De sista tiderna /Uttåg från Babylon

Guds mäktiga väckelsebudskap till sitt folk för vår tid
är sanningen om Guds församling
och allt Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon/Allan Svensson
  Vårt mest angelägna böneämne är nu: Vi måste vara redo när Jesus kommer. Om du har en kristen hemsida, men inte har detta budskap, då är din hemsida meningslös. Det är inte mängden av text eller predikningar på hemsidan som har betydelse, utan kvaliteten. Om du vill framföra Herrens väckelsebudskap till folket, då måste du själv åtlyda Herrens befallning att lämna det stora Babylon. Upp. 18:4. Annars saknar du trovärdighet.

  Massor av text och predikningar på din hemsida hjälper inte, om du inte har Herrens väckelsebudskap till folket. Jesu tillkommelse är nu mycket nära, men hans folk (Guds församling) är inte redo! Förberedelsen för Jesu tillkommelse måste innefatta allt Guds folks uttåg ifrån kyrkor och samfund. De som inte är redo när Jesus kommer, de är förlorade för evigt! Kom ihåg Jesus liknelse om de tio jungfrurna. Matt. 25:1-13. Jesus säger ingenting om att de oförståndiga jungfrurna blev insläppta efteråt.

  Om du tror att pingstkyrkor eller andra frikyrkor är Guds församlingar, då har du ingen verklig kunskap om Guds församling att förmedla till folket. För att bli fria från det stora Babylon, så måste folk få kunskap om Guds församling. Denna kunskap har aldrig blivit predikad i pingstkyrkor eller andra frikyrkor. Där blir man bara lurad till att sitta och vänta på en förkunnelse som aldrig kommer. Nu står Guds folk inför den sista slutstriden mot fienden. Alla kyrkor och samfund måste bli avslöjade som de religiösa fängelser de är.

  Fastän kyrkor och samfund aldrig har fått någon missionsbefallning från Herren, så har de hela tiden uppträtt som om de vore Guds tjänare och representanter. Men uppsplittringen av de kristna i många kyrkor och samfund har aldrig varit till någon fördel. Det har varit till hinder för människor att komma till tro på Jesus. Vilken kyrka ska de gå till? Vilket samfund har den rätta läran? Om de kristna inte hade varit uppsplittrade i olika kyrkor och samfund så hade många fler blivit frälsta.

  De flesta av dem som bekänner sig vara kristna uppfattar det som mycket förödmjukande, när de konfronteras med sanningen om Guds församling. För att slippa bli förödmjukad så måste man ödmjuka sig inför Guds ord. Ödmjukhet är att vara mottaglig för undervisning. För den som är ödmjuk inför Guds ord, så är sanningen om Guds församling inte anstötlig, utan den är befriande. Sanningen gör oss fria. Joh. 8:32. Det som jag har skrivit här på hemsidan är bibelstudie och bönesvar. Det kan ingen ärlig människa ta anstöt av, eller bli sårad av.

  Sanningen om dopet i den helige Ande kan också uppfattas som anstötlig för den som inte är ödmjuk inför Guds ord. Det står i 1 Kor. 12:13, “Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria; och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” Och i vers 30 står det, “Inte tala väl alla tungomål?”

  I pingströrelsen har man vänt detta bak och fram. De tror att människor kan vara medlemmar i Guds församling utan att vara döpta i den helige Ande. Detta är tvärt emot vad Bibeln lär. I Guds församling är vi alla döpta i en och samme Ande, inte bara de som talar tungomål. Den som inte talar tungomål kan ju ha fått en annan nådegåva.

  Det har predikats att bara de som kan tala tungomål är döpta i den helige Ande, och att tungomålstalet är det enda säkra tecknet på att någon är döpt i den helige Ande. Detta är en farlig förnekelse av det verk som den helige Ande har utfört, och legalisering av falska tungomålstal. Gåvan att tala tungomål är den nådegåva som är lättast att förfalska. Vem som helst kan ju lära sig en ramsa på något främmande språk, och rabbla upp det i ett möte så att andra tror att det är tungomålstal.

  De har predikat att dopet i den helige Ande är bara för dem som är födda på nytt. Men på pingstdagen talade Petrus till människor som inte var födda på nytt. Han sa till dem: “Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva få den helige Ande.” Tänk att Petrus utlovade den helige Ande till människor som inte var födda på nytt! Och när de fick den helige Ande, vad hände då? Jo, då fick de det nya livet i Kristus och blev födda på nytt!

  Inom pingströrelsen betraktar man dopet i den helige Ande som sin specialitet, och menar att detta är en sanning som pingstväckelsen har fört fram. Men faktum är att sanningen om dopet i den helige Ande har aldrig predikats i pingströrelsens möten! Om man verkligen hade förstått sanningen om dopet i den helige Ande, då hade man inte bildat några pingstförsamlingar, och väckelsen kunde ha fortsatt.

  De som har predikat och kämpat för Bibelns sanningar har fått kyrkorna och det falska prästerskapet emot sig. Många har blivit förföljda och mördade för att de har trott på Jesus och låtit döpa sig. Men de frikyrkor som själva predikar och praktiserar det kristna dopet, vad gör de? Jo, de “lägger locket på” och håller tyst om kyrkornas illgärningar. De undertrycker sanningen och talar inte om vad de vet.

  Under de elva år som jag var med i en baptistförsamling, så hörde jag inte ett ord om den dopväckelse som var på 1800-talet, när baptistsamfundet bildades. Inte heller hörde jag något om detta i pingströrelsens möten. På detta sätt håller frikyrkorna sina medlemmar ovetande om kyrkornas förföljelser och mord på kristna. De får inte heller kunskap om dessa väckelser som har varit. Så var det också med pingstväckelsen. Vid vissa tillfällen i pingströrelsens möten kunde de tala om att det var så starka och härliga möten när pingstväckelsen kom, och många blev frälsta och “andedöpta”. Men jag hörde aldrig något om hur pingstväckelsen kom, när den kom, var den började, eller hur det gick till när man bildade pingstförsamlingarna.

  Det var i det första Maranata-mötet som jag var med, på Nyåret 1965, som jag fick veta att pingstväckelsen började i Los Angeles omkring 1907. Jag hade inte hört ett ord om detta i pingströrelsens möten, och inte heller läst om det i Dagen eller i Evangelii Härold. Varför måste man gå på Maranata-möte för att få veta något om pingstväckelsen?

  När pingstvännerna fick veta att jag varit på ett Maranata-möte så blev de så misstänksamma och konstiga. De sa att det går inte att jämföra Maranata med Pingstväckelsen, för den kom inte på det sättet. Hur skulle jag kunna veta det? Jag hade inte fått någon upplysning om hur eller när pingstväckelsen kom, och jag visste inte heller hur eller när Maranata-mötena hade börjat, eller vilka de var som började med dessa möten. Det var för mig helt okända predikanter.

  Efteråt fick jag veta att dessa Maranata-möten hade börjat för flera år sen, och pingstpredikanterna hade känt till detta, men inte sagt ett ord om det. Detta är helt enligt Satans falska församlingslära, som är godkänd och trodd överallt i frikyrkorna. Medlemmarna får inte ha någon kunskap om Guds församling, och jag hade varit på ett möte och hört en predikan om Guds församling. Det var just detta som jag hade väntat på i 15 år men aldrig fått höra.

  Jag trodde ju att predikanterna och äldstebröderna visste hur det var med kyrkor och samfund, och tänkte att det där måste ju komma fram i någon predikan. Men efter att jag varit på det där Maranata-mötet, så var pastorn och äldstebröderna som religiösa fyllekajor. Det verkade som om de inte fattade någonting. De var mycket misstänksamma och kom med en massa dumma frågor. Varför uppförde de sig på det sättet?

  Det som predikades i det där Maranata-mötet var ju ingenting anstötligt eller något som borde tystas ned. Det var sådant som jag hade väntat på att pingstpredikanterna själva skulle ha talat om. Varför kom de aldrig med någon predikan om Guds församling? Och varför blev de så misstänksamma och konstiga?

  Detta var vad Satans falska församlingslära hade förorsakat. De var påverkade och omtöcknade av den stora skökans otukts vin. Upp. 17:2. De hade inte använt Guds vapenrustning, Ef. 6:10-18, mot kyrkans falska lära och så hade de själva blivit besmittade av den. Kyrkans skökolära verkar som fylleri, en sorts berusning. Omdömesförmågan avtrubbas och de kan inte förstå Guds ord. De kan inte se skillnaden mellan en Guds församling och en organiserad föreningsrörelse.

  Hur kan gamla pingstpredikanter och ledare inom pingströrelsen ha blivit besmittade av den stora skökans otukts vin? Jo, denna falska lära har funnits i pingstförsamlingarna hela tiden. Den var med när man bildade pingstförsamlingarna. Innan väckelsen ens hunnit komma igång, så började man tillämpa Satans falska församlingslära. Man byggde upp hela sin verksamhet på en falsk lära om Guds församling. Denna församlingslära har man kvar än idag i pingströrelsen. Det är i stort sett samma församlingslära som i baptistsamfundet och andra frikyrkor. Man respekterar dessa såsom Guds församlingar.

  Pingströrelsen såväl som alla andra kyrkor har kommit till genom religiös otukt. Man har blandat Guds ord med onda andars läror. På detta sätt uppstår nya kyrkor. I stället för att bygga upp Guds församling, så byggde man upp ett nytt kyrkosystem. Bildandet av pingstförsamlingar avledde uppmärksamheten från Guds församling. Detta har fått till följd att pingströrelsen medlemmar har aldrig fått någon riktig undervisning om Guds församling.

  Det är ju märkligt att de som var med ifrån pingströrelsens början inte insåg att något var fel, när väckelsen började stagnera och gå tillbaka. De borde ju ha studerat vad Bibeln lär om Guds församling för att finna orsaken till varför väckelsen stannade av. Men någon bibelstudie eller undervisning om Guds församling förekommer inte inom pingströrelsen. Detta skulle ju vara förödande för hela pingströrelsen. Pingstförsamlingarna skulle då bli avslöjade som de religiösa svartbyggen de är. De är ju inte grundade på Guds ord.

  Inte heller i Maranata-mötena tog man upp striden mot Satans falska församlingslära. De talade om väckelse och hade härliga möten med sång och musik. Men någon väckelse blev det inte.

Vad lär Bibeln om Guds församling?

  “Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer – er andliga tempeltjänst. Och anpassa er inte efter denna tidsålders väsende, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.” “Ty såsom vi i en och samma kropp har många lemmar, men alla lemmarna inte har samma förrättning, så utgör också vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar, varandra till tjänst.” Rom. 12:1-2, 4-5.

  “Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” 1 Kor. 3:16-17.

  “Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er, och som ni har fått av Gud, och att ni inte är era egna? Ni är ju köpta, och betalning är given. Så förhärliga då Gud i er kropp.” 1 Kor. 6:19-20.

  Läs också 1 Kor. 12:13-31.

  “Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: “Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.” 2 Kor. 6:16.

  “Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.” Ef. 2:19-22.

  “Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.” Ef. 4:11-16.

  “Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning, om ni annars har “smakat att Herren är god”. Och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är “utvald och dyrbar”; och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett “heligt prästerskap”, som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud.” 1 Petr. 2:2-5.
 

  Detta, som Bibeln lär om Guds församling, Guds tempel, hur kan man tillämpa detta på en organiserad föreningsrörelse och mena att den är en Guds församling? Det är en väsentlig skillnad mellan en organisation och en levande organism.

  Lägg också märke till att lokalförsamlingarna har inga namn i Bibeln, utan de benämnes efter de städer eller orter där de fanns. Det fanns ingen församling som hette Rom och ingen som hette Korint. Och det är ju helt tokigt att en församling i Sverige ska ha namn efter en gammal stad i Turkiet, och heta Filadelfia, och att det ska finnas många Filadelfiaförsamlingar runt om i landet.

  Vi kan inte dela Guds församling på annat sätt än med geografiska gränser. Det kan inte finnas mer än en Guds församling på samma plats. Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. 1 Kor. 12:12-13. Rom. 12:4-5.

  Man kan inte dela upp Guds församling på grund av olikheter i läran, därför att en och samma lära gäller för hela Guds församling. Det finns bara ett evangelium, och det gäller lika för alla folk. Rom. 12:4-5. 1 Kor. 12:12. “Men om någon, vore det också vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut har sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har fått, så vare han förbannad.” Gal. 1:6-9. 3:26-28. Ef. 4:15-16.

  Vad är en pingstförsamling? Det är en organiserad föreningsrörelse med en föreståndare (pastor), och ett antal styrelseledamöter (äldstebröder), en medlemsförteckning och medlemskort till alla medlemmar. Detta menar man är en Guds församling. Kan du någonstans i Bibeln hitta en sådan beskrivning på en Guds församling? Någon form av organisation kan vara nödvändig i en kristen verksamhet, men vi ska inte mena att organisationen är detsamma som Guds församling.

  Vad visar detta? Jo, det visar att pingströrelsen är bara en stor bluff. Gamla yrkespredikanter som i många år har varit verksamma som församlingsföreståndare och bibellärare vet inte ens vad Guds församling är.

  De flesta har nog uppfattningen att pingströrelsen är en riksomfattande organisation som alla pingstförsamlingar är anslutna till. Men detta stämmer inte med verkligheten. Pingströrelsen är inte ens en organisation.

  I början på 1980-talet fick jag flera upplysningar om pingströrelsen,
när jag läste Adrian Holmbergs bok

Filadelfiaförsamlingen i Sverige 30 aug. 1910 – 30 aug. 1980
(tryckt 1980)
Citat:
  “Man kan inte tala om en organisation, när allt som konstituerar en sådan saknas. Denna företeelse, som Carlsson kallar pingströrelsen, saknar alla rekvisita för en organisation. Den saknar en i demokratisk ordning vald styrelse. Den saknar forum för gemensamma överläggningar. Den saknar befullmäktigade ombud. Den för inga protokoll. Den redovisar inte sina räkenskaper. Den är inte underkastad revision.

  Vad är då “pingströrelsen” för något? En fiktion! Luft! Men det finns en junta som kallar sig pingströrelsen. Denna har lyckats bygga en dimridå, bakom vilken man bedriver en personligt färgad politik, utan hänsyn till att man saknar befogenhet till detta. Trots att stockholmsjuntan saknar alla befogenheter har den tillskansat sig en betydande exekutiv makt. Den har pengarna.”

  “Vad är då pingströrelsen, som vid sidan av församlingen kan fatta beslut i frågor, som rör den enskilda församlingen? Det synes vara så, att en klick predikanter etablerat sig som pingströrelse på egen hand och sedan kräver lydnad av andra.

  Den svenska pingströrelsen saknar alla kriterier på existens i tillvaron. Den finns endast till som firmanamn på en rad företag, som drivs av en handfull pingstpredikanter. Men människor i allmänhet tror, att pingströrelsen är något i sig självt varande, som kan konkretiseras i form av stadgar, arbetsformer, styrelse och rikssamlingar. En organisation med ett ideellt mål. Att så inte är fallet är obegripligt för vanliga människor.

  Det uppges att det finns mer än 500 pingstförsamlingar i vårt land. Något objektivt kriterium på en pingstförsamling finns inte. Det finns inget legalt forum för dessa s.k. pingstförsamlingar. När det sägs att pingstförsamlingarna fattat det eller det beslutet, är detta en chimär. I verkligheten är det en mycket begränsad grupp, bestående av predikanter som framträder som pingströrelsen. Naturligtvis har människor svårt att förstå detta. Allmänheten får en fullständigt falsk bild av verkligheten.

  Landets s.k. pingstförsamlingar betraktas av juntan i Stockholm som dennas stödtrupper.
– Med undantag för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, är det ingen lokal pingstförsamling som har inflytande över styrelsevalet i någon eller några av de gemensamma organen. (Bertil Carlsson).

  Till detta yttrande av Carlsson vill jag tillägga och därmed rätta till Carlssons ord:
– Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har inte ett spår mer att säga till om, än församlingarna i X-köping och Y-måla. Allt sköts från två direktionsrum i Stockholm. Det ena är beläget på Stora Essingen, det andra i Vällingby. Dessa har sedan sina ombud i Jönköping och Eskilstuna.

  En liten klick i Stockholms Filadelfia har all makt i sin hand, ehuru Filadelfiaförsamlingens medlemstal utgör blott 7 (sju) procent av pingströrelsens uppgivna 90.000. Och klicken i Stockholm handplockar en grupp lämpliga predikanter till s.k. sammanträden. Detta är den s.k. pingströrelsens arbetssätt.

  Då uppstår en mycket allvarlig situation, när det kommer statliga pengar med i bilden. Statens pengar ges till ett kollektiv, kallat pingströrelsen. Men detta kollektiv finns inte. Då uppstår en mycket allvarlig fråga. Vem tar emot pengarna?

  Vem har befogenhet att ta emot statens allmänna pengar? Det finns ju ingen kongregation, som bär namnet pingströrelsen eller pingstväckelsen. Dessa termer är konstruktioner som saknar alla bestämningar.

  Vem avgör om en församling är en pingstförsamling eller inte? Finns det rum för utpressning i detta fall? Inte kan väl församlingen i X-köping ha skyldighet att godta beslut som fattats i Stockholm, Jönköping eller Eskilstuna. Skall Mundebo utan vidare slänga ut pengar, när Åke Boberg och Allan Näslund kommer upp till regeringen och fordrar att få pingströrelsens pengar? De måste väl ha en legitimation i form av protokollutdrag från det legala forum, som har befogenhet att föra talan för en i laga ordning existerande organisation, som finns registrerad som pingströrelsen i Sverige.

  Till sist: Det måste väl finnas redovisning för statsbidraget och dess användning. Var finns denna redovisning i dag? Man driver ett farligt spel här i Stockholm. Situationen är allvarlig. Vi vet att juntan i Stockholm förfogar över miljontals kronor av allmänna medel, som är anslagna till en organisation som inte finns.”

  Slut på citat.
 

  Det står i Ef. 4:25 att vi ska lägga bort lögnen och tala sanning med varandra. Detta är mycket viktigt när det gäller Guds församling. Sanningen ska göra oss fria. Joh. 8:32. Det har predikats mycket lögner om Guds församling, och det finns massor av religiösa svartbyggen, religiösa organisationer, som kallas Guds församlingar. Dessa avleder uppmärksamheten ifrån Guds församling så att medlemmarna får ingen undervisning om Guds församling.

  I pingstkyrkorna visar man ingen omsorg om Guds församling och de kämpar inte för Bibelns sanningar. De har omsorg om sina fina kyrkor, och där håller de på med underhållning med sång och musik och kyrkkaffe. Och så har de ekumeniska möten tillsammans med andra kyrkor, som Herren har befallt sitt folk att lämna.

  De flesta kristna tror att kyrkor och samfund är Guds församlingar, men de är bedragna av Satans falska församlingslära. Kyrkorna har hela tiden tjänat fienden och hållit Guds folk i religiöst slaveri. Medlemskap i en frikyrkoförsamling ger en känsla av trygghet, men det är ingen verklig trygghet. Ditt medlemskort i en frikyrka är inget bevis för att du har det rätt ställt inför Gud.

  Likasom Lot var ovillig att lämna Sodom. Gud sände två änglar för att rädda honom, och de måste övertala Lot till att lämna Sodom. Till sist måste han fly för sitt liv där ifrån. 1 Mos. 19:15-17. Så är också de kristna ovilliga att lämna det stora Babylon. Men till sist måste de fly för sitt liv där ifrån. När Antikrist träder fram och börjar sin regim, då tar han också kontroll över kyrkorna. Han befaller alla medlemmar att tillbe honom själv och djävulen, och att ta emot vilddjurets märke.

  Tänk på att det är endast människor som kan bli frälsta. Kyrkor och religiösa organisationer har ingen del i Jesu försoningsblod och de kan inte omvända sig och bli frälsta. Kyrkorna kan aldrig få Guds förlåtelse för att de har förföljt och mördat människor som trodde på Jesus och lät sig döpas. Kyrkorna kan aldrig få förlåtelse för att de har torterat och fängslat och mördat predikanter och hindrat dem från att förkunna Guds ord. Herren kommer att vedergälla kyrkorna full ut för deras illgärningar.

  Somliga predikar att Jesus ska komma före den stora vedermödan, och innan Antikrist träder fram. Detta är lögn! Jesus säger i Matt. 24:29-30 att han skall komma strax efter den tidens vedermöda. När Jesus kommer, då är det slut med Antikrist och hans regim.

  Då kommer den första uppståndelsen att äga rum. Alla som har trott på Jesus och tjänat honom ska då uppstå och få himmelska odödliga kroppar. 1 Kor. 15:35-58. Och sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren. 1 Tess. 4:16-17.

  Men också alla de som har trott på Gud och tjänat honom under Gamla Testamentets tid har del i den första uppståndelsen. De får också möta Jesus när han kommer.

  Och då, när Jesus har kommit och allt Guds folk har uppstått, då kommer Guds vredesdom omedelbart över den ogudaktiga världen.

—– Ja detta var ett långt inlägg men jag instämmer i vad Allan Svensson skriver här. Jag har själv gått ur Babylon, och det är jag verkligen tacksam för. Gud var så god att han lät sorgliga saker hända för att jag skulle förstå vad jag skulle göra…/Maria …Här kommer länken till Allan Svenssons hemsida:

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA87.HTM#uttåg

11 thoughts on “De sista tiderna /Uttåg från Babylon

 1. Hej Janne, ja Svenska kyrkan styrs av politiker, det är de som bestämmer i kyrkorna nuförtiden 7nej så har det förresten alltid varit. OCH snart kommer SUPERKYRKAN som styrs ifrån VATIKANEN.
  Allt enligt bibeln.
  Jodå det finns religiösa i mängder, men det är väl att man inte tillhör det klientelet.
  Inte junnit läsa artikeln ännu, jag hör av mig.
  Hälsn Maria
  Gud välsigne dig.

 2. Hej alert! Ja man kan undra vad människor förstår egentligen, det är hög tid att ropa till Gud att han får människor att förstå felaktigheterna. Ut ur Babylon, tre små ord, varningsord.
  Kram till dig alert.
  /Blessings/Maria

 3. Fick svenska kyrkans tidning Amos i brevlådan igår.
  På framsidan var en bild på Nalin Pekul med texten: “vågar ta striden med de religiösa extremisterna!”

  Nalin P är en politiker och Sverige styrs av EU lagar.
  Styrs Svenska kyrkan också av EU programmen?

  Såg du Europol artikeln?
  Motståndare till EU politiken kartläggs.

  Religiös extremism, vad är det i Sverige?
  Inte Svenska kyrkan i alla fall, det kan man vara säker på!

 4. Hej Maria,
  Bra att du har svensk text på dina inlägg.
  Jag har sett på Allan Svenssons sida och hans förklaring om Babylon. Tycker att den är bra. Måtte vi som kallar oss kristna inse att vi blivit lurade till att tro på att samfund och organisationer är Guds församling(ar). Den första kristna församlingen är vår mönsterbild. Att vi ska ha så svårt att inse det och handla därefter!
  Du som ännu inte gått ur Babylon/Skökan – ropa till Gud allvarligt att Han visar dej sanningen om denna sak vad som är en rätt församling. Be att Han befriar dej från all religiositet och falsk undervisning. Han visar dej vägen. Tiden är kort!

 5. Ja du har rätt, var kan man se kristna polisstater? Vad gör en kristen? Svar: GUDS VILJA. Vad gör en som jobbar för kapitalet och för NWO? Svar: Skada.
  Var skall man vara då? Jo i Guds famn, i hans/GUDS/ församling, i hans vilja. Hälsn Maria

 6. Om man ställer frågan: Vilken energi är det i arbetet/gemenskapen? Svaret på den frågan är kanske klargörande?

  Vi vet ju vilken energi det är i de världsliga organisationerna – de som säger ja till NWO.

  Om kristna församlingar har samma energi som NWO och inte distanserar sig, vad är det för skilnad då på att vara i dem, jämfört med att vara för NWO programmen?
  (retorisk fråga)

  Man kan väl inte vara för en polisstat, som jagar “terrorister” bakom varje avvikande åsikt hos befolkningen och behålla ett varmt hjärta?

  Det finns inga kristna polisstater!
  Men det finns gott om församlingar som inte distanserar sig från världens tankesätt.

 7. Hej Detta är en pers historia och en mycket bra förklaring till vad Guds församling är, det är alltså inte de församl som finns idag, vissa församlingar är brinnande andra är sovande, det är en väsentlig skillnad i o f sig men springpunkten är ju det som du läser i texten.
  GUDS FÖRS är de som är fria i Kristus, utan matriklar, utan statsmedel, osv detta glömmer man eller har inte hört.
  Jag har själv gått på den lögnen att vara meeed..tacksam att ha gått ur. Jodå man kan vara kristen om man tillhör en kyrka, men man vet ju inte att det inte är Guds församling. Detta står det ju klart om i bibeln om vad som är vad. Nej Allan säger inte att man inte är en kristen men han säger att den kristne oftast är lurad på VAD den egentligen tillhör, församl eller GUD (Guds församl är den man skall tillhöra, alltså vara fri i Kristus, gå ur Babylon)
  /Maria

 8. Jag har läst texten förut. Intressant personlig historia!
  Guds församling är alla kristna, eller hur?

  Kan man inte vara kristen, om man tillhör en kyrka?
  Är det vad Allan säger?

 9. Hej Andreas, Det är nog bäst att du läser det i alla fall, för det är sanningar som inte predikas. Vi skall ju göra Guds vilja, eller hur? Läs igenom det o lär../Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.