande kristna skulle svara “ja “.

Om du ställer dessa frågor i många församlingar idag – t.o.m. i många evangeliska församlingar – kommer du att upptäcka, att det är nödvändigt att gå direkt tillbaka till ruta ett och visa människor de djupgående följderna av att inte tro på sanningen i de första tre kapitlen av 1 Mosebok. Så vad är följderna av att inte acceptera de första tre kapitlen av 1 Mosebok som fakta – och speciellt skapelsen av Adam och Eva som framställs i 1 Mosebok 2 vid begynnelsen av den mänskliga historien?

 1) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISK, GÖR VI HERREN JESUS KRISTUS TILL ANTINGEN EN LÖGNARE, OKUNNIG ELLER BEDRAGEN
Människor som gör anspråk på att vara kristna bär Kristi namn. Om Kristus inte var den som han gjorde anspråk på att vara, eller om det han sa inte var sant, då finns det ingen kristendom. Herren Jesus Kristus trodde uppenbart på historiciteten och sanningen om skapelsen och syndafallet i 1 Mosebok 1-3. För det första, påstod han att Adam och Eva hade skapats vid “världen begynnelse “, snarare än efter miljarder år av evolution. Hela citatet från Markus 10:6-8 lyder så här: “Men redan vid världens begynnelse ‘gjorde Gud dem till man och kvinna’. ´Fördenskull skall en man övergiva sin fader och moder. Och de tu skola varda ett kött.’ Så äro de icke mer två, utan ett kött .” Jesus trodde uppenbart på Guds spontana skapelse av den första mannen och kvinnan, precis som den framställs i 1 Mos 1:26-28. Han hade inga tvivel om historiciteten i detta. Och varför skulle han ha det? Han hade nämligen själv varit där vid skapelsen, och verkat tillsammans med Fadern (Joh 1:1-3). Han påstod också att Satan var en mandråpare “från begynnelsen ” och lögnens “fader ” (Joh 8:44-45) – en tydlig hänvisning till historiciteten av syndafallet i 1 Mosebok 3. Aposteln Johannes (den som stod Jesus närmast?) instämmer i detta när han säger att djävulen var en moraliskt ansvarig varelse, som har “syndat från begynnelsen ” och att Guds Son hade antagit kroppslig gestalt för att “göra om intet djävulens gärningar ” (1 Joh 3:8). Därför är det omöjligt att vara kristen och inte tro på historiciteten av 1 Mosebok 1-3. Jesus trodde på den. Och om han hade fel, var han antingen en lögnare, okunnig eller bedragen. Och om så är fallet, kan han omöjligtvis vara den syndfrie gudomlige Messias. Och om han inte är den syndfrie gudomlige Messias som han gjorde anspråk på att vara, är vår tro ett självbedrägeri och vi är de mest beklagansvärda av alla människor.

2) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISK, INNEBÄR DET ATT BIBELN INTE ÄR TILLFÖRLITLIG

Det är uppenbart att inte bara Herren Jesus, utan också hans apostlar och andra som skrivit bibeln, trodde på sanningen att 1 Mosebok är historisk.T.ex. sa Paulus att varje mänsklig varelse härstammade från en människa (Apg 17:26). Han klargjorde också tydligt att kvinnor inte kan ha en ledarroll eller vara bibelärare, eftersom Eva skapades efter mannen och från mannen, och p.g.a. att hon var den som ursprungligen blev bedragen av Satan (1 Tim 2:11-14). Han hänvisade också på annat håll till det faktum att Eva blev bedragen av ormen (2Kor 11:3), och erkände uppenbart detta som en historisk händelse.

Evangelieförfattaren och den “officielle” kyrkohistorikern Lukas, ansåg också Adam vara en historisk person, som levde i början av den mänskliga historien som Sets fader (Luk 3:38). Vidare trodde uppenbart Herren Jesu Kristi halvbror, Judas, att Adam var en verklig person, vilket han skrev i sitt brev i bibeln (Judas 14).

Om redogörelserna för skapelsen och syndafallet i själva verket är myter snarare än historia, har vi allvarliga problem eftersom det innebär att vi inte kan lita på orden från personer som Jesus, Lukas, Paulus och Judas. Ja, om ens en del av bibeln är otillförlitlig, hur kan vi då lita på något av den? Och om det kan finnas sådana stora felaktigheter i bibeln, vilket budskap skulle det ge oss om Gud den helige Ande, som personligen har givits trovärdigheten att ha skrivit den genom olika människor (t. ex. Mark 12:36, Apg 28:25-27, Hebr 10:15-17, jmfr 2 Tim 3:16-17)? Ännu en gång, den allomfattande trovärdigheten av bibeln som helhet och grunderna för vår tro blir meningslösa om vi förnekar att 1 Mosebok kapitel 1 till 3 är historiska.

3) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISKA, TILLINTETGÖR DET RELATIONEN “ADAM – KRISTUS” PÅ VILKEN KRISTENDOMEN BEROR

Bibeln visar tydligt att Kristus kom in i världen för att framgångsrikt fullborda det som Adam misslyckades med. När Herren Jesus sa: “Ty denna världen furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till ” (Joh 14:30), är det outtalade ifyllda uttalandet här att emedan Satan hade mycket att anklaga den första människa Adam för, fanns ingenting av detta hos Herren Jesus Kristus (som vi kan se beskrivet i frestelsen i öknen, Luk 4:1-3). Det är därför som bibeln hänvisar till Kristus som den “andra människan ” och den “siste Adam ” . Motsatsen mellan dessa två representanter för det mänskliga släktet framhävs starkt i Romarbrevet och i 1 Korintierbrevet (var vänlig läs Rom 5:12-21 och 1 Kor 15:21-28, 45-49). Den förste Adam misslyckades, och därför “sände Gud sin Son , född av kvinna ” (Gal 4:4) som en direkt uppfyllelse av profetian som gavs i Guds dom över Satan efter syndafallet (1 Mos 3:15). Naturligtvis blev inte Gud överraskad över våra första föräldrars syndafall. Frälsningsgärningen hade planerats före världen blev skapad (Matt 25:34, Ef 1:4, 1 Petr 1:20, Upp 13:8, 17:8). Adam misslyckades miserabelt in sin lydnadstest. Allt detta var planlagt som en väldig kosmisk läxa för det mänskliga släktet, för att visa på den stora sanningen att utan Herren kan vi ingenting göra.

Det är därför höjden av orimlighet att kalla sig själv kristen och på samma gång betvivla den historiska sanningen av 1 Mosebok kapitel 1-3. Den historiska sanningen om Kristus som den återges i evangelierna är beroende av den historiska sanningen om Adam som den återges i 1 Mosebok – att han blev spontant skapad av Gud vid skapelsens begynnelse, och att Eva skapades av Gud från hans sida. Om det inte finns någon Adam, kan det inte finnas någon Kristus. Om det inte finns någon Kristus, kan det inte finnas någon kristendom. Med andra ord är det den största formen av dårskap för dig att gå till kyrkan och bekänna dig vara kristen, om du inte tror på den historiska sanningen om Adam och Eva, som den beskrivs i bibeln, eftersom din tro utan den sanningen i själva verket är ingenting annat än myter!

Om de som bekänner sig till kristendomen, men som förnekar den historiska tillförlitligheten av bibeln, skulle skänka mer än ett ögonblicks eftertanke åt de djupgående följderna av deras “bibeln-i-ljuset-av-modern-vetenskap-och-sunt-förnuft” inställning, skulle deras värld rasa. Jag skulle vilja uppmuntra till att det skedde! Det största biståndet 2000-talets kristendom skulle kunna få, vore att de stora illusionerna i vår tid blir underminerade. Låt oss aldrig bli modfällda av det skenbart stora intellektet hos dem som förespråkar dessa illiusioner. De kan ha många bokstäver efter sina namn (vilket de ofta är snabba att framhålla). De kan bära vackra stolkragar runt sina halsar och bära ämbetsdräkter (vilka de gärna visar upp, jmfr Matt 23:5-7). De kan vara offentliga talare som kan ha tusentals som sitter och gapskrattar åt deras fyndiga skämt. Men vi vet vem vi tror på, och det är VI som har den sanna logiken på vår sida!

Ingen Adam, ingen Kristus. Ingen Kristus, ingen kristendom. Ingen kristendom, och ett svalg av nihilism öppnar sig under oss.

Alan Morrison

http://www.kts.just.nu

Adam /Släktträd m m

 Här kommer släktträd från sajten Bibelfokus som jag tror att du kan ha intresse glädje och kunskap av att se.En gång i tiden tog jag mig tid att föra in många av GT:s personer in i ett släktforskningsprogram. Med några enkla knapptryckningar fick jag ut dessa webbsidor.

 Själv tycker jag att de ger en väldigt tydlig och sammanhängande bild av personer och årtal i Bibeln. På så sätt fördjupar detta material vår känsla för dess tillförlitlighet.

Instruktioner:

Via “Webbfamiljekort” kan man följa t.ex. personerna från Adam fram till kung Salomo. På dessa familjekorten står vid vilket år efter skapelsen som personen föddes och dog (i de fall Bibeln angivit detta).

Finns hustruarnas namn med i Bibeln står deras namn också med. Om en man haft flera hustrur anges detta med “Partners: 1, 2, …” osv. På kortet står också hänvisningar till var i Bibeln de olika uppgifterna står.

I vissa fall kan du i familjekortet klicka på personens namn. Du får då upp en “ansedel”. Där finns ibland en del intressanta anteckningar som jag hämtat från Bibeln. Du ser detta på t.ex. på Noa, Peleg, Abraham och många fler. Det går att klicka sig vidare via ansedlarna också.

Följ de söner som har en stjärna (*) efter sitt namn – från Adam och framåt – om du vill komma till kung Salomo.

Observera, att på Jakobs son Judas kort måste du klicka på partner nr 2 (Tamar) för att komma vidare i släktledet med en stjärna (*). Du kan också klicka åt andra hållet från t.ex. Salomo till Adam om du klickar på fäderna.

Fr.o.m Isak kan du välja att följa Levis släktträd istället som har två stjärnor (**). Längre fram i detta led kan du välja att följa tre stjärnor (***) som leder fram till Samuel, eller följa ett brädtecken (#) som leder fram till domarna med Jefta som sista domaren. Han dog 3060 år efter skapelsen.

Från Jakobs kort kan du via partner nr 2 (Rakel) välja att följa Josefs släktled fram till Josua. Detta led har fyra stjärnor (****).

Mycken glädje och insikt önskar jag dig!

Lennart Jareteg – september 2006

 

 

http://adam.bibelfokus.se/bild1.html – släktledet från Adam till kung Salomo

liggande staplar med levnadsåldrar, fallande släktträd från Adam-Salomo,
släktleden steg för steg, m.m. (öppnas i ett nytt fönster)

http://adam.bibelfokus.se/bild2.html 

livslängd för alla från Adam till och med Abraham, Isak och Jakob

/Maria

http://www.bibelfokus.se/

Adam /Synden….Läs Rom Kap 7

Foto/Cartoon  Maria

Foto/Cartoon Maria


Rosen här på bilden är till er läsare…

Många pratar om synden som om den inte fanns eller varför man kallar saker för just synd. Den största synden är att inte tro på Gud, och så säger Gud i sitt ord.

Men mycken annan synd finns och detta retar ofta den otroende för de tycker att vi moraliserar och dömer. Jag dömer ingen, det får Gud göra, men jag kan berätta:

“Synden har alltid fört människan bakom ljuset genom att utnyttja lagen. När Eva mötte ormen i lustgården (se 1 Mos 3) blev hon lurad. Ormen riktade hennes uppmärksamhet bort från den nästan totala frihet Gud hade gett henne och fick henne istället att fundera över det enda träd som han hade förbjudit henne att äta av.

Ända sedan den stunden har vi alla varit upproriska. Synden lockar oss just för att Gud har sagt att den inte är bra för oss. I stället för att lyssna till hans varningar och bara lyda får vi för oss att vi själva måste pröva varje sak han vill att vi ska avstå ifrån. När vi känner oss upproriska är det dags att ta ett steg tillbaka och se på lagen ur en vidare synvinkel – i ljuset av Guds nåd och barmhärtighet.

Om vi bestämmer oss för att i första hand se hans stora kärlek till oss, inser vi varför han vill begränsa vår rörelsefrihet. Det är för att skydda oss från det som skadar oss. Du kan läsa i Romarbrevet om vad Paulus delar med sig av från sitt eget liv och hur vi ska handskas med “vår gamla människa”. Romarbrevet kapitel 7 är mycket bra att läsa. Jag önskar att du går med Gud, att du älskar honom av hela ditt hjärta, då går det dig väl. Kram fr Maria

 

Adam/Adam och Eva och synden

 
Adam och Eva. Deras synd satte världen i gungning. Ja säkert har du läst väldigt mycket eller hört om deras synd och dess konsekvens. Men det kan skrivas och talas om det mycket ännu. Adam och Eva bodde i lustgården, och Herren gjorde det så vackert, fint och bekvämt och ljuvligt för dem. Men de missade tyvärr hans budskap, hans bön till dem. Budskapet var att de skulle lyda.

 Ormen lurar först kvinnan Eva och Eva lurar på sitt sätt Adam. Och följden blir att de inser sin synd, de ser alltså att de är nakna, och skyler sin nakenhet. De blev alltså medvetna om synd.

Den yttersta självupphöjelsen är att sätta sig upp emot Gud. Så snart som vi lämnar Gud utanför våra planer eller vägrar lyssna till hans ord, då har vi gått för långt, och hamnar inte i Guds vilja för våra liv. Då sätter vi oss själva före Gud, och detta är vad Satan vill att vi ska göra. Gud kunde i detta läget inte låta deras handlande bara passera obemärkt. Efter sin synd försökte de gömma sig för Gud.

MEN vem Kan gömma sig för en allvetande Gud? Han ser oss ju hela tiden, var vi än är, och vad vi än gör. I 1 Moseboken kap 3:10, säger Adam till Gud då han fann dem nakna: “Jag hörde att du kom och ville inte visa mig naken.” Gud svarar: “Vem har talat om att du är naken?”

Vi kan i allt detta se och förstå att denna synd som de utsatte sig för fick konsekvenser ända in i vår tid. Därför talas det om syndafallet och det talas om hur världen blev efter detta. Det fick inte bara effekter på skapelsen utan också på miljön. För Gud säger i 1 Moseboken kap 3 till Adam att ders olydnad skall få stora konsekvenser. Adam och Eva skulle ha kunnat leva i Eden för alltid, men valde att sätta sig upp emot Gud. SÅ gör människor ända sedan dess: Sätter sig upp emot Gud och vägrar lyssna och förstå och lyda honom.

Undrar du på att det ser ut som det gör i världen? Tror du att Gud har skapt all olycka? Jag föreslår att du läser Skapelseberättelsen och om Adams och Evas synd igen och hur det kunde bli så fel. Vi lever med att Satan regerar här på jorden, men hur många vet det då? Läs gärna Upp kapitel 12 om hur Satan blev utkastad från himmelen och hur han därför regerar på jorden allt sedan dess: “Han, den stora draken, den gamle ormen, som kallas djävulen eller Satan, och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med hela sin armé.” /Upp 12:7 Ta er i akt ni som inte tror på Gud, det får eviga konsekvenser för er.

Adam /Enhet

 

Kunskap om våra förfäder kan hjälpa oss till en djupare insikt om oss själva. Adam och Eva, våra urföräldrar, var det förnämsta i Guds hela skapelse och det verkliga skälet till att Gud skapade världen. Men de levde inte för all framtid som Gud hade avsett. Genom deras misstag kan vi få viktig kunskap om hur man lever rätt. Vi får lära oss mycket om syndens natur och konsekvenser genom dem.

Gud  gav Adam ansvaret för Eden och förbjöd honom att äta av Kunskapens träd. I stället för att hindra Adam att äta av trädet gav Gud honom en möjlighet att själv välja, trots att det kunde innebära att han valde fel. Gud ger oss valmöjligheter varje dag, och vi väljer också ofta fel.

Gud var inte klar med sin skapelse förrän han hade skapat kvinnan. Han kunde ha gjort henne av jord från marken precis som med mannen. Men han valde att göra henne av mannenns kött och ben. Med detta vill han visa oss att man och kvinna genom äktenskapet symboliskt “blir ett kött.” Det är en förening mellan de bådas hjärtan och liv som är svår att föklrar. Genom hela Bibeln visar Gud att han ser allvarligt på denna enhet. Ser du på äktenskapet som något som Gud instiftat och allvaret i att bli äkta makar i ett äktenskap? Syftet med ett äktenskap är mer än vänskap, det är en enhet.

Gud formar och utrustar män och kvinnor för olika uppgifter, men allt leder fram till samma mål, nämligen att ära Gud. Mannen ger liv åt kvinnan,  kvinnan ger liv åt hela världen. Varje roll medför särskilda förmåner och borde utesluta alla tankar på att det skulle finnas ett svagare och ett starkare kön.

 

This entry was posted on 05 september 2008, in Adam.

Adam /Vem var han?

 

Adam var den förste zoologen, han gav alla djur deras namn. Han var den förste trädgårdsarkitekten, placerad i Eden för att vårda skapelsen. Han var Mänsklighetens fader. Adam var den förste att bli skapad lik Gud och den första människa som hade en nära och djup personlig relation till Gud.

Han gjorde misstag som alla andra, och han hade svaga sidor. Vill du veta vilka det var?

* Adam tog inte sitt ansvar och skyllde ifrån sig:valde att gömma sig i stället för att bli ställd till svars, försökte hitta ursäkter i stället för att erkänna sanningen. Hans största misstag var att tillsammans med Eva föra synden in i världen.

*Som Adams efterkommande återspeglar vi alla Gud i någon mån. Gud vill att vi avstår från vår frihet att göra det som är ont  och i stället väljer att älska honom. Vi ska inte skylla våra egna misstag på andra, och vi kan aldrig gömma oss för Gud.

Plats: Edens lustgård.  Yrke: Trädgårdsmästare, jordbrukare.

Släkt: Eva (hustru) Kain, Abel, Set, (söner) och många andra söner och döttrar som vi inte känner namnen på- (Den ende man som saknar föräldrar).

Nyckelvers: ” Kvinnan som jag fick av dig gav mig en bit, och jag åt.” /1Mos 3:12

“Vi är alla släkt med Adam och därför kommer vi att dö, för överallt där det finns synd, där blir döden följden. Men alla som är släkt med Kristus kommer att få nytt liv.” 1 Kor 15:22

Adam / Människans synd

 adam-1.jpg

Vem var Adam? 

Alla människors förfader. Han var den första människan som Gud skapade. Tänk, att vara den första människan på jorden…

…han gick miste om rätt mycket …föräldrar,  barndom,gemenskap, familj och vänner.  Han fick en livspartner , Eva, och deras enhet var fullkomlig, oskyldig och öppen och helt fri från skam- och skuldkänslor. 

 Adam och Eva visste vad det var för regler som gällde i Edens trädgård, där de bodde, Adam måste ha berättat för Eva om Kunskapens träd, så hon visste alltså att det var förbjudet att äta av det trädet. Men… det gick som det gick…Adam åt av äpplet  som Eva bjöd på och hade i det ögonblicket hela skapelsens öde i vågskålen.

I detta ögonblick av uppror slogs hela Guds underbara och fullkomliga skapelse i spillror. Människan blev skild från Gud genom sitt begär att handla självständigt.

Men när det gällde människans synd hade Gud redan en plan i beredskap för att omintetgöra konsekvenserna av upproret. Bibeln berättar om hur denna plan sätts i verket och hur den till sist leder till att Gud själv kommer till jorden genom sin son, Jesus.