Archives

Guds ord varnar över synden, utbildar oss, angår oss, styrker oss. Lyd Gud

The Bible

 

https://youtu.be/vcqkDVZlIPw   SE  VIDEO HÄR

Tar man till sig GUDS ORD? Lever man efter Guds ord? Eller är Guds ord så gammalt och förlegat så det inte håller längre att lyssna till eller att läsa? Naturligtvis är Guds ord det rätta och det som hjälper oss i livet. Guds ord hjälper oss att se faror, Guds ord hjälper oss fram i livet, att lyda och att be och att tacka. Det kommer tider som människor vill förneka, allt är ju bra– så har man alltid sagt.Gud vill fortfarande att de som inte tror skall vända om, han vill rädda människorna, så har det alltid varit, men det finns bara SMÅ skaror av människor som vill lyssna! Lyssnar du, läser du, Lyder du?

Jeremia

 

 

 

36 Kapitlet

 

1

I Jojakims, Josias sons, Juda konungs, fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från HERREN; han sade:

2

Tag dig en bokrulle och teckna däri upp allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hednafolk, från den dag då jag först talade till dig i Josias tid ända till denna dag.

3

Kanhända skall Juda hus, när de höra all den olycka som jag har i sinnet att göra dem, vända om, var och en från sin onda väg, och så skall jag förlåta dem deras missgärning och synd.

4

Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son; och efter Jeremias diktamen tecknade Baruk i en bokrulle upp alla de ord som HERREN hade talat till honom.

5

Och Jeremia bjöd Baruk och sade: »Jag är själv under tvång, så att jag icke kan begiva mig till HERRENS hus.

6

Men gå du dit; och ur den rulle som du har skrivit efter min diktamen må du därpå fastedagen läsa UPP HERRENS ord inför folket i HERRENS hus. Inför hela Juda, så många som komma in från sina städer, må du ock läsa upp dem.

7

Kanhända skola de då bönfalla inför HERREN och vända om, var och en från sin onda väg. Ty stor är den vrede och förtörnelse som HERREN har uttalat över detta folk.»

8

Och Baruk, Nerias son, gjorde alldeles såsom profeten Jeremia hade bjudit honom: i HERRENS hus läste han ur boken upp HERRENS ord.

9

I Jojakims, Josias sons, Juda konungs, femte regeringsår, i nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför HERREN, vilken hölls av allt folket i Jerusalem och av allt det folk som från Juda städer hade kommit till Jerusalem.

10

Då läste Baruk ur boken upp Jeremias ord; han läste upp dem i HERRENS hus, i sekreteraren Gemarjas, Safans sons, kammare på den övre förgården, vid ingången till nya porten på HERRENS hus, inför allt folket.

11

När nu Mika; son till Gemarja, son till Safan, hade hört alla HERRENS ord uppläsas ur boken,

12

gick han ned till konungshuset och in i sekreterarens kammare; där sutto då alla furstarna: sekreteraren Elisama, Delaja, Semajas son, Elnatan, Akbors son, Gemarja, Safans son, Sidkia, Hananjas son, och alla de andra furstarna.

13

Och Mika omtalade för dem allt vad han hade hört Baruk läsa upp ur boken inför folket.

14

Då sände alla furstarna Jehudi, son till Netanja, son till Selemja, Kusis son, åstad till Baruk och läto säga honom: »Tag med dig den rulle varur du har läst inför folket, och kom hit.» Och Baruk, Nerias son, tog rullen med sig och kom till dem.

15

Då sade de till honom: »Sätt dig ned och läs den inför oss.» Och Baruk läste inför dem.

16

När de då hörde allt som stod där, sågo de med förskräckelse på varandra och sade till Baruk: »Vi måste omtala för konungen allt som står här.»

17

Och de frågade Baruk och sade: »Tala om för oss huru det skedde att du efter hans diktamen tecknade upp allt detta.»

18

Baruk svarade dem: »Han dikterade för mig allt detta, och jag tecknade upp det i boken med bläck.»

19

Då sade furstarna till Baruk: »Gå och göm dig, du jämte Jeremia, och låten ingen veta var I ären.»

20

Därefter, sedan de hade lämnat rullen i förvar i sekreteraren Elisamas kammare, gingo de in till konungen på förgården och omtalade så allt för konungen.

21

Då sände konungen Jehudi att hämta rullen; och denne hämtade den från sekreteraren Elisamas kammare. Sedan läste Jehudi upp den inför konungen och inför alla furstarna, som stodo omkring konungen.

22

Konungen bodde då i vinterhuset, ty det var den nionde månaden. Och kolpannan stod påtänd framför honom;

23

och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar han av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan, ända till dess att hela rullen var förtärd av elden i kolpannan.

24

Och varken konungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder, när de hörde allt detta som upplästes.

25

Och fastän Elnatan, Delaja och Gemarja bådo konungen att han icke skulle bränna upp rullen, lyssnade han icke till dem.

26

I stället bjöd konungen Jerameel, konungasonen, och Seraja, Asriels son, och Selemja, Abdeels son, att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men HERREN gömde dem undan.

27

Men sedan konungen hade bränt upp rullen med det som Baruk efter Jeremias diktamen hade skrivit däri, kom HERRENS ord till Jeremia; han sade:

28

Tag dig nu åter en annan rulle och teckna däri upp allt vad som förut stod i den förra rullen, den som Jojakim, Juda konung, brände upp.

29

Men angående Jojakim, Juda konung, skall du säga: Så säger HERREN: Du har bränt upp denna rulle och sagt: »Huru kunde du skriva däri att konungen i Babel förvisso skall komma och fördärva detta land, och göra slut på både människor och djur däri?»

30

Därför säger HERREN så om Jojakim, Juda konung: Ingen ättling av honom skall sitta på Davids tron; och hans egen döda kropp skall komma att ligga utkastad, prisgiven åt hettan om dagen och åt kölden om natten.

31

Och jag skall hemsöka honom och hans avkomlingar och hans tjänare för deras missgärnings skull, och över dem och över Jerusalems invånare och över Juda män skall jag låta all den olycka komma, som jag har förkunnat över dem, fastän de icke hava velat höra.

32

Då tog Jeremia en annan rulle och gav den åt skrivaren Baruk, Nerias son; och efter Jeremias diktamen tecknade denne däri upp allt vad som hade stått i den bok som Jojakim, Juda konung, hade bränt upp i eld. Och till detta lades ytterligare mycket annat av samma slag.

*
NamnlösMaria

 

 

Jeremia. Den stora torkan och profetens förbön. Jeremia kap 14

Bibeln- Guds ord

Jeremia kap 14,  Den stora torkan, och profetens  förbön

1

Detta är det HERRENS ord som kom till Jeremia angående torkan.

2

Juda ligger sörjande, dess portar äro förfallna, likasom i sorgdräkt luta de mot jorden, och ett klagorop stiger upp från Jerusalem.

3

Stormännen där sända de små efter vatten, men när de komma till dammarna, finna de intet vatten; de måste vända tillbaka med tomma kärl. De stå där med skam och blygd och måste hölja över sina huvuden.

4

För markens skull, som ligger vanmäktig, därför att intet regn faller på jorden, stå åkermännen med skam och måste hölja över sina huvuden.

5

Ja, också hinden på fältet övergiver sin nyfödda kalv, därför att intet grönt finnes

6

Och vildåsnorna stå på höjderna och flämta såsom schakaler; deras ögon försmäkta, därför att gräset är borta.

7

Om än våra missgärningar vittna emot oss, så hjälp dock, HERRE, för ditt namns skull. Ty vår avfällighet är stor; mot dig hava vi syndat.

8

Du Israels hopp dess frälsare i nödens tid, varför är du såsom en främling i landet, lik en vägfarande som slår upp sitt tält allenast för en natt?

9

Varför är du lik en rådlös man, lik en hjälte som icke kan hjälpa? Du bor ju dock mitt ibland oss, HERRE, och vi äro uppkallade efter ditt namn; så övergiv oss då icke.

10

Så säger HERREN om detta folk: På detta sätt driva de gärna omkring, de hålla icke sina fötter i styr. Därför har HERREN intet behag till dem; nej, han kommer nu ihåg deras missgärning och hemsöker deras synder.

11

Och HERREN sade till mig: Du må icke bedja om något gott för detta folk.

12

Ty om de än fasta, så vill jag dock icke höra deras rop, och om de än offra brännoffer och spisoffer så har jag intet behag till dem, utan vill förgöra dem med svärd, hungersnöd och pest.

13

Då sade jag: »Ack Herre, HERRE! Profeterna säga ju till dem: I skolen icke se något svärd, ej heller skall hungersnöd träffa eder, nej, en varaktig frid skall jag giva eder på denna plats.»

14

Men HERREN sade till mig: Profeterna profetera lögn i mitt namn; jag har icke sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profetera för eder.

15

Därför säger HERREN så om de profeter som profetera i mitt namn, fastän jag icke har sänt dem, och som säga att svärd och hungersnöd icke skola komma i detta land: Jo, genom svärd och hunger skola dessa profeter förgås.

16

Och folket som de profetera för, både män och hustrur, både söner och döttrar, skola komma att ligga på Jerusalems gator, slagna av hunger och svärd, och ingen skall begrava dem; och jag skall utgjuta deras ondska över dem.

17

Men du skall säga till dem detta ord: Mina ögon flyta i tårar natt och dag och få ingen ro, ty jungfrun, dottern mitt folk har drabbats av stor förstöring, av ett svårt och oläkligt sår.

18

Om jag går ut på marken, se, då ligga där svärdsslagna män; och kommer jag in i staden, så mötes jag där av hungerns plågor. Ja, både profeter och präster nödgas draga från ort till ort, till ett land som de icke känna.

19

Har du då alldeles förkastat Juda? Har din själ begynt försmå Sion? Eller varför har du slagit oss så, att ingen kan hela oss? Vi bida efter frid, men intet gott kommer, efter en tid då vi skulle bliva helade, men se, förskräckelse kommer.

20

HERRE, vi känna vår ogudaktighet, våra fäders missgärning, ty vi hava syndat mot dig.

21

För ditt namns skull, förkasta oss icke, låt din härlighets tron ej bliva föraktad; kom ihåg ditt förbund med oss, och bryt det icke.

22

Finnas väl bland hedningarnas fåfängliga avgudar sådana som kunna giva regn? Eller kan himmelen av sig själv låta regnskurar falla? Är det icke dig, HERRE, vår Gud, som vi måste förbida? Det är ju du som har gjort allt detta.

I Kapitel 14 ser vi att människorna inte vill vända om från sin ondska och envishet. De ville bara ha fördelar och detta visste Gud.  Folket visste att Gud ville välsigna dem och de har insett vad Gud skulle kräva av dem. De ville att han skulle  välsigna dem men inte att de måste vända om för att få något gott av Gud. Det krävs VILLIGHET till förändring och omvändelse från felaktiga beteenden! Gud förlåter var och en som ångrar sig HELHJÄRTAT, men hycklare bestraffar han hårt.

Trust

/Maria

 

Tillfredsställelse av att gå fel, men ingen ånger eller syndanöd över att man gör fel. Egot styr människan

252Copyright Maria

Vad som är den rätta vägen är välbekant för de flesta människor. Men människan strävar efter att gå sin EGEN väg. Det är lika svårt för människor idag som på Jeremias tid att hålla sig till Guds väg, trots att den är väl känd. Men låt dig INTE föras VILSE. Enda möjligheten för en människa att bli tillfredsställd på DJUPET är att gå GUDS VÄG.

Jeremia 6:16. Så sade HERREN: “Ställ er vid vägarna och se till, och
fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den
goda vägen, och vandra på den, så ska ni finna ro för era
själar.” Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den.”
  Jes. 28:12. Matt. 11:29. 23:37.

Man VILL INTE. Nähä……. Men då får man se vad som sker då man inte vill lära känna Gud och förstå att Jesus lever och skall komma igen.

Jeremia 6:14. de tar det lätt med helandet av mitt folks skada;
de säger: “Allt står väl till, allt står väl till”,
och dock står inte allt väl till.
  Hes. 13:10. Am. 6:6. Mik. 3:6. 1 Tess. 5:3.

Folket på Jeremias tid ville gärna höra på tal om fred, men ville inte ta till sig Guds dom över synd.

Men så är det ju idag också, känner du till det, märker du det? OCH, när Antikrist dyker upp på scenen och kraftfullt pratar och bedrar människan med att övertyga om att han är fredsmäklare m m, då är det högt vatten och då börjar eländet. Tänk till före, vill jag säga till alla ofrälsta för det kommer inte att bli lätt att veta om att Gud finns men att inte ta emot honom.

NamnlösMaria

 

 

 

 

Klaga inte över motgångar. Du behöver dem

Kall dag/Foto Maria
Kall dag/Foto Maria

Besvärliga tider är inte bara av ondo. Under press kanske du upptäcker vem du verkligen är och var du har dina starka och dina svaga sidor. Du kan mogna och växa.

När Jeremia klagade över alla motgångar, frågade Gud hur han trodde att han skulle kunna bli stark nog att möta verkliga utmaningar, när redan små problem tröttade honom (Jer 12:5).

Klaga inte över motgångar. Du mognar och blir starkare genom att gå emot dem och förbereder dig därmed inför allvarligare drabbningar i framtiden.

*

Jer 12:5 Guds svar5 Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår?

*

Besvärliga tider är besvärliga tider och många av oss har varit i mycket svåra tider, jag vet hur det är att vara kringränd av problem, MEN: HERREN HAR LÖST DEM! Ja man växer och mognar som människa och börjar förstå mer och mer att Herren kan använda just mig, …dig, de…

NamnlösMaria

Jeremia / MESSIAS, …”som jag skall låta uppstå åt dem”.

 

Jeremia kap 30:8-9

Efter straffet kommer upprättelse, Gud lovar att återupprätta sitt folk.
8 Och det skall ske på den dagen, säger HERREN Sebaot,
att jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det
och slita av dina band. Inga främlingar skall längre
tvinga honom att tjäna sig,
9 utan de skall tjäna HERREN, sin Gud,
och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem. /HÄR handlar det alltså om en profetia att JESUS skall uppstå och vara kung, och regera../Maria

På samma sätt som Jesaja så knyter Jeremia ihop näraliggande händelser som ligger långt fram i tiden. Dessa profetior är som bergstoppar i fjärran. På långt avstånd ser de ut att ligga alldeles intill varandra, men i verkligheten är avståndet mellan dem långt.

Jeremia talar om både närliggande och framtida händelser som om de snart skulle inträffa. Han ser fångenskapen, men även den dag i framtiden då Jesus Kristus kommer tillbaka för att regera i evighet.

Hänvisningen till David gäller inte kung David själv utan hans ättling MESSIAS (Luk 1:69).

Jesus är HERRE!

 

*Inympad i en lika död, Ja korsfäst här med dig Är jag i dig för världen död, och hon är död för mig. En lika död, en lika död, En lika död, med dig; O, aldrig jag utsäga kan; Hur tryggt det är för mig.*/Ur Kristna sånger.

*Se, Jesus med sitt blod Dig köpte evigt fri, Du sorgsna träl hav mod, Och se Guds nåd häri!*/Sång

 

Jeremia ../Gå den rätta vägen

 

Jer 6:16

Så sade HERREN: “Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.” Men de svarade: “Vi vilja icke vandra på den.”

Vad som är den rätta vägen är välbekant för de flesta. Men människan strävar efter att gå sin egen väg. T ex så har jag människor i min omgivning som är experter på att förneka Gud och göra tvärtemot vad HAN vill med deras liv. Det är otroligt att se det och det smärtar.

Det är lika svårt idag som på Jeremias tid att hålla sig till Guds väg, trots att den är väl känd.

MEN låt dig INTE föras VILSE.

Enda möjligheten för en människa att bli tillfredsställd på djupet är att gå GUDS VÄG.

/Maria

Jeremia- den gråtande profeten. Gemenskap med Gud

 

Vad kan man få för råd över hur man skall vara i sin tro och i sin gemenskap med Gud?

1. Ödmjuka dig. *Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg* (Ps 25:9)
2. Lita på Gud. När Paulus beskriver vapenrustningen i Ef 6, talar han om tron som vår sköld.När du förtröstar på Herren kan du vara övertygad om att han kommer att beskydda dig och bevara dig.
3. Studera Ordet. Gud säger aldrig emot sig själv. Han leder inte dig mot ett håll om Ordet leder mot ett annat. Hans vilja är samstämmig med hans ord.Om du lyder hans ord kommer du att bli bevarad från allvarliga felsteg.
4. Bed. *Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan föbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om  (Jak 1:5) Försök inte att använda Gud till att göra din vilja, var istället noga med att låta GUD Använda dig och tala till dig.
5. Tänk. Gud har givit dig förstånd, använd det! Drömmar och visioner är inte nödvändigtvis andligare än vanligt sunt förnuft. Gud vill inte att vi ska frikoppla våra hjärnor när vi tjänar honom.
6. Förvänta att den helige Ande ger dig ljus. Herren förväntar sig att du ska använda ditt huvud, men han givit dig den helige Ande för att leda dig in i hela sanningen (Joh 16:13) Det finns en vishet om kommer från ovan, en gudomlig visdom som övergår mänskligt förstånd.
/Några ord ur boken Jeremia- den gråtande profeten…..de läste du nu   /Maria

Jeremia / Lertavla med kilskrift

 

En hög ämbetsman vid Nebudkadnessars hov i Babylon omnämns både hos profeten Jeremia samt på en lertavla med kilskrift som först nu dechiffrerats.

 En hög ämbetsman vid Nebudkadnessars hov i Babylon står omnämnd hos såvälprofeten Jeremia som på en lertavla med kilskrift. Kilskriftstavlan kommer från ett arkiv i den antika staden Sippar i det nutida Irak, där den grävdes fram redan på 1870-talel.

Femtio år senare såldes den till Brittish Museum i London, men har först nu dechiffrerats.

Hos profeten Jeremia omnämns den höge ämbetsmannen – Nebo-Sarsekim – i samband med att Nebukadnessar intog Jersualem är 587 före Kristus och drog in i staden med sina furstar.

Namnuppräkningen börjar enligt följande; “…Nergal-sareser, Samger-Nebo, Sarsekim, överste hovmannen och Nergal-Sareser…” (, 2 Kon 17:30, Jer 39:3, 13). De förnämsta ämbetsmännen namnges också av den judiske historieskrivaren Josefus i hans bok “Antiquites of the Jews”.

Tilläggas bör att kommatecken inte förekommer i grundtexten och att det kan vara svårt att gruppera ihop namn och tyda dem. I belysning av kilskriftstavlan bör kommatecknet och bindestrecket hamna enligt följande “…Samger, Nebo-Sarsekim…”.

Man ser också ofta att Nebo eller Nabu, som var namnet på en babylonisk gudom, ofta förekommer i början av andra namn och det verkar följdriktigt att det även var fallet i Nebo-Sarsekim.

På den babyloniska kilskriftstavlan står, med stor sannolikhet, samma Nebo-Sarsekim benämnd som Nabu-sharrussu-ukin och benäms som “högste eunuck“. Eunucker var funktionärer vid den tidens hov.

Tavlan är ett slags kvitto på guld, som levererats till ett soltempel i Sippar, strax utanför nutida Bagdad. På tavlan finns också det exakta datumet för leveransen, översatt till vår kalender blir det år 595 före Kristus.

Den nutida forskningen inom arkeologin har bekräftat Bibelns historiska tillförlitlighet i denna sakfråga.

/http://rilnews.org/article/kilskriftstavla-bekraftar-profeten-jeremia

Redaktionen/GM 

Källor:
www.telegraph.co.uk
www.timesonline.co.uk

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på dinosaurier.nu

/Maria

Jeremia/Ta emot Jesus Och Bli en människofiskare.

 

Bli en människofiskare

Jeremia varnade folket. Guds folk fortsatte att synda trots att de hade Guds lag, profeterna och en historia fylld av tillfällen då Gud genom under bevisat sin makt.

Hur kunde de vara så blinda? Varför fortsätter vi människor att älska synden trots att vi känner till dess eviga konsekvenser?

*Jeremia säger att: människan är “det mest bedrägliga och fördärvade som finns, /Jer 17:9/ och deras ondska är som om den var “inristad” i deras stenhjärtan* 

Israelerna på denna tiden förknippade en människas egenskaper med olika kroppsliga organ. Hjärtat symboliserade intelligens och vilja.
Sanningen är att människans vilja att synda ligger så djupt att det bara är Guds ingripande som kan göra oss fria.
I Jeremia 17 står det också att Gud säger: *Det underbara arv jag sparat åt er ska tas ur era händer, och jag ska sända bort er som slavar till era fiender i avlägsna länder. Ni har upptänt min vredes eld, och den ska brinna i evighet.* Det var en mycket intressant mening tycker jag.

Att vända sig till Gud, det är vad alla borde göra, inom sig vet man säkert att det finns en Gud, men man trotsar den vetskapen och vill inte böja sig. Gud ser  Sverige, han vet vad människor vet och han vet varför de inte kommer till honom. Har vi det för bra? Ja det är möjligt, men en dag kommer Gud att ryta till! /Maria

Jeremia/Makt till EU/Var är profeterna? budskapen..

 

Internationella valutafondens Dominique Strauss-Kahn vädjar till länder att ge sin makt till EU för att kunna lösa den ekonomiska krisen. >>

Den här meningen säger oss en hel del om vad som sker just nu…

________________

Precis som på Jeremias tid var folken uppfinningsrika i att göra fel, så är folken idag också, och de saknar också förmågan att göra rätt. Som Guds barn bör man öva sig i lydnad och avhålla sig från synden. Gud är uppmärksam på hur vi lever och handlar.

Gud kan inte acceptera något annat än sanningen, eftersom han själv är sanningen. Det finns inget mer effektivt sätt att stänga dörren till Gud, än lögn, hyckleri och falskhet. Gud ser rakt igenom oss och vägrar att lyssna på oss om vi inte är ärliga. För att vara i Guds närhet krävs fullständig uppriktighet.

De ledare som var insatta i Guds lag och förstod allvaret i budskapen, de hade övergett Gud. De borde ha undervisat folken och varit goda föredömen, men de ledde folket in i synd. Jeremia  hade lagt märke till att de fattiga och okunniga, de som inte kände till Guds lag och vilja, inte fick någon hjälp av sina ledare. Gud sökte i hela Jerusalem utan att hitta sanna efterföljare i något enda samhällsskikt. När vi läser hela Jerema bok, ja alla profetböcker, så ser vi likheterna med dagens samhällen.

Jeremia försöker få folket att inse att de varken ser eller hör Guds varningar. Gud talade för döva öron. VAR är profeterna idag? VAR är folket som vill lyssna till Gud? VAR är folken som vill upphöja Gud och göra hans vilja? Det ser ut som om man i allt går sin egen väg, ändå vet vi att det finns bönemänniskor som tillhör Gud och som ropar i detta landet , till Gud, om en förändring i människors hjärtan. Och Gud hör de ropen.

*Men detta folk har ett gensträvigt och upproriskt hjärta; de hava avfallit och gått sin väg.*  De sade icke till sina hjärtan: *Låtom oss frukta HERREN, vår Gud, honom som giver regn i rätt tid, både höst och vår, och som ständigt beskär oss de bestämda skördeveckorna.*  /Jeremia 5:23-24

Nationer och folk som förstår att hjälpa fattiga och utlämnade människor behagar Gud…….

Jeremia / Låt oss gå ut! /Guds folk

Somliga är kallade till profeter, andra inte. Somliga vill gå ut i Guds vilja, andra inte. Jeremia ville först inte gå ut,men han blev kallad av Gud.  Till Jeremia säger Gud:

“Frukta icke för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren.” Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och Herren sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun.” Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förföra och fördärva, uppbygga och plantera.” Jeremia 1:8-10

Visst skulle det vara så ljuvligt att bli kallad ut, och jag vet att många troende vill göra just sådana saker för Gud. Tänk, att inte tala självvalda ord, utan bara tala dem som Gud ger.  Gud säger att han lovar att hjälpa Jeremia när han får problem, detsamma säger Gud till oss idag.
Jeremia hade det verkligen svårt i sitt kall, han blev grovt förolämpad, fängslad och utstött, men Heren var ju med! Alltså: har man en kallelse så tror jag att man klarar allt, för Gud är ju med.

 Tänk om vi hade en Jeremia i Sverige idag!
 Ja, jag har skrivit om detta tidigare i denna kategori om Jeremia, men det slår mig gång på gång att i denna tid, med så mycket konstigheter som sker, så borde det komma en Jeremia-person.  Folk borde få varnas över synden, folk borde varnas över de konsekvenser som kommer av deras leverne.  Dagens människor tillhör också den målgrupp som Jeremia var utvald att tala till. Det är likadant nu som då, skillnad är bara att det inte talas om synd och otro idag, åtminstone har inte jag hört om det på mycket  mycket länge, men det kan ju bero på att jag inte finner någon Jeremia-person att lyssna till, eller se andra lyssna till. Sverige är ganska mycket kallt och självupptaget. Budskapet om dom och framtidshopp gäller ändå alla människor, troende som icke-troende.  Låt oss föra ut budskapet, och be Gud att vi får bli sända ut över världen, i denna tid, den sista tiden, i denna världen som blöder och snart förgås av elände.

Låt oss vara starka! Låt oss tro på en mäktig Gud, hjälp oss Gud: låt oss gå ut och berätta! För Gud kommer att lägga orden i den mun som är villig att bli använd!