Archives

Ordets uppenbarelse i Kristus. Ljus och mörker. Livet, det eviga… 1 Joh 1

271
Skillnaden mellan ljus och mörker i andligt avseende får du veta om här. Att vandra med Gud och göra hans vilja och förstå att din tro är äkta. Så lärde Johannes (Jesus älskade lärjunge) år 85-90 från Efesos i sitt brev, detta var före Johannes förvisning till Patmos.
1 Joh     Gud är ljus
Ordets uppenbarelse i Kristus. 
Gemenskapen med Gud.
Vandringen i ljuset och reningen genom Jesu blod.

1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna
ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det
förkunnar vi: om livets Ord talar vi.
  Luk. 1:2. 24:39. Joh. 1:1, 14. 20:27. 2 Petr. 1:16.
2. Ty livet uppenbarades, och vi har sett det; och vi vittnar därom
och förkunnar för er livet, det eviga, som var hos Fadern och
uppenbarades för oss.
  2 Tim. 1:10.
3. Ja, det vi har sett och hört, det förkunnar vi också för er, på
det att också ni må ha gemenskap med oss; och vi har vår
gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.
  Joh. 17:21. 1 Kor. 1:9.
4. Och vi skriver nu detta, för att vår glädje skall bli fullkomlig.
  Joh. 15:11. 2 Joh. v. 12.
5. Och detta är det budskap som vi har hört från honom, och som
vi förkunnar för er, att Gud är ljus, och att intet mörker finns
i honom.
  1 Tim. 6:16. Jak. 1:17.
6. Om vi säger oss har gemenskap med honom, och vi vandra i
mörkret, så ljuger vi och gör inte sanningen.
  Joh. 3:20. 1 Joh. 2:4.
7. Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi
gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss
från all synd.
  Joh. 12:46. Hebr. 9:14. 1 Petr. 1:18. Upp. 1:5.
8. Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva,
och sanningen är inte i oss.
  1 Kon. 8:46. Ords. 20:9. Pred. 7:21. Rom. 3:10.
9. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet.
  Ps. 32:5. Ords. 28:13. Ef. 1:7.
10. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en
ljugare, och hans ord är inte i oss.
Johannes betonar att att Kristus är evig, att Gud kom till världen som människa, att han själv, Johannes, varit ett ögonvittne till Jesu liv, och att Jesus sprider ljus och liv./ Ta till dig detta om Kristus
NamnlösMaria

1 Joh 5:4…och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.

038foto Maria

1 Joh 5
Kärlekens väsen. Trons segerkraft.
Guds vittnesbörd om sin Son. Bön och förbön.
Slutförmaning.

1. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud;
och var och en som älskar honom som födde, han älskar också
den som är född av honom.
  Joh. 1:12. 1 Joh. 4:2.
2. Därför, när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi
älskar Guds barn.
3. Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och
hans bud är inte tunga.
  Matt. 11:29. Joh.14:15. 15:10. 2 Joh. v. 6.
4. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är
den seger som har övervunnit världen: vår tro.
  Joh. 16:33.
5. Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus
är Guds Son?
  1 Kor. 15:57. 1 Joh. 4:4.
6. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte
med vattnet endast, utan med vattnet och blodet. Och Anden är
den som vittnar, eftersom Anden är sanningen.
  Matt. 3:13. Joh. 1:32. 19:16, 34.
7. Ty tre är de som vittnar i himmelen: Fadern, Ordet och den
helige Ande och dessa tre är ett.
8. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet;
och dessa tre är samstämmiga. (Karl XII:s Bibel)
9. Om vi tar människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds
vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han
har vittnat om sin Son.
  Joh. 5:36.
10. Den som tror på Guds Son, han har vittnesbördet inom sig
själv; den som inte tror Gud, han har gjort honom till en ljugare,
eftersom han inte har trott på Guds vittnesbörd om sin Son.
  Rom. 8:16.
11. Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv;
och det livet är i hans Son.
  Joh. 1:4. 1 Joh. 2:25.
12. Den som har Sonen, han har livet; den som inte har Guds Son,
han har inte livet.
  Ords. 8:35-36. Joh. 3:36. 5:24. 14:6.
13. Detta har jag skrivit till er, för att ni ska veta att ni har evigt
liv, ni som tror på Guds Sons namn.
  Joh. 20:31. 1 Kor. 2:12.
14. Och detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi
ber om något efter hans vilja, så hör han oss.
  Luk. 11:9. Joh. 15:7. 1 Joh. 3:22.
15. Och om vi vet att han hör oss, vadhelst vi ber om, så vet vi
också att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön.
  Mark. 11:24.
16. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en synd
till döds, då må han be till Gud, och så skall han ge honom liv,
om nämligen synden inte är till döds. Det finns synd till döds;
för sådan säger jag inte att man skall be.
  4 Mos. 15:30. Jer. 7:16. Matt. 12:31. Hebr. 6:4. 10.26.
17. All orättfärdighet är synd; dock finns det synd som inte är
till döds.
  1 Joh. 3:4.
18. Vi vet om var och en som är född av Gud att han inte syndar,
ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och
den onde kommer inte vid honom.
  1 Joh. 3:9.
19. Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i den ondes
våld.
  Gal. 1:4. 1 Joh. 2.15.
20. Och vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd,
så att vi kan känna den Sanne; och vi är i den Sanne, i hans
Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.
  Joh.17:3.
21. Kära barn, ta er till vara för avgudarna.
  2 Mos. 20:3. 1 Kor. 10:14.

—————

Guds bud är inte tunga, följ dem i kärlek.

NamnlösMaria

 

Förutfattad mening. Missa livet. Jesus Guds Son.

 

Foto Maria

Foto Maria

De första lärjungarna…Joh ev 1:46  

Natanael blir förvånad när han hör att Jesus kommer från Nasaret och vänder sig till Filippos, som svarar och säger: “Kom och se själv!” Lyckligtvis följde Natanael hans råd och blev därmed en av lärjungarna. Om han bara hade följt sin förutfattade mening och inte undersökt saken vidare hade han kanske alldeles missat Messias. ! Många missar att få möta och leva med Jesus för de vill inte undersöka  det evangelium säger och det den redan troende visar dem. De missar livet.

43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: “Följ mig!” 44 Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” 46 Natanael sade till honom: “Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: “Kom och se!” 47 När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” 48 Natanael frågade honom: “Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: “Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” 49 Natanael svarade: “Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.” 50 Jesus svarade honom: “Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.” 51 Sedan sade han till honom: “Amen, amen.* säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

/Maria

 

Aposteln Johannes/ Kärleken och sanningen hos Jesus

 

*

Välj sanningen!

Vi bombarderas dagligen av osanningar på ena eller andra viset, men man sväljer dem så enkelt som om det vore friskt vatten man svalde. Vi bombarderas av falskhet, men ser det inte.

Det talas mycket om sanning och kärlek, men det praktiseras inte så ofta som det borde.

Fakta döljs och positioner och produkter styr.

OM det nu sades så många sanningar som det borde sägas- ja då skulle ju evangelium predikas ute bland människan. Jesus är ju sanningen enligt bibeln.

Kärlek är ett fint ord, och vi möter mycket av kärlekssånger och kärlekstexter och kärlekstester, i radio  och tv och annan media. Men i detta finns lögnen placerad.
Kärlek är ett fint ord, MEN det handlar i mångt och mycket om känsloupplevelser. VAR finns den ÄKTA kärleken? Det är många som söker den!  Den finns hos Jesus, så svarar jag.

Aposteln Johannes hade varit vittne till vad verklig sanning och äkta kärlek är, eftersom han hade varit tillsammans med Jesus. Johannes var en lärjunge och han var så påverkad av sina upplevelser att alla hans skrifter (evangeliet, de tre breven och Uppenbarelseboken) är uppfyllda av samma tema- sanningen och kärleken, som är livsviktiga förutsättningar för ett kristet liv.

2Jn 1:6  Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.

2Jn 1:7  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.

2Jn 1:8  Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.

2Jn 1:9  Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

Hallelujah! Jesus är den som lär oss vad sanning och kärlek är. Fröjda dig du som är frälst och gå vidare med Jesus! Du som inte känner Jesus, be att få bli hans lärjunge och få lära känna sanningen! på djupet.  /Maria

Aposteln Johannes / Johannes går emot falsk lära

Johannes går emot falsk lära. Det är framförallt två strömningar i de falska lärornas undervisning som Johannes går emot:

1 Joh 1:6, 8   *Förnekandet av syndens existens. Johannes klargör att om vi fortsätter att synda kan vi inte göra anspråk på att tillhöra Gud. Om vi menar att vi inte har någon synd lurar vi bara oss själva och vägrar acceptera sanningen.

1 Joh 2:22; * Förnekandet av Jesus som MESSIAS och GUD i mänsklig gestalt.

 4:1-3 Johannes visar att var och en som tror att Jesus var både Gud och människa och förlitar sig på honom för sin frälsning ÄR Guds barn.

Somliga hoppas få evigt liv, men Johannes säger att vi inte ska nöja oss med mindre än att veta det. Vissheten grundar vi på Guds eget löfte om evigt liv genom hans son Jesus. Detta är sant, vare sig du känner närhet till Gud eller främlingsskap för honom. 

*************************

  *Lugnt hav*

Ja de kristna är ovanliga människor,

men helt vanliga människor

De hoppas

De glädjer sig

De tror

De böjer knä

De är trygga i stormarnas vildhet

De seglar inte i dolda skär.

De kastar ankar i lugnt hav.

*Maria*

 

Aposteln Johannes/ Förneka icke Jesus

Att förneka  Jesus är detsamma som att förneka Guds uppenbarelse av sig själv i och för världen-  Ändå är det så många som gör just detta: Förnekar Jesus Kristus. De gör det största misstaget de kan göra då de förnekar vår Herre. Den som däremot accepterar Kristus som Guds Son accepterar därmed också Fadern. De två är ett och kan inte skiljas åt.

Många religiösa kallar sig “kristna” samtidigt som de förnekar Jesu gudomlighet. Vi måste avslöja sådan villolära och motsätta oss sådan undervisning så att de som är nyfrälsta,  och de som är svaga i sin tro, inte faller för detta. /1 Joh brev 2:23 /   1 Johannes bev är riktat till kristna för att styrka dem i deras tro, och för att de ska kunna gå emot falsk undervisning. Detta brevet av Johannes sändes till flera församlingar,  och de som hört evangeliet, och troligen hade de hört evangeliet från Johannes själv. De visste att Jesus var Guds Son, att han hade dött för all vår synd och uppstått för att ge evigt liv åt alla som trodde, och att han skulle komma tillbaka och upprätta sitt rike på ett fullkomligt sätt.

För tillfället var dessa människor utsatta för villoläror som förnekade dessa grundläggande fakta i den kristna tron, och somliga av de troende löpte risk att falla för lögnerna.  Johannes uppmuntrade dem att hålla fast vid sanningen.  /1 Joh brev 2:24/  Och vers 2:27 säger:  “Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.” – Alla troende har den helige Ande inom sig.-   

 /Läs också Jeremia 31:34;   Joh 14:26,   16:13,   1 Thess 4:9
*Den som bekänner att Jesus är Guds  Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.*

Stå fast i tron.

In my Father’s house are many rooms; if it were not so, I would have told you.  I am going there to prepare a place for you.  And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.  — John 14:2-3

Aposteln Joh/ 1 Joh brev / huvudtema

  t_bibles036.jpg

Huvudteman i 1 Johannes brev:

 

Synd: Även kristna syndar. Synden kräver Guds förlåtelse och den finns tillgänglig genom Jesu död. Beviset på ett förvandlat liv är att vi lever efter Guds riktlinjer så som de presenteras i Bibeln.

Kärlek: Jesus beordrar oss att älska som han har gjort. En sådan kärlek är beviset på att vi verkligen är frälsta. Gud är kärlekens upphov, och han vill att hans barn ska älska varandra.

Guds familj: Vi blir Guds barn genom att tro på Jesus. Guds liv i oss gör det möjligt för oss att älska de övriga familjemedlemmarna.

Sant och falskt: Vissa villolärare påstod att kroppen var helt skild från det andliga och uppmuntrade därmed de troende till omoral. Ett annat påstående var att Jesus inte hade varit människa och att man måste tillägna sig en särsklid mystisk kunskap för att bli frälst. Följden blev att man fick en likgiltig attityd till synd.

Gud har kontroll över både himmel och jord. Vi kan förlita oss på att vinna evigt liv och segra över synden därför att hans ord är sant. Genom tron har vi förvissning om en evighet tillsammans med honom.

Ja så säger 1 Joh brev. Det skrevs troligen mellan år 85-90 från Efesos.

Johannes skriver om de mest grundläggande aspekterna av tron så att varje troende ska kunna skija mellan sant och falskt. Han betonar skillnaderna in i minsta detalj så att vi inte ska kunna tveka om vad som gäller. 

Aposteln Johannes/Andra brevet

 johannes.jpg

Aposteln Johannes säger att Jesus är Sanningen.  Aposteln Johannes var omkring 90 år då han skrev Andra Johannesbrevet. Han kallar sig själv “den gamle”. Till stil och innehåll påminner det mycket om Johannes första brev, som går igen i 8 av brevets verser.

Adressat: ” den utvalda frun och hennes barn”, v. 1

Det råder en hel del delade meningar om vem den “utvalda frun” är. En del menar att “den utvalda frun” är en titel, som visar att det var en i samhället framstående kvinna. En tradition säger, att det var Marts i Betania. Den tyske teologen Bengel, 1687-1752, säger att det grekiska ordet “kyria” (dam) motsvarar det hebreiska Marta. Om detta är riktigt skulle “din utvalda syster”, som det talas om i v.13 vara Maria.

Men den allmänna uppfattningen är att “den utvalda frun” troligen är en lokal församling. “Hennes barn” är då församlingsmedlemmar. Fruns “syster”, v. 13 skulle vara Johannes egen församling eller någon annan församling.

NAMN och BAKGRUND:  Brevet skrivs för att varna för falska lärare som förnekade inkarnationen- att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt, v 7-11. Samtidigt som Johannes varnar för för denna lära, manar han till ett evigt liv i kärlek och omsorg.

Tidpunkt: Omkring år 95 e. Kr.  Nyckelvers: 2 Joh. 4.

Nyckelvers: 2 Joh . 4

Nyckelord: “Sanningen” Ett ord som förekommer 5 ggr i bokens 13 verser V 1 (2ggr), 2, 3, 4

Nyckeltanke: Vandra i sanningen – v 4

Indelning:

I   Sanningens och kärlekens väg- v 4-6  Vi skall vandra i sanningen, 4 , a)genom att älska varandra v 5  b)genom att hålla hans bud. v 6

II Villolärornas och Antikrists kännetecken- v 7 a) Vi ska ta oss till vara för villolärorna  a)genom att förbli i Kristi lära v 9    b) genom att ta avstånd från dem v 10-11

Avslutning: För en kristen går kärleken och sanningen hand i hand. a) orden “älska – kärlek” förekommer 6 ggr i detta korta brev, v 3 och 6, och ordet “sanning” 5 ggr,  v 1,2,3 och 4.

b) Man kan ivra för sanningen, men trampa kärleken under fötterna. Det gäller att leva i överensstämmelse med ordet, v http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=2328a51836ae6ab9600e

Aposteln Johannes/ ett brev av kontraster

johannes.jpg

1 Johannes brev belyser kontraster/motsatser. Här kommer kontraster som du kan läsa om

Kontraster mellan:

Ljus och mörker 1 Joh 1:5

Nya bud och gamla bud 2:7-8

Att älska Gud eller världen 2:15-16

Kristus eller Antikrist 2:18

Sant eller falskt 2:20-21

Guds barn och Satans barn 3:1-10

Evigt liv och evig död 3:14

Kärlek och hat 3:15-16

Sann eller falsk undervisning 4:1-3

Kärlek och fruktan 4:18-19

Att ha liv eller inte liv 5:11-12

Dessa bibelställen talar om att visa på skillnaden mellan ljus och mörker i andligt avseende och uppmana församlingen att växa till i äkta kärlek.Han ville också försäkra de troende om att de ägde evigt liv och hjälpa dem att förstå att deras tro är äkta.

Som ögonvittne till Jesu verksamhet var Johannes verkligen rätt person att berätta sanningen om honom. De som mottog och fick del av detta brev hade själva inte sett Jesus, men de kunde lita på Johannes vittnesbörd.

Aposteln Johannes brev; Gud är kärlek

god_is_love_lg_clr1.gif

1 Johannes 4:18-21

“I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar.

Vi kan inte älska utan att Gud först älskar oss, och vi tar emot hans kärlek.

Om någon säger: “Jag älskar Gud”, och fortsätter att hata sin bror, så ljuger han, för om han inte älskar sin bror, som han har framför sina ögon, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett? och Gud själv har sagt att man ska älska inte bara Gud utan också sin bror.

*Om vi någonsin faller offer för fruktan inför evigheten, himlen eller Guds dom, ska vi påminna oss själva om Guds kärlek. Vi vet att hans kärlek till oss är fullkomlig (Rom 8:38-39) Vår fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss. Vi kan leva i lugn förvissning om att vi i detta livet har lärt oss bli mer och mer lika Jesus.

Guds kärlek är källan till all mänsklig kärlek, och den sprider sig som en eld. När Gud älskar sina barn tänder han en eld i deras hjärtan. De älskar i sin tur andra, som då också får del av Guds värme.

Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör. /Jos 1:9

Aposteln Johannes/ Presentation

johannes.jpg

Vem var Johannes?

Johannes fick uppleva Guds kärlek på ett alldeles speciellt sätt. Eftersom Johannes erfarenhet av Jesu kärlek var så stark och personlig, därför var Johannes särskilt uppmärksam på de ord och handlingar av Jesus som visar hur han som är kärlek själv uttrycker den.

Jesus kände Johannes utan och innan och älskade honom utan gräns. Jesus kommer var och en av oss till mötes på samma sätt som han mötte Johannes.

Vi kan inte förstå djupet i Jesu kärlek om vi inte är villiga att inse att han ser rakt igenom oss. Med accepterandet av Guds kärlek kommer också en längtan efter förvandling.

Vi får inte Guds kärlek på grund av våra egna prestationer, utan den frigör oss så vi verkligen kan leva och uträtta något.

Nyckelverser:

“Jesu lärjungar såg honom göra många under, förutom dem som är nedtecknade i denna bok. Men dessa är nedskrivna för att ni ska kunna tro att han är Messias, Guds Son, och för att ni ska få evigt liv genom att tro på honom.” (Joh 20:30-31)

“Kära bröder, det är inte något nytt bud jag skriver till er om. Det är ett gammalt bud, som ni alltid har haft, ända från början. Ni har hört det förut. Ändå är det nytt, för genom Jesus och hans exempel blev det verklighet och så är det också i era liv. När vi älskar varandra försvinner mörkret i våra liv, och det nya ljuset från livet i Jesus Kristus har börjat lysa.” (1 Joh 2:7-8)

Det berättas om Johannes både i evangelierna, Apostlagärningarna och Uppenbarelseboken.

*******

Aposteln Johannes / Kärlekens apostel; hans brev

johannes.jpg

Aposteln Johannes, en av de apostlar som varit med Jesus och varit ögonvittne till det mesta av vad evangelierna skildrar; därför kunde han verkligen förmedla tro och förtröstan på Gud till ytterligare en generation kristna.

Nyckelvers i 1 Joh brev:

“Jag har skrivit detta till er som tror på Guds Son, för att ni ska veta att ni har evigt liv.”

Särdrag: Johannes är “kärlekens apostel” och brevet genomsyras av kärlek. Brevet påminner i många avseenden om Johannes evangelium t ex ordval, stil och tankar. Johannes uttrycker sig kortfattat men klart och använder enkla ord. Ofta är det skarpa kontraster i hans bilder, ljus ställs mot mörker, sanning mot falskhet, Gud mot Satan, liv mot död och hat mot kärlek.

Johannes vill att vi ska förstå hur verklig Gud är i våra liv, och att vi har evigt liv i Jesus Kristus. Han vill också uppmuntra oss till en fortsatt gemenskap med den Gud som är både ljus och kärlek. Läs om Guds kärlek i detta brev och sprid den kärleken vidare till andra med förnyat mod.

Johannes skriver om de mest grundläggande aspekterna av tron så att varje troende ska kunna skilja mellan sant och falskt. Han betonar skillnaderna in i minsta detalj så att vi inte ska kunna tveka om vad som gäller. I en kall värld kommer Gud med kärlek. Till en döende värld kommer Gud med liv. Om vi börjar tvivla kan desa sanningar ge oss ny tro.

Johannes skriver:

“Kristus fanns redan när världen skapades. Men jag har också själv sett honom med mina egna ögon och hört honom tala. Jag har rört vid honom med mina egna händer. Han är Guds budskap om liv, och det är om detta Livets ord jag skriver till er.

Denne man, som är livet från Gud, har visat sig för oss, och vi försäkrar att vi har sett honom. Jag talar om Jesus Kristus, som är det eviga livet. Han var hos Fadern och visade sig sedan för oss. Jag säger än en gång att vi berättar för er vad vi själva verkligen har sett och hört, så att ni kan dela vår gemenskap och den glädje vi har tillsammans med Fadern och med Jesus Kristus, hans Son. Och om ni gör som jag säger i detta brev, så blir ni fyllda med samma glädje som vi.”

*Johannes var den lärjunge som Jesus älskade, (Joh 21:20), och hade, tillsammans med Petrus och Jakob, ett särskilt nära förhållande till Jesus.

*Som ögonvittne till Jesu verksamhet var Johannes verkligen rätt person att berätta sanningen om honom. De som mottog och fick del av detta brev hade själva inte sett coh hört Jesus men de kunde lita på Johannes vittnesbörd. Vi som lever idag har samma utgångsläge som dessa andra och tredje generationers kristna. Vi har inte heller haft möjlighet att se och höra Jesus under hans fysiska liv bland oss människor, eller kunnat röra vid honom, men vi har tagit del av Nya testamentets ögonvittnesskildringar, och vi kan lita på att de är sanna.

Forts följer..

j283.jpg