Archive | augusti 2011

Hjärtats inställning/Gud känner våra hjärtan Ordspr 21

Pro 21:2

*Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan.*  

Vi människor tycks tro att vi är experter på det mesta. Vi tror att vi kan lägga till rätta allt, och förklara varje handling, men se, Gud ser alltid bakom våra handlingar, ursäkter och motiv.

Vi tvingas ofta att fatta beslut i situationer där lösningen inte är uppenbar. Då kan det vara en hjälp att först granska sina MOTIV och fråga: *Kan Gud ställa sig bakom mitt beslut?*

Gud ser inte med gillande på handlingar där det bakomliggande motivet är själviskt, även om syftet i sig stämmer med hans vilja.

Dessa ord är allvarliga, ja, och GUD känner våra hjärtan vi kan aldrig komma ifrån att HAN känner oss bäst och vet vilka tankar och motiv som vi har och som styr oss, om inte Gud styr oss.

Gudsfruktan är något som alla troende bör sträva efter att få, då har man kapitulerat inför Guds storhet och han får  då  leda ens liv i rätt riktning. 

-Herre, låt DIN vilja ske i våra liv…/Maria

Jesus / Begreppet “kristen” Förbrukat?

 

Är begreppet ”kristen” förbrukat?  Artikel ur tidn Dagen:
Att kalla alla olika grupperingar för “kristna” har blivit så vanligt att det knappt betyder något längre. Och nog finns det inte bättre beskrivningar av de som följer Jesus.
I samband med skriverierna om de fruktansvärda terrordåden i Norge gavs förövaren Anders Breivik epitetet “kristen terrorist”. Detta mot bakgrund av att han skulle ha bekänt sig till en kristen tro. Men när man smakar på orden “kristen terrorist” blir man ganska fundersam över vilken mening “kristen” har fått.

Begreppet “kristen” förekommer så långt jag kan se vid fyra tillfällen i Nya testamentet. Själva uppkomsten av begreppet finns i Apostlagärningarnas elfte kapitel. Invånarna i Antiokia behövde förhålla sig till det faktum att många i deras stad kom till tro på Jesus. Därför gav man företeelsen ett namn och började kalla de troende för “kristna”. Det sägs att själva ordet “kristen” skulle betyda “lik Kristus”. Kung Agrippa sa’ till aposteln Paulus: “Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen.” (Apg. 26:28) Aposteln Petrus skriver: “Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet”. (1 Petr. 4:16) Dessutom talar aposteln Paulus vid ett tillfälle om “hednakristna” församlingar. (Rom. 16:4)

Min slutsats, rätt eller fel, är att det var icke-troende människor som gav de troende beteckningen “kristna” och att de troende själva kom att vartefter acceptera begreppet som en del av sin identitet. Jag kan heller inte se någonstans att varken Jesus eller apostlarna myntade eller ens gjorde anspråk på begreppet. De ord som Nya testamentets författare själva mest använder när de talar om dem som tror på Jesus är “lärjunge” och “troende”. Jesus själv använde mest begreppet “lärjungar” när han talade om dem som trodde på honom och följde honom.
Så har tiden och historien haft sin gång och begreppen “kristen” och “kristendom” har blivit allmänt vedertagna för att beskriva och omfatta det som har sin grund i personen Jesus Kristus. Lika som när man är muslim, hindu eller buddhist kan man alltså vara “kristen”, det vill säga man tillhör en av de stora världsreligionerna. Ordet “kristen” har också fått beteckna en mängd rörelser och sammanslutningar av olika slag. Det finns “kristen” höger och “kristen” vänster, där man var för sig på sitt håll hävdar att högerpolitik alternativt vänsterpolitik är förenligt med kristendom. Det finns “kristna” riksdagsledamöter, “kristna” poliser, “kristna” socialdemokrater, “kristna” idrottsmän, “kristna” homosexuella och så vidare. Och nu senast har myntats begreppet “kristen terrorist”. Jag är självklart övertygad om att det i alla dessa grupperinger finns sanna och hängivna lärjungar till Jesus Kristus – om än inte så många bland de “kristna terroristerna”. Men jag kan inte se annat än att begreppet “kristen” står för en massa kultur, traditioner och idéer som inte har sin grund i evangeliet och i lärjungaskap. Det som gjorde att lärjungarna i Antiokia blev kallade “kristna” var den förvandling av deras liv som blev synlig när de kom till tro på Jesus.

I mitt arbete för missionen har jag också kunnat konstatera att begreppen “kristen” och “kristendom” många gånger möts med skepsis och rentav fiendskap i många länder och kulturer. Och när mycket av den “kristna” kulturen skalas av – ja, då är man beredd att lyssna till evangeliet.
Det kanske är dags att återerövra begreppet “lärjunge”? Det är kanske dags att tydliggöra att evangeliet inte handlar om religion, kyrkotillhörighet, kultur eller traditioner. Utan om att lära känna en person, Jesus Kristus, och låta sitt liv formas efter hans lära och förebild. Det är mot den bakgrunden jag ställer frågan: Är begreppet “kristen” förbrukat?

När jag för något år sedan skapade mitt konto på Facebook, fanns det en rad där man skulle skriva vilken religion man tillhör. Jag skulle just till att skriva “kristen” när jag ändrade mig och skrev “tror på Jesus.”/ Bo Lundin  www.dagen.se

____

En bra fråga som bör ställas, tycker jag. Numera kallar man sig lite av varje och man undrar vad som är vad, och det är bra att man faktiskt kan säga att man är en lärjunge, för det är ju sant och vi går ju med Kristus. Så då är vi frälsta och troende, anser jag, om du frågar mig…Ordet kristen har fått en dålig klang och jag tycker inte att det är ett ord som skall visa på vad Kristus Jesus har gjort för oss. Man dödar ju i Guds namn… man kan inte vara en “kristen terrorist”.  Katoliker är inte kristna, men de kan omvända sig. För Paulus i Apg var främlingarnas frälsning viktigare, än hans egen frihet…Apg 26:28-29

Act 26:28

Då sade Agrippa till Paulus: “Föga fattas att du övertalar mig och gör mig till kristen.”
Act 26:29

Paulus svarade: “Vare sig det fattas litet eller fattas mycket, skulle jag önska inför Gud att icke allenast du, utan alla som i dag höra mig, måtte bliva sådana som jag är, dock med undantag av dessa bojor.” 
/Maria

De sista../ Stora ekonomiska förändringar

 

Stora ekonomiska förändringar

Är en global ekonomisk kollaps förestående? Tecken i tiden tyder på att en sådan kan inträffa.
Denna artikel publicerade vi (Flammor.com) i årets nummer 2, det kom ut i juni. Sedan dess har den ekonomiska situationen i världen alltmer förvärras.
Det profetiska ordet i Bibeln visar på att ett nytt ekonomiskt system kommer att införas i den yttersta tiden. Det blir ett annorlunda system, som världsmedborgarna då ställs inför. Läs Upp. 13:16-17.
 
För att ett nytt ekonomiskt system skall kunna förverkligas, måste det gamla visa sig ha sådana brister att det motiverar ett nytt. Man kan också säga att det gamla rent av måste kollapsa för att bereda väg för ett annat. En sådan kollaps behöver inte ligga långt borta i tiden.
Det ligger nära till hands att konstatera att vi under de senaste åren lever i en övergångstid mot ett nytt system. Det gamla sättet att betala med kontanter, som varit det gängse under flera årtusenden, är nu på väg bort.

Det kontantlösa samhället har klampat rakt in i vårt vardagsliv på en mycket kort tid. Under nuvarande övergångstid har det varit möjligt att betala både med kontanter och med olika betalkort. Men denna tid kan snart vara förbi. Det blir alltmer tvingande att använda kort som betalning.
Många exempel skulle kunna ges, ett är att det på många bussar inte längre går att betala med kontanter. Ett annat är att man på den ena bensinmacken efter den andra, inför kontantlös betalning.
Även allt fler bankkontor slopar nu kontanterna, som exempel finns det bara fyra Nordeakontor i Stockholm med kontanthantering.
Allt fler krafter samordnas med syfte att kontanterna definitivt skall avskaffas. Nerikes Allehanda har den 12 april rubriken:

På fredag ska hela Örebro vara kontantfritt

Artikeln inleds: ”Som första stad i landet satsar bankerna, handeln, Brottsförebyggande rådet, Örebropolisen och City Örebro på en kontantfri dag i Örebro på fredag.”

Märk än en gång vilka som står bakom satsningen. Här kan man se hur olika krafter går samman för att förmå eller tvinga alla att överge kontanterna. Uppenbarelsebokens ord om att tvinga alla att gå in i det nya systemet, ringer i bakhuvudet när man läser detta.

Samtidigt som vi klart ser tendenser till att föra medborgarna in i ett nytt ekonomiskt system, ser vi också tecken på att den globala ekonomin kan stå inför ett sammanbrott. Det kommer naturligtvis också att få stora konsekvenser för medborgarna. Sker ett sammanbrott måste tvingande åtgärder sättas in.

USA står inför den största utmaningen någonsin på det ekonomiska området. USA:s skuldberg går snart inte längre att hantera. Skulden är så stor så att vi inte ens i vår tankevärld kan hantera den. För att vi skall kunna förstå hur stor den är, kan vi tänka oss att om USA skulle betala av en dollar varje sekund, skulle det ta över 440 000 år att betala av statskulden!
Nu är det inta bara så att denna skuld aldrig kommer att kunna betalas av, den ökar istället med över 4 miljarder dollar – dagligen!  Den amerikanska dollarn kan stå inför en krasch.

USA är långt ifrån ensamt om att brottas med problem som verkar olösliga. I Europa har hittills tre länder tvingats ta nödlån för att inte kollapsa. Det första landet var Grekland som trots nödlånet kan tvingas inställa betalningarna och gå i ”konkurs”. Detta skulle i sin tur kunna leda till att en stor del av det europeiska banksystemet kollapsar.
Blickar vi bort från vårt närområde till Japan, så finns där en nationell skuld som är över 200 % av BNP. Ingen ser någon lösning på Japans stora problem. Detta är bara tre exempel på länder i olika världsdelar som står i svåra skuldsituationer.
Hela det globala finansiella systemet är egentligen uppbyggt på skulder. Det måste hela tiden expandera, för att inte krascha. Det ohållbara i detta inser allt fler och därför blir framtidsprognoserna allt dystrare.

Med en sådan bakgrund kan vi förstå att skälen för ett nytt ekonomiskt system till slut måste bli en tvingande nödvändighet. Den bakgrundsbilden vi här har tecknat underlättar förståelsen av att vi närmar oss uppfyllelsen av de profetior som talar om ett påtvingat antikristligt system. Det behöver inte vara långt borta.
Utvecklingen mot ett nytt ekonomiskt system är bara ett av alla de tecken i tiden som nu framträder allt tydligare. Detta ger oss insikt i att vi lever i den yttersta tiden, där det stora hoppet är Jesu andra tillkommelse.

 H Nilsson Flammor.com http://www.flammor.com/
 
/Det finns ju många som inte alls vet något om detta med ekonomierna, därför passar denna artikel från Flammor bra här nu. Läs och förbered för det som bibeln och Guds Ord talar om. Det kommer svåra tider och det enda som kommer att vara säkert i livet, är Guds Ord och att Jesus kommer att komma tillbaka. Ta emot frälsningen,  och bli fri./Maria

Jesus / Nära korset

 

Nära korset:

Jesus, keep me near the cross,
There a precious fountain,
Free to all, a healing stream,
Flows from Calvary’s mountain.

Refrain:
In the cross, in the cross
Be my glory ever,
Till my ransomed soul shall find
Rest beyond the river.

Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the bright and morning Star
Shed its beams around me.

Near the cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadow o’er me.

Near the cross I’ll watch and wait,
Hoping, trusting ever,
Till I reach the golden strand,
Just beyond the river.

/Fanny Crosby

___

Rejoice, the Lord is King! Your Lord and King adore;
Rejoice, give thanks, and sing, And triumph evermore:
Lift up your heart, lift up your voice!
Rejoice, again I say, Rejoice!

Jesus, the Saviour reigns, The God of truth and love;
When He had purged our stains, He took His seat above:
Lift up your heart, lift up your voice!
Rejoice, again I say, Rejoice!

His kingdom cannot fail; He rules o’er earth and heav’n;
The keys of death and hell Are to our Jesus giv’n:
Lift up your heart, lift up your voice!
Rejoice, again I say, Rejoice!

He all His foes shall quell, Shall all our sins destroy;
Our songs of praise shall swell With everlasting joy.
Lift up your heart, lift up your voice!
Rejoice, again I say, Rejoice!

Rejoice in glorious hope! Our Lord the Judge shall come,
And take His servants up To their eternal home.
We soon shall hear th’archangel’s voice;
The trump of God shall sound, Rejoice!

____
Here from the World We Turn
Author:  Fanny J. Crosby, 1820-1915

Here from the world we turn, Jesus to seek;
Here may His loving voice Tenderly speak.
Jesus, our dearest Friend,
While at Thy feet we bend,
O let Thy smile descend!
‘Tis Thee we seek.

Come, Holy Comforter, Presence divine,
Now in our longing hearts Graciously shine;
O for Thy mighty power!
O for a blessed shower,
Filling this hallowed hour
With joy divine!

Saviour, Thy work revive, Here may we see
Those who are dead in sin Quickened by Thee.
Come to our hearts’ delight,
Make ev’ry burden light,
Cheer Thou our waiting sight;
We long for Thee.

Fakta om New Age /Kundalini Yoga Västerås/ Nej!!

 

Annonser.  Ja annonser finns det gott om, och de kan vara bra att få se. Men något som inte är bra, det är annonserna som strömmar fram om YOGA och Djupmeditation. Svenska Kyrkan har massor av annonser om vad församlingarna i länet har för “andakter” där djupmeditation ingår.

I Västerås vimlar det av kurser i Yoga och Qigong, och Västerås Tidning visar vägen genom annonser. Vad sägs om Medicinsk Yoga, Barnyoga och Sagoyoga? Elände säger jag.

Studiefrämjandet! satsar på att starta upp med: Yoga, Mindfulness, Ayuveda, Shakti Flow, Massage, Sunda barn….

Vad sägs om Afro Yoga Kids?  Nystartarkurser i höst i Västerås samt: Afropowerdance, Global Yoga, Freepowerdance, Viryayoga, Afro/Zenior Rytm, Ashtangayoga m m. Detta är inte bra, vet man inte vad det är????? Det kommer vi till, längre ner på sidan. Jag vill bara framföra att denna staden och säkerligen de flesta städer i Sverige och i världen har denna globala  kommande eller närvarande plåga.  Det vilar ett mörker över Västerås, ett stort mörker.

Ett av flera företag har kurser i :  Mindfulness grundkurs.  Mindfulness endagsretreat.  Mindfulness steg 2. De kallar det “vägen”.

 Det finns bara en väg att gå och det är den  som JESUS visar människan på!

 
Ytterligare ett annat företag har: KUNDALINI YOGA & Meditation: Man lär sig meditera.
Kundaliniyoga firar x antal år i Västerås, det är inte bra anser jag…vet man vad KUNDALINI är?
Det finns också annonser om att få hjälp med att hitta sina tidigare liv!  Vilken smörja, säger jag. Vägen till helvetet är bred.

http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/index.html

____

 

Svenska kyrkan verkar vara främst i ledet vad gäller samarbete med New age.
Frälsarkransen kan du läsa om här:
http://media.bibelfokus.se/docs/Fralsarkransen_och_livets_parlor.pdf.

Tikva kan du läsa om här:
http://bibelfokus.se/tikva.

Svenska Kyrkan:
En församling bjuder på
:” Frälsarkransen, samtal om frälsarkransens pärlor. Vad de betyder  i vardagen och i vårt inre.”

Alpha-  Grundkurs i kristen tro,  start i höst  Svenska kyrkan  /  Frälsningsarmén
 ____

What Is The Kundalini Spirit? Vad är Kundalini- och dess ande?  En demonisk kraft. Nedan i videon får du en bra förklaring från BereanCall org:

http://www.youtube.com/watch?v=kpSqePkn-p0

____

LÄKARE VARNAR FÖR MEDITATION OCH YOGA:

         VARNING!

Det kan få förödande följder för en människa att praktiserar detta. Här finns all anledning att höja ett varningens finger.
En som varnat för vad det kan leda till är överläkaren Bo G Johnson. I en intervju i Göteborgs-Posten den 20 september 1984 talar han om sina erfarenheter. Artikeln inleds med följande konstaterande:
”Meditation och yogaövningar har i flera fall lett till psykisk sjukdom”.
Ett av de fall som Bo G Johnsson följt var en 27-årig man, utan missbruk eller sociala problem. Denne prövade på den s k chakrameditationen.
Överläkaren berättar hur mannen vid en sådan övning upplever hur en slags energi med stor kraft fyllde kroppen: ”Det handlande om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Han tyckte sig se hur energiströmmar strömmade ur händer och fötter. Dessutom hade han visioner av ormar som steg uppåt i ljumskarna och ville bita honom i ansiktet.” Läs mer i länken!

https://gospel.jesuslever.eu/?p=8445
____

http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/YungenTidensSlut.html
New – Age: Ray Yungen : Är vi framme vid tidens slut?

____

Det finns mer information att få:  sök information! och se gärna här på sidan om FAKTA OM NEW AGE, för där är vi  NU

/Maria

TRO/Upprättelse, stöd och styrka.Prövningar? /J Dahl

 

Upprättelse, stöd och styrka
Av Johnny Dahl
 
En människa i prövning kanske…
Foto: Rejane Wolff – Brasilien

Ensam man på stranden till havet

Upplever du att din tro prövas? Går du igenom svårigheter just nu? Eller har du just gått igenom dem? Du är inte ensam!

Vi är många som går igenom prövningar i det kristna livet och vad vore väl livet utan dessa lidanden? De är ju till för att vi ska växa oss starkare i vår tro på Jesus och inse att vi behöver honom än mer för var dag som går.

Vi blir starkare av prövningar genom uthållighet

1 Petr. 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten i evighet, amen.

Jesus finns ju där som vårt stöd och ger oss den styrka vi behöver, då vi har det som svårast. Kanske du som jag ödslar för mycket av egen kraft, för att försöka lösa ett problem eller komma underfund med något nytt vi inte varit med om tidigare. Och så tar krafterna slut. Men Guds kraft finns där alltid för oss att inhämta då vi söker den. Han är den som upprättar oss på nytt och inger nytt mod i våra liv bara vi håller fast i vår tro på Jesus.

Vi har fått nya lärdomar och erfarenheter till att använda oss av framöver och vi har kommit ännu närmare Gud.

Jag brukar ofta tänka på Job då jag hamnar i svårigheter och vad han fick utstå under sina prövoperioder eller så tänker jag på Paulus, då han sitter fängslad i bojor men trots detta behåller sin tro på Jesus och han blir bara starkare i sin egen svaghet. Vilket föredöme! Där kan man verkligen tala om lidande och varför skulle då inte vi kunna hålla ut om han kunde det, under dessa förskräckliga omständigheter.

Det blev inte vad vi tänkte ut

Kanske hade vi en önskan om att livet skulle ta en vändning just nu, men att det inte blev som vi tänkt oss. Då kanske vi blir besvikna över att det vi hade på önskelistan till Jesus, inte blev uppfyllt precis efter vad vi hade tänkt ut skulle bli ett bönesvar. Kanske hade vi för bråttom och ville för mycket eller hade orealistiska förväntningar, på hur livet skulle gestalta sig. Och så blev det inget. Kanske vi har ett allvarligt samtal med herren om varför det inte blev som vi ville och beskyller honom för det. Ja, det kan vi göra. Det tål han.

Men jag tror det viktigaste är att försöka se saken med nya öppnade ögon och bli stilla på nytt inför Gud och komma till ro i oss själva. Så är det för mig i alla fall. Jag vill för mycket ibland; så mycket att jag själv inte hinner med, men då kommer den helige Ande och talar till mig i mitt inre. Lugna ned dig!

Jag lyssnar mer och mer på den stilla rösten som är min vägledare i livet och jag får mer och mer respekt för den Ande som vill mitt allra bästa och att saker och ting i livet sker i rätt tid och på rätt plats, då jag är mogen för det.

Vi har en seger i Jesus som avslöjar djävulens knep

Då jag tänker på mitt liv innan jag blev fräst så var det ju ett ständigt lidande med plågsamma tankar om än det ena eller andra; allting var svårt. Sinnet var i stor obalans men nu med Jesus i livet så är dessa prövoperioder på ett annat sätt och framför allt kortare.

Det finns kraft att få från honom som håller en uppe då det är som mörkast och då djävulen med alla sina knep försöker dra en ifrån Jesus. Men se det gick inte denna gången heller; han fick se sig besegrad på nytt och min tro växte sig starkare. Halleluja!

Petrus säger att djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka och han går verkligen där och smyger i vassen som en gädda, då han ligger på lur efter en fet aborre och beredd att sluka den med ett hastigt anfall. Men vi som är frälsta har en seger i Jesus och vi avslöjar djävulen än mer, stärkta av den prövning vi just gått igenom med nya insikter om hans lister.

Jesus upprättar oss och ger oss ny styrka och han förblir det stöd han alltid varit, sen den dag vi tog emot honom som vår frälsare.

Ett renare sinne

Petrus säger också att vi ska vara nyktra och vaksamma och det är klart om vi lever i utsvävningar och berusar oss med starka drycker, så blir det svårt att vara nära Herren. Spriten höll på att ta död på mig för tjugo år sedan, men numera lever jag med ett renare sinne än någonsin tidigare och jag ber för att både du och jag får än mer renare sinnen just för att komma Herren ännu närmare och umgås med honom.

Det är ju Guds högsta önskan, att vi har en nära relation med Honom.

Så, på ett sätt skulle man tacka för dessa prövningar eftersom vi växer oss starkare genom dem och utan dem, skulle vi väl knappast växa alls. Då skulle vi stagnera och kanske bli ljumma kristna och till slut bli avfällingar och tappa tron helt på Jesus och leva av världen igen.

Men vi håller ut och vi lever inte av denna världen men vi lever i den, utan att ta del av all den girighet den inbjuder till. Vi bara går med Gud i handen och fortätter att vara hans älskade barn och såsom han älskar oss så älskar vi Honom.

Guds nåd som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus Jesus. Det kan vi vara glada och tacksamma för och i vårt upprättade nya liv har ny kraft, till att föra Evangeliet vidare till alla dem som är villiga att ta emot det. Då finns vi där som Herrens tjänare och berättar om det stöd han ger i svåra stunder, plus den kärlek han har för oss alla. / J Dahl

 

TRO/ Vandra med Gud. /Om OAS m m / FRI

 

Mat 13:38  Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn.

De onda skall skiljas från de goda. Det finns ju både äkta troende och falska troende i församlingarna och i samhället idag. Men det är ju inte vår sak att döma männniskorna, det gör ju Jesus en dag. Men han vet ju redan….

Man säger att vi inte ska döma men är det rätt att inte få tycka? Vi skall naturligtvis titta på vårt eget förhållandet till Gud innan vi analyserar andras tro.

I Matteus används uttryck som t ex Gråt, och det betyder sorg eller ånger eller stor smärta. När människor säger att de inte bryr sig om vad som kommer efter döden, vet de inte vad de talar om. De borde vara angelägna av att söka sanningen, ta reda på vad tro är och hur man får den och inte  vara totalt aningslösa eller inte intresserade av tro på Jesus. Som sagt; man kan säga till andra att man tror på Gud, jodå, men att nämna att man vet att Jesus lever och skall komma tillbaka , det ska man tydligen vara tyst med……

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin28_8_11/Oasmote_Kungsbacka_2011_Program.pdf 

När jag läste Karins nyhetsbrev och ser vad som skedde i den stad jag levde i/Kungsbacka/  och OAS-mötena , blir jag så ledsen, har de gått på det där budskapet om påven och om ekumeniken? Hur hade det sett ut om jag bott kvar? hade jag varit inne i det där nu?

Jag är glad att jag fått lära mig vad som är vad och jag är inte fullärd men jag har sett o lärt mycket under åren, och nu går det framåt för det jag hade kunnat fastna i! Vad bedrövligt.
Jag var ganska nyfrälst då OAS-rörelsen började på den orten…och kommer ihåg olika saker. Ojdå.  Och Medlemsskapet i Sv Kyrkan är  avslutat sedan länge…..

Såhär står det om OASrörelsen:

***Oasrörelsen är en fristående karismatisk (av grek. “chárisma”
= nådegåva) rörelse som vill främja en sund, andlig förnyelse
förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige Ande
samt ge god frukt. Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk
tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra
samfund. Oasrörelsen är ett utflöde av den världsomspännande
karismatiska förnyelsen. Men än 500 miljoner människor identifierar
sig idag med denna förnyelse.***

Jag tillhör inte de 500 miljoner som identifierar sig med den “förnyelsen”,   jag är fri. Amen

Rom 8:2

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

/Maria

De sista…/En värld i brand

 

Jesus är Herre.

*

Går världen mot ett nytt storkrig i Västasien?

http://www.sourze.se/G%c3%a5r_v%c3%a4rlden_mot_ett_nytt_storkrig_i_V%c3%a4stasien_10763896.asp

Skriven av Lasse Wilhelmsson
2011-08-25

Vad är det som händer i arabvärlden? Hur kommer facit att se ut i Libyen? Vilken roll spelar Israel? Blir det Syrien som utlöser det nya storkrig som alltid tycks följa på stora ekonomiska kriser?

Upproren i arabvärlden är långt ifrån entydiga. En del menar att de initierats av intressen i väst för att bli kvitt ledare som är förbrukade (Mubarak), förhatliga (Assad), eller för att få kontroll över oljan (Gadaffi).

Men även om detta finns med i bilden så kan man knappast förneka att folkresningarna är genuina protester mot system som förtrycker, förföljer och dödar sina kritiker. I den meningen är upproren “opolitiska”, trots att olika politiska och religiösa intressen försöker trigga igång dem, eller utnyttja turbulensen och ta kontroll när stormen bedarrat.

Och vad händer med palestinierna? Blir de som alltid tidigare ett offer för storpolitiken, fördrivna och bestulna på sitt land?

I skrivande stund rapporteras i stormedia att rebellarmén i Libyen nu intagit Gaddafis bas i Tripoli. Samtidigt får vi veta att rebellerna, som även ägnar sig åt plundring, samverkat nära med Nato och att England och Frankrike har specialförband på marken. Stora rubriker meddelar “Oljebolagen på väg tillbaka till Libyen”. Än har vi inte facit om Libyen, men frågan är i vilken utsträckning landet kommer att förbli en självständig nation.
Vem skall man tro på?

Det är svårt att värdera informationen om arabupproren. Krigens första offer är alltid sanningen. Men även med journalister på plats blir informationen vinklad. Al Jazeera har dock fyllt en viktig funktion som motvikt till media i väst. Expressen har upprättat en direktlänk på sin webb för att kunna erbjuda sina läsare Al Jazeeras livesändningar.

Ingen kan dock undgå att konstatera att dess ägare finns i Qatar, ett konstgjort litet konungadöme och före detta brittiskt protektorat, som blev självständigt först 1971. Dess intressen är grundade i både olja och sunniislam. Journalister och media är alltid i större eller mindre utsträckning husbondens röst – överallt.

I början av revolten i Syrien fanns uppgifter om mord på både fredliga demonstranter och på soldater och poliser. Det var först när man hittade en massgrav med ett 70-tal soldater som det blev klart att detta omöjligt kunnat utföras av några beväpnade demonstranter, eller ens av några specialförband från CIA eller Mossad.

Mer troligt har syriska säkerhetsstyrkor avrättat soldater som vägrat att skjuta på sitt eget folk. Vi som är gamla nog att ha tjänstgjort i det folkförsvar som numera omvandlats till insatsstyrkor i främmande land, förstår måhända detta lättare.
Är FN:s nya roll att legitimera krig och interventioner?

Under det senaste halvåret har även FN fått en ny roll genom att legitimera NATO:s inblandning i suveräna staters inre angelägenheter, som nu i Libyen. Enligt FN-stadgan är det bara om en intern konflikt hotar världsfreden, som ett ingripande får ske, vilket är svårt att hävda i detta fall.

Här hårddras och vrängs FN:s portalparagraf. Detta behandlar bland andra den framstående amerikanske juristen inom folkrätt och mänskliga rättigheter Curtis Doebbler i sin artikel “Anfallet på Libyen är olagligt”. Men även om Doebbler har rätt, behöver det inte innebära att folkliga protester mot Gaddafi därför är fel. Tvärt om, många är de som fått nära och kära torterade eller avrättade för sin regimkritik.

Afghanistan var aldrig ett FN-uppdrag. Det var inte heller NATO:s intervention i forna Jugoslavien, eller ockupationen av Irak. Dessa krig har på ett tydligt sätt kringgått FN och folkrätten, vilket man försökt släta över i efterhand.

Västs modell med marionettregimer, eller hanterbara despoter som håller det egna folket under stövelklacken är nu över. Det är vanligt folk som har fått nog. De vill ha något att säga till om. Det är detta som är grunden till upproren i arabvärlden och FN:s roll är den som krigslegitimerare, (eller demokratigarant, beroende på om man ser världen som “upp och ner” eller ej).
Alla vill ha demokrati, men vad är det?

Visst är det motsägelsefullt när folken i arabvärlden säger att de vill ha demokrati, samtidigt som de är kulturellt och ekonomiskt sönderslagna av kolonialism och imperialism från “demokratiska” länder i väst. Detta behandlas i artikeln “‘Demokrati’ lösningen på arabvärldens problem?”.

Folkmakt, liberal parlamentarism, eller teokrati är ju inte precis samma sak. Frågan om det är i USA eller Iran som folket har minst makt, är nog inte så lätt att besvara.
Vilken roll spelar Israel?

Man behöver inte vara vare sig militärstrateg eller prisbelönad journalist för att förstå att det ligger i Israels intressen att försvaga och splittra sin omgivning, för att befästa, försvara och expandera den judiska staten. Israel vill minst av allt ha en demokratisk regering i något arabland. Det vill säga i betydelsen “regeringar som i stor utsträckning uttrycker folkets vilja”. Helt enkelt därför att araber i gemen genomgående sympatiserar med sina bröder och systrar som blivit fördrivna och bestulna på sitt land, det vill säga palestinierna.

Och folken är ju inte så lätta att köpa, i synnerhet inte i dessa tider när pengar snart bara är värdelöst papper. Storkrig som ett följd av ekonomisk kris är något som historien lärt oss.

Redan i den sionistiska planen för Mellanöstern från 1982, den så kallade Kivunimplanen, talar man om att splittra och försvaga arabländerna, dela Irak i tre-fyra delar, med mera. Se vidare i artikeln från 2005 “Israel och ‘Det nya amerikanska århundradet'”. Där påvisas Israels roll i amerikansk utrikespolitik, med siktet sedan länge inställt på Iran – ett Iran som numera hunnit växa sig så starkt att det kommer att leda till ett förödande storkrig om planerna nu sätts i verket. Perserna är inte lätta att tas med, de är ett gammalt krigarfolk och obotliga patrioter, oavsett vad de anser om sin egen regim.
Syrien har nu en nyckelroll

När det gäller Syrien så har palestinierna haft det betydligt bättre där än i Libanon och Jordanien, men nu riskerar de att komma riktigt i kläm. Hamas och andra palestinska grupper måste tänka om snabbt. Regimen har redan angripit ett stort palestinsk flyktingläger. Det är kört för Assad, det går inte att behålla folkets förtroende och samtidigt skjuta obeväpnade fredliga demonstranter. Hamas måste snabbt ta sig ur Damaskus och distansera sig från den nuvarande regimen. Annars finns en risk att man kommer upptäcka massgravar med palestinska lik efter att Assad är borta. Vi minns hur det gick i Libanon 1982 med massakrerna i Sabra och Shatila, under övervakning av Israels militär.

Hizbollah riskerar att tappa i trovärdighet om de inte blir mera självständiga gentemot Syrien, men kanske främst i förhållande till Iran, vars dubbelspel i Afghanistan och Irak splittrar det arabiska folkets motstånd mot de nya korsfararna – den antisionistiska retoriken till trots.

Men det är ett misstag att tro att det är motsättningarna inom islam, mellan Shia och Sunni, som är drivande. Båda falangerna gör motstånd mot, eller samarbetar med sina ockupanter, fast i olika länder.

Golanhöjderna är ockuperade oavsett vem som bestämmer i Damaskus, så vi får nog inte se ett närmande mellan Syrien och Israel, men i ett inbördeskrig försvagas alliansen naturligtvis mellan Syrien och Iran.

Assad sitter nog fast i systemet, i motsats till Gaddafi som personifierar systemet i Libyen. Den korrumperade maktapparaten kämpar för sina privilegier nu. Faller Assad, så faller alla som lever på systemet inom militär, säkerhetspolis och byråkrati. De slåss för sitt levebröd och sin ställning. Om inbördeskrig bryter ut kan det bli långvarigt.

De folkliga upproren i Arabvärlden kommer säkerligen även att spilla över till Iran och där håller det nog inte att bara fortsätta att skylla på USrael, även om oppositionen hittills varit underblåst därifrån. Demonstrationerna i Israel har inte handlat om ett regimskifte, där den judiska staten skulle ersättas med en demokrati med lika rättigheter för alla och kommer därför inte att påverka relationerna mellan olika stater i Mellanöstern. Så sker först när FN:s resolutioner om de fördrivna palestinernas rätt att återvända åtlyds.

Det som oroar mest nu är FN:s och västmakternas, men även Turkiets, hot om intervention i Syrien, som kan bli början till ett storkrig i Västasien om Assad inte kastar in handduken. Det är svårt att tro att Hizbollah och Iran då skulle nöja sig med att vara åskådare.
Slutord

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att avrunda med ett citat ur epilogen i den legendariske journalisten David Hirsts klassiker “Geväret och olivkvisten”, nyss utkommen på svenska på Alhambra Förlag, 2011. Hirst låter den välkände professorn i militärhistoria vid Hebreiska universitet i Jerusalem, Martin van Creveld, komma till tals angående nödvändigheten att genomföra den slutgiltiga etniska rensningen av palestinier från Palestina, för att rädda den judiska staten. Hirst undrar “Men skulle världen tillåta en sådan etnisk rensning?” och ger ordet till till Creveld:
“Det beror på vem som utför den och hur snabbt den sker. Vi har flera hundra atomstridsspetsar och raketer och kan avfyra dem mot mål åt alla håll, kanske till och med mot Rom. De flesta europeiska huvudstäder är mål för vårt luftvapen . Låt mig citera general Moshe Dayan: ´Israel måste bli som en galen hund, alltför farlig att oroa.´Jag anser det hopplöst för närvarande. Vi måste förhindra att det kommer därhän, om det alls är möjligt. Men vår krigsmakt är inte den trettionde starkaste i världen utan snarare den andra eller tredje. Vi har förmågan att slå ner världen tillsammans med oss. Och jag kan försäkra att det kommer att ske innan Israel går under.” (a.a sid 506)

**

Ja du läste vad som säges i texten och det låter ju mer än galet, eller hur? Citat:De flesta europeiska huvudstäder är mål för vårt luftvapen/Slut citat.  Vi ser ju att människan lever under hot  – hela tiden – vad som helst kan ske – närsomhelst!    /Maria

Karins Nyhetsbrev Sverige /Varningar!/Oasmöten m m

 

 

*

OBS  LÄS  Karins Nyhetsbrev!

Läror & Debatter: Sverige – Karins nyhetsbrev 28/8-11
 
Oasmöte – tillämpning som liknar Eukaristisk tillbedjan Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

http://www.storstrand.nu/files/storstrand-11_folder_w.pdf eller se bifogad PDF – “Sommaroas -Piteå-Storstrand 21-24 juli 2011- folder”:

Lördag 23/7

08.30 Morgonmässa

10.00 Vi har kommit för att tillbe honom. Matt 2:2b

Bibelundervisning med Berit Simonsson

Vänner, om Berit Simonson och OAS-ledarna medvetet eller omedvetet uppmuntrade till tillbedjan som liknar Eukaristisk tillbedjan….är ovisst idag…det får vi tids nog veta… Jag bad “NN” att skriva ner vad hon såg och upplevde, vilket hon har gjort här nedan. Jag anser det allvarligt – detta är något som vi alla behöver vara beredda på även kommer att försöka introduceras på andra konferenser, samfund och församlingar…

Snälla Guds folk; tag denna varning på allvar! Det är ingen hemlighet att det finns de som arbetar febrilt på att underlägga alla kristna under Påven för att erkänna att han har auktoriteten… JAG OCH “NN” TÄNKER I ALLA FALL INTE TA DEL I DETTA OCH VI UPPMANAR VARJE LÄSARE ATT TA AVSTÅND!

För en del kommer nedanstående redogörelse kanske inte låta så farligt…och kanske t.o.m. tycka att nu är vi “extra överkänsliga”… Men kom då ihåg att

Systern i Herren, som vill vara anonym – vi kallar henne för “NN” – ringde i slutet av mötet där man uppmuntrades gå fram och “träna på tillbedjan” av Jesus Kristus där man ställt fram en stol som “representant”!!! Hon sa att det var mycket likt Eukaristisk tillbedjan… Hon var tacksam till Gud att hennes dotter & svärson lyssnade till hennes varning att inte ta del i detta! Hon hade åkt med dem för att höra vad som sades…eftersom hon märkt dragningen åt det katolska inom OAS…

Det lät mycket obehagligt och jag blev också illa berörd – speciellt när vi vet vart OAS leder – med Hans Weichbrodt i spetsen som t.o.m. haft Påvens predikant Raniero Cantalamessa här i Sverige… på en annan Oaskonferens i sommar erbjöds “Romersk-Katolsk Mässa”…och bikt hos katolsk präst: http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2023-7-11.html – Oasrörelsen har säkert haft en del bra och sund undervisning i Kungsbacka. Men hur kan man vid flera tillfällen under konferensen välkomna till “Romersk-katolsk mässa” >> (se foldern i pdf) och bikt hos en katolsk präst?! Man uppmuntrar därmed människor att GÅ LÅNGT UTANFÖR GUDS ORDS GRÄNSER. Vad är det för “förnyelse” Oasrörelsen står för, om den leder människor till Rom?! Det kanske också är på sin plats att någon informerar biskop Graham Dow att Bibeln säger tydligt att det är den helige Ande som delar ut sina (nåde)gåvor SOM HAN VILL till dem som lyder honom – inte som vi vill eller som vi känner för, 1 Kor 12:8-11.
Folder kan även ses i bifogad PDF “Oasmöte i Kungsbacka 2011 – Program” (hämtat från:
http://www.oasrorelsen.se/programhttp://www.oasrorelsen.se/images/pdf/k-backa/oas%20-11_web.pdf)
Låt det här brevet bli en varning och väckarklocka – för att vi ska se hur långt tåget mot Rom redan har kommit… Jag fick ett upprörande telefonsamtal fredagen den 23 juli från en syster i Herren som var på Oasmöte i Storstrand, EFS lägergård i Öjebyn strax utanför Piteå.

BREVET OVAN HÄMTAT FRÅN: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_28-8-11.html  där du kan läsa BREVET I SIN HELHET!

Bifogat:
 1) Sommaroas-Piteå-Storstrand 21-24 juli 2011- folder
>>

2) Oasmöte i Kungsbacka 2011 – Program >>

TACK KARIN! för det du förmedlar här! Ett mycket viktigt brev!  /Kram f Maria!