Tag Archive | Barmhärtighet

Kärlekens Gud. Tacka Gud. Nådens tron.

Kärlekens Gud

Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas. — Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd” Hebr 2: 184: 15.

Från: https://www.eaec-se.org/blandat/trostens_gud/karlekens_gud.htm

Det här är ett mycket trösterikt bibelord. Vi tänker lätt, att vår Frälsare är så stor, hög och avlägsen, så helig och fullkomlig, att han inte kan förstå sådana svaga syndare som dig och mig. Men han är en Herre, som älskar människorna. Han har själv levat ett människoliv här på jorden. Han om någon har varit föremål för själafiendens angrepp. Det står om honom, att han varit frestad i allting. Det finns alltså inte någon frestelse, vars art han inte skulle känna. Därför känner han också varje din och min frestelse.

Han var stark. Han övervann varje frestelse. Han vet, att vi är svaga. Och nu står det, att han kan ha medlidande med våra svagheter. Han vet, att vi lider under frestelserna på samma sätt som han. Han vet också, att vi ville leva ett lika rent och fullkomligt liv som han — om vi verkligen är pånyttfödda Guds barn. Men han är också mycket väl medveten om att det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag på grund av mitt inre fördärv. Vilja har jag nog. Men förmåga att förverkliga det goda har jag inte alltid.

“Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid” Hebr 4: 16. Just det att han känner oss så in i grunden är vår stora tröst. I oss finns ingenting, som kan överraska honom, inte ens när någon synd riktigt ohämmat bryter fram i vårt liv: hat, avund, mångahanda begär och onda tankar. Det är härligt att verkligen med frimodighet och dristighet gå fram till nådens tron. Det är underbart att inte behöva vara en enda smula frommare än man är och dock veta, att man med säkerhet blir nådigt mottagen.

Herren är en Gud, som älskar människorna. Han låter sin sol lysa över både onda och goda, och han låter det regna både över rättfärdiga och orättfärdiga. Hans väsen är kärlek. Han älskar på samma sätt som solen lyser. Han kan inte annat, därför att han är kärlek. Och han är kärleken för både onda och goda, både för rättfärdiga och orättfärdiga. Han är alltid kärlek, idel kärlek och fullkomlig kärlek.

Vila alltså i all din kraftlöshet i denna gudomliga kärlek och tacka honom för att han älskar just onda och syndiga människor, sådana som du själv. Träd helt utan förtjänst inför hans ansikte. För inte med dig något annat än din synd. Och om du gör detta med ett uppriktigt sinnelag, skall han lägga sin heliga hand på ditt huvud och försäkra: Mitt barn, för min egen skull förlåter jag dig i dag alla dina synder.

Herre, jag tackar dig, att jag får
komma inför nådens tron kraftlös
och svag som jag är. Jag känner mitt
hjärtas fördärv och kommer till ditt
altare för att få din välsignelse.
Och jag vet, att du enligt ditt löfte
inte skall kasta ut mig, även om jag
skulle känna mig som den allra störste
syndaren på jorden.
Tack, att din nåd räcker till.

Bibelord: 1 Joh 4: 10-19.


Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.


/Maria

Du är älskad av Gud

Jesus är frälsaren för alla människor och vill ha dem till sitt rike av frid och kärlek. Tiden är sen och det hastar emot slutet, därför är det viktigt att VETA i sitt hjärta att GUD älskar dig. Detta handlar videon om. Välkommen.

1 Joh 4:10Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
1 Joh 4:12Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss.
1 Joh 4:16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
1 Joh 4:17Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.
1 Joh 4:18Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
1 Joh 5:3Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga,
2 Joh 1:3Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.
2 Joh 1:6Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.
3 Joh 1:6De har vittnat inför församlingen om din kärlek, och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud.
Judas 1:2Barmhärtighet, frid och kärlek vare med er i allt rikare mått.
Judas 1:12De är skamfläckar vid era kärleksmåltider där de utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan regn som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt när hösten är inne, dubbelt döda och uppryckta med rötterna.
Judas 1:21Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.
Upp 2:4Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek.
Upp 2:19Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.

Gud svarar på bön

Ps Kapitel 102

Tröst i svår nöd

1 Bön av en plågad som i vanmakt utgjuter sin sorg inför Herren.2 Herre, hör min bön,låt mitt rop komma inför dig!3 Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd.Vänd ditt öra till mig, skynda dig att svara när jag ropar!4 Mina dagar försvinner som rök,mina ben brinner som eld.5 Mitt hjärta är bränt och visset som gräs,för jag glömmer att äta mitt bröd.6 Efter all min högljudda suckan är jag bara skinn och ben.

Här i texten som är underbar ser vi att man ropar på Gud i ångest o klagan.

………..och vad gör Gud? Jo han svarar på BÖN!

Kapitel 103

Lova Herren för hans godhet

1 Av David.Lova Herren, min själ! Hela mitt inre,prisa hans heliga namn!2 Lova Herren, min själ,och glöm inte allt gott han gör –3 han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,4 han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,5 han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn.6 Herren handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta.7 Han visade Mose sina vägar,Israels barn sina gärningar.8 Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede och stor i nåd.9 Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt.10 Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.11 Så hög som himlen är över jorden,så väldig är hans nåd över dem som vördar honom.12 Så långt som öster är från väster,så långt avlägsnar han våra synder från oss.13 Så som en far förbarmar sig över barnen,så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom,14 för han vet hur vi är skapade,han tänker på att vi är stoft.15 Människans dagar är som gräset,hon blomstrar som blomman på ängen.16 Vinden sveper fram över denoch den är borta,dess plats minns den inte mer.17 Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen,18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.19 Herren har grundat sin tron i himlen,hans rike råder över allt.20 Lova Herren, ni hans änglar,ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den.21 Lova Herren, alla hans härar,ni hans tjänare som gör hans vilja.22 Lova Herren, alla hans verk,överallt i hans välde. Lova Herren, min själ!

Maria:

Gud har visat mig så mycket nåd. Mitt hjärta är fullt av tacksamhet och jag ser fram emot resten av vad Han, min Gud, skall göra sedan….Gud är en Gud som hör och svarar på bön. Tack Herre!

Hälsn Maria

Barmhärtighetens och tröstens Gud

All trösts Gud

2 Kor 1: 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! 4 Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. 6 Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. 7 Och vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden.8 Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet.9 Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. 10 Från en sådan död räddade han oss, och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss, 11 när också ni hjälper oss med er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Låt Guds vilja ske.

Guds vilja i våra liv /Bibelfokus.se

http://bibelfokus.se/qa/q21

Hej Lennart,
Jag har funderat o bett lite kring detta med vad som är Guds yttersta vilja i våra liv, vi hör dagligen i kristna sammanhang att det skall komma en väckelse över vårt land, att vi skall söka enhet, att vi måste läsa Bibeln mer, att vi måste be mer, att vi måste vittna mer, det arrangeras bönekonferanser på den ena platsen efter den andra, man försöker att göra den ena andliga övningen efter den andra men inget verkar hjälpa, det läggs bara mer och mer bördor på de troende och för dom flesta så känns det bara jobbigt med dåligt samvete som följd, ingen frid och frihet vill infinna sig. Jag säger inte att detta är fel med bibelläsning bön och annat som görs i våra kyrkor, men det verkar som att det som är bra står i vägen för det som är det bästa. Och vad är då det bästa? För mig är det helt uppenbart att vi måste hitta tillbaka till GUDS hjärta igen och bekänna att vi inte kan älska Gud och människor så som Jesus säger i Luk 10:25-28 (lägg märke till vers 28), att det vi gör i mycket är ett egenverk och en putsning av fasaden där vi bygger på våra egna panerade hus och glömmer att bygga på Herrens. Haggai 1:4-11, för är det inte så att detta i mycket är ett eget byggnadsverk där vi snudd på gör os själva till gudar fast vi inte ser det. Det måste finnas en vilja att våga kapitulera och säga till Gud som det är, jag kan inte älska dig med hela mitt hjärta och inte heller människor som mig själv, men Gud ge mig ett ödmjukt och förkrossat hjärta så att jag kan börja att be utifrån din vilja och börja om med dig. I detta tror jag att vi har en stor hemlighet, för GUD vill att vi skall komma till honom för att ta emot Hans kärlek och att han bara får rå om oss och älska oss som den Far han är. Vi vill ha religion och han (GUD) en relation, det måste svida i Guds hjärta. Inte kan vi förstå korset förrän vi sätter oss ner vid hans fötter och vilar och låter oss älskas av Honom, där börjar den riktiga vandringen. Det blev nästan en hel predikan, men jag känner att detta är Guds vilja för sitt folk idag i Sverige. Jag avslutar med Luk 10:38-42.

PS:Nu är ju detta en frågelåda så jag avslutar väl med att fråga dig vad du anser om mina tankar i detta?

Svar:

Tack för dina tankar. Eftersom de är så mitt i prick på mycket lägger jag ut detta i frågelådan, även om det inte var så mycket att svara på. Men jag skall fylla på lite.

Det du beskriver som vägen fram för oss kristna idag, känns som om du (medvetet eller omedvetet) beskriver en ÄKTA väckelse, i motsats till det, ja ALLT det, vi ser i kristenheten idag. Omvänd er! sa Jesus. Vi måste omvända oss från våra synder, vår ovilja, tröghet, självgodhet, egoism, självömkan, rikedom och lyxliv, fåfänga och habegär, villfarelser och villoläror. Jo, läget är allvarligt med kristenheten, och jag själv lever inte heller upp till Jesu bud. Vi behöver UTSÄTTA oss för Guds Ord istället för att bara konsumera det i habegär. Guds Ord och hans Ande måste få leda oss till förkrosselse, syndanöd, bekännelse och omvändelse. Vi måste bli små, och Gud STOR. Gud måste få böja våra hjärtan till sann ödmjukhet – och det går bara om vi är villiga till det. Det är så som varje ÄKTA väckelse har startat. MEN, det här får inte leda oss in i en asketisk eller lagisk form av självfokusering, typ: “nu skall jag bli asket, så blir det nog en härlig väckelse på grund av mitt lidande och min lydnad”. Vi kan aldrig betala Gud med våra gärningar. Nej, det handlar om en äkta vilja till att börja sig för Gud, äkta vilja till att bli liten i sig själv, för det är då GUD kan bli stor genom våra liv. Jag tror uppriktigt att vägen för oss kristna idag, är så enkel och billig som att läsa Bibeln och be där hemma i kammaren. Sedan kan dessa enkla Jesu lärjungar samlas till enkel gudstjänst var helst Gud vill att de skall samlas. Låt oss slänga ut God TV, Kanal 10, Norge Vision och all annan avfällig kristen media! Låt oss strunta i alla pompösa och uppblåsta kristna konferenser! Låt istället en läsar-väckelse blomma fram ur stugor och lägenheter! En väckelse som vänder ryggen åt estradkristendom, åt kommersiell kristendom och åt tillkrånglad, villfaren och mystifierad kristendom. Låt oss gå in i det rena och enkla barnaskap som Gud vill ge oss genom trofasthet och förtröstan.

Sedan måste jag också säga något om att hitta tillbaka till Guds hjärta. Det gör vi inte bara genom att slå oss ner vid hans fötter och sitta där i kontemplation. Inte heller genom dåraktigt mycket lovsång etc. Nej, det som rör vi Guds hjärta (enligt Bibeln) är när vi tar oss an “den faderlöse, änkan, och främlingen i deras nöd”. Detta återkommer ständigt i Bibeln. “Barmhärtighet vill jag se, och inte offer”, säger Gud. “Lydnad vill jag se, och inte offer”, säger han också. Det tycks var denna barmhärtighet och denna ödmjuka inställning till Gud och hans Ord som rör vid Guds hjärta. Är inte detta grundtonen i vårt liv, så är all annan verksamhet bara oväsen i Guds öron, enligt vad jag kan se i Bibeln.

Må detta tala till oss alla!

/Lennart

Guds gåva. Frälsningen

Efesierbrevet Kapitel 2:1-10

1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra.4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! 6 Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. 10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Maria: Vi får vara MER än tacksamma för att HERREN har gjort oss fria, för att han arbetar med oss och vill ha oss till sin avbild. Han arbetar med oss varje stund, om vi tillåter det. Ja det gör vi, om vi lärt känna honom så mycket att vi kan ta hans tillrättavisning/korrigering på våra liv. Läs verserna igen och tänk på hur mycket han älskar oss.

Bibelläsning /Audio Gamla Testamentet Genesis

Sanning och Sanningen

http://bibelfokus.se/sanningen


– klicka här för att lyssna på del 1

(högerklicka för att ladda hem)

Innehåll:
Summan av Guds ord är sanning. Och Jesus är Guds ord förkroppsligat. Han är Sanningen! Så står det i Bibeln och det är utgångspunkten i dessa två program.

I det här programmet vill jag peka på vikten av att vara sann rakt igenom och vilka konsekvenser det kan få om vi är det eller inte är det. Vi har fått mer och mer problem med sanningen i Sverige. Vad är sanning och vad är sant? Jesus vill leda oss in i hela sanningen. Men vad kan stå i vägen för sanningen i våra liv? Vad händer om vi vänder sanningen ryggen? /Lennart Jareteg Bibelfokus

2 Joh 1:3Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.
2 Joh 1:4Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har fått från Fadern.
3 Joh 1:1Från den gamle till min älskade Gaius, som jag i sanning älskar.
3 Joh 1:3Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen.
3 Joh 1:4Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.
3 Joh 1:8Därför är det vår plikt att stödja sådana, så att vi arbetar tillsammans för sanningen.
3 Joh 1:12Demetrius har fått ett gott vittnesbörd av alla, även av sanningen själv. Också vi kan vittna om det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Dog i cancer. Okunskap och slapphet? Barmhärtighet? Kärlek?

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8w0ayG/anita-72-ordinerades-varktabletter-och-sjukgymnastik–dog-i-cancer/promo?fbclid=IwAR2e2JRzCCGZIlrTGIVV2wOFgFKVr6ytUAwlIUVibH6RRbxKDchvdNlsAbk

Anita, 72, ordinerades värktabletter mot smärtan – dog i cancer

  Bild Aftonbladet

Anita Hatanpää, 72, sökte vård för sina ryggsmärtor och fick värktabletter och sjukgymnastik på recept. Några månader efter första läkarbesöket dog hon – av långt framskriden cancer.

 ”Hon var väldigt orolig att det var något allvarligt”  Familjen har anmält till Ivo

 ____________Artikeln stod i Aftonbladet och det verkar ju verkligen som att den är sann!  Det som är så skrämmande är HUR man tar hand om (?) sjuka och lidande människor idag??? Det går emot allt som Jesus säger att vi ska göra.  det verkar inte vara några barmhärtighetsmänniskor där ute nu för tiden!
Jag fick 116 träffar på ordet  barmhärtig. Det visar att texten om barmhärtighet skulle vara mycket gångbar idag och att man borde ägna sig åt det man ska.
1 Pet 3:8 Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet.

Barmhärtighet måste man ha och  kunna  visa för att utföra det yrke som behövs i tjänsten som människornas läkare. Man måste veta vad man göra och ställa rätt diagnoser, men det görs inte alltid. Jag blir upprörd av artikeln, då man vet hur man borde vara och hur Jesus ömmade för människorna. Det var säkerligen inte lätt att vara läkare på Jesu tid heller men i dagens upplysta värld som man HYLLAR på ALLA vis, så ska en människa INTE drabbas av ovanstående okunskap!!! Det sker FÖR MÅNGA s k misstag idag!

Matt 22:37 Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Matt 22:39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv.

Älskar man sin nästa som sig själv idag och vill den väl???  Knappast då man underlåter att göra sitt jobb på ett exemplariskt sätt.

Människor förstår inte och känner inte Jesu kärlek.

Det är bara en stor nåd. Nåd utöver NÅD. Tacksamhet.

Det är bara en stor nåd

Vittnesbörd av Elaine Vidén

Jag har ganska länge gått och tänkt på Guds nåd. Att han har frälst oss. Jag vill läsa ett ord:

-Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.  Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det (Ef 2:4-8). 

Jag är jättetacksam för att Gud är med mig varje dag och han har denna otroliga kärlek till oss och alla människor. Det är bara en stor nåd.
Tack Jesus att vi får samlas i ditt namn, tack att du är med oss varje dag och aldrig lämnar oss ensamma. Tack att du kommer snart och hämtar oss hem till dig, så att vi alltid får vara tillsammans med dig. Amen

__________________
Maria:    -Jesus är verkligen med den troende varje dag och stund, d  v s HELA TIDEN!  Skulle jag väl ängslas då? Nej, det skulle jag  /vi/de   INTE. Men sådan är människan så frälst hon är så bär även hon på ängslan över olika saker, men Gud sade  ‘GÖR ER INGET BEKYMMER’, och det får vi ta till oss, eller hur!
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
14
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
15
Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.
16
Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med?
17
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Bibelord. Vem är Jesus? Han är kärleken själv och tillika Gud

140

Jesus är kärleksfull och nådefull, han är Mästare och Gud. Om det kan du läsa här nedan. Läs om hur han dog och uppstod för oss ALLA på jorden. Det står också att medan vi väntar på att han ska komma tillbaka så ska vi växa till i hans kärlek. Människor fick helbrägdagörelse, man fick bli frisk: Här står också om de under han gjorde, och han gör under idag också. Här står också att man bör följa honom ända till slutet. Hoppas du läser och begrundar bibelorden som berättar mycket för dig och mig.

1 Kor 16:23f
Herren Jesu nåd vare med eder. Min kärlek är med eder alla, i Kristus Jesus.

2Kor 8:8f
Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta. I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

2 Kor 13:13 Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla

Fil 1:8f
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek. Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Matt 8:3f Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill; bliv ren.” Och strax blev han ren från sin spetälska. Och Jesus sade till honom: ”Se till, att du icke säger detta för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär den offergåva som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.”och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

Matt 9:22f
Då vände Jesus sig om, och när han fick se henne, sade han: ”Var vid gott mod, min dotter; din tro har hjälpt dig.” Och kvinnan var hulpen från den stunden.
När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och fick se flöjtblåsarna och folket som höjde klagolåt,

Matt 17:18f
Och Jesus tilltalade honom strängt, och den onde anden for ut ur honom; och gossen var botad från den stunden. Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Varför kunde icke vi driva ut honom?”

Mark 5:29f
Och strax uttorkade hennes blods källa, och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?”

Mark 10:20f
Då svarade han honom: ”Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.” Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: ”Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.”

Mark 10:47
När denne hörde att det var Jesus från Nasaret, begynte han ropa och säga: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”

Mark 16:6
Men han sade till dem: ”Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.

Joh 4:47
När han nu hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, begav han sig åstad till honom och bad att han skulle komma ned och bota hans son; ty denne låg för döden.

Joh 4:54-5:1
Detta var nu åter ett tecken, det andra i ordningen som Jesus gjorde, sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.
Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus for upp till Jerusalem.

Joh 6:31f
Våra fäder fingo äta manna i öknen, såsom det är skrivet: ’Han gav dem bröd från himmelen att äta.’” Då svarade Jesus dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är min Fader som giver eder det rätta brödet från himmelen.

Joh 6:64
Men bland eder finnas några som icke tro.” Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, så ock vilken den var som skulle förråda honom.

Joh 8:42
Jesus svarade dem: ”Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig.

Joh 10:32
Men Jesus sade till dem: ”Många goda gärningar, som komma från min Fader, har jag låtit eder se. För vilken av dessa gärningar är det som I viljen stena mig?”

Joh 11:53f
Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.
Så vandrade då Jesus icke längre öppet bland judarna, utan drog sig undan till en stad som hette Efraim, på landsbygden, i närheten av öknen; där stannade han kvar med sina lärjungar.

Joh 19:25f
Men vid Jesu kors stodo hans moder och hans moders syster, Maria, Klopas’ hustru, och Maria från Magdala. När Jesus nu fick se sin moder och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin moder: ”Moder, se din son.”

Joh 21:14f
Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar, sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes’ son, älskar du mig mer än dessa göra?” Han svarade honom: ”Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.” Då sade han till honom: ”Föd mina lamm.”

Apg 1:11
Och dessa sade: ”I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.”

Apg 2:22
I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I själva veten,

Apg 4:2
Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.

Apg 6:14
Ty vi hava hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall bryta ned denna byggnad och förändra de stadgar som Moses har givit oss.”

Apg 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

NamnlösMaria

Guds barmhärtighet. Gud stänger inte dörren för dig.

Strömsholm m m höst 052 foto Maria

Gud stänger inte dörren  för dig

Den som inte tror på att Gud är barmhärtig kan läsa dessa bibelord  /det finns ju fler/ och se att det står om Guds stora barmhärtighet för människan. Man säger ju ofta att Gud orsakar allt ont och att han inte bryr sig, men det är ju just det han gör. Han bryr sig om Alla människor, men alla bryr sig inte om honom.

Ps 103: 11 berättar:

11 Ty så hög som himlen är över jorden, 
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. 

Ps  103: 17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet 
över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, 

Mika 7:18 Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning 
och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. 
Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, 
ty han har behag till nåd. 

Klag 3:22,23 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, 
ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Ps 108:5 Ty din nåd är stor och når upp över himlen 
och din sanning upp till skyarna. 

 Titus 3:5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,

 Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
*
NamnlösMaria

 

Låt oss be om en reformation i vårt land!

Be för Sverige/Foto Maria

Be för Sverige/Foto Maria

*

Låt oss be om en reformation i vårt land!

Skrivet av Lennart Jareteg – 23 februari, 2014

Avfallet bland Israels folk

När man läser i Gamla testamentets Kungaböcker och Krönikeböcker, skall man ha i minnet hur Gud utvalde och kallade judarna till att vara hans folk. Man skall minnas hur han förde dem ut ur fångenskapen i Egypten under mirakulösa förhållanden, hur Gud försörjde, ledde och fostrade sitt folk på fantastiska sätt under i 40 år i öknen, hur han gav dem Kanaans land till besittning, hur han gav dem kungar och välsignade dem alla oerhört rikt. Har man detta i åtanke när man läser Kungaböckerna och Krönikeböckerna så blir man ganska lätt upprörd, för trots att det judiska folket fick vara med om oerhörda saker tillsammans med sin Gud, så läser man där hur de avföll titt som tätt från Honom. Jag själv känner stor sorg när jag läser om detta avfall från Gud.

De glömde bort Guds stadgar och bud. De ägnade sig åt avgudadyrkan, spådom, teckentydning, trolldom och en mängd riter som Herren Gud hade förbjudit. De offrade t.o.m. sina egna barn åt avgudarna. Ibland gick det så långt att de gjorde saker som var värre än det som de folk hade gjort som judarna skulle fördriva. Ofta berodde judarnas avfall på hur deras kungar levde, och de flesta kungarna var verkligen avfälliga. Dock gick avfallet långsammare i Juda rike än i Israels rike. Avfallet berodde också på att judarna gifte sig med kvinnor från de andra folkslag som bodde omkring Israel. Dessa kvinnor förde med sig sin avgudadyrkan och sina seder till det judiska folket. På grund av just risken för detta hade Gud förbjudit judarna att beblanda sig med de andra folken. Men det lyssnade man inte till. Även kung Salomo tog mängder av hustrur från de främmande folken, vilket lockade honom till avfall från Gud (se t.ex. Nehemja 13:26).

När folket avföll sände Gud olika hot, krig och plågor över Juda och Israels riken. Ibland insåg folket att de hade lämnat Gud och ropade då till Gud om barmhärtighet och hjälp, men ofta traskade de bara vidare i ett slags högmod.

I Nehemjas bok i Gamla testamentet, kapitel 9, finns en bekännelse från judarna som är en fin sammanfattning över judarnas historia och öde.

Reformatorer uppstår

Men så mitt i allt detta elände uppträdde det då och då en kung som var efter Guds hjärta, som levde efter Guds stadgar och bud och som gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Dessa kungar framstår som stora reformatorer av tron och trosutövningen, och det är så välsignat att läsa om dessa stora gudsmän! Det skänker både glädje och hopp! Det ger en längtan efter en liknande reformation i vårt land!

Men den andliga pendeln slår ständigt fram och tillbaka i dessa texter. Efter att en kung framträtt som reformerade tron i landet, så kunde kungens egen son sedan leda hela landet till avfall när denne kom till makten. Så det pendlar i dessa texter mellan hopp och förtvivlan, men för varje pendelslag gick avfallet ännu längre. Till slut fanns ingen räddning. Då utlämnade Gud sitt folk till deras fiender som intog landet, dödade och plundrade och förde bort folket – först Israels folk till Assyrien och sedan resten av folket till Babylon.

Några kungar och reformatorer i Juda rike vill jag här kortfattat nämna:

  • Asa – han avsatte t.o.m. sin mor från hennes drottningvärdighet eftersom hon hade satt upp en avgudabild. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 14-15 (även 1 Kungaboken 15:9-24).
  • Josafat, han sände bl.a. ut folk i hela riket som skulle undervisa folket i Guds Lag. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 17-20.
  • Hiskia – bland mycket annat gott han gjorde, renade och återinvigde han templet och återinförde påskfirandet. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 29-31 (även 2 Kungaboken kapitel 18-20).
  • Josia, han rev sönder sina kläder i förtvivlan över hur långt ifrån Guds stadgar och bud folket levde, och han lät folket fira påsken på ett sådant mäktigt sätt som de inte hade gjort sedan profeten Samuels dagar. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 34-35 (även 2 Kungaboken kapitel 22-23).

Avfall i kristenheten

Är då vi kristna bättre än judarna? Vi har ju också fått vara med om Guds väldiga gärningar – inte minst i våra enskilda liv. Vi har fått göra ökenvandringar där Gud sörjt för oss så att vi kommit igenom osv.

Jag tror det är många kristna som idag inte är medvetna om hur långt bort den s.k. evangeliska kristenheten kommit från Guds Ord och evangeliets budskap. Synar man kristenheten ordentligt, lyssnar till vad som förkunnas, ser vad man har för sig i församlingarna, läser vad som skrivs av förkunnare, teologer och andra kristna författare, så är det mycket tydligt att en stor del av den evangeliska kristenheten kommit långt in på villovägar! Det är därför inte långsökt att jämföra kristenheten med det judiska folkets avfall som vi kan läsa om i stora delar av Gamla testamentet.

Kanske kan man se Israels rike som en profetisk bild för ”de historiska kyrkorna” (Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, mfl). Israel avföll väldigt snabbt från Guds väg och plockade in alla möjliga hedniska riter och avgudar i sin religiositet. På motsvarande sätt har det varit med de stora historiska kyrkorna. Juda rike skulle då kunna ses som en profetisk bild för den lilla evangeliska kristenhet som alltid levt vid sidan av de stora avfälliga kyrkorna. Men den evangeliska kristenheten har ändå inte varit förskonad från avfall, precis som med Juda rike. Just vår tids evangeliska kristenhet liknar i mycket Juda rike strax före de fördes bort till fångenskapen i Babylon.

Helt klart är det judiska folkets vandring och öde en profetisk bild för kristenheten. Utifrån de profetiska bilderna och utifrån många andra texter i Bibeln, kan vi förstå att kristenheten går mot ett totalt avfall i den yttersta tiden. Vi närmar oss den tid då ”den Babyloniske kungen” (Antikrist) skall inta ”landet” (hela världen) och ”ta till fånga” (snärja med sina förförelser) inte bara hela världens folk utan även stora delar av kristenheten. MEN, om vi nu minns reformatorerna bland de judiska kungarna på Gamla testamentets tid, då ser vi också där en profetisk bild som skulle kunna tala om kortare tider av andligt uppvaknande lite här och där i den evangeliska kristenheten. Personligen hoppas jag på att det kvarstår en sådan reformation innan mörkret fullkomligt lägger sig helt över vårt land och hela världen.

En tids reformation i vårt land?

När jag i rubriken skriver om att be om en reformation i vårt land, så avser jag inte en sådan av det slag som går under namnet ”New Apostolic Reformation” (NAR), för den rörelsen bär med sig en slags mix av New age-idéer och kristendom. Jag avser inte heller sådant som Toronto-väckelse, ny-judaism, Älmhult outpouring, New wine, mystika inre resor, eller något annat av allt det som finns på den missvisande ”kristna” kartan.  Nej, jag avser en reformation där man söker sig tillbaka till den ursprungliga kristendomen: en kristendom som i allt vilar på Guds Ord, en kristendom som får sitt avstamp i Bibelns befriande enkla evangelium och som satt en enkel förtröstan till Guds nåd och vägledning! Vi behöver ett återupprättat ”påskfirande” – om vi talar med Gamla testamentets profetiska bilder – alltså ett nytt fokus på Jesus och hans försoningsverk på korset! (Och här avser jag inte heller en ”nattvardsväckelse” som en del talat om.)

Vad triggade då de reformationer som skedde då och då bland det judiska folket, före den babyloniska fångenskapen? Jo, ofta berodde de på att en kung efter Guds hjärta såg olika hot mot sitt rike och då började ropa till Gud om barmhärtighet och hjälp. Det hände också att dessa kungar började läsa och begrunda Guds Lag och där såg att han själv och folket levde långt ifrån hur Gud ville att de skulle leva. Detta kan säga oss något om den evangeliska kristenheten idag. Vi lever många gånger långt ifrån hur Gud har tänkt det för oss kristna. Vi dyrkar Gud på ett sätt som han inte har tänkt för oss, likt hur det judiska folket – utan Guds gillande – offrade till Herren Gud uppe på s.k. offerhöjder (det var endast i Jerusalem man skulle offra, och då enligt en föreskriven ordning). Vi har tagit till oss främmande läror och religionsutövande från ”folken runt omkring oss” – likt hur det judiska folket gifte sig med främmande folk. Vi sysslar med saker som motsvaras av det som det judiska folket avföll till, som avgudadyrkan, spådom, teckentydning, trolldom och en mängd riter som Gud har förbjudit. Vi är otroligt fokuserade på vårt eget välbefinnande, utseende, välfärd och njutningar, och med detta i fokus söker vi efter metoder som skall säkerställa allt detta – alltså avgudadyrkan! Ser vi oss omkring med öppna ögon är det en hel del saker som hotar vårt land idag, och detta tror jag är orsakat av vårt avfall. Det är alltså läge att göra som de judiska reformatorerna!

Vi kristna är kallade till att leva det enkla liv som evangeliet erbjuder oss, ett liv i frihet från både begär och laggärningar. Om vi likt Gamla testamentets reformatorer skulle vända våra hjärtan till att söka Gud och sanningen i Skriften, så skulle också vi kunna gripas av en sådan förkrosselse som leder till en sann och radikal omvändelse, och förhoppningsvis en radikal reformation av den evangeliska tron i vårt land. Men det krävs nog att ett större antal personer börjar ropa till Gud över vårt avfall och be om ett ordentligt andligt uppvaknande.

Så låt oss därför läsa om dessa reformatorer, kungarna som omvände sig till att söka Gud, och låta oss inspireras av dem. Låt oss göra likt kungen Josia, och sätta oss in i påskens budskap (evangelium) och börja ropa till Gud om andligt uppvaknande, omvändelse och reformation i vårt land. Kanske vi borde göra som kungen Josafat, och skicka ut folk i hela landet för att undervisa om evangeliet. Med dagens teknik måste man inte ens resa ut i landet för att sprida budskapet – även om fysiska möten så klart är det bästa. Kanske vi då får vara med om en (sista?) reformation, att pendeln slår åt andra hållet ännu en gång. Stort eller litet utslag, bara pendeln slår åt rätt håll en gång till! Låt oss be för detta, och låt oss be att reformationen får börja i våra egna liv!

2 Krön 30:9: ”Ty om ni vänder om till HERREN, skall era bröder och era barn finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att de får vända tillbaka till detta land. Ty HERREN, er Gud, är nådig och barmhärtig, och han skall inte vända sitt ansikte från er, när ni vänder om till honom.”

/Lennart Jareteg  Bibelfokus.se http://bibelfokus.se/reformation