Bibeln /VAD är EKUMENIK

Jag tror det råder många olika åsikter om EKUMENIK, och många tror att det är väldigt bra med alla dessa ekumeniska samlingar. Just för att man vet så lite kan man hamna fel och därför ber jag dig läsa vad Lennart J/Bibelfokus,  skriver i ämnet:

Ekumenik

– Nu skall vi först titta på vad ordet ”ekumenisk” betyder. Det härstammar från grekiskans ”oikoumenikos” och betyder ungefär ”allmännelig”, “det som rör den bebodda världen” eller “världsvid”. Så vi skulle då kunna säga att kristen ekumenik är en strävan efter att inrätta en tro som kan omfatta alla människor i världen. Och det kan ju låta väldigt fint och behjärtansvärt, men det är detta som gör att många bibeltrogna kristna är tveksamma till ekumenik. Man förstår att om enhet mellan alla kyrkor och samfund skall kunna uppnås, så blir det till att kompromissa på många punkter i dom grundläggande trossatserna.
————

————

 Ansvaret att hålla läran ren
– Vi skall nu läsa några Bibelord, som väldigt tydligt visar att Gud vill att vi håller Bibelns budskap rent från villoläror, och att vi inte får dra bort något eller lägga till något. Bibelorden visar också vilket förhållningssätt vi skall ha till människor inom den kristna kyrkans ramar som står för urvattning eller förvanskning av det sanna evangeliet. Vän av ordning frågar då vad som är det sanna evangeliet. Så lite senare skall jag därför försöka svara på den avgörande frågan ”Vem är Jesus Kristus?” eftersom evangeliet handlar om just Jesus Kristus. Men nu först några Bibelord om vikten av att hålla oss till hela sanningen och till sanningens efterföljare.

•Rom 16:17-18: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.”
– Detta skrev aposteln Paulus till dom kristna i Rom. Han uppmanade dom att hålla sig borta från människor som undervisade sådant som var i strid med det evangelium som först blev framlagt för dom. Han uppmanade dom alltså inte att försöka nå fram till samförstånd och enhet genom dialog, samtal och kompromisser. Nej, ”Vänd er bort ifrån dom” sa Paulus.

– Det som Paulus sa till dom kristna i Rom, sa han kanske ännu mer kraftfullt i sitt brev till Galaterna. Vi skall läsa kapitel 1, vers 8-9 i Galaterbravet:

•”om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.”
– Ja, som du ser här så ger inte Paulus något utrymme för dialog och enhet ifall man har att göra med människor där budskapet inte ligger helt i linje med Bibelns undervisning. Apostlarna och dom första kristna var oerhört noga med att evangeliet, så som det först levererades till dom allra första kristna, inte skulle förvanskas på något sätt. Dom visste att det var endast detta fulla och sanna evangelium som kunde leda till den tro som frälser från syndens slaveri och förnedring och ger ett hållbart löfte om evigt liv. ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” står det i Rom 10:17. Detta bibelord kan också översättas ”att tro kommer av budskapet”. Om nu en frälsande tro beror på hurdant budskapet är, så är det alltså oerhört viktigt att budskapet är det rätta om det skall leda till denna frälsande tro. Det var därför Paulus uttalade en förbannelse över dom som urvattnar eller förvanskar evangeliet eftersom andra människor då kan gå evigt förlorade. Man får alltså inte handskas slarvigt med evangeliet.

– Vi skall också titta på vad Jesus själv sa om att föra in osanningar i den kristna tron. Så här säger han i Markusevangeliet kapitel 9, vers 42:

•”Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.”
– Och i Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 18-19 läser vi:

•”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.”
– Här har vi alltså ett antal mycket allvarliga och mycket tydliga Bibelord att ha framför ögonen när vi funderar över kompromisser och enhet mellan kristna. Som vi kan förstå av Jesu ord så har vi ett ansvar för att inte släppa in läror som kan leda människor vilse. Men gör vi oss skyldiga till att så ändå sker, så ser Gud mycket allvarligt på just den typen av synd. Vi skall se på ytterligare ett bibelord som är ifrån profeten Samuels bok i GT, kapitel 15, vers 22-23:

•”Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig,”
– Om vi översätter den här texten till vår tid, så kan vi säga att brännoffer och slaktoffer motsvaras av vår bön och lovsång till Herren – vår gudstjänst. Gud säger alltså att det är bättre att lyda hans befallningar och hans Ord än att hålla gudstjänst. Och om vi förkastar Guds Ord, om vi sätter delar av Bibeln åt sidan, så kan Gud komma att förkasta oss. Och då kan vi också säga att lydnad så klart går före enhet. Det finns inget i Bibeln som säger tvärtom.
————

————

Trosbekännelserna
– Ett annat starkt vittne som vittnar om kampen för den rena och sanna läran i den tidiga kristna församlingen är dom trosbekännelser som man upprättade. Dessa hade som avsikt att mota bort trosriktningar som var på glid bort från det sanna evangeliet. Utav dom trosbekännelser som vi använder i Sverige idag är den Apostoliska den vanligaste och dessutom äldsta. Man tror att den tillkom i början av år 200, alltså bara ca. 170 år efter att Jesus vandrade på jorden, och bara ca. 100 år efter att aposteln Johannes hade dött. Ibland används den lite mer utförliga Nicaenska (nicenska) trosbekännelsen som är den enda trosbekännelse som den ortodoxa kyrkan använder. Den Apostoliska varianten användes i den tidiga kyrkan ofta i samband med dop som en dopbekännelse. Jag skall i avslutningen av programmet läsa den Apostoliska trosbekännelsen.

– Tro kommer av budskapet, som det står i Romarbrevet, och trosbekännelserna innehåller vad vi kan kalla en sammanfattning av detta budskap. Trosbekännelserna är kanske inte tillräckligt innehållsrika för att någon skall kunna komma till en äkta frälsande kristen tro, men en komplett evangelisk undervisning får inte brista på någon punkt om man jämför den med dessa urkristna trosbekännelser. Dom utgör liksom avgörande kontrollpunkter. Saknas någon av trosbekännelsernas punkter i ett frälsningsbudskap så är det inte ett frälsande evangelium. Saknas någon av dessa punkter i din tro, så har du tappat den rätta kursen. Så även om jag själv inte är någon förespråkare för religiösa ritualer, så kan jag se en vits med att då och då högt läsa dom urkristna trosbekännelserna i våra samlingar och gudstjänster. Det är nog bara nyttigt. Tänk på det ni som planerar gudstjänster!
————–

—————

Jesu bön om enhet
– Det finns ett Bibelord som ofta lyfts fram när man pratar om kristnas enhet och ekumenik, och det är kapitel 17 i Johannesevangeliet. Detta kapitel är det som man brukar kalla för ”Jesu översteprästerliga förbön”. Vi skall läsa verserna 21-23 i kapitel 17 i Johannesevangeliet:

•”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.”
– Man brukar ibland säga att Jesus så klart kommer att få det han ber om, och så tänker man sig att alla samfund och kyrkor en dag skall gå samman i en enad världsvid kyrka. Ekumenikens triumf med andra ord. Men här är det väldigt viktigt att fråga oss vilken sorts enhet som Jesus ber om. Är det yttre enhet mellan just organisationer, kyrkor och samfund, eller är det den inre, osynliga enheten som han ber om? När det gäller yttre enhet, så säger Bibeln att det skall bli ett stort avfall i den kristna kyrkan i ändens tid, och att alla dessa avfallna – ihop med andra religioner – faktiskt skall enas under en enda världsreligion, men som styrs av antikrist. Sedan förutsäger Bibeln inget mer om yttre enhet. När det gäller det andra alternativet för enhet – den inre enheten – så tror jag att det är detta som Jesus avser i sin bön. Han säger ju att ”precis så som han och Fadern är ett” och det är ju inte en fullt synlig yttre enhet.

– Det finns redan idag, en inre enhet mellan sanna kristna i många olika sammanhang. Den enheten finns bland dom som tagit emot Jesus som sin Herre och frälsare, som upplevt pånyttfödelsens under, som fått del av den Helige Ande, som tror på och underordnar sig Bibeln som Guds Ord och som lever det inre livet i gemenskap Gud. Så Jesus har med andra ord redan fått det han bett om, men det är alltså inte fullt synligt ännu. Den här enheten känner dom till som lever detta inre liv. Sådana människor kan känna gemenskap och enhet med trossyskon redan innan man lärt känna varandra. Man är ett i Anden. Och i denna Andens enhet finns en sådan kärlek mellan trossyskonen att den överskrider alla skiljaktigheter som nationalitet, hudfärg, kultur, och sättet man utövar sin tro på. Men man är överens om evangeliets alla trossatser. Där finns varken något som lagts till eller något som dragits ifrån. Lydnaden och kärleken till Gud och hans ord står högst av allt. Och detta är något helt naturligt och självklart för dessa Jesu sanna lärjungar.

– Så det finns alltså redan en enhet som är av Gud, men som rör sig under ytan hos Jesu lärjungar. Det är denna osynligt sammanflätade grupp av Jesu lärjungar som utgör Kristi kropp på jorden. Det är denna grupp som är Herrens tempel idag. Det är dessa trofasta lärjungar, från alla folk och länder, som är ”Kyrkan”. Kyrkan är inte någon organisation av det ena eller andra slaget. Kyrkan utgörs inte heller av alla människor som är medlemmar i olika församlingar. Den sanna Kyrkan, Herrens tempel, Kristi kropp, är Jesu trogna, trofasta, lydiga och överlåtna lärjungar.  Och det är denna Kyrka som kommer att bli Jesu härlighet den dag Jesus kommer tillbaka. Det är inom den Kyrkan vi kan prata om sann enhet. Detta är ”de heligas samfund” som det står i den Apostoliska trosbekännelsen. Är du och jag en av dom? Det måste vi våga fundera över eftersom det har med vår eviga tillvaro att göra.

– Även reformatorerna (1500-talet) skilde mellan den synliga och den osynliga församlingen, mellan yttre och inre enhet. I försvaret av artiklarna VII-VII i den Augsburgska bekännelsen (kallat den Augsburgska bekännelsens apologi) skriver dom t.ex.:

•”Därför mena vi i enlighet med Skriften, att kyrkan i egentlig mening är samfundet av de heliga, vilka i sanning tro på Kristi evangelium och hava den helige Ande. Dock erkänna vi, att många skrymtare och ogudaktiga människor äro blandade samman med de heliga i detta livet och att de hava del i kyrkans yttre kännetecken…”

—————

—————-

Enhetens förutsättningar
– Jag skall nu lyfta fram sju grundläggande och mycket avgörande trossatser som all kristen enhet måste vila på om enhet skall vara möjlig. Saknas dessa trossatser så tror jag att man skall göra som Paulus uppmanade dom kristna i Rom, att vända sig bort från dom som har ett annat budskap. Det här handlar om vem Jesus verkligen är. Som du skall se sist i texten så finns dom flesta av dessa trossatser med i den Apostoliska trosbekännelsen.

——————————————————————————–

Vem är Jesus Kristus?

Första trossatsen: Jesus är Gud
– Jesus är enligt klassisk kristen tro “både sann Gud och sann människa”. Jesus är inte bara en god och moraliskt högtstående människa. Han är inte heller enbart en ande eller ett gudaväsen. Jesus ÄR Gud som kommit i mänsklig gestalt, i en vanlig mänsklig kropp. Jesus är en del i den treenige Guden som är både Fader, Son och Ande i ett och samma väsen. Detta har alltid varit den äkta kristna läran, från fornkyrkan, via reformatorerna och fram till dagens evangeliskt kristna. Den nästan 1700 år gamla Nicaenska (nicenska) trosbekännelsen säger om Jesus att han är: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”. Detta är också Bibelns vittnesbörd om Jesus.

– När Gud i GT svarar på Mose fråga om vad som är hans namn, så svarar Gud ”Jag Är” (2 Mos 3:14). I NT kan vi se att Jesus flera gånger använder detta namn ”Jag ÄR” om sig själv (inte tydligt i alla översättningar). När fariséerna frågar om han är messias, så svarar Jesus ”Jag Är”. Vi kan då  kanske förstå oss på fariséernas chock när Jesus alltså gör anspråk på att vara den samme som Gud.

– Guds namn i Bibeln är också “Herren”. I Romarbrevet 10:9 ser vi också att Jesus är den samme som Herren:

•”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.”
– Detta var Svenska Folkbibelns översättning. Om det i din översättning av Bibeln inte står “Herren” utan “herre” med litet h och utan n på slutet, så beror det på att översättarna till din Bibel valt en mycket svagare och en missvisande översättning.

– Om Jesus inte skulle vara Gud så ligger vi illa till. Om det bara var en vanlig människa som korsfästes för dina och mina synder så var det inget märkvärdigt. Men om det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt och bar våra synder, så var det något oerhört. Det är då ett yttersta bevis för Guds kärlek och vilja att rädda oss till evigt liv! Och om Jesus är Gud så stämmer det han har sagt att han har all makt i himlen och på jorden. Då har vi inget att frukta!

——————————————————————————–

Andra trossatsen: Jesus är alltings Skapare
– Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi skall läsa om detta i Kolosserbrevet 1:15-16:

•”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.”
– Jesu lärjungar har i alla tider trott och bekänt att Gud har skapat världen, precis som det står i Bibeln. Vi vet alla idag att evolutionsläran utgör ett kraftigt försök till att slå sönder skapelsetron. Men vetenskapsmännen har inte kunnat hitta övertygande bevis för att välden har blivit till genom evolution och naturligt urval. Allt man har är bara en enda stor röra av observationer, hypoteser och spekulationer. Moderna forskningsrön pekar mycket tydligare på en Skapare. Jag hörde att vår Svenske Kung hade blivit tillfrågad om han tror att Gud har skapat världen. Snabbt som ögat svarade han ”Vem annars?”. All heder åt vår Kung för det rakryggade och trosstarka svaret.

——————————————————————————–

Tredje trossatsen: Jesus är Messias, judarnas Konung
– När kvinnan vid Sykars brunn talade med Jesus om Messias, svarade han henne: “Det Är Jag, den som talar med dig” (Joh 4:25-26). Jesus säger alltså själv att han är den Messias som Bibelns profetior förutsade skulle komma. Vi läser vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev 2:22:

•”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?”
– Ordet kristus kommer från grekiskans “kristos” vilket betyder “messias” som i sin tur är hebreiska och betyder “den smorde”. Detta syftar på den smorde Konung som judarna väntat på och fortfarande väntar på. Så Jesus är alltså judarnas smorde Konung – Messias. Profeten Sakarja skriver i 9:9 i GT:

•”Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna….”
– Precis så kom ju Jesus. Så han är judarnas Konung och deras Gud även om dom inte insett detta ännu. Men den dag som Jesus kommer tillbaka till Olivberget så skall judarna ta emot Jesus. Sakarja 12:10 i GT:

•”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat”
– Om Jesus inte skulle vara Messias, judarnas Konung så faller hela Bibeln. Judarnas väntan på sin Messias och Kung och hans ankomst går som en röd tråd genom hela Bibeln, och den sträcker sig ända fram till ändens tid.

——————————————————————————–

Fjärde trossatsen: Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud
– Jesus kom för ge människan en möjlighet att återvända till Gud och få evigt liv. Den som vill tro på att Jesus är den han är, att han sagt det han sagt och gjort det han gjort har löfte om evigt liv. Den människan behöver inte frukta den kommande domen och ett liv utanför gemenskapen med Gud. Den människan är redan här och nu ett Guds barn och medborgare i det himmelska riket. Detta är att tro på Jesus i sann mening. Det innebär en fullständig överlåtelse till allt vad Jesus är och allt vad han står för. Och det här är något mer än att bara tro på att Jesus finns – motsvarande att tro på Tomten.  Johannesevangeliet 3:16 i NT:

•”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”
Johannesevangeliet 14:6:

•”Jesus sade till honom: ‘Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig’.”
– Jesus hängde alltså inte på korset för skojs skull. Han gjorde det för att det var nödvändigt. Och eftersom det var han som gjorde detta offer, så finns frälsningen endast hos honom. Detta är en av den sanna kristna trons verkliga huvudfundament. Och det här gör att enhet med andra religioner är fullständigt omöjligt!

——————————————————————————–

Femte trossatsen: Jesus föddes av en jungfru
– Det har alltid varit den kristna kyrkans bekännelse att Jesus föddes av en jungfru, d.v.s. Maria. Josef var alltså inte Jesu biologiske far. Maria blev havande genom att den Helige Ande lade gudslivet i henne. Matteusevangeliet 1:18 i NT:

•”Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.”
– I Lukasevangeliet kapitel 1 kan vi läsa om hur ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om att hon skulle föda en son som skulle komma att kallas den Högstes Son. Men Maria undrade då hur det skulle kunna ske eftersom hon inte hade varit med någon man. I verserna 34 och 35 så har vi verkligen hela poängen med jungfrufödseln. Det står så här:

•”Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”
– Det är just pga detta ”därför” som Jesus är Guds Son. Gud kom ner från ovan (Joh 3:31) och tog sin boning i Marias sköte. Han blev inte till på vanligt sätt. Jesus var från allra första början Gud men i mänsklig gestalt. Därför kallas han Guds Son.

– Varför är det då viktigt att tro på jungfrufödseln? Jo, det öppnar annars upp för alla möjliga villoläror. Om Josef nu skulle ha varit Jesu biologiske far, så var Jesus i så fall bara en vanlig människa. Då var det inte Gud som kom ner från himlen och trädde fram som en människa och då var inte Jesus Gud från början. Och då kanske Jesus inte är Gud nu heller? Och om det var så att hans gudomlighet infann sig först i och med att den Helige Ande kom över honom efter hans dop, eller efter att hade uppstått från de döda, ja, då öppnar det upp för villfarelsen att även du och jag – som ju är vanliga människor – kan bli gudomliga genom pånyttfödelsen och andedopet. Exakt så lär vissa avfallna amerikanska förkunnar ut. Nej, sanningen är den att Jesus är Gud och du och jag är bara vanliga människor. Något mindre än Gud har Jesus aldrig varit, och något mer än människor kan vi aldrig bli.

——————————————————————————–

Sjätte trossatsen: Jesus uppstod från de döda i sin kropp
– Jesus korsfästes, dog och blev begraven, men han uppstod också från döden och lever idag. ”Jesus lever” har ju alltid varit ett glatt budskap från alla tiders kristna. Det är också viktigt att proklamera att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp. Han är därför inte bara ett andeväsen, så som Jehovas vittnen tror. Nya testamentet vittnar på många ställen om att Jesus uppstod i sin kropp från de döda. Tvivlaren Thomas fick känna på Jesu sårmärkta kropp står det i Johannesevangeliet 20:27:

•”Sedan sade han till Thomas: ‘Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!’ Thomas svarade honom: ‘Min Herre och min Gud!’ ”
– I Apostlagärningarna 1:3 i NT läser vi:

•”Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.”
– Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade den kristna tron varit utan hopp och kraft. Jesus gav oss så många löften som är beroende av att han lever idag och verkar i oss och genom oss. Men allt vad vi genom snart 2000 år fått se av Jesu gärningar i världen vittnar om att han verkligen lever!

– Att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp säger oss också att vi är en helhet. Vi hör ihop med vår kropp. Det är inte som trosförkunnelsen säger: att vi är en ande, som har en själ, som bor i en kropp. Det är gnosticism att tro så. Nej, vi är både en ande, en själ och en kropp i en helhet. Allt detta är jag! Det är i den döda kroppen vi en gång skall uppstå, men visserligen en förhärligad kropp. Denna tro går också på tvärs med tron på reinkarnation, som säger att vi kan återfödas i en mängd olika skepnader. Så tron på att Jesus uppstod i sin kropp är viktig för att stå emot olika villoläror.

——————————————————————————–

Sjunde trossatsen: Jesus skall komma tillbaka
– Jesus har sagt att han skall komma tillbaka precis på samma sätt som när han lämnade jorden. Han kommer då för att samla sina lärjungar till sig, han kommer för att rädda det judiska folket undan världens sista stora försök att förinta dom, och han kommer för att döma världen. Sakarja 14:1-4 i GT:

•”Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.”

——————————————————————————–

——————————————————————————–

Se upp för villoläror!
– När det gäller sanningen om Jesus, så kan vi nu utifrån Bibelns undervisning och fornkyrkans trosbekännelser definiera vad som är allvarliga avvikelser från det sanna evangeliet. Det är:

•när Jesus inte upphöjs och äras som Gud, den samme som Gud Fadern.
•när Jesus inte bekänns som alltings Skapare.
•när Jesus inte bekänns vara Messias, judarnas Konung.
•när Jesus inte presenteras som den enda vägen till Gud.
•när Jesus inte sägs vara född av en jungfru.
•när Jesus inte sägs ha uppstått från de döda i sin mänskliga kropp.
•och till sist när Jesus sägs komma tillbaka på något annat sätt än vad Bibeln säger, eller att man säger han redan har kommit.
– Nu skall vi minnas vad aposteln Paulus sa i Rom 16:17-18:

•”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.”
– Strunta alltså i dialog och kompromisser. Vänd dig bort från sammanhang där läran ligger i strid med dom trossatser som vi precis har tittat på. Håll dig istället tätt intill den sanna kristna tron för att inte riskera att falla! Det kan vara avgörande för din evighet!
——————————————————————————–

——————————————————————————–

Plocka fram trosbekännelsen
– Med tanke på hur urvattnad eller vilseledande mycket s.k. kristen förkunnelse blivit, och hur direkt vilseledande en del av våra bibelöversättningar faktiskt är när det gäller avgörande trossatser, så är det kanske inte helt fel att plocka upp trosbekännelserna i ett försök att reformera vår tro. Det är också förståndigt att skaffa sig en Bibeltrogen Bibelöversättning, om man nu kan uttrycka det så. Där kan jag rekommendera Svenska Folkbibeln och Reformationsbibeln. Den senare omfattar än så länge bara NT. Vi avslutar denna text med den snart 2000 år gamla Apostoliska trosbekännelsen. Begrunda gärna det att denna trosbekännelse vittnar om den kamp som redan den unga kristna kyrkan också kämpade mot villoläror.

•”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

——————————————————————————–

Lennart Jareteg – 2007-09-21/ Tack Lennart/Maria

One thought on “Bibeln /VAD är EKUMENIK

  1. Måtte man förstå innan det är för sent…./Maria

    Lennart säger: och hur direkt vilseledande en del av våra bibelöversättningar faktiskt är när det gäller avgörande trossatser, så är det kanske inte helt fel att plocka upp trosbekännelserna i ett försök att reformera vår tro. Det är också förståndigt att skaffa sig en Bibeltrogen Bibelöversättning, /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.