Tag Archive | Tuktan

Gud tuktar sitt folk/ Lidande/Prövningar

Joh Upp 3:19Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.” GUD utväljer de mest utsökta och svåra prövningar för sina yppersta och bästa lärjungar. De som blivit högst benådade kunna bära de största prövningar, som Gud sänder dem. Prövningen drabbar icke Guds heliga såsom av en slump, utan på Guds befallning.
Gud spänner aldrig sin båge på måfå. Varje pil Han avskjuter har ett bestämt mål och träffar blott dens bröst mot vilken den riktats. Den troende får icke blott nåd utan även ära, om han med jämnmod bär prövningen.
De Guds barn, som äga den djupaste kunskapen om Gud, höra i regel till dem som blivit förda in i den djupa själsångestens heta eld.
Om du bett att få lära känna Kristus bättre, bliv då ej förundrad, om Han tager dig avsides till en enslig plats eller för dig in i lidandets smältugn. Straffa mig icke, Herre, genom att beröva mig mitt kors, utan trösta mig genom att göra mig villig att underkasta mig Din vilja, och genom att lära mig att älska korset.
Giv mig det, varigenom jag bäst kan tjäna Dig — och låt mig anse det som Ditt största nådesbevis, att Du i mig skall förhärliga Ditt namn, i enlighet med Din vilja.

Ditt kors är likväl gott,
om än det smärta gör.
Gud ger dig denna lott,
den därför älskas bör.
O själ så fatta mod!
Din bittra ört för munnen
dock hälsosam är funnen,
den är så god, så god.

Av korset görs vi små,
vi, som så stora gå,
i egna tankars villa
oss höga ting inbilla.
Ja, korset lär oss då
att själva intet bliva
och Gud all ära giva.
Vi bli så små, så små.

Dig korset för ur nöd
till livet genom död.
och blir det egna livet
till korsets död utgivet
så helt, som Gud det bjöd,
då nöjd du med Hans vilja
i frid dig snart får skilja
från jämmer, ångest och nöd.


Tersteegen ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Tersteegen )
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Många GUDS BARN går korsets väg, ett lidande, prövningar, som kostar mycket mycket. Det finns de som INTE förstår att detta är nödvändigt och att GUD vet precis vad han gör som sätter människor in i lidandet. DE som INTE förstår detta underbara fenomen, de vet kanske inte alls vem Gud är och HUR han leder människan rätt och värnar om och älskar dem/de som han låter gå korsets väg. Det är mycket tydligt och fint förklarat här, anser jag. Vad säger du om detta inlägg?

/Maria

Varje nöd har sin välsignelse. Uthärda hans tuktan. /Ps 25:14

 

048

 

“Herrens hemlighet är hos dem som frukta honom.” Ps 25: 14 eng övers. / Gud erbjuder en  nära och varaktig vänskap med dem som tillber och ärar honom. Tänk att få ha hela skapelsens Herre som personlig vän! Och denna vänskap kommer att fördjupas allt eftersom du hedrar och ärar honom.

*

DET finns hemlighetsfulla skickelser, som gudsbarnen få lära sig förstå. Guds handlingssätt med dem synes ofta vara dunkelt och hänsynslöst. Men tron blickar djupare och säger: “Detta är Guds hemlighet. Du ser blott den yttre sidan, men jag kan blicka djupare och ser den förborgade meningen.”

Ibland fraktas diamanterna i grova förpackningar så att man ej kan gissa sig till deras värde. Då tabernaklet uppfördes i öknen, fanns i dess yttre skick intet kostbart för ögat att skåda. Alla de dyrbara föremålen voro därinnanför, och täckelset av gethår lät ingen ana, vad det gömde på.

Kära vän, kanske har Gud just tillsänt dig en sådan dyrbar gåva. Knorra icke över det grova omhöljet. Var viss, det gömmer på kärlekens, visdomens och godhetens skatter. Om vi taga emot allt vad Han sänder oss, i förlitan på att idel goda gåvor komma ovanfrån, också de som synas oss oförklarliga skola vi komma underfund med Guds hemligheter. – A. B. Simpson.

Den som behärskas av Kristus kan också behärska förhållandena. Känner du det hårda trycket av förhållandena just nu? Stöt det icke från dig. Det är trycket av Krukomakarens hand. Ditt mästerskap vinner du icke genom att hindra Honom Hans verk, utan blott genom att uthärda Hans tuktan. Du är icke ämnad enbart till ett skönt och hedersamt kärl, utan till ett kärl, som är brukbart för andra.

*

O, knorra ej i otro emot mig!
Mitt öra hör, din klagan skadar dig!
Förtroende är Fadershjärtats törst,
och i den djupsta nöd är hjälpen störst.
Tro ej mitt barn, att du av mig är glömd.
I varje skickelse min nåd är gömd.
Jag tar dit allt blott för att allt få ge,
och varje nöd har sin välsignelse.
 L.H.

*******

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria