Talvärden/ Talvärdet 3

pray12s1.gif

Talvärdet 3 – Talet för gudomlig fullkomlighet.   Tre-talet står för det som är verkligt fullständigt, avslutat, färdigt och fullkomligt.

En planfigur måste ha minst tre sidor.. En kub har 3 dimensioner: bredd, längd och höjd. Alla kvaliteer jämföres genomtre konjugationer av adjektiven : bra, bättre, bäst eller dålig, sämre sämst.

Tretalet i Bibeln – Gudomlig fullkomlighet : I Bibeln symboliserar 3-talet fullkomlighet med speciell referens till Treenigheten – Fadern, Sonen, Anden förenade till en Gud.

Han är den 3-falt helige, Ps 99. Gud har tre attribut: allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande. Gud är den som var, som är och som skall komma.

3-talet i G T: Gudsuppenbarelse och helig gudstjänst symboliseras av 3-talet: Abraham fick besök av 3 änglar. En av dem tilltalade han med “HERREN”… De tre stora högtiderna i templet, då alla män över tolv år skulle närvara, var :

Det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och tempelhögtiden.

G T är indelat i 3 delar:

Lagen, profeterna och psalmerna. Templet hade 3 delar: det allra heligaste, det heliga och förgården. Det allra heligaste i tabernaklet bestod av en kub i vars mitt Herrens härlighet uppenbarades.

3-talet i NT: Jesus är vägen, sanningen och livet… Jesus är samtidigt:  Kung, profet och överstepräst. Jesus blev korsfäst vid den 3:e timmen. Från den 6:e till den 9:e timmen (3 timmen) var det mörkt under korsfästelsen. 

 Jesus uppstod på den 3.e dagen. Jesus har besegrat Satan, synden och döden. Anden, vattnet och blodet vittnar om Guds Son.

3-talet i Uppenbarelseboken – fullkomlig uppenbarelse:

Salig den som läser, hör och bevarar profetians ord. Jesus Kristus är “Det trovärdiga vittnet (profet), den förstfödde från de döda (överstepräst) och härskaren över jordens kungar (kungars kung). Gudomlig uppenbarelse av “vad du har sett, det som nu är och det som skall ske härefter “.

Tre verop drabbar jorden.. Tre änglar predikar i himlen.

Texten ovan är ur: Nils Ibstedt/Daniels visioner och Apokalypsen

5 thoughts on “Talvärden/ Talvärdet 3

 1. Mycket detaljerat, mycket att läsa som är intressant för alla som undrar.Gud är så god och har allt under kontroll. Gud är skaparen av allt och alla och just därför att han ÄR den han ÄR så borde vi alla ha mer respekt eller hur? Alla felar vi och begriper inte hans storhet fullt ut, respekt och Gudsfruktan behövs.
  Ja bibeln är bibeln och fantastisk och Gud är som sagt Gud och vi bör prisa och tacka honom för allt gott, alltid! Jesus är Herre
  /Frid
  Maria

 2. Hej igen Maria!

  Du har rätt i det du säger

  Men vissa tal i bibeln är starkt förankrade med många saker i bibeln så som siffran 3, 4, 7 som ex.

  Gud är rena mattesnillet om man tittar på hans beräkningar.

  Använder sju som exempel

  Talvärdet 7 – Talvärdet för andlig fulländning
  7-talet symboliserar andlig fulländning. Bibeln är inspirerad av den helige Ande. Därför är 7-
  talet ett av de mest förekommande talen i Skriften, symboliserande Andens fullkomliga uppen-
  barelse av sanningen. Bibeln är på det mest märkliga och överflödande sätt märkt med 7-talets
  fullkomlighetsstämpel. Enligt Ps 12:6 är Guds ord renat 7 gånger. • 7-talet är även en “färdig-
  stämpel” i naturen. Regnbågens sju färger och tonskalans sju toner, bildar en komplett cykel,
  och då man kommer till den åttonde blir det en upprepning av den första färgen eller tonen.
  7-dagarsveckan har sin rot i Bibeln: Hebr “Shevah” = sju kommer från roten av “savah” = att
  bli till fullo tillfredsställd, ha nog av. Hebreiska “Shavath” = att upphöra, vila, kommer ordet
  “shabbath”, sabbat = en dag av vila. Av dessa två ord kan man se sambandet mellan talet sju och
  vila. På den sjunde dagen, då skapelsen var fullbordad, tog Gud en dag av vila, sabbat. • Att
  vila på sjunde dagen är en tradition som praktiseras över hela världen och det har sitt ursprung
  i Bibeln. 7-talet i GT:
  “I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”
  Bibelns inledning visar på ett märkligt sätt hur 7-talet utgör grunden i det inspirerade ordets
  satsuppbyggnad. På hebreiska består den första meningen av 7 ord och 28 bokstäver, 7×4=28,
  där 4-talet står för jorden och 7-talet för gudomlig fulländning. Det är intressant att sedan
  jämföra med nästa vers, som talar om kaos och ruin, som man tror att den ursprungliga skapel-
  sen föll i vid Satans avfall.
  “Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet.”
  I hebreiskan utgörs den satsen av 14 ord och 52 bokstäver, 4×13=52, där talet 13 står för avfall.
  Några viktiga 7-tal i GT: Eftersom det finns en stor mängd 7-talserier i Bibeln, kan endast
  några av dem anges här: • Enok den 7:e från Adam har talvärdet 84, (7×12). • Noa förde in 7 par
  av de rena djuren i arken. • Abraham fick en 7-faldig välsignelse. 1 Mos 12.2-3. • Gud gjorde ett
  7-faldigt löftesförbund med Israel. • Jesaja profeterar om 7 eviga välsignelser. • Guds eld föll 7
  gånger på välbehagliga offer i GT. • Den 7:e versen i Jesaja 53 är Bibelns mittersta vers. – Där
  talas det om ett lamm som föres bort för att slaktas. Kristi kors är placerat mitt i Bibeln.
  Talvärdet för lammet på grekiska = 651 =7x3x31. I Jesaja 53 finns det 7 bilder av Jesus som
  Frälsaren. Till varje bild finns det 7 meningar, inalles 7×7=49, som handlar om Kristi ställföre-
  trädande lidande.
  7-talet i tabernaklet och templet: 1.Tabernaklet hade 7 huvuddelar: (1) Fotstycken av silver
  (Silver är försoningens symbol). (2) Bräder av akacieträ. (3) Stolpar av akacieträ (pelare i Guds
  tempel). (4) Tvärstänger av akacieträ (Fridens sammanhållande band, Ef 4:3-6). (5) Tygvådor
  av lingarn, gethår, fårskinn och tahasskinn. (6) En förlåt av lingarn (7) Ett förhänge vid in-
  gången av lingarn. 2.Tabernaklet hade 7 möbler: Arken, nådastolen, rökelsealtaret, ljusstaken,
  skådebrödsbordet, tvättefatet och brännoffersaltaret. 3. Den 7-armade ljusstaken var alltige-
  nom av guld. De sex sidoarmarna symboliserar Guds folk. Mittstaken som uppehåller sidoarma-
  rna är en symbol på Messias. 4. På den stora försoningsdagen som hölls i den sjunde månaden,
  skulle blodet stänkas på sju platser och framför nådastolen sju gånger. 5. Sju högtider skulle
  hållas i templet varje år. 6. Prästerna hade 7 dagliga sysslor att utföra.7. I templet frambars 7
  offer: Brännoffret, spisoffret, tackoffret, syndoffret, skuldoffret, drickoffret och rökelseoffret. 8.
  Översteprästens högtidsdräkt hade sju persedlar 9. Guds härlighet uppenbarades 7 gånger
  över templet.
  De 7 högtiderna i templet: (1) Herrens påsk och (2) Det osyrade brödets högtid firades i 7
  dagar. Påsklammsmåltiden firades vid aftontiden på den 14:e dagen i den första månaden. (3)
  Förstlingskärven skulle frambäras som ett viftoffer dagen efter sabbaten (på söndagen = den 8:e dagen). (4) Skördefesten. Efter 7 fulla veckor, på den 50:e dagen frambars offer av den nya
  grödan. (5) Basunklangens högtid (nyårshögtiden), firades på första dagen i den sjunde måna-
  den. (6) Försoningsdagen firades på den 10:e dagen i den 7:e månaden. (7) Lövhyddohögtiden
  firades i sju dagar från den 15:e dagen i den 7:e månaden.(8) Sabbaten firades på den 7. dagen
  varje vecka över hela landet.
  7 saker smordes med den heliga smörjelseoljan: (1) Aron och hans söner. (2) Själva tabernaklet.
  (3) Skådebrödsbordet och dess bröd. (4) Ljusstaken och dess delar. (5) Brännoffersaltaret och
  dess kärl. (6) Rökelsealtaret. (7) Tvättefatet och dess fat.
  7-talet i NT: Några 7-tal i Jesu verksamhet: • Sju av Jesu under är tecknade i Johannes
  evangelium. • I Jesu liv på jorden finns det 7 änglauppenbarelser. • I Matt 13 finner vi 7 av Jesu
  70 liknelser. • Sju gåvor från Kristus i Johannes evangelium: Hans kropp: 6:51, Hans liv:
  10:11, Hans exempel: 13:15, Hjälparen: 14:16, Hans frid: 14:27, Hans ord: 17:8, Hans härlig-
  het: 17:22. • Jesus uttalade 7 meningar på korset. • Jesu förödmjukelse i 7 steg: Fil 2:6-8. • Jesu
  upphöjelse i 7 steg: Fil 2:9-11.
  Några 7-serier: • 7 gåvor enligt Rom 12:6-8. • De 7 fridsbanden, Ef 4:4-6. • En 7-faldig
  karaktäristik av visdomen i Jak 3:7. • Sju Kristus-titlar i Hebreerbrevet: Arvingen av allt: 1:2,
  Vår frälsnings hövding: 2:10, Vår bekännelses apostel: 3:1, Frälsningens upphov: 5:9, Vår
  förelöpare: 6:20, Överstepräst: 10:21, Trons hövding: 12:2. • Om Kristi försoning: 7-faldig
  “en gång för alla”. Hebr 9:7,26,27,28; 10:2; 12:26,27. • 7 eviga ting i Hebreerbrevet: Evig
  präst, 5:6. Evig frälsning, 5:9. Evig dom, 6:2. Evig försoning, 9:12. Evig Ande, 9:14. Evig
  arvedel, 9:15. Evigt förbund, 13:20. • 2 Pet 1:5-7: 7 nådesfrukter.
  7 hemligheter: (1) Himmelriket: Matt 13:11, Luk 8:10. (2) Israels partiella blindhet: Rom
  11:25. (3) Församlingen, Kristi kropp: Rom 16:25, Ef 3:3. (4) Den första uppståndelsen: 1 Kor
  15:51. (5) Guds hemliga rådslut: Ef 1:9, Kol 2:2. (6) Djävulens hemliga avsikt: 2 Tess 2:7. (7)
  Babylon: Upp 17:5,7.
  Herrens bön består av 7 böner: Inledning: Fader vår som är i himlen. 1. Helgat vare Ditt
  namn. 2 Tillkomme Ditt rike. 3 Ske Din vilja på jorden som den sker i himlen. 4. Giv oss idag
  vårt dagliga bröd. 5. Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 6. Inled
  oss inte i frestelse. 7. Utan fräls oss ifrån ondo.
  Sju-talet i Uppenbarelseboken
  7-talet förekommer 56 (7×8=56) gånger i Uppenbarelseboken. Talet 56 är en produkt av fakto-
  rerna 7, som står för andlig fulländning och 8, som är talet för Kristus. Uppenbarelseboken är en
  uppenbarelse från Jesus Kristus.
  Antalet 7-talsgrupper i Uppenbarelseboken är 21: Det finns sju: • Församlingar, 1:11. •
  Lampställ av guld, 1:12. • Stjärnor, 1:16. • Andar, 3:1 • Facklor, 4:5. • Sigill, 5:1. • Horn, 5:6. •
  Ögon, 5:16. • Änglar med basuner, 8:1. • Basuner, 8:2. • Åskor, 10:3. • Tusen män, 11:3. •
  Huvuden på draken, 12:3. • Kronor, 12:3. • Huvuden på odjuret, 13:1. • Änglar med plågor,
  15:1. • Plågor, 15:1. • Skålar av guld, 15:7. • Huvuden, 17:3. • Berg, 19:9. • Kungar, 17:9.
  7-talsserier i Uppenbarelseboken: 7 visioner, 7 saligheter, 7 budskap till församlingarna, en
  7-faldig lovsång till Lammet, 7 församlingsänglar, 7 domar, 7 nya ting, 7 personligheter:
  Lammet, De två vittnena, Draken, Odjuret, Den falske profeten, Skökan.

  Talet 70
  70-talet är en kombination av två perfekta tal, 7×10=70. Det symboliserar fulländad ord-
  ning: Enligt 1 Mos 10, finns det 70 namn som bildar 70 språkgrupper och länder som befolkar
  jorden: “Dessa var Noas söners släkter, efter deras ättföljd i deras folk. Och från dem har
  folken efter floden utbrett sig på jorden.” 1 Mos 10:32.
  • De personer av Jakobs hus, som kom till Egypten utgjorde tillsammans sjuttio, deras släkter bildar Israels nation. 1 Mos 46:27. • De 70 äldste utgjorde Israels rådsdomstol. Sedermera fick
  tribunalen namnet sanhedrin. • Judarnas babyloniska fångenskap varade i 70 år. • Daniel får en
  profetia om att 70 årsveckor (70×7=490 år), är bestämda för Israel innan det blir upprättat. •
  Jesus framställde 70 liknelser. • Jesus sände ut 70 lärjungar för att förkunna evangelium i Israel
  – en förelöpare till världsevangelisationen. • Det finns 70 separata händelser under Daniels
  70:e årsvecka, en 7 årsperiod, beskrivna i Uppenbarelseboken.

  Som sagt bibeln är fantastiskt spännande men samtidigt blir man rädd för vilket skarpt sinne Gud har.

  Som människa fattar man inte vilken fin Gud vi har.

  Hallelujah

  Tack käre Herre för detta.

 3. Hej! Nej jag skulle inte tatuera mig alls och inte med en särskild siffra som skulle skydda från allt ont, det är bara Gud som skyddar med sin hand över den troende. /Maria

 4. Hej!

  Om du skulle tatuera dig med en helig siffra från bibeln vilken skulle du valt då?

  Alltså en siffra som skulle skydda från ondskan!

  Mvh Christian

  Mycket roliga tal i bibeln men försöker se om du ligger i samma linje står i valet och kvalet mellan två siffror

  Ha det gott.

 5. Tack igen Maria!Det syns mer än väl att Gud är här i allting,i talen ,språket och i det skrvna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.