Archive | juni 2014

Lärjunge: en människa, som står i personligt förhållande till Kristus.

 

rosor video foto 029

Lärjungar kallas ofta i NT – företrädesvis i evangelierna och Apg.  –  Jesu anhängare. De skriftlärda på Jesu tid hade lärjungar, och dessa skulle inte bara lyssna till deras undervisning utan också ständigt vara tillsammans med sin lärare, tjäna och följa honom på hans vandringar och resor. En lärare skulle nämligen vägleda inte endast genom sin undervisning utan också genom sin livsföring. Därigenom skulle l:na få tillfälle att se, hur hans lära skulle praktiseras i livet. Man blev lärjunge genom att man fick tillåtelse att följa läraren, jfr Matteus 8:19.

Allt detta påminner om förhållandet mellan Jesus och hans lärjungar. Även Jesus hade fasta lärjungar. , Matt 10:1; Mark 3:14, som ständigt omgav honom och som tjänade honom, jfr Matt 10:24; Mark  3:14; 14:15 f. Och att följa Jesus var detsamma som att vara hans lärjunge. ,  Mark 1:17; 2:14 etc.  Ändå fanns det en väsentlig skillnad mellan lärjungaskap hos Jesus och hos de skriftlärda, eftersom Jesus var något vida mer än en lärare . Han var (och är) Guds evige Son, som hade kommit i världen för att frälsa vårt släkte.

Att vara hans lärjunge är följaktligen att stå i ett säreget personligt förhållande till honom, att tro på honom och lyda honom. Men detta lärjungarnas förhållande till Jesus befann sig under Jesu jordeliv ännu på ett förberedande stadium, ty Jesu livsverk var ännu inte fullbordat och den helige Ande var ännu inte utgjuten. Först i och med pingsten, då Anden utgöts som frukten av Jesu fullbordade verk, var det möjligt att komma in i den fulla personliga gemenskapen med Herren.

Vi finner emellertid, att ordet lärjunge även efter pingsten mycket ofta i APg. användes som beteckning på de kristna, jfr Apg 6:1 f.; 9:1, 10, 26, 38; 11:26, 29; 13:52 etc.

Att vara lärjunge betyder helt enkelt att vara en kristen, en människa, som står i personligt förhållande till Kristus.” Jfr 11:26 –     Ofta har man i vår tid missförstått ordet lärjunge därhän, att man menat, att kristendomen skulle bestå i att en människa så gott hon kan försöker lära av Jesus och efter förmåga bemödar sig om att följa hans föredöme. Det är ett svårt missförstånd. En Jesu lärjunge är enligt Apostlagärningarna den, som tagit emot Jesus som sin Frälsare och som en följd därav alltmer uppfylles av glädje och den helige Ande, Apg 13:52. I Andens kraft kan han hålla det som Jesus befallt, Matt 28:19 f.

Källa: Biblisk Uppslagsbok/Bibeln

Bild Maria

Bild Maria

Jesus och korset. Vill du följa Jesus?

Foto IL

Foto IL

En vän tog ett foto, du ser vad vackert det är, vattnet har slipat träkorset som ligger på stenen, och det blev ett vackert foto. Gud slipar oss och arbetar på oss för att vi ska förstå och orka med vandringen med Jesus. Vi är på drejskivan, vi som vill. Att gå hela vägen med Jesus! Låt bibelorden berätta för dig om Jesus och tron på honom. Det finns fler bibelord om korset…låt dessa berätta för dig och begrunda vad Jesus gjort. Ja, Jesus dog på korset för oss alla, för hela mänskligheten, och han uppstod igen! Han sitter nu på Gud Faders högra sida i himmelen. Jesus skall komma tillbaka.
Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
Pilatus frågade dem: “Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: “Korsfäst honom!”
Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas.
Ängeln sade till kvinnorna: “Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste.
Och då Pilatus ville göra folket till viljes, frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.
Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors.
Men han sade till dem: “Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom.
Men de låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare.
När de förde bort honom, grep de en man som kom från landet, Simon från Cyrene. På honom lade de korset, för att han skulle bära det efter Jesus.
Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas.De tog Jesus med sig.
Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.
Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.”
Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska.
Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog de. Men den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke, uppifrån och ända ner.
Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala.
Intill den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav, där ännu ingen hade blivit lagd.
Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.”
så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda.
Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.
Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
och sade: “Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset!”
“Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så skall vi tro på honom.
Hjälp dig själv och stig ner från korset!”
Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro!” Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.
När de förde bort honom, grep de en man som kom från landet, Simon från Cyrene. På honom lade de korset, för att han skulle bära det efter Jesus.
Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten – det var nämligen en stor sabbatsdag – bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort.
Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen* spikade ni fast honom på korset och dödade honom.
Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 
Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta.
Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.
ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.
och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.
Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.
name-graphics-maria-545505

 

Video, falska profeter i ekumeniska tider, K Copeland, Påven m fl

Jesus-is-Lord8  Jesus is MY LORD

Det går inte att ignorera alla de falska profeterna som korsar människors vägar på olika vis. Det måste ut vilka de är och vad de gör och vad de står för och hur de uppträder. Det är massor med självutnämnda människor som tar sig ton emot andra och som lägger bördor och bekymmer på folk. De lurar människor och ger dem lögner och svårigheter och för dem fel på livets stig. De lurar dem på pengar, och de lurar dem på vägen till korset och himmelen. Det är hemskt och det vänder jag mig emot detta till 100 %. Nedan kommer du att se länkar och ev. video som visar dig vilka de är och att du bör ta dig i akt för dem!  Varför talar Jesus om det falska och hur aktsamma vi ska vara i de sena tiderna? Jo det förstår vi då vi läser hans ord, som lever i evighet.

http://empowered21.com/about/leadership/

http://empowered21.com/about/partners/

http://revivalmag.com/  Här ser du bl a: Bill Johnson, John Arnott, Carol Arnott, Heidi Baker, och många fler syns där i länken, bl a Påven Fracis, han är med lite överallt i denna sena tid av ekumenisk hänförelse och lögner.

*

Man säger: We are galloping toward a one-world melding of religions, and the ramifications are staggering. Pope Francis has now sent a video message to Word of Faith father Kenneth Copeland, urging a reconciliation between Catholics and Charismatics.

Och här kommer videon med Påven och Kenneth Copeland: /Vilka lurendrejare vi ser här, det är verklig avsmak jag känner för detta jag ser i videon. Fruktansvärt att man kan gå på det där.

 

 

Pope Francis’ Message to Kenneth Copeland Ministries, Calling for Unity in the Body of Christ

 

 

De som inget är. 1 Kor 1:27 Att få vara Guds barn

 

Foto Maria

Foto Maria

1 Korinthierbrevet 1:27  berättar för oss att Gud använder “de som inget är”, de som inget har att komma med, de som världen ser ner på. Det är mäktigt att få vara en sådan som inte är värd något i världen men i Guds ögon. Om vi fortsätter att tänka efter så kommer vi till att: Paulus fortsätter att understryka att sättet att ta emot frälsningen är så enkelt att vem som helst som vill kan förstå det. Kunskap ger dig ingen biljett till Guds rike, bara tro. Gud planerade det så för att ingen skulle  kunna skryta med att ha fått evigt liv på grund av sina prestationer.

Frälsningen kommer helt och hållet från Gud genom Jesu död, som gör att vi blir fullkomliga i Guds ögon. Det finns ingenting vi kan göra för att bli accepterade av Gud – vi får bara ta emot det som Jesus har gjort för oss. Han har gjort det –  allt vi behöver göra är att erkänna det och därmed bekräfta att han är Gud.

Det är sannerligen skillnad på Guds vishet och människors!

 

 

2 Video:Documentary: Nuns Abuse & Crimes against Thousands of Women Revealed, and 2: Sex Scandals..

 

Foto Maria

Foto Maria

 

De gamla kyrkofäderna tyckte att kvinnokroppen var en frestelse för männen och inte borde synas. Jamen, Gud skapade man och kvinna, eller hur?
Jag ser en video om: Documentary: Nuns Abuse & Crimes against Thousands of Women Revealed som kommer här nedan och om katolska kyrkan och pedofiler, och som förklarar mycket av vad som skedde inom katolicismen och vad som ännu sker! Ord blir ju överflödiga då hjärtat vill brista när man ser dessa videos.

Jag ser också idag på TV 10: Mystery Files: Det finns ingen historisk dokumentation som bekräftar att den mytiska “påvinnan Johanna” någonsin har existerat. Men det finns inte heller övertygande motbevis. I Rom finns det en väg som heter “Vicus Papissa” – den kvinnliga påvens gata – som går mellan Peterskyrkan och Lateranen till Colosseum. Detta var en processionsväg som alla påvar följde fram till 1200-talets slut, då man plötsligt började undvika färdvägen. En del forskare tror att den officiella processionsvägen ändrades så att den nya påven inte skulle behöva passera Johannas plats. Se gärna programmet i repris, det har gått många gånger.

—-Kalla mig inte feminist nu för det är jag inte- jag är en troende kristen kvinna. Men man blir så ledsen över alla tragedier som skett och som alltså fortfarande sker.—-
Kvinnor har klätt ut sig till män i århundraden, för att åtnjuta samma rättigheter som männen.

Angående videon: Vatikanen är exponerad för vad den är och har gjort : Den mest kriminella organisationen i tillvaron. De brott som de har lyckats begå mot mänskligheten under 2000 år genom sin brottsliga präster, nunnor och onda religiösa ledare upptäcks nu över hela världen, som det står skrivet att en dag snart, kommer den katolska kyrkan gå upp i lågor och förstöras för alltid, eftersom det är mor till alla styggelser på jorden.

“Skydda dina barn Foundation” är att dokumentera och avslöja alla deras brott över hela världen, varnar hela nationer av de faror som den katolska kyrkan utgör för våra barn i våra samhällen, eftersom de har genomförandebrottsprogram för våldtäkt, tortyr, svält, mänskliga experiment, övergrepp, exploatering och mer i sina religiösa institutioner, och hävdar att de”hjälper barn”. Vatikanen har utnyttjat sin falska utseende av nåd, som hävdar att de är representanter för Kristus, när de i själva verket gör det för att vinna förtroende och alltså begår brott. För mer info, besök: http://www.vaticancrimes.us

The Vatican is being exposed for what it is: The most criminal organization in existence. The crimes that they have managed to commit against humanity for 2000 years via its criminal priests, nuns, and evil religious leaders are now being discovered worldwide, as it is written that any day now, the Catholic Church will go up in flames and be destroyed forever, as it is the mother of all abominations on Earth.

The Protect Your Children Foundation is documenting and exposing all of its crimes worldwide, alerting entire nations of the dangers that the Catholic Church poses to our children in our communities, as they have been implementing crime schemes of rape, torture, starvation, human experiments, abuse, exploitation and more in its religious institutions, while claiming to ‘help children’. The Vatican has utilized its false appearance of mercy, claiming they are representatives of Christ, when in fact, they do this to gain trust and commit crimes. For more info, visit: http://www.vaticancrimes.us

Sex Scandals of the Catholic Church: Global Pedophile Ring:

 

 

Våga förtrösta på Herren; våga gå i Hans fotspår!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

“Säg till Israels barn, att de draga vidare.” 2 Mos 14: 15.

BRODER och syster, försök föreställa dig detta triumftåg! Genom föräldrarnas obrutna tystnad tvingades de hänförda barnen att hålla tillbaka sina utrop av förundran; kvinnorna gåvo luft åt sin sinnesrörelse, då de plötsligt funno sig räddade från en undergång värre än döden, medan männen följde dem förvirrade och skamsna över, att de icke förtröstat på Gud och att de knorrat mot Mose. När du ser, huru den Evige med utsträckt hand bjuder de väldiga vattenmassorna bilda en mur till höger och till vänster, såsom följden av en enda människas tro på Gud, lär då, vad Gud vill göra för de sina.

Var icke rädd för att obetingat hörsamma varje Hans befallning, frukta icke de vreda böljorna, vilka i sin förmätenhet hota att stänga vägen för dig. Ovan bruset av de många vattnen tronar Han som råder över dem och som är Konung evinnerligen. Stormen är allenast det yttersta av Hans klädnad, den förebådar Hans ankomst; Hans närvaro är gömd i den.

Våga förtrösta på Herren; våga gå i Hans fotspår! Och du skall få se, att just de krafter, som hindrade din frammarsch och hotade att förgöra dig, på Hans befallning skola få tjäna dig, så att du kommer ut i frihet. – F. B. Meyer.

“Som Guds Israel i fordomtimma
må vi ledas blott av Herrens ord!
Löftets stjärnor än i natten glimma,
och Hans arm är än ibland oss spord!
Må vi lägra oss, varhelst Han bjuder,
men och villigt draga ut igen,
om Hans röst till uppbrott ljuder
genom natt och mörker än.

O, så låt oss varje börda kasta
på vår Gud i Jesu dyra namn
och med Israel till vägs än hasta,
tills vi hunnit vilans rätta hamn!
Och vadhelst vår dag oss mände bringa,
det en Faders goda gåva är;
må Hans lov blott mer ibland oss klinga,
och Han själv bli oss mer kär!”
Från “Källor i öknen”

 

Böj dina knän. Basuner kommer att ljuda. Joh Uppenbarelsebok 8

Foto Maria

Foto Maria

Bow the Knee

I Johannes Uppenbarelsebok kan vi läsa om framtiden. Men var är framtiden och hur långt har vi kommit då det gäller sigill, och basuner m m. Freden skall bli borttagen från jorden och är inte freden och friden borta?  Vi ser hur länderna rustar för krig. Politik är politik och ur den kan man se vad som står i bibeln och tvärtom.
Gud kommer med en dom över alla folk så småningom- men vi är inte där än.
Vad jag tycker är väldigt intressant och också en aning fundersam över , det är de sju trumpeterna/basunerna som skall ljuda.
I kapitel 8 i Uppenbarelseboken kan vi läsa om just basunerna:

De sju änglarna med de sju basunerna
8:2 Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner.
3 Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen.
4 Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.
5 Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde.
6 Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.
*

Och vad händer då när änglarnna skall blåsa i basunerna? När sju basuner ljudit kommer de att ge klartecken för sju vredesskålar. Vi är i sena tider nu och det är inte alls konstigt att man undrar.Det återkommer jag till i nästa inlägg. Det som är verkligt jobbigt att veta är att människor som inte är troende  förstår inte vad katastroferna i naturen betyder och inte att Gud ger en särskild tid för människor att ta emot honom och bli räddade.

name-graphics-maria-124184

 

Hopplöst? Nej, det finns alltid hopp- hos Gud.Låt oss tacka Herren! Video

 

Foto Maria

Foto Maria

*

Psalm 107:1  Hur besvärligt vi /människan är har det, så kan Gud gripa in i varje situation och förändra allt. I psalm 107 kan du läsa om Guds under då han räddar människor: Vandraren  (107:3-6) ; fången (107:10-16); de som får lida på grund av sina felsteg (107:17-20), och de vinddrivna sjömännen (107:23-30). Hur besvärlig vår belägenhet än är kan Gud gripa in till vår hjälp. Han är kärleksfull och god emot alla som är plågade.

Fortsätt i psalm 107 :2: Gud har gjort så mycket för oss, och vi har så mycket att tacka för. Se psalm 103. Varje dag borde man tacka speciellt för, för varje dag innehåller gåvor från Gud och tillfällen då man ser  hans hjälp och kärlek. Vi får också möjlighet att berätta för andra om hans godhet och nåd. Människor behöver få höra att han finns och att han vill hjälpa människan. Människor behöver bli frälsta, naturligtvis.

Kan du som lever nära Gud låta bli att tala om honom?

Nej, jag kan inte heller låta bli att tala om honom eller skriva om honom.

Man kan tycka sig ha bekymmer som står en ovanför huvudet och som gör så ont och allt kan kännas mycket tomt och elakt svårt. Jo  jag vet hur det känns att ha det mer än jobbigt. MEN, jag vet också hur GUD gripit in i mitt liv då jag inte orkat bära mer! HAN är min HERRE! Han är min Gud! Halleluja! Han kommer med hjälpen. Han kommer med ro. Han kommer med frid. Med Guds hjälp går vi styrkta och räddade ut ur fruktansvärt jobbiga situationer som vi inte kunnat lösa själva! Den som vet vad Herren har gjort för en i form av hjälp kan fortsätta att lita på honom till 100% och för evigt!

Foto Maria
Foto Maria

Psalm23 – The Lord Is My Shepherd

 

 

Vänd om! Jesus gör dig ren och du får ett evigt liv.Liv eller död. /+ artikel

Foto Maria

Foto Maria

*

Människor får leva sitt liv hur de vill, det vet både du och jag. Men det bästa vore ju faktiskt om de levde så som GUD vill. Men det vill man ju för det mesta inte göra. Bibeln berättar precis hur man borde leva här på jorden: “I Herrens tukt och förmaning”, ett gammalt uttryck som jag förstår bättre och bättre… och i olika sammanhang. Nedan kan du läsa några ordspråk/förmaningar till människan från Gud. Han har verkligen mycket att säga och man borde ju lyssna mer till Gud än till andra! Men vårt samhälle blir kallare och kallare för att man inte lyssnar till den som vet bäst. Vi lever i en väldig smuts här på jorden, och man vet inte att smutsen fastnar på insidan—–men JESUS kan ta bort alla smuts så att man blir ren! och får ett evigt liv.
Ordspr 21:7 De ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva,
eftersom de vägrar göra det rätta.

 21:8 Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram.

 21:15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men brottslingarnas skräck.

21:16 Den människa som far vilse från klokhetens väg
hamnar i de dödas församling.

21:18 Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige,
den trolöse sätts i de rättsinnigas ställe.

21:20 Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning,
en dåraktig människa slösar bort dem.

21:21 Den som far efter rättfärdighet och godhet,
finner liv, rättfärdighet och ära.

21:29 Den ogudaktige visar upp en trotsig min,
den rättsinnige går sin väg rakt fram.

21:31 Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från HERREN.

22:4 Lön för ödmjukhet och HERRENS fruktan,
är rikedom, ära och liv. /Ur folkbibeln

*

Läs gärna denna artikel om att vända om:

http://www.midnattsropet.se/2014/06/manniska-vand-om.html

 

 

Video: Bedrövliga hemligheter om Jesuiterna uppenbarade.

 

Bild Maria

Bild Maria

 

SVENSK TEXT!

Katolskt & Konfidentiellt | Bedrövliga hemligheter om jesuiterna uppenbarade

38 bemärkta historiska figurer BERÄTTAR! Jesuiterna och ondskans budskap.  Se videon!

De flesta vet inte det som de berättar om här, de flesta människor tror att de är fina människor med ärliga avsikter, det är så långt från sanningen som man kan komma!

Se den chockerande videon.

 

*

 

Vandrat den långa vägen. Frälsta troende. Video:William N

hemma 024

Många av oss som idag är frälsta troende har vandrat den långa vägen och det har varit många långa dagar och många tunga steg. Jesus har kommit att få betyda allt för oss.

William Nielsen – Vandrat den långa vägen (IngaHopplösa.com)

För vi är frälsta och vi vet att vi är frälsta av NÅD. Jag är en människa som alltid har velat att allt ska gå så fort, allt, allt skall gå fort, fort. Och jag fick lära mig: att det tar TID att lära sig att gå SAKTA fram! Det finns ju olika masker att bära också, och det tar tid att ta av sig masken och visa sitt innersta. MEN, det får man så småningom göra varje stund inför Jesus.

Så underbart att bli sedd och inte gömma sig, av stolthet, eller kanske rädsla eller…. Sången är ett exempel som berättar för oss om den långa vandringen.

Jes 35:8 “En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.* De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.”

5 Mos 8:6 och du skall hålla HERRENS, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.

5 Mos 26:17 Du har i dag sagt att HERREN skall vara din Gud och att du skall vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst.

2 Kung 22:2 Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig till höger eller till vänster.

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Den långa vägen och “den heliga vägen” kan bara de rättfärdiga och befriade färdas på. Gud har förberett en väg för sitt folk. Den leder till det hem som är vårt slutliga mål och Gud går med oss. William Nielsen:  http://www.ingahopplosa.com

Foto Maria

Foto Maria