Archives

Satans Synagoga

The term “Synagogue of Satan” is a term which the Lord Jesus Christ used twice in the book of Revelation, and it is something that we need to be aware of. The Lord did not hesitate to associate false believers with our adversary Satan, and therefore the true minister of Jesus Christ should not hold back that same truth to please any group of people. It is very important also that you notice the Lord used that term when he addressed certain churches in the book of Revelation. Every Jewish person (and all Gentiles) must be born again of the Spirit or they will NEVER enter the Kingdom of God, and ultimately Heaven. Every person in this world of ours was born physically (of the flesh) into this world, but they must also be “born again” spiritually to enter the true Kingdom of God! This is where the rubber meets the road. The Jewish people somehow believe that they are God’s chosen people, even though they reject the Son whom he sent to them! That is called spiritual insanity! The Lord Jesus Christ is the great equalizer and he let them know that they needed to be born again just like every body else! Those who refuse to believe that Jesus Christ was sent from Heaven above, and that he is in truth, the Son of God, and the Messiah, are of anti-Christ spirit according to the scriptures.

Termen “Satans synagoga” är en term som Herren Jesus Kristus använde två gånger i Uppenbarelseboken, och det är något som vi måste vara medvetna om. Herren tvekade inte att associera falska troende med vår motståndare Satan, och därför borde den sanna tjänaren av Jesus Kristus inte hålla tillbaka samma sanning för att behaga någon grupp människor. Det är också mycket viktigt att du märker att Herren använde den termen när han talade till vissa kyrkor i Uppenbarelseboken.

Varje judisk person (och alla hedningar) måste födas på nytt av Anden, annars kommer de ALDRIG in i Guds rike och i slutändan himlen. Varje människa i vår värld föddes fysiskt (av köttet) i denna värld, men de måste också “födas på nytt” andligt för att komma in i Guds sanna rike! Det är här gummit möter vägen. Det judiska folket tror på något sätt att de är Guds utvalda folk, även om de avvisar Sonen som han sände till dem! Det kallas andlig galenskap! Herren Jesus Kristus är den stora utjämnaren och han lät dem veta att de behövde födas på nytt precis som alla andra kroppar! De som vägrar att tro att Jesus Kristus sändes från himlen ovan, och att han i sanning är Guds Son och Messias, är av anti-Kristus-ande enligt skrifterna.

Hälsn Maria

Deception Alert: Pope Francis and The Global Agenda of Rome.

(OBS! Att jorden INTE är en glob, det vet alla styrande i världen!!!).

Folks, there is a Global agenda behind the call for religious unity by the pagan Pope of Rome. Any person who has been truly born again of the Spirit of the living God will be able to discern what is happening with the “inter-religious unity movement” being propagated by the Roman Catholic system. As a former Roman Catholic myself I know what it was like to live in that deception, BUT I could not have escaped that wicked deception without the guidance of the Holy Spirit of truth. The Roman Catholic system is operating under the guidance of “another Jesus,” and “another spirit,” and thus they are preaching “another gospel” which is not the TRUE gospel of my Lord and Saviour Jesus Christ. When I was truly saved and born again of the Spirit, I knew that the Roman Catholic system was a false system. I had a mental picture of all of the religious vestments which the Catholic priests and bishops wore, and I knew that they were nothing more than religious costumes being worn by men who were deceived themselves. I still believe the very same thing today 28 years later. After I was truly born again of the Spirit, not only did I know that salvation was FREE and a gift from Almighty God, but I knew that the salvation which I received was FREE for all who would call upon the Lord.

“For the scripture saith, WHOSOEVER believeth on him shall not be ashamed. For there is NO DIFFERENCE between the Jew and the Greek: for the same LORD over all is rich unto all that call upon him. For WHOSOEVER shall call upon the name of the LORD shall be SAVED.”  Romans 10:11-13

Did you read that passage of scripture? Do you know that it was written by a Jewish man named Saul (Paul) who formerly consented to the death (murder) of many Christians? Yes, that is the truth, and that same man was ultimately saved by the same Jesus Christ whom he formerly hated! You see folks there is an extreme difference between the REAL Jesus Christ and the Jesus Christ of systems such as the Roman Catholic system. The Jesus Christ of the Roman Catholic system is brought down to their Catholic altars on a daily basis to be “sacrificed” in their “Sacrifice of the Mass” which they believe expiates the sins of both the living and the dead souls in Purgatory. If you disagree with that teaching, then you are under numerous curses from their Council of Trent.  That is the type of bondage that the REAL Jesus Christ delivered millions of precious souls from, including my own. When I was born again, the one thing that I knew was that salvation was found ONLY in Jesus Christ and nowhere else. I am not talking about the Jesus Christ of the Mormons, the Watchtower Society (Jehovah’s Witnesses), the Muslims, or the unbelieving Jewish people, but the REAl Jesus Christ who was manifested as God in the flesh. That is the only Jesus Christ who can truly save your soul.

Google-översatt: Folk, det finns en global agenda bakom uppsägningen om religiös enhet från den hedniska Rom påven. Varje person som verkligen är född på nytt av den levande Guds Ande kommer att kunna urskilja vad som händer med den “interreligiösa enhetsrörelsen” som sprids av det romersk-katolska systemet. Som en tidigare romersk-katolsk själv vet jag hur det var att leva i det bedrägeriet, MEN jag kunde inte ha undkommit det onda bedrägeriet utan ledning av den Helige Ande av sanning. Det romersk-katolska systemet fungerar under ledning av “en annan Jesus” och “en annan ande” och därför predikar de “ett annat evangelium” som inte är det Sanna evangeliet om min Herre och Frälsare Jesus Kristus. När jag verkligen räddades och föddes på nytt av Anden, visste jag att det romersk-katolska systemet var ett falskt system. Jag hade en mental bild av alla de religiösa kläder som de katolska prästerna och biskoparna bar på, och jag visste att de inte var mer än religiösa dräkter som bärs av män som lurades själva. Jag tror fortfarande samma sak idag 28 år senare. Efter att jag verkligen var född igen av Anden, visste jag inte bara att frälsningen var GRATIS och en gåva från den Allsmäktige Gud, utan jag visste att frälsningen som jag fick var FRI för alla som skulle uppmana Herren.

“Ty skriften säger: Vem som helst som tror på honom skall inte skämmas. Ty det finns INGEN skillnad mellan juden och den grekiska: ty samma HERREN över alla är rik på alla som kallar honom. Ty Vem som helst kommer att påkalla namnet på HERREN ska räddas. ” Romarna 10: 11-13

Läste du den skriftversionen? Vet du att det är skriven av en judisk man som heter Saul (Paul) som tidigare samtyckte till döden (mordet) på många kristna? Ja, det är sanningen, och samma man räddades slutligen av samma Jesus Kristus som han tidigare hatade! Ni ser folk att det är en extrem skillnad mellan den riktiga Jesus Kristus och Jesus Kristus av system som det romersk-katolska systemet. Jesus Kristus från det romersk-katolska systemet fördes ned till deras katolska altare på en daglig basis för att “offras” i deras “Massoffer”, som de tror utsätter synderna för både de levande och de döda själarna i skärselden. Om du inte håller med den läran, är du under många förbannelser från deras råd av Trent. Det är den typen av träldom som den VERKLIGA Jesus Kristus levererade miljontals värdefulla själar från, inklusive min egen. När jag föddes på nytt var det ena som jag visste att frälsning KUN hittades i Jesus Kristus och ingen annanstans. Jag talar inte om Jesus Kristus av mormonerna, Vakttorns samhälle (Jehovas vittnen), muslimerna eller det otroende judiska folket, utan den verkliga Jesus Kristus som manifesterades som Gud i köttet. Det är den enda Jesus Kristus som verkligen kan rädda din själ.

Satan styr så länge Gud TILLÅTER! Jesus skall komma tillbaka!

Profetiska budskap? Fredsplan/avtal D Trump.

Jag ser nu på olika sidor på ‘nätet’ att Mr  D Trump anses vara Antikrist och skall skriva på ett 7-årigt fredsavtal och att då vedermödan skall komma…….. Vi är redan i vedermöda med allt som sker på jorden och vi skall dessutom vara med i hela vedermödan enligt Jesus:

SER du vad som står här:

Matt 24: 29

Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.

30

Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet.

31

Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

Se Artikeln om D TRUMP och *hans fredsplan*:

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/250824

PA newspaper reports Trump peace plan to be unveiled during president’s speech to UN General Assembly in September.

Gary Willig, 20/08/18 21:59

 

Donald Trump

Donald Trump

Reuters

The Trump Administration will unveil its long-awaited Middle East peace plan next month, according to a report by Palestinian Authority newspaper Al Quds.

The plan, which President Donald Trump has dubbed the ‘Deal of the Century,’ will reportedly be unveiled during Trump’s speech to the UN General Assembly on September 25.

The plan was drafted by US Special Envoy to the Middle East Jason Greenblatt and Trump’s advisor and son-in-law, Jared Kushner.

PA chairman Mahmoud Abbas has refused to consider the Trump administration an honest broker for negotiations since Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital last December.

PA officials have repeatedly rejected the Trump administration’s peace proposal, claiming it was coordinated with Israel.

Last week, Jason Greenblatt wrote on his Twitter account that “No one will be fully pleased with our proposal, but that is the way it must be if real peace is to be achieved. Peace can only succeed only if it is based on realities.”

::::::::::::::  Ja du får se själv i video o artikeln och Daniel 9:27  ::::::::::::::

We are in the last hour, the day of the Lord is at hand, and it is time to get ready. The final calls are going out to the world. God is preparing to pour out His Spirit onto His people and we must be earnest in praying for that Spirit to fall upon us. We must depart from sin, humble our hearts and fall before the One who can save us, our Lord, Saviour and soon coming King, Christ Jesus. So many professing Christians do not know the urgency of the situation. end-times-prophecy.org   Time line from Noah to Christ David Down's revised Egyptian Chronology. Biblical dates consistent with a long sojourn.

Repent Now

Påven Francis, människogjorda ‘helgon’ och Katolsk Propaganda!!

 

 

HÄR ser ni en video som berättar om ett s k helgon, som  Moder Teresa och bluffen om människogjorda helgon, sådant som Vatikanen sysslar med, sådant har INGENTING MED Bibeln eller GUDS ORD att göra.

Hela denna sak om skapandet av romersk-katolska “helgon” av påven och Vatikanen, har ingenting att göra med den sanna och levande Guden! Först av allt, är att Franciskus har redan diametralt motsatt sig allsmäktige Gud, eftersom han kör runt om i världen och bär titeln “Helige fader” när Herren Jesus Kristus helt förbjuder det.

“Och kalla inte någon människa din far på jorden, ty en är er Fader, som är i himmelen.” Matteus 23: 9

Dessa ord uttalades av Herren Jesus Kristus själv, men få är villiga att lyssna på honom, och därför låter sig luras. Som före detta katolik visste jag (My Soul refuge)  inte sanningen, tills jag läste det i skrifterna för mig själv. Jag var också (My Soul refuge)  medveten om att det bibliska sättet att bli ett helgon är diametralt motsatt den romersk-katolska vägen att bli ett helgon. Efter att jag föddes på nytt av Anden, var det Anden, den levande Gud som räddade mig från detta helvetiska bedrägeri.

Den nuvarande Franciskus har skapat ett annat konstgjort helgon i personen “Moder Teresa” på söndag September 4, 2016, och det har absolut ingenting alls att göra med Herren. Det har absolut ingenting alls att göra med biblisk kristendom heller. Ännu viktigare är dock det faktum att “Saint Moder Teresa” inte tror att Jesus Kristus var det enda sättet att komma till himlen! I hjärtat  av evangeliet om Jesus Kristus är att det finns absolut inget annat sätt att nå himlen (Gud), utom genom Jesus Kristus. (Joh 14: 6, Apg 4: 10-12) Här är vad Moder Teresa sade:

“Om ni kommer ansikte mot ansikte med Gud vi accepterar honom i våra liv, då vi. . . bli en bättre hindu, en bättre muslim, en bättre katolik, en bättre vad vi är. . . . Vad Gud är i ditt sinne du måste acceptera “(Desmond Doig, Moder Teresa. Sitt folk och hennes arbete, Harper & Row, 1976, s 156).

This whole thing regarding the creation of Roman Catholic “saints” by the Pope and the Vatican machine, has nothing to do with the true and living God! First of all, Pope Francis is already diametrically opposed to Almighty God, because he is running around the world carrying the title of “Holy Father,” when the Lord Jesus Christ absolutely forbids that.

“And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.” Matthew 23:9

Those words were spoken by the Lord Jesus Christ himself, but few are willing to listen to him, and therefore they allow themselves to be deceived. As a former Roman Catholic I never knew that truth, until I read it in the scriptures for myself. I was also unaware that the Biblical way of becoming a saint is diametrically opposed to the Roman Catholic way of becoming a saint. After I was born again of the Spirit, it was the Spirit of the living God who delivered me from that hellish deception.

The present Pope Francis created another man-made saint in the person of “Mother Teresa” on Sunday September 4, 2016, and it has absolutely nothing to do with the Lord at all. It has absolutely nothing to do with Biblical Christianity at all either. More importantly though is the fact that “Saint Mother Teresa” did not believe that Jesus Christ was the only way to Heaven! Folks the very heart of the gospel of Jesus Christ is that there is absolutely no other way to Heaven, except through Jesus Christ. (John 14:6, Acts 4:10-12) Here is what Mother Teresa said:

“If coming face to face with God we accept Him in our lives, then we . . . become a better Hindu, a better Muslim, a better Catholic, a better whatever we are . . . . What God is in your mind you must accept.” (Desmond Doig, Mother Teresa: Her People and Her Work, Harper & Row, 1976, p. 156)

*

My Soul Refuge-     /NamnlösMaria

Salvation. Eternal life. Frälsning. Evigt liv. The Blood of Jesus Christ

252

Denna sidan har funnits i tio (10 år i oktober) och på de tio åren har det hunnit hända så mycket i mitt liv och många förändringar har skett, och min tro på min Frälsare har vuxit sig starkare för varje år.

Is Jesus Christ The Only Way To Heaven?

Se video och ta reda på bibelverserna.   VIDEON ÄR BORTTAGEN

Kanske läser du nu som INTE känner Jesus, och då skulle jag vilja säga till dig att det är av största vikt att lära känna honom. Det som du får är: EVIGT LIV:

Daniel 12:2 Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Matteus 19:29 Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.

Matteus 25:46 Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.» vänstra sida: ‘Gån bort ifrån mig i förbannelse’ osv.

Joh 3:16-18  Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

17

Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

18

Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

Dessa bibelverser här ovan är bara en bråkdel av dem som visar på evigt liv. Frälsningen är det viktigaste i en människas liv, antingen frälsning och evigt liv eller evig död.

Människor kan tro att det är ett hot, det är det inte, det är en förklaring till vad du/man/ kan få, det är en GÅVA att få TRO. Jesus dog för ALLA  människor!

23

Romarbrevet  3:23-25  Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

24

och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

25

honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud — då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna — nu visa att han dock var rättfärdig.

Jag hoppas du undersöker vad frälsning är och tar emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Du kommer aldrig att ångra dig. Livet är ingen dans på rosor och absolut inte då man är en frälst troende. MEN:  Du har fått evigt liv, det börjar då du säger ett ja, och går du med Jesus hela vägen så är du en av de människor som fått det bästa av allt som går att få. Du blir ett Guds barn.

Jag kan rekommendera denna youtube-sidan med WF White!

The Blood of Jesus Christ Explained!

 Slå upp bibelverserna du ser i videon!

NamnlösMaria

The Last days. Videos: Mysoulrefuge and bibleverses

 

The Bible

Här kommer fem stycken video om de sista tiderna. Videos är från Mysolulrefuge och den mannen är en f d katolik men frälst sedan 1989. Se dessa fyra videos och du kommer att lära dig mycket.

The Last Day According To Jesus Christ (End of World Series Part One)

Jesus Christ mentioned “the last day” 3 different times in the sixth chapter of John. (John 6:40, 44, 54) He was talking about the very last day when the “end of the world” would come. This is the first part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world!

John 6:40,44,54 = The last DAY = is when Jesus returns = ONE DAY
John 12:48 = The last day = Judgment for those who rejected Christ
Acts 17:30-31 = There will be a DAY = Where God judges all mankind

*
*

The Last Day: A Day of Judgment (End of World Series Part Two)

This is the second part in the Last Day, “End of World” series, where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! When the Lord returns it will most certainly be a “day of Judgment” when all of mankind will be judged at the same time.

 

The Last Day: One Resurrection For All Mankind (End of World Series, Part Three)

This is the third part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! There is only ONE resurrection day for ALL mankind, which will take place on the last day.
John 5:28-29 = ONE Resurrection = to LIFE or DAMNATION
Daniel 12:1-2 = DEAD awake to = Everlasting LIFE or SHAME
Acts 24:14-15 = ONE resurrection = Of The JUST and the UNJUST
Revelation 20:11-15 = Great White Throne: Book of LIFE or the Lake of FIRE
Revelation 20:11-15 = This Judgment = After the “1000 Years” [this age]

*

*

The Last Day: Every Eye Shall See Him! (End of World Series Part Four)

This is the fourth part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! Every eye shall see Jesus Christ when he comes again! That is an absolute one hundred percent guarantee from the scriptures!

Matthew 16:27 = Son of Man Comes In Glory With Angels/Judges EVERY man
Matthew 24:29-31 = AFTER the tribulation = Christ comes
Matthew 24:29-31 = Christ comes in CLOUDS = with POWER
Matthew 24:29-31 = The tribes of earth [Greek/phule] = mourn [Greek/kopto]

Matthew 24:29-31 = The angels GATHER the elect = the “rapture”
Mark 13:24-27 = AFTER the tribulation = Son of Man = comes in CLOUDS
Mark 13:24-27 = Jesus comes = with great POWER and GLORY
Mark 13:24-27 = Jesus sends His angels = to GATHER the elect
Mark 14:61-62 = Jesus testified that He is the Messiah
Mark 14:61-62 = Jesus testified that He would come = in CLOUDS
Mark 14:61-62 = Jesus testified that He would come = with POWER
Luke 21:25-28 = The Son of Man (Jesus) comes in CLOUDS/POWER

Acts 1:9-11 = CHRIST = will return = in CLOUDS = same way He left earth
Revelation 1:7 = Every eye = shall see him
Revelation 1:7 = The kindreds [Greek/phule] of earth wail [Greek/kopto]

Matthew 24:30 and Revelation 1:7 Describe The very SAME DAY

*
*

The Last Day: The Lord Coming In Flames of Fire (End of World Series Part Five)

This is the last part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! The Lord Jesus Christ is coming with his angels in “flames of fire” when he makes his return on the last day! The second coming is going to be a very noisy event! There will be NO secret invisible rapture as is taught in many circles today!

1 Thessalonians 4:13-18 = The second coming = a NOISY EVENT
1 Thessalonians 4:13-18 = The Lord descends = with a SHOUT
1 Thessalonians 4:13-18 = The Lord descends = VOICE of Archangel
1 Thessalonians 4:13-18 = The Lord descends = the TRUMP of God
1 Thessalonians 4:13-18 = The DEAD in Christ = rise first
1 Thessalonians 4:13-18 = The LIVING believers = meet LORD in air

2 Thessalonians 1:6-10 = Jesus revealed from Heaven = with ANGELS
2 Thessalonians 1:6-10 = Vengeance/judgment on those = who know NOT God
2 Thessalonians 1:6-10 = Vengeance on those = who disobey the Gospel
2 Thessalonians 1:6-10 = The Lord comes = in flaming FIRE
2 Thessalonians 1:6-10 = Everlasting destruction = from the Lord [Hell]

2 Peter 3:4 = Mocking spirit = Where is the promise of his coming?
2 Peter 3:7 = Heaven/earth reserved unto FIRE
2 Peter 3:10-14 = Heaven/earth pass away = with great NOISE
2 Peter 3:10-14 = Heaven/earth DISSOLVED = New Heaven/New Earth

*
*

Intressant eller hur! VAD som skall ske kan vi läsa i bibeln, och dessa video förklarar mycket bra. Här kan du stämma av med bibelverserna.

SOUL REFUGE är en kanal jag litar på är rätt, har rätt undervisning. Den finns i högerspalten här med andra videos/undervisning.

 

NamnlösMaria

 

The Roman Catholic Deception: The Priesthood / De troende på Jesus:Det sanna prästadömet

 

Jesus är Herre

The Roman Catholic Deception: The Priesthood

Visste du att det bara finns ett sant och bibliskt prästadöme som känns igen av den allsmäktige Guden? Visste du att du kan bli en riktig präst i Guds ögon, utan att någonsin delta i ett seminarium? Ja, det är sant, och när du bli präst, kommer sanningens Gud känna igen dig att vara verklig och äkta. Detta prästadöme är öppet för både män och kvinnor, och inträde i detta prästadöme kan göras även i dag, och även i detta ögonblick! Du kanske undrar om det finns en hake här, men det finns absolut ingen alls. Du ser, de flesta människor har ingen aning om att det finns bara ett sant PRÄSTADÖME som är erkänt som SANT inför Gud allsmäktig, och det är prästadömet som är de troende i Jesus Kristus. Inte bara det, men det finns många tiotusentals människor som tror att de är präster i Guds ögon Allsmäktig, men i verkligheten, de är helt utanför hans rike!

ENGLISH

Did you know that there is only ONE true and Biblical priesthood that is recognized by Almighty GOD? Did you know that YOU can become a TRUE PRIEST in God’s sight, without ever attending a Seminary? Yes, that is TRUE, and once YOU become a PRIEST, the God of truth will recognize YOU to be the real and genuine thing. This PRIESTHOOD is open to both men and women, and ENTRANCE into this PRIESTHOOD can be done even TODAY, and even at this MOMENT! You may be wondering if there is a catch here, when there is absolutely NONE at all. You see most people have no idea that there is only ONE TRUE PRIESTHOOD that is recognized as TRUE in the sight of God Almighty, and that is the PRIESTHOOD of TRUE BELIEVERS in Jesus Christ. Not only that, but there are many tens of thousands of people who THINK that they are priests in the sight of God Almighty, but in TRUTH, they are outside His Kingdom entirely!

Rick Warren och hans samröre med Katolska Kyrkan, och avfall från kristendom/ Falsk religion/profet. Se VIDEO från Mysoulrefuge

ac1062           Rick Warren and His Apostasy With The Roman Catholic Church

Pastor and book author Rick Warren is another well known compromiser with the Roman Catholic church. In this short video I compare the truth of the scriptures with the false teachings of the Roman Catholic church, to show you why you should NOT follow the words of Rick Warren. The Holy Spirit is the Spirit of Truth, and he will never lead you to UNIFY with a false and wicked system such as the Roman Catholic church. Take the time to watch this video, and be awakened!

“Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.” John 16:13

“To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.” Isaiah 8:20

“Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;” 1 Timothy 4:1

“I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.” 2 Timothy 4:1-4

SVENSKA:

Pastor och bok-författaren Rick Warren är en annan välkänd KOMPROMISSARE med den romersk-katolska kyrkan. I denna korta video jämför jag sanningen om skrifterna med falska läror i den romersk-katolska kyrkan, för att visa dig varför du inte bör följa Rick Warren och hans ord. Den Helige Ande är Sanningens Ande, och han kommer aldrig att leda dig till att förena dig med ett falskt och ont system som den romersk-katolska kyrkan. Ta dig tid att titta på den här videon, och bli väckt!

John 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
Jes 8:20 “Till Guds undervisning, till vittnesbördet!” Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem.

1 Tim 4: 1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

1 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

SE VIDEON!!!!!!!!!!!!

Vi lever i:

Antikristliga

 

NamnlösMaria

Katolska kyrkan och Avgudadyrkan av en man: Påven. VARNING!!!! Hädelse

 

The Deification of Man: Pope Francis and The Blasphemy Of Being Called Holy Father!

There is only one person who deserves the title of “Holy Father” and he is sitting on a throne in Heaven, not on a throne over in the Vatican. Peter is often referred to as the “first Pope” of the Roman Catholic church, but when you study the scriptures you will find that Peter was just another Christian who refused and disdained the praise which came from man. If Peter were to walk through St Peter’s Square, and visit the Vatican in Rome he would be appalled by all of the gaudy idolatry and man-made traditions of the Catholic church. If you study the scriptures you can get the true picture of Peter fairly easily. In the book of Acts Peter rebuked a man who fell down on the floor to worship him, because he knew that he was merely a redeemed sinner, who was saved by the mercy and grace of God:

And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and WORSHIPPED HIM. But Peter took him up, saying, STAND UP; I myself also am a man. (Acts 10:25-26)

Peter would NOT put up with such idolatry, and he let that man Cornelius know right away. Fast forward to modern times, and you will see people bowing down like little puppy dogs before the Catholic Popes, kissing their rings, and paying homage to them wherever they may go. This is actually something that has been going on for centuries. The Catholic Popes, including the current Pope Francis, are often referred to as the “Holy Father” or “His Holiness” when the true Christian knows that those titles are reserved only for God himself. The apostle Peter walked side by side with the Lord Jesus Christ, so he would have have heard, and known the instruction which the Lord gave addressing any man as Father!

And call NO MAN your FATHER upon the earth: for ONE is your FATHER, which is in heaven. Neither be ye called masters: for ONE is your MASTER, even CHRIST. (Matthew 23:9-10)

Roman Catholics are taught to address their local parish priest as “Father” from the time they are a small child. They will continue to address their Catholic priests as Father until the day they die, unless of course they get saved, and are delivered out from that deceptive system. This whole idea of multitudes of people bowing their knee to a man, and calling him “Holy Father” or “His Holiness” is demonic in origin, and rotten to the very core. People by the millions have been ensnared over the centuries, because they are worshiping and following a man, and not the Lord.

The word DEIFY is defined as “to make a god out of, to glorify as of supreme worth” and that is exactly what is done regarding the Roman Catholic Popes.

Cornelius was a humble man, and at the Lord’s request Peter (through a vision) was sent to instruct him. When Peter arrived at the place where Cornelius and his friends were gathered, Cornelius threw himself down on the floor to worship him, and Peter rebuked him because he knew that in and of himself he was nothing but a hell deserving sinner like the rest of us. Peter knew his place and he knew that the Lord was using him as a simple vessel to bring the truth of the gospel to Cornelius and his friends.

OBS:  Översättn  SVENSKA:

Det finns bara en person som förtjänar titeln “Helige Fader”, och han sitter på en tron i himlen, inte på en tron i Vatikanen. Peter blev ofta kallad “första påven” av den romersk-katolska kyrkan, men när man studerar skrifterna hittar du att Peter var bara en annan kristen som vägrade och föraktade beröm som kom från mannen/människan. Om Peter skulle gå igenom Petersplatsen, och besöka Vatikanen i Rom skulle han bli bestört av all prålig avgudadyrkan och konstgjorda traditioner i den katolska kyrkan. Om du studerar skrifterna kan du få den sanna bilden av Peter ganska lätt. I Apostlagärningarna tillrättavisade Peter en man som föll ner på golvet för att dyrka honom, eftersom han visste att han var bara en inlöst syndare, som räddades av barmhärtighet och Guds nåd:

Och som Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom, och föll ned för hans fötter, och tillbad honom. Men Petrus tog honom upp, sade Stå upp; Själv är jag också en man. (Apg 10: 25-26)

Peter skulle inte stå ut med en sådan avgudadyrkan, och han lät den mannen Cornelius veta detta direkt. Spola fram till modern tid, och du kommer att se människor buga sig ner som små valphundar inför katolska påvar, kyssa deras ringar, och hylla dem var de än går. Detta är faktiskt något som har pågått i århundraden. De katolska påvarna, inklusive den nuvarande påven Francis, ofta kallad “Helige Fadern” eller “Hans Helighet”  de sanna kristna vet att dessa titlar är reserverad bara för Gud själv. Aposteln Petrus gick sida vid sida med Herren Jesus Kristus, så han skulle ha hört, och känt instruktionerna om Herren sade att man skulle kalla en man för Fader.

Matt 23:9. Ej heller ska ni kalla någon på jorden er ‘fader’, ty en
är er Fader, han som är i himmelen.
10. Ej heller ska ni låta kalla er ‘läromästare’, ty en är er
läromästare, Kristus.

Romerska katoliker får lära sig att tala med den lokala kyrkoherden som “Fader” från den tid de är små barn. De kommer att fortsätta att tala med sina katolska präster som far tills den dag de dör, utom naturligtvis oom de blir frälsta och tas ut från det bedrägliga systemet. Hela idén med mängder av människor som böjer sina knä till en man, och att kalla honom “Helige Fadern” eller “Hans Helighet” är av demoniskt ursprung, och är ruttet intill själva kärnan. Folk från de miljonerna som dyrkar påven har blivit insnärjda under århundradena, eftersom de tillber en man, och inte Herren.

Ordet AVGUDA definieras som “att göra en gud av, att förhärliga och med högsta värde” och det är precis vad som görs när det gäller romersk-katolska påvar.

Cornelius var en ödmjuk man, och på Herrens begäran Peter (genom en vision) att instruera honom. När Peter kom till den plats där Cornelius och hans vänner samlades, kastade Cornelius sig ner på golvet för att tillbedja honom, och Petrus tillrättavisade honom eftersom han visste att i sig själv att han var ingenting annat än att ett helvete förtjänar syndare som resten av oss . Peter visste att sin plats och han visste att Herren använde honom som ett enkelt kärl att framföra evangeliets sanning till Cornelius och hans vänner.

Apg 10:25-26, Matt 23:9-10; 1 Petr 1:17:18; 1 Pet 1:19;  Rom 5:6-7; Rom 5:8-9; Rom 10:13;  John 3:6-7; 1 Thim 2:5; Rom 8:16-17; Upp 19:10; Upp 22:9-10; Matt 7:15; John 3:16-17; John 3:18-19; John 3:20-21; John 8:12

Videon från: MYSOULREFUGE

NamnlösMaria

Del 1. Jesus är Gud. Han är helig. Kolosserbrevet. Video: 7 verser berättar

 

Bild Maria
Bild Maria

*

I Will Glory In My Redeemer

 

I Sonens rike

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

*

100% PROOF: JESUS CHRIST IS GOD IN 7 VERSES!

 

Text: Del 1 av  2: Detta konstaterande om Jesu gudomliga natur är ett av de starkaste i hela bibeln. Jesus är inte bara jämställd med Gud (Fil 2:6) han är Gud (Joh 10:30, 38; 12:45; 14:1-11). Han ger oss inte bara en föreställning om Gud utan uppenbarar honom- visar oss honom (Joh 1:18; 14:9). Han kom från himlen, inte från jorden (1 Kor 15:47) och är herre över allt och alla. Läs texten ovan igen.

Detta måste man ju kunna förstå och kunna smälta, men många kan inte ens alls förstå att Jesus är Jesus, hur skulle han då kunna vara Gud? Men! Bibelorden/verserna berättar ju klart och tydligt att så är det. Det är en central sanning i den kristna tron. Detta är del 1 om vem Jesus är och en repetition av tidigare artikel om detta. Jag tycket det kunde vara bra att ta upp det igen pga att så många inte alls vill veta detta faktum. Del 2 kommer snart  i denna kategori. 

 

Podcast: The Deception of Mary Worship /Maria-dyrkan…

Bild Bibel clip artMH900309391

The Deception Of Mary Worship!

Podcast:

Millions upon millions of Roman Catholic people pray to Mary every day of the year. I was one of those people UNTIL I came to know the Lord Jesus Christ for real. I was born again of the Spirit and I knew that Jesus was all I needed. In this audio message I talk about the deception of Mary worship and I do that through the use of the scriptures.
*

Miljoner och åter miljoner romerska katoliker ber till Maria varje dag på året. Jag var en av dem tills jag kom att känna Herren Jesus Kristus på riktigt. Jag är född på nytt av Anden, och jag visste att Jesus var allt jag behövde. I detta ljudmeddelande jag talar om bedrägeriet  i Maria -dyrkan och jag gör det med hjälp av skrifterna.  /MYSOULREFUGE

*
*

Det är en väldigt upplysande podcast du kan se här ovan. Tänk på att Ulf Ekman är helt fel ute och har valt att gå över till Katolicismen. Det är så oerhört att jag fortfarande inte kan fatta det.

Här är en länk jag fann idag där du kan läsa om hans brev till…m m:

http://aletheia.se/2014/04/07/ulf-ekmans-konvertering-redan-2005-uppror-medlemmar/

 

Villfarelse/ Strong Delusion of “Christian” Zionism. VIDEO

 

Bild Maria
Bild Maria

*

The Strong Delusion Of “Christian” Zionism! (Original Audio Version)

Another Must Listen!

WATCH: http://youtu.be/GbzY0flumOI

From: MYSOULREFUGE·

Det finns en mycket god chans att du har fastnat i kraftig villfarelse av “kristen” sionism. Vi lever i en tid då stora “kristna” ledare arbetar hand i hand med EJ frälsta judiska religiösa ledare från den sekulära världen, som inte tror att Jesus Kristus är Messias! Bibeln varnar oss om sådana saker, och Bibeln talar om den “anda av Antikrist” som talas av människor som inte tror att Jesus Messias har kommit i köttet!

Och för denna sak GUD skall sända dem kraftig villfarelse, att de tror på lögnen: Att de alla skulle bli fördömda som trodde inte sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. (2 Tess 2:11-12) Bibelord nedan.
*

*

There is a very good chance that YOU have been caught up in the STRONG DELUSION of “Christian” Zionism. We are living in a day when major “Christian” leaders are working hand in hand with UNSAVED Jewish religious leaders from the secular world, that do NOT believe that Jesus Christ is the Messiah! The Bible WARNS us about such things, and the Bible talks about the “spirit of antichrist” which speaks of people who do NOT believe that Jesus the Messiah has come in the flesh!

And for this cause GOD shall send them STRONG DELUSION, that they should BELIEVE A LIE: That they all might be DAMNED who believed NOT the TRUTH, but had pleasure in unrighteousness. (2 Thessalonians 2:11-12)

 1. Joh 5:39-40
 2.  Joh 5:45-49
 3.  Acts 3:22-26
 4.  Deut 5 Moseboken 18:15-18 5.
 5. Gal 3:16
 6. Mark 16..
 7. Joh 14:6
 8. Acts 4:10-12
 9. Gal 6:14-16
 10. Rom 9:6
 11. Joh 8:23-24
 12. Acts 8:3
 13. Acts 22:4
 14. Rom 1:16
 15. Gal 3:7
 16. Mark 15:38-39
 17. Joh 1:29
 18. 1 Chor 5:7
 19. Rom 5:8-9
 20. Rom 2:28-29
 21. John 3:6-7
 22. 1 Joh 2:22
 23. 1 Joh 4:3
 24. 2 Joh 1:7
 25. Matt 5:44
 26. Joh 18:10
 27. Luk 22:51
 28. Luk 23:33-34
 29. Joh 18:36
 30. 2 Chor 10:4
 31. Hebr 13:13-14
 32. Gal 4:26
 33. Hebr 11

2 Chor 11:3-4

*