Tag Archive | vaccine

Medical Babylon / D Trump m m

Jag fick denna video av en vän och jag anser att den är mer än sevärd!

SE HIT: 🇺🇸 Medical Babylon In The Last Days! 🇺🇸

President Trump planerar att vaccinera den amerikanska befolkningen med hjälp av militären! De som fortfarande dyrkar Trump och ingår i Q- och Trumpsekten verkar inte fatta vad han planerar. De är så hjärntvättade och lurade att de inte begriper vad som pågår och att de själva medverkar till massmord genom att stötta Trump.Trump är en falsk förrädare som låtsas vara nationalist och patriot. Det är han inte. Trump är egenligen en globalist.

Han tillhör kabalen som håller på att införa New World Order i hela världen.Trump, Fauci, Gates, Clinton, Obama, Bush, Soros, Rothschild, Bildt, Reinfeldt, Löfvén, Johnsson, Trudeau…

Allihopa ingår de kabalen som styr världen i det fördolda.President Trump berättar helt öppet att amerikanerna ska vaccineras och “Operation Warp Speed” är redan satt i verket. Detta står på hemsidan HHS.gov

Fact Sheet: Explaining Operation Warp Speed What’s the goal?Operation Warp Speed (OWS) aims to deliver 300 million doses of a safe, effective vaccine for COVID-19 by January 2021, as part of a broader strategy to accelerate the development, manufacturing, and distribution of COVID-19 vaccines, therapeutics, and diagnostics (collectively known as countermeasures).

Se videon! Den är kortare än en halvtimme, men om du inte kände till det som berättas i den, så har du missat något. Jag skulle inte bli förvånad om en video som denna snart censureras från youtube och facebook.

Dessa tider är INTE OK, men de är sagda av HERREN, de står i hans ord men vi kristna vet inte riktigt vad det är som sker och var vi står, därför måste vi utbilda oss (Såg du inlägget från igår om LAGEN, GUDS LAG?) Se det!

Jag hoppas att du vill leva för Kristus och verkligen ta reda på hans ord och vara med att hjälpa andra att få tag i det levande ordet, JESUS KRISTUS!

..Reduce population

Man vill reducera alla befolkningar! Detta är en gammal video men icke desto mindre aktuell. Man vill inte ha en befolkningsökning så då vaccinerar man i stället. Denne man B Gates är en stor bov och mer därtill!!!!

Maria: –Jag återkommer med fler inlägg i helgen, jag har mycket problem nu som måste tas om hand ang flyttningsfråga d v s försöka flytta … för min del. Gud välsigne dig som kommer hit och vill ha svar på saker du undrar över.

Artikel:Ebola m m. Världen. NWO. TVÅNG. Vaccine, ÖVERVAKNING /NWO Article

 

11476836ögaAntikristliga

“I varje större dold operation, det finns alltid flera olika mål och nivåer av möjligheter, och de är inte bortkastade. Det intressanta är, 99,99% av spelarna som gynnas inte ens inser det hela är en planerad händelse.” (Jon Rappoport)

Detta är inte en fullständig lista över förmåner från Ebola op. Men den omfattar en stor del av territoriet.

I ingen speciell ordning:

Distraktion: det fortsatta USA: s krig i Mellanöstern flyttar till de bakre sidorna.

Vaccin och drog-försäljning för läkemedelsföretag expanderar.

Allmänheten är på väg till att acceptera alla vacciner, följa alla medicinska order, köpa falska epidemier som verkliga, frukta bakterier, frukta “oförutsägbara utbrott.”

Rädsla = människor blir lättare att kontrollera.

Allmänheten är villkorat till att leva, från vaggan till graven, under inflytande av den medicinska kartellen och läkarnas order.

Mega-företag och finansiärer får mer kontroll över de rika resurser i Västafrika.
*
Den amerikanska regeringen upprättar en militär utpost i Västafrika, vars syfte är att förbättra och utvidga sin verksamhet på den afrikanska kontinenten. Dess huvudsakliga ekonomiska konkurrent i Afrika är Kina.

CDC och WHO öka deras inflytande, motivera sina budgetar, försök att framstå som beskyddare av mänskligheten.

Ebola forskare ta nya bidrags pengar, söker kampanjer, förbättrad status, utmärkelser.

Det diagnostiska provning industrin kasserar in. Pengarna rullar in

Användningen av irrelevanta, värdelösa och opålitliga diagnostiska test för Ebola skapar förutsättningar för framtida situationer där tusentals eller miljontals falska positiva test uppfinnes, ur luften, så kallade epidemier där virus faktiskt spelar ingen roll alls. Precis som nu.

Irrelevanta eller obefintliga virus fungerar som täckhistorier för att dölja verkliga och obekväma orsaker till sjukdom, till exempel industriföroreningar, bekämpningsmedel, GMO-mat, fracking kemikalier, strålning etc.

Den medicinska kartellen och dess statliga allierade kommer ett steg närmare till att kunna förmå/tvinga alla vacciner för befolkningen, utan att undantag tillåts.

Den övergripande toxifying och försvagning av befolkningar, genom vaccin och läkemedel, går alltså framåt. Försvagad = lättare att kontrollera.

Selektiva karantäner etablerar ytterligare grundlagsstridig statlig kontroll över folket. En falsk epidemi kan utlösa att omfattande undantagstillstånd utlysts.

Under ledning av ” bärare av viruset,” staten Övervakning expanderar.

Kombinerat epidemin op med öppna gränser, kan regeringen och medicinska myndigheterna hävda det finns nu stora antal ovaccinerade personer i USA (invandrare) -och de måste skyddas, genom “flockimmunitet”, genom att vaccinera alla i USA med alla tänkbara vaccin.

Under täckmantel av “en global pandemi,” giftig modern medicin kan utöka sin räckvidd i varje hörn av världen som en “nödvändig plattform för att behandla” infekterade populationer “.
LÄS HELA ARTIKELN:
http://www.activistpost.com/2014/10/the-ebola-covert-op-30-answers-to-who.html

*

READ:

The Ebola covert op: 30 answers to “who benefits?”
http://www.activistpost.com/2014/10/the-ebola-covert-op-30-answers-to-who.html

New_World_OrderVia Activist Post, by Jon Rappoport

“In any major covert op, there are always multiple objectives and levels of opportunity, and they are not wasted. The interesting thing is, 99.99% of the players who benefit don’t even realize the whole thing is a planned op.” (The Magician Awakes, Jon Rappoport)

This is not a complete list of benefits from the Ebola op. However, it does cover a significant amount of territory.

In no particular order:

Distraction: the continuing US war in the Middle East moves to the back pages.

Vaccine and drug sales for pharmaceutical companies expand.

The public is further conditioned to accept all vaccines, follow all medical orders, buy phony epidemics as real, fear germs, fear “unpredictable outbreaks.”

Fear = easier to control.

The public is conditioned to living, cradle-to-grave, under the power of the medical cartel and doctors’ orders.

Mega-corporations and financiers gain more control over the rich resources of West Africa.

The US government establishes a military outpost in West Africa, the purpose of which is to enhance and expand its operations on the African continent. Its main economic competitor in Africa is China.

The CDC and the World Health Organization enhance their influence, justify their budgets, try to appear as the protectors of humanity.

Ebola researchers grab new grant monies, seek promotions, enhanced status, awards.

The diagnostic-testing industry cashes in.

The use of irrelevant, useless, and unreliable diagnostic tests for Ebola sets the stage for future situations in which thousands or even millions of false positive tests invent, out of thin air, so-called epidemics in which viruses actually play no role at all. Just like now.

Irrelevant or non-existent viruses function as cover stories to conceal actual and inconvenient causes of illness, such as industrial pollution, ag pesticides, GMO food, fracking chemicals, radiation, etc.

The medical cartel and its government allies move a step closer to being able to mandate all vaccines for the population, with no exemptions permitted.

Ebol-virus-lab-CopyThe overall toxifying and weakening of populations, through vaccines and drugs, thus moves forward. Weakened = easier to control.

Selective quarantines further establishes unconstitutional government control over the people. A phony epidemic can trigger the wide declaration of martial law.

Under the aegis of “tracking carriers of the virus,” the Surveillance State expands.

Combining the epidemic op with open borders, the government and medical authorities can assert there are now vast numbers of unvaccinated people in the US (immigrants)-and they must be protected, through “herd immunity,” by vaccinating everyone in the US with every conceivable vaccine.

Under the cover of “a global pandemic,” toxic modern medicine can expand its reach into every corner of the globe as a “necessary platform for treating ‘infected populations’.”

The DOD and DHS expand their operations, because “every pandemic is a threat to national security.”
*
*

 

NamnlösMaria