Tag Archive | prövningar

Kärlek och nåd/ Livets Prövningar

Expecting the Trials of Life by J.C. Ryle

Översättning nedan:

J. C. RYLE: Trials, we must distinctly understand, are a part of the diet which all true Christians must expect. It is one of the means by which their grace is proved, and by which they find out what there is in themselves.

Winter as well as summer–cold as well as heat–clouds as well as sunshine–are all necessary to bring the fruit of the Spirit to ripeness and maturity. We do not naturally like this. We would rather cross the lake with calm weather and favorable winds, with Christ always by our side, and the sun shining down on our faces. But it may not be. It is not in this way that God’s children are made “partakers of His holiness.” (Heb. 12:10). Abraham, and Jacob, and Moses, and David, and Job were all men of many trials. Let us be content to walk in their footsteps, and to drink of their cup. In our darkest hours we may seem to be left–but we are never really alone.

ÖVERSÄTTNING /Prövningar, måste vi tydligt förstå, är en del av den kost som alla sanna kristna måste förvänta sig. Det är ett av de sätt genom vilka deras nåd bevisas, och genom vilket de får reda på vad som finns i dem själva. Vinter såväl som sommar – kyla såväl som värme – moln såväl som solsken – är alla nödvändiga för att få Andens frukt till vuxenhet och mognad (erfaren, klok m m,). Vi tycker inte naturligt om detta. Vi korsar hellre sjön med lugnt väder och gynnsamma vindar, med Kristus alltid vid vår sida och solen skiner ner i våra ansikten. Men det kanske inte är det. Det är inte på detta sätt som Guds barn görs “deltagare i hans helighet”. (Hebr. 12:10). Abraham, och Jakob, och Mose, och David och Job var alla män i många prövningar. Låt oss nöja oss med att gå i deras fotspår och dricka av deras bägare. I våra mörkaste timmar kan vi tyckas vara lämnade – men vi är aldrig riktigt ensamma.

Ps 30:6Hans vrede varar ett ögonblick, hans nåd hela livet. På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel.
Ps 30:8Herre, i din nåd gav du styrka åt mitt berg, men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.
Ps 30:9Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd:
Ps 31:8Jag vill jubla och glädjas över din nåd, att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.
Ps 31:17Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom din nåd.

__

Matt 9:12Jesus hörde det och sade: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Mark 2:17Jesus hörde det och sade till dem: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Kapitel 15

Herrens krav på rättfärdighet

1 En psalm av David.
 • Herre, vem får vara i ditt tält?
 • Vem får bo på ditt heliga berg?
 • 2 Den som lever rent
 • och handlar rätt
 • och talar sanning av hjärtat –
 • 3 den som inte förtalar
 • med sin tunga,
 • som inte gör sin nästa illa
 • och inte drar skam över
 • sin granne,
 • 4 den som föraktar den förkastlige
 • men ärar dem som
 • vördar Herren,
 • som inte bryter sin ed
 • även om det smärtar,
 • 5 som inte ockrar med sina pengar
 • eller tar mutor mot den oskyldige.
 • Den som handlar så
 • ska aldrig någonsin vackla.
 • Om du inte är hungrig efter GUD, då är du troligtvis full av dig själv. Tänk om och sök Herren.

  2 artiklar. Prövningar och att bära frukt. Gör det GUD vill. Artikel: G Celente säger…

  Var gren, som bar frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.”  Joh 15:2 EN troende kvinna var alldeles bragt ur fattningen inför de olika prövningar, som särskilt tycktes drabba just henne. En solig höstdag tog hon vägen förbi en vingård. Hon lade då märke till dess vanvårdade skick och alltför ymniga bladrikedom. På marken frodades allsköns ogräs. Hela platsen syntes lämnad åt sitt öde. Medan hon stod där i stilla begrundan, viskade den himmelske Örtagårdsmästaren till henne ett budskap så dyrbart, att hon med glädje vill låta det gå vidare: “Mitt älskade barn, förundrar du dig över de många prövningarna i ditt liv?

  Betrakta denna vingård och lär dig av den.Trädgårdsmästaren har upphört att beskära den. Han varken ansar eller harvar den längre, ej heller plockar han bort den mogna frukten. Han gör det icke, eftersom han inte väntar något mer av den under denna höst. Den har blivit lämnad åt sitt öde, emedan vintiden är över, och alla bemödanden skulle vara gagnlösa.

  — Där lidandet icke utför sitt verk, blir resultatet ett liv i onyttighet. Vill du då, att jag upphör med att beskära dig? Skall jag lämna dig i fred?” Och det tröstade hjärtat utropade: “Ack nej, Herre!”

  Varför klaga för den börda
  av en trofast Gud du fått?
  Du med glädje snart skall skörda,
  om du här med tårar sått.

  Agar Han, Han blott välsignar.
  Rankan, som av såren blött,
  under rika klasar dignar,
  medan utan tukt hon dött
  “.
  Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

  *****************

  Detta här nedan är också viktigt att läsa:

  OPINION

  Celente: Covidkriget, Ukrainakriget och Israelkriget – Du får bara tro på den officiella sidan

  Det sker oerhört mycket nu och ekonomierna tycks vara STARKA då man dribblar med miljontals miljarders biljoner. man tjänar pengar på krig, det vet vi ju. …. Man kan fråga sig varför och VAD SOM EGENTLIGEN SKER!!

  Och…Jag stödjer inte Newsvoice med donation, (eventuell reklam här) nej, -min hemsida här kostar över 1000 kronor varje år att använda och underhålla. ..

  Prövningar. Fostran. Kunskap. TRO.


  Vi voro på allt sätt i trångmål” 2 Kor 7:5
   
  VARFÖR leder Gud oss på detta sätt, och varför tillåter Han prövningen bliva så svår och långvarig? För det första framträda Hans all tillräckliga nåd och kraft vida bättre, än om vi vore fritagna från trångmål och prövningar.Det gör oss mer medvetna om vårt beroende av Gud?

  Hans fostran går ut på att lära oss bero av Honom, att förbliva i Hans hand och lita på, att Han har omsorg om oss.Denna ställning intog Jesus själv, och Hans önskan är, att också vi skola göra det, icke i egen kraft utan med vår hand sluten i Hans och i ett absolut beroende, som icke tillåter oss taga ett steg på egen hand.

  Det är endast i prövningens skola Gud kan lära oss trons svära läxa. Värdet härav överstiger vida ett liv i lycka och ro.Då vi en gång lärt oss trons läxa, ha vi därmed gjort en vinst för evigheten och förvärvat oss en skatt, vars värde aldrig förgår. Utan tro skall själva rikedomen lämna oss fattiga.


  Andra har Han hjälpt”,
  varför icke mig?
  Andra har Han givit
  liv och frid i sig;
  andra har Han botat
  för vad ont som helst,
  skulle jag då icke
  ur min nöd bli frälst?O, hur mången börda
  Han har lyft av,
  månne Han då icke
  har för min en grav?
  Månne ej Hans hälsning
  klingar och till mig:
  “Säg, mig barn, vad vill du
  Jag skall göra dig?”Lär mig då, o Herre,
  lita helt på Dig;
  gör Ditt ord till sanning
  mer och mer för mig!
  Har du hjälpt andra,
  lär och mig i tron
  vänta hjälp och höja
  min lovsångston.

  L. S.
  Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

  Prövningar, prövningar, -ja dem får vi, vi som är frälsta, ofrälsta, icke troende, eller annat. Jag tycker att lidandet i ens persons liv är mycket intressant, om än mycket svårt! Prövningarna gör oss till människor som gått en speciell väg, såsom förstående, livserfarna, kunniga i sorg, vi får större tro, ja prövningar hör till LIVET, och det liv man får som troende på Jesus blir ofta svårt. Eftersom vi vill ha honom i vårt liv så får han visa oss den VÄG vi ska gå. Svårt eller lätt, det kan vi inte välja. /Maria

  Är LIVET ENKELT? / Lärjungar och Korset. Genom Eld och Vatten

  LIDANDET. Livets väg……..

  GUD utväljer de mest utsökta och svåra prövningar för sina yppersta och bästa lärjungar. De som blivit högst benådade kunna bära de största prövningar, som Gud sänder dem. Prövningen drabbar icke Guds heliga såsom av en slump, utan på Guds befallning. Gud spänner aldrig sin båge på måfå. Varje pil Han avskjuter har ett bestämt mål och träffar blott dens bröst mot vilken den riktats. Den troende får icke blott nåd utan även ära, om han med jämnmod bär prövningen.

  De Guds barn, som äga den djupaste kunskapen om Gud, höra i regel till dem som blivit förda in i den djupa själsångestens heta eld. Om du bett att få lära känna Kristus bättre, bliv då ej förundrad, om Han tager dig avsides till en enslig plats eller för dig in i lidandets smältugn.

  Straffa mig icke, Herre, genom att beröva mig mitt kors, utan trösta mig genom att göra mig villig att underkasta mig Din vilja, och genom att lära mig att älska korset. Giv mig det, varigenom jag bäst kan tjäna Dig — och låt mig anse det som Ditt största nådesbevis, att Du i mig skall förhärliga Ditt namn, i enlighet med Din vilja.

  “Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser.”
  Ps 84: 6-7.

  Ditt kors är likväl gott,
  om än det smärta gör.
  Gud ger dig denna lott,
  den därför älskas bör.
  O själ så fatta mod!
  Din bittra ört för munnen
  dock hälsosam är funnen,
  den är så god, så god.

  Av korset görs vi små,
  vi, som så stora gå,
  i egna tankars villa
  oss höga ting inbilla.
  Ja, korset lär oss då
  att själva intet bliva
  och Gud all ära giva.
  Vi bli så små, så små.

  Dig korset för ur nöd
  till livet genom död.
  och blir det egna livet
  till korsets död utgivet
  så helt, som Gud det bjöd,
  då nöjd du med Hans vilja
  i frid dig snart får skilja
  från jämmer, ångest och nöd.

  Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

  Gud är god. Genom Eld och Vatten!! /Maria

  Även i de mörka tiderna är Gud med den som vill vara hans. HAN sviker ej. Trust in God.

  Nu en repris av text, tillsammans med en video denna gång, om PRÖVNINGAR—–
  jag vill säga att ha ont gör ont och det tar TID att bearbeta alla sorger, specifika sorger, eller annan sorg.
  Man kan få kroppsliga problem av sorger, och man kan bli väldigt sjuk för att kropp eller sinne INTE orkar
  med påfrestningarna av sorger, sorgen, vad det nu är och kan vara som plågar! TÄNK på det!

  Luk 22:28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,….
  Apg 20:19 Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig
  genom judarnas intriger.
  2 Kor 8:2 Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom
  gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.
  Jakob 1:2 Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar.
  1 Pet 1:6 Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.
  Jes 60:20 Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för Herren ska vara ditt
  eviga ljus och dina sorgedagar ska vara slut.

  LIDANDE är det som formar oss, det som ger oss kraft i svagheten, LIDANDE är något MYCKET
  nödvändigt för att fostras.
  Ojoj, här finns mycket att behöva läsa och förstå! I de dagar som KOMMER framöver så kommer det att BLI MYCKET LIDANDE.
  Så läs på vad bibeln berättar för du/ni kommer att behöva veta mycket om framtidens lidande och hur man klarar det.
  DESSA saker tala man inte om i kyrkorna direkt och hur man orkar leva med olika plågor.
  Lidande och svåra sorger vet inte många pastorer om för de lever väldigt skyddat, de flesta, hm..
  Jag har mött och sett mycket av elände så därför är detta saker som ligger mig varmt om hjärtat sedan jag var liten flicka.
  Det är saker man måste kunna tala om och beröra på rätt sätt. Ledsna och bekymrade och knäckta människor skall man inte,och får man inte vifta bort. Det gjorde inte Jesus, eller hur!

  /Maria

  Del 1. Lidande och sorger. Prövningar. Bibelns ord.

  Hur tänker man om sorg och elände? Om det, en ny artikel finns här nu (igen, i ny tappning), för att jag och många med mig förstår inte alls hur man kan säga att ALLT är ok då man lämnar sitt liv till Gud: 1). man får mer prövningar än någonsin, 2). rider ut dem under många år och 3).förväntas ha GLÖMT allt som gjort ont, och som nästan gjort en människa död av sorg. För man säger att när man blir frälst är det gamla livet Glömt. Ja i många fall är det lätt eller lättare att börja om på nytt med Jesus och bara gå vidare. MEN saker kan göra så ont så att man blir sjuk av sorg, FAST man är frälst och helhjärtat går med Gud. DET borde man förstå.

  Om man tror att människor inte är frälsta för att de har gått igenom svåra sorger och är ledsna; ja Då tror jag att man är ganska så oerfaren och inte förstått bibelorden om sorg, prövningar, hat, historien i Job´s bok och mycket mer som nästan kan kallas för galenskap.

  Jag och många med mig har råkat ut för så många sorger att det är märkligt att man lever. Ja det är Guds försorg förstås, han bär och upprättar människor, HAN är med dem i alla stunder, hela vägen och HAN och bara HAN kan BEDÖMA HUR mycket en människa lidit. Därför anser jag att många personer inte har den rätta förståelsen eller Kunskapen om lidande. Det är något man inte får så lätt/lättköpt. Jag varnar för ARKENS bibelskola m m t ex Livets Ord, Det är INTE RENA församlingar, det kan vara så att de säger där att man skall gå på Upprättelselinjen för att bli HEL. DET är helt befängt för många har gått ner sig efter att ha varit där. Jag lägger in en länk om det.

  https://theholyremnant.blogspot.com/2019/06/skrammande-vittnesbord-om-morkret-i.html


  -Så… jag vill säga att ha ont gör ont och det tar TID att bearbeta alla sorger, specifika sorger, eller annan sorg. Man kan få kroppsliga problem av sorger, och man kan bli väldigt sjuk för att kropp eller sinne INTE orkar med påfrestningarna av sorger,sorgen, vad det nu är och kan vara som plågar! TÄNK på det!

  Luk 22:28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,….
  Apg 20:19 Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger.
  2 Kor 8:2 Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.
  Jakob 1:2 Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar.
  1 Pet 1:6 Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.

  Jes 60:20 Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska vara slut.

  Job 10:15 Ve mig om jag är skyldig! Men är jag oskyldig kan jag ändå inte lyfta mitt huvud, för jag fylls av skam och ser mitt lidande.
  Job 20:22 Mitt i sitt överflöd ska han drabbas av nöd, lidande av alla slag ska möta honom.
  Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda den som lider och genom nöden öppna hans öra.
  Job 36:21 Akta dig, vänd dig inte till ondskan, som du valt i stället för lidande. / I Job´s bok finns förklaringar om att Job´s s k vänner hade fel i sina anklagelser).

  Ps 88:4 för min själ är mättad med lidanden och mitt liv närmar sig dödsriket.
  Ps 88:10 Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar till dig varje dag, jag sträcker mina händer mot dig.
  Ps 107:12 Han ödmjukade deras hjärtan med lidande, de föll och ingen hjälpare fanns.
  Ps 119:50 Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv.
  Ps 119:92 Om inte din undervisning var min glädje, skulle jag gå under i mitt lidande.
  Ps 119:153 Se mitt lidande och rädda mig, för jag glömmer inte din undervisning.

  Apg 20:23 Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig.
  Rom 5:3 Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod,
  Rom 8:18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.
  Rom 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.
  2 Kor 1:5 Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får.
  2 Kor 1:6 Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.

  LIDANDE är det som formar oss, det som ger oss kraft i svagheten, LIDANDE är något MYCKET nödvändigt för att fostras.
  Ojoj, här finns mycket att behöva läsa och förstå! I de dagar som KOMMER framöver så kommer det att BLI MYCKET LIDANDE. Så läs på vad bibeln berättar för du/ni kommer att behöva veta mycket om framtidens lidande och hur man klarar det. DESSA saker tala man inte om i kyrkorna direkt och hur man orkar leva med olika plågor. Lidande och svåra sorger vet inte många pastorer om för de lever väldigt skyddat, de flesta, hm.. Jag har mött och sett mycket av elände så därför är detta saker som ligger mig varmt om hjärtat sedan jag var liten flicka. Det är saker man måste kunna tala om och beröra på rätt sätt. Ledsna och bekymrade och knäckta människor skall man inte, och får man inte vifta bort. Det gjorde inte Jesus, eller hur!

  /Maria

  Gud tuktar sitt folk/ Lidande/Prövningar

  Joh Upp 3:19Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.” GUD utväljer de mest utsökta och svåra prövningar för sina yppersta och bästa lärjungar. De som blivit högst benådade kunna bära de största prövningar, som Gud sänder dem. Prövningen drabbar icke Guds heliga såsom av en slump, utan på Guds befallning.
  Gud spänner aldrig sin båge på måfå. Varje pil Han avskjuter har ett bestämt mål och träffar blott dens bröst mot vilken den riktats. Den troende får icke blott nåd utan även ära, om han med jämnmod bär prövningen.
  De Guds barn, som äga den djupaste kunskapen om Gud, höra i regel till dem som blivit förda in i den djupa själsångestens heta eld.
  Om du bett att få lära känna Kristus bättre, bliv då ej förundrad, om Han tager dig avsides till en enslig plats eller för dig in i lidandets smältugn. Straffa mig icke, Herre, genom att beröva mig mitt kors, utan trösta mig genom att göra mig villig att underkasta mig Din vilja, och genom att lära mig att älska korset.
  Giv mig det, varigenom jag bäst kan tjäna Dig — och låt mig anse det som Ditt största nådesbevis, att Du i mig skall förhärliga Ditt namn, i enlighet med Din vilja.

  Ditt kors är likväl gott,
  om än det smärta gör.
  Gud ger dig denna lott,
  den därför älskas bör.
  O själ så fatta mod!
  Din bittra ört för munnen
  dock hälsosam är funnen,
  den är så god, så god.

  Av korset görs vi små,
  vi, som så stora gå,
  i egna tankars villa
  oss höga ting inbilla.
  Ja, korset lär oss då
  att själva intet bliva
  och Gud all ära giva.
  Vi bli så små, så små.

  Dig korset för ur nöd
  till livet genom död.
  och blir det egna livet
  till korsets död utgivet
  så helt, som Gud det bjöd,
  då nöjd du med Hans vilja
  i frid dig snart får skilja
  från jämmer, ångest och nöd.


  Tersteegen ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Tersteegen )
  Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

  Många GUDS BARN går korsets väg, ett lidande, prövningar, som kostar mycket mycket. Det finns de som INTE förstår att detta är nödvändigt och att GUD vet precis vad han gör som sätter människor in i lidandet. DE som INTE förstår detta underbara fenomen, de vet kanske inte alls vem Gud är och HUR han leder människan rätt och värnar om och älskar dem/de som han låter gå korsets väg. Det är mycket tydligt och fint förklarat här, anser jag. Vad säger du om detta inlägg?

  /Maria

  SVÅRA TIDER, för kristna. VILKA?

  Från https://experimentlandet.blogg.se/2022/january/svara-tider-for-kristna.html

  Svåra tider för kristna

  Publicerad 2022-01-04 00:24:48 i Satans synagoga,

  Det finns kristna och kristna men vilka kristna är det som kommer att bli hårt prövade innan Jesus/Gud kommer tillbaka?

  Är det kristna som har tagit emot det Antikristliga systemet trots att de säger sig vara kristna och tror på Jesus/Gud men som har låtit sig vaccineras med det antikristliga systemets vaccin och som följer det antikristliga systemets lagar och förordningar till punkt och till pricka, eller vilka kristna gäller det?

  Om man gör vad Satan och hans tjänare vill och följer efter världens herre som kristen så kan man väl inte påstå sig vara förföljd som kristen? Eller kan man det och vem eller vilka är det i såna fall som förföljer kristna?

  Kommer det till en punkt där det går att som kristen vända om efter den tredje eller den tjugofjärde sprutan eller fler utan att det är ORDBAJSERI från kristet håll och som inte har någon förankring i bibeln eller hos Jesus/Gud?

  Vilken herre vill de kristna ha?

  Vilken herre är det som vi kristna tjänar från den den dagen då vi av NÅD blev frälsta FRÅN världen och till honom, till Jesus/Gud, och in till HANS rike?

  Det verkar som om en del kristna har vaknat upp ifrån sitt slummer och börjat fatta att detta med Covid 19 och allt som följer i dess spår är en lögn och då känner de sig stolta och glada när sanningarna som de inte trodde på från början äntligen börjar att komma fram trots att det är vad vi har pratat om här på bloggen sedan eländet startade men som de då inte trodde på.

  Istället tog de sina sprutor men börjar nu ge hals precis som en del anställda inom medierna gör. De börjar att ifrågasätta och fundera på om det finns någon sanningshalt i denna hysteri men efter att de har tagit sina sprutor.

  För mig som kristen så var det direkt bara nej, nej från början men så har det inte varit med andra som är lika kristna eller mer kristna än mig, det vill säga som har varit kristna sedan långt innan jag blev kristen.

  Detta är en bra beskrivning på hur ”kristna” HYCKLARE fungerar.

  De fungerar precis som världens människor/världens barn trots att de inte borde göra det då de efter att de har blivit kristna och frälsta till Jesus/Gud tillhör ett ANNAT rike och inte världens rike.

  Nu när sanningarna börjar att uppdagas gällande Covid 19 hysterin så följer de kristna med världen efter att ha sonderat terrängen.

  Får man som kristen vara emot vaccinationer och vaccinationspass eller inte? Hur ser den allmänna meningen ut? Finns det någon känd person som går emot och som man kan följa som kristen? Går det att bryta sig ut på något sätt även om man aldrig har tänkt på det tidigare?

  Samma sak var gällande massinvandringen för några år sedan som det konstigt nog inte talas om i medierna längre och som det inte behövdes några injektioner till för att vara för eller emot.

  Det krävdes inga vaccinationspass för eller emot invandringen utan människor kunde säga sig vara för eller emot utan sprutor.

  Nu är det dock sprutor som gäller och det är ingen diktator som ger sprutorna till alla som diktatorn önskar att bli av med utan det är LÄKEMEDELSINDUSTRIN som säljer sitt gift till Regeringar som köper deras gift och med folkets pengar och som de, regeringarna, uppmanar alla att ta även om inte folket vill betala för det.

  Det är inte läkemedelsindustrin som uppmanar folk till att ta deras giftsprutor utan det är de folkvalda i alla så kallade DEMOKRATIER som får folk att ta deras giftsprutor för att de stöttar läkemedelsindustrin som vill sälja sitt vaccin och som tjänar billioner och ännu mer billioner på det. De enskilda tror att de kan komma sig upp genom att propagera för dem vilket de kan.

  Men vem/vilka äger läkemedelsindustrin? Inte kan det väl vara Magdalena Andersson eller Stefan L eller Fredrik R eller Jimmi Å eller någon annan? Göran P var finns han idag?

  Vem/vilka äger medierna och vad kommer det sig att mediernas anställda (de så kallade journalisterna) idag börjar att tala om något annat?

  Att det kanske inte är så bra att ta alla vaccin som alla har uppmanats till att ta utan att det är lite för eller emot helt plötsligt när dom flesta har blivit fullvaccinerade och det är de som har vaccinerat sig som upptar sjukvården idag?

  Att de då kan börja att ge hals precis som dom kristna och att det gäller att söka efter andra bovar i dramat.

  När fullvaccinerade som har fått skydd mot den påstådda smittan trots det kan smitta andra som är lika fullvaccinerade och de smittar ner varandra hej vilt, ja vad skall man säga då?

  Vad skall man säga annat än att det inte handlar om en smitta annat från Satan och hans tjänares håll?

  ____________

  Ja vad säger man??? Nu pågår det en del omvälvningar där man från läkarhåll börjar syna saker i sömmarna!!

  /

  NÅD/Gratis Reformationsbibel finns att få, maila mig, Gästbok

  Nåd i bedrövelsen

  Upp 7:14″Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod

  Herren har aldrig lovat oss en rosen-strödd väg till himlen. Medan han vandrade här på jorden, skildrade han många gånger vägen till himlen som så svår, att stora skaror avföll från honom. Också Paulus sade, att vi skall ingå i Guds rike genom många bedrövelser.

  I detta bibelord talas det uttryckligen om stor bedrövelse. Det är möjligt, att med den avses en alldeles bestämd tidsperiod i Herrens församlings historia. Men varje enskild kristen har ibland fått gå igenom tider av stor bedrövelse. Därför kan vi tillägna oss detta ord. Vi har också fått gå igenom “den stora bedrövelsen” efter måttet av den förmåga att bära bördor, som givits åt var och en av oss.

  Då jag en gång själv fick uppleva en sådan “den stora bedrövelsens tid”, fann jag tröst i en tanke, som jag fann i Arndts bok “Den sanna kristendomen”. Han säger där på ett ställe:
  “Den här vägen har de heliga också fordom vandrat till härligheten.”

  Jag befann mig således inte alls på min egen väg och inte heller på orätt väg, inte ens på någon speciell väg, utan helt enkelt på samma väg som andra heliga har gått mot härligheten. Och såsom Herren har vårdat sig om de heliga fordomdags, så skall han också ha omsorg om mig. De “stora bedrövelserna” hör alltså väsentligen ihop med alla heligas liv, och inte händer det mig någonting märkvär­digare än det, som har hänt och kommer att hända med andra. Endast ett är nödvändigt.

  Dessa Herrens egna, som kommit från den stora bedrövelsen, hade tvått sina kläder vita i Lammets blod. Annars hade de inte kunnat gå igenom de svårigheter, som de måste gå igenom.

  Lammets blod hade tagit bort också de sista molntapparna och syndastrimmorna mellan Herren och dem. Förbindelsen till honom var levande och obruten. Häri låg hemligheten med deras kraft. Herrens nåd i den helige Ande var deras kraft. Och den som verkligen fått smaka denna nåd, förstår vilken övernaturlig kraft som då fyller själen. Inte ens tortyr och martyrdöd kan bringa ur jämvikt en kristen, som fyllts med kraften av den helige Andes nåd.

  Häri ligger segrarnas hemlighet. Häri ligger också hemligheten med martyrernas kraft. Denna övernaturliga kraft kan vara så stark, att en människa kan sjunga tacksägelse- och lovsånger på bålet. Den helige Ande gör den osynliga världen så verklig, att alla timliga lidanden liksom glömmes bort.

  Sträva också du efter att fyllas med den helige Andes nåd och kraft, så kan också din sjukbädd bli en plats för tacksägelse och lovsång. Jag har sett människor, som under otroligt svåra lidanden har varit fyllda med en sådan tackets och lovets Ande, att de för mig varit rentav under av nåd. Och om Gud förmått göra detta under i någon annans liv, varför skulle han då inte kunna göra det med dig och mig.

  Herre, mitt kristen-liv är bara ord, kraftlöshet och yttre övningar, om du inte fyller mitt hjärta med din övernaturliga nåd och kraft Du uppmanar i ditt Ord dina egna att uppfyllas med helig Ande. Rena mitt hjärta i Lammets blod och gör det så rent, att det kan fyllas med all Guds fullhet till ditt namns ära.Bibelord att meditera över: 

  Ef 3: 14-21, Ef 6:10-18 Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

  OBS! BIBLAR finns att få gratis, maila mig / Gästboken

  Prövningar.

  Det är inte lätt i dessa tider. Vi får lära oss att ta emot prövningarna och gå igenom dem, lösa olika problem med Guds hjälp. Att bara lita på GUD är det bästa en människa kan göra, något annat alternativ är inte ok.

  Det är synd om människor som kommer att stå vid avgrundens rand och inte finns någon råd eller ro framöver. Hade de haft Jesus så skulle de få den hjälp de behöver. Det kommer stora sorger och då vill det till att vi troende kan och vill hjälpa, i den mån vi kan. Älska Gud och älska o tro på hans ord.

  Låt mig få en stilla stund med Jesus,
  när jag dignar under dagens strid.
  Låt mig vid Hans helga fot få sitta,
  när en storm har grumlat själens frid.

  Låt mig få en stilla stund med Jesus,
  när jag frestas och min tro är svag.
  Jag vill fly till Honom, när det mörknar,
  Han kan vända natten uti dag.

  Låt mig få en stilla stund med Jesus,
  Han som burit smärtans törnekrans.
  Jag vill säga Honom allt, som tynger.
  Intet öra lyssnar såsom Hans.

  Låt mig vila vid Hans ömma hjärta.
  Uti världen är så tomt och kallt.
  O, jag längtar att Hans röst få höra,
  längtar att få säga Honom allt.

  Elsa Eklund.

  Prövningar. För många…

  Luk 22:28Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,
  Apg 20:19Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger.
  2 Kor 8:2Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.
  Gal 4:14Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus.
  Heb 3:8förhärda inte era hjärtan som vid upproret, som på prövningens dag i öknen,
  Jakob 1:2Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar.
  Jakob 1:12Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.
  1 Pet 1:6Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.
  Upp 3:10Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

  Hur många prövningar får man? Det vet ingen vad det är för facit på den frågan, eller hur? Jag har i alla fall fått så många att jag knappt står upp, och rakt står jag inte heller. Men jag står under Guds beskydd, och hoppas få slippa mera elände. I skrivande stund är jag i fruktansvärda rygg-och benplågor och kan knappt sitta stå eller gå. Jag har legat nästan hela dagen i värsta plågorna och ingen värklindring! Be gärna för jag orkar inte med detta. Nästan 40 år av värk, jag nämner för Gud att jag inte orkar. Jag är för svag nu.

  Bild Maria

  “Prövningarnas och motgångarnas betydelse för Guds handlande i våra liv”

  Anders Pihl

  “Prövningarnas och motgångarnas betydelse för Guds handlande i våra liv” – Inspelat i Örnsköldsvik 2019-02-10

  För nutids människan framstår prövningar, motgångar och lidande som något negativt och som man måste undvika till varje pris. Bibeln framställer just denna Guds fostran som något mycket viktigt och värdefullt för oss. Guds fostran innebär inte att Gud straffar oss. Istället är det en följd av att vi verkligen är Guds barn och att Herren i sin kärlek handlar med oss för vårt eviga bästa. Josef är ett underbart exempel på hur Guds fostran och hans beredvillighet till försoning, innebar en enorm välsignelse, inte bara för hans familj utan för många länder. På samma sätt kan också Herren använda allt det som vi ser som något jobbigt, till något som blir till välsignelse för många. Om vi väljer att låta allt som händer i våra liv, driva oss i armarna på Herren, så kan vi lita på att Herren gör något mycket dyrbart i våra liv och i de sammanhang där vi är verksamma.

  Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)
  Filstorlek: 39,4 Mb
  Längd: ca. 55 minuter /Lennart Jareteg

  http://bibelfokus.se/bibelstudier

  Maria: /Många många prövningar har jag varit med om och den värsta är nu, och har varit så i några år. Jag väntar på Gud och hans ultimata ingripande i mitt liv, för orken är nästan slut. Ja jag skriver om prövningar för hela mitt troende-liv har präglats utav olika svåra saker, och nu ser jag ett mönster av både Gud och satan……Gud som för mig framåt i kärlek och satan som viskar elakheter. Men snart är jag fri att helt gå den vägen som Gud stakat ut