Tag Archive | Varning för avfall

Varning för avfall. Hebr 10:26-39 /Att förkasta Jesu erbjudande

 

king01

Varning för avfall

26 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? 30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.* 31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. 33 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. 34 Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. 35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty

ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma,
och han skall inte dröja.
38 Min rättfärdige skall leva av tro.

Och vidare:
Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.

39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

****
Den som avsiktligt förkastar Jesu erbjudande om frälsning säger nej till Guds dyrbaraste gåva. Man skjuter ifrån sig den helige Andes närvaro, kanalen för Guds frälsande kärlek. Denna varning gällde judekristna som frestades att överge Kristus och återgå till den judiska tron, men den gäller också var och en som överger Kristus för någon annan religion, eller av annan orsak vänder sig bort ifrån honom trots att man har förstått vem han är (se även 4 Mos 15:30-31 och Mark 3:28-30). Det finns ju inget annat acceptabelt offer för synd än Jesu död på korset. För den som med vett och vilja förkastar Jesu offer efter att klart ha förstått dess innebörd finns det inget annat hopp om frälsning. Gud har inte erbjudit frälsning på något annat sätt eller i något annat namn än Jesus (se Apg 4:12).
****
stad i juli 223 /Maria