Tag Archive | helbrägda

Jesus från Nasaret- Glädjens olja i stället för sorg! Luk 4:14, Jes 61

Break Your Chains and Follow Me

Jesus undervisade i Nasaret. Han öppnade bokrullen och läste ur Jesaja 61 om den messianska profetian om Jesu kommande till jorden och vad han skulle göra i sitt liv. Ingen blir profet i sin egen hemstad, inte heller Jesus. Han läste och berättade om att han skulle komma för att predika glädjens budskap för de fattiga. Han skulle ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Han skulle ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.

Får man höra allt det där idag? Får man höra de blinda jubla för att de fått höra sanningar och för att de fått sin syn tillbaka? Får man höra att de som har psykiska sjukdomar har blivit hela för att JESUS hjälpt dem, läkt dem! Har de betryckta fått höra att ALL glädje i stället för SORG finns i Jesus och sanningen? Har man fått höra att HAN läker ALLA sår och att han kommer tillbaka igen för att hämta de troende hem?? NÄR ska människor ta till sig att JESUS LEVER och  hjälper alla dem som VILL BLI HJÄLPTA?Jesus vill hjälpa alla. Människor berättar om att JESUS är deras stora hjälp i livet men andra människor vill inte veta och gör sig löjliga över den troende, och ändå har den troende rätt: JESUS hjälper i ALLT.

Jesus undervisar i Nasaret
Lukas 4:14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galiléen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. 15 Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. 16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 19 och predika ett nådens år från Herren.

The story is detailed in Luke chapter 4. He opened the scroll to Isaiah 61 and read the Messianic prophecy of the purpose of the Messiah€™s coming. He detailed that he came to heal the broken-hearted , the blind, and to preach the Gospel to the poor. But when He came to the subject of Liberty he said he came to set the captives free, and then He repeated it a second time saying he came to set those that were in bondage free.

 

Läkedom. Helbrägdagörelse. Han kallar syndare. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka!

008 novemberbild/Maria

Vad kan vara viktigare i en människas liv än att ha en tro på JESUS? I hans kärlek vill jag vara och göra hans vilja. Vill du samma sak? Jag hoppas du som läser här förstår vikten utav att vara den som Jesus  vill ha till redskap. Han kom till de sjuka och sargade , för de rika och förmögna behöver honom inte, så är det. Det är sorgligt men sant.                                                                    *

Läkedom

Han vill läka sargade själar och läka sjuka kroppar.

Han vill ge glädje och kunskap och tro till oss alla.

Han vill ge oss allt om vi bara säger ett Ja till honom.

Han giver och giver och giver igen, han är kärleken.

Människor går så trötta omkring, och vet inte vart de ska

söka. Efter frid.

Han har allt att ge, och hans famn är till för alla.

Hans sargade kropp, var ett offer, för oss.

Copyright Maria

*

Matt 8:16 När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka,

Mark 2:17 Jesus hörde det och sade till dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.”

Mark 6:55 Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på bårar till den plats där de hörde att han var.

Luk 9:6 De gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka.

Luk 10:9 Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.

Apg 5:15 Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi.

Apg 19:12 så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.

NamnlösMaria

Bibelord. Vem är Jesus? Han är kärleken själv och tillika Gud

140

Jesus är kärleksfull och nådefull, han är Mästare och Gud. Om det kan du läsa här nedan. Läs om hur han dog och uppstod för oss ALLA på jorden. Det står också att medan vi väntar på att han ska komma tillbaka så ska vi växa till i hans kärlek. Människor fick helbrägdagörelse, man fick bli frisk: Här står också om de under han gjorde, och han gör under idag också. Här står också att man bör följa honom ända till slutet. Hoppas du läser och begrundar bibelorden som berättar mycket för dig och mig.

1 Kor 16:23f
Herren Jesu nåd vare med eder. Min kärlek är med eder alla, i Kristus Jesus.

2Kor 8:8f
Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta. I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

2 Kor 13:13 Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla

Fil 1:8f
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek. Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Matt 8:3f Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill; bliv ren.” Och strax blev han ren från sin spetälska. Och Jesus sade till honom: ”Se till, att du icke säger detta för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär den offergåva som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.”och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

Matt 9:22f
Då vände Jesus sig om, och när han fick se henne, sade han: ”Var vid gott mod, min dotter; din tro har hjälpt dig.” Och kvinnan var hulpen från den stunden.
När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och fick se flöjtblåsarna och folket som höjde klagolåt,

Matt 17:18f
Och Jesus tilltalade honom strängt, och den onde anden for ut ur honom; och gossen var botad från den stunden. Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Varför kunde icke vi driva ut honom?”

Mark 5:29f
Och strax uttorkade hennes blods källa, och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?”

Mark 10:20f
Då svarade han honom: ”Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.” Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: ”Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.”

Mark 10:47
När denne hörde att det var Jesus från Nasaret, begynte han ropa och säga: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”

Mark 16:6
Men han sade till dem: ”Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.

Joh 4:47
När han nu hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, begav han sig åstad till honom och bad att han skulle komma ned och bota hans son; ty denne låg för döden.

Joh 4:54-5:1
Detta var nu åter ett tecken, det andra i ordningen som Jesus gjorde, sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.
Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus for upp till Jerusalem.

Joh 6:31f
Våra fäder fingo äta manna i öknen, såsom det är skrivet: ’Han gav dem bröd från himmelen att äta.’” Då svarade Jesus dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är min Fader som giver eder det rätta brödet från himmelen.

Joh 6:64
Men bland eder finnas några som icke tro.” Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, så ock vilken den var som skulle förråda honom.

Joh 8:42
Jesus svarade dem: ”Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig.

Joh 10:32
Men Jesus sade till dem: ”Många goda gärningar, som komma från min Fader, har jag låtit eder se. För vilken av dessa gärningar är det som I viljen stena mig?”

Joh 11:53f
Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.
Så vandrade då Jesus icke längre öppet bland judarna, utan drog sig undan till en stad som hette Efraim, på landsbygden, i närheten av öknen; där stannade han kvar med sina lärjungar.

Joh 19:25f
Men vid Jesu kors stodo hans moder och hans moders syster, Maria, Klopas’ hustru, och Maria från Magdala. När Jesus nu fick se sin moder och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin moder: ”Moder, se din son.”

Joh 21:14f
Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar, sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes’ son, älskar du mig mer än dessa göra?” Han svarade honom: ”Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.” Då sade han till honom: ”Föd mina lamm.”

Apg 1:11
Och dessa sade: ”I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.”

Apg 2:22
I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I själva veten,

Apg 4:2
Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.

Apg 6:14
Ty vi hava hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall bryta ned denna byggnad och förändra de stadgar som Moses har givit oss.”

Apg 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

NamnlösMaria