Tag Archive | berusning

Bibeln:

Är det en biblisk upplevelse att bli full i Anden?

Från sidan: https://vilketevilket.blogspot.com/2019/08/ar-det-en-biblisk-upplevelse-att-bli.html?fbclid=IwAR2zBDWFCIAbj281l5mpVKGwPi0hz_3h6ids2gNgTgy1z0YdEigeVec0_Mg

Ingenstans i Bibeln står det att vi ska vara berusade i Anden. När Bibeln talar om att vara berusad har den alltid en negativ konnotation. Den enda platsen i Skriften som hänvisar till idén om ”andlig druckenhet ” är Jes 29:9-14, och den hänvisar till Guds bedömning om synd och frånfall.

Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den är ju förseglad.” Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: ”Läs detta”, så svarar han: ”Jag kan inte läsa.” Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas.
Vissa ledare i trosrörelsens församlingar och kyrkor i samband med Toronto Välsignelsen har valt att främja den falska idén att vara ”berusad i Anden” eller vara fylld med ”berusad härlighet.” Församlingarna instrueras att ”bli berusade,” ”ta en till drink” och kasta bort all återhållsamhet. Snubblande gång, sluddrigt tal, falla till marken och andra udda beteenden anses vara ”bevis” på den Helige Andes arbete.

De falska lärarna som främjar att vara berusade i Anden pekar på Apg 2:13 som motivering för deras avvikande praktisering. På pingstdagen, när apostlarna predikade evangeliet, sa några i mängden: ”De har druckit sig fulla på vin.” Anklagelsen var ett uppenbart hån mot apostlarna och Petrus förnekade alla antydningar till denna anklagelse. (v 15) ). Ändå tar dagens trosrörelselärare detta hån från en ogudaktig folkmassa och använder det som ”bevis” för att Petrus och apostlarna predikade i en sanslös fylla. En sådan vridning av Skriften avskräcker inte bara apostlarna, utan vanära också den Helige Ande.
Aposteln Paulus skrev: ”Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, Ef 5: 15-18”.

Paul säger att bli full beror på vårt gamla sätt att leva med dess världsliga och självtjänande önskemål. Sådant beteende avlägsnas och ”leder till utsvävning (och är avskräckande)” (jämför Kol 1:21; Rom 13:13). Ordet utsvävningar är en översättning av ett grekiskt ord som betyder ”laglös, fräck/ oförskämd eller ens om drivs av ohanterliga nycker”. Paulus sätter medvetet tillståndet av berusning i motsats/ kontrast (en förlust av kontroll) med inneboendet av Guds Ande (man vinner självkontroll). Gal 5 :23
Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender,
Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.
trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 

Gud vill att alla aspekter av våra liv som troende ska vara under den fulla kontrollen av den Helige Ande. Detta kommer inte av berusning, och det liknar inte dess effekter.

Att agera berusat och skylla det på Guds Ande är synd. De som undervisar andlig berusning är närmare allierade med Bacchus, den romerska vin och berusnings-guden än med Bibelns sanna Gud. Att vara fylld med Anden är inte någon extatisk eller känslomässigt laddad upplevelse. Det är inte att vara himmelskt ”hög som i drogpåverkad” eller ett andligt surrande. Att bli fylld med Anden är en stadig underkastelse av ens liv till härlighetens Gud (1 Joh 3:24).Den som håller fast vid hans budskap för
blir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss. 

https://www.gotquestions.org/drunk-in-the-Spirit.html

Vad bibeln lär om NYKTERHET. Artikel. /Stå emot djävulen!

176foto Maria

Vad bibeln lär om nykterhet

Undervisning av Tage Johansson /http://www.midnattsropet.se/2006/02/vad-bibeln-lr-om-nykterhet.html

Paulus skriver till Timoteus att han skall vara nykter i allting (2 Tim 4:5) Bibeln uppmanar oss att vara nyktra, så att vi kan bedja. Det finns i 1917 års översättning elva bibelställen i NT som handlar om nykterhet:

-…låtom oss vaka och vara nyktra. (1 Tess 5:6)

-…vi som höra dagen till, vi må vara nyktra… (1 Tess 5:8)

-…han bör vara… nykter och tuktig. (1 Tim 3:2)

-…vara nykter och trogen i allt. (1 Tim 3:11)

-…att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara. (2 Tim 2:26)

-Men du, var nykter i allting… (2 Tim 4:5)

-Förmana de äldre männen att vara nyktra… (Tit 2:2)

-Omgjorden därför edert sinnens länder och varen nyktra. (1 Petr 1:13)

-Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. (1 Petr 4:7)

-Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon… (1 Petr 5:8)

-Vakna upp till rätt nykterhet och synden icke. (1 Kor 15:34)

Guds ord upplyser och varnar den troende människan för att leva i ett onyktert tillsånd. Onykterheten uppstår då vi har konsumerat ett berusningsmedel, antingen på det kroppsliga eller andliga området.

Att vi inte ska berusa oss till vår kroppsliga människa med alkohol eller andra kemiska medel är ju ganska självskrivet för oss. I Ef. 5:18 står det att vi inte skall dricka oss druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt leverne. Men då vi kommer in på det andliga området, kan det inte alltid te sig helt klart för oss, vad som kan göra oss onyktra.

För att bevaras från andlig onykterhet, måste vi ha klart för oss vad som är dess källa. Bibeln framstället många exempel på människor som varit eller blivit drabbade.

Vi kan ta ett exempel från GT, där det står i 3 Mos 10:1-9 om Arons två söner Nadab och Abihu; hur de avvek från Guds föreskrifter och frambar “främmande eld” i sina rökelsefat, istället för att de skulle tändas med glöd från brännofferaltaret (3 Mos 16:12 och 4 Mos 16:46)

Av bibelsammanhanget framgår det klart vad detta berodde på, då Herren påminner om i vers nio, att man inte skulle dricka vin eller starka drycker i samband med tjänstgöringen i uppenbarelsetältet. Detta skulle vara en evärdig stadga från släkte till släkte. Nadab och Abihu hade blivit omdömeslösa genom bruk av vin.

Allt detta med andlig onykterhet, blir så mycket viktigare för oss också, när vi är fullt medvetna om att Gud har lagt på vårt ansvar, medan vi växer i vårt andliga liv, att vi handlar i överenstämmelse med vad Guds ord lär oss. Den som är angelägen om att göra Guds vilja, håller sig nykter och får förstånd.

Jesus sa: Den som vill göra min himmelske Faders vilja… (Joh 7:17)

Paulus stora börda, det som han hade stor vånda inför, och som var hans oavlåtliga bön, då han skriver till församlingen i Kolosse, var att de skulle bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig viset och andligt förstånd (Kol 1:9)

Vi ser alltså att allt som påverkar oss att göra något vid sidan av vad Gud vill, där vi vet vad som är Guds vilja, gör oss onyktra och avtrubbar oss så att vi inte kan förstå och se klart (Ef 5:17)

Det som alltså gör oss nyktra, det är när vi hämtar näring av trons och den goda lärans ord. (1 Tim 4:6)

De första människorna i Edens lustgård, gavs av Gud en lära som ormen kom att ifrågasätta. Man (Eva) lyssnade och kom i beröring av en källa som verkade som ett berusningsmedel. Man blev onykter.

Paulus skriver till Timoteus om de tider som skall komma, då man icke skall fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser samla åt sig lärare i hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen. En tid då de skall vända sina öron från sanningen, och istället vända sig till fabler (2 Tim 4:3-4)

Och i nästa vers uppmanar han Timoteus: “Men du, var nykter i allting.” Låt mig betona: “i allting”. Det är inte enbart en osund lära (1 Tim 6:3-4), skökans vin, som gör oss onyktra. Jag vill också påminna om att vrede, oförsonlighet, högmod, missmod, själviskhet, materialism, rikedom, otro – eller personlig framgång, om den tas emot på fel sätt, verkar på oss som berusningsmedel.

En onykter person, har förlorat kontakten med verkligheten och lever i en skenvärld. Det som för övrigt kännetecknar den som är onykter, är att han eller hon ej vill veta av disciplin, är hållningslös, ovederhäftig, grälsjuk, vårdslös om sin hygien o.s.v. Till motsats mot Guds ord, som verkar återhållsamhet i alla stycken (1 Kor 9:25)

Till sist en uppmaning av aposteln Petrus:

Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfares edra bröder här i världen (1 Petr 5:8-9)

*
Det här är en bra och fin artikel som verkligen visar på att man blir dålig i hela kroppen av alkohol och av andra saker som verkar som berusning och avtrubbar människor. Varför är människor så avtrubbade? Jo för att satan har lurat dem!  VAKNA MÄNNISKOR!  LEV FÖR KRISTUS.

name-graphics-maria-545505