Tag Archive | alcohol

‘Midsommar’, No no, not for me.

Så liten….

REPRIS: Jag firar inte ’midsommar’, nej, no, never!  Jag åt ingen ’midsommarmat’ jag stod inte i köerna på ICA eller annan matbutik och valde o vrakade mellan köttstyckena (giftigt) och valde inte ut den finaste kartongen med jordgubbar ( besprutade) och jag drack ingen nubbe (alkohol ) och jag dansade inte kring fallosen som  kallas midsommarstång. Jag dyrkar inte solen, eller aftonen, eller natten, nej, jag älskar Jesus! Jag åt några grönsaksbiffar och andra grönsaker, drack ett par koppar te och åt några nötter. Var ute en promenad och fotograferade och vilade. That’s it.

REPRIS…. förra året skrev jag:

Folk firar midsommar (HEDNISK HÖGTID!) och det firas i kyrkorna och man kallar det för midsommargudstjänst  med majstång (Varför?) och plötsligt samma kväll går det en film på tv om Jesu korsfästelse….Del 5 av 5 om bibeln ..hur hänger det ihop? ….vem bryr sig…om Jesus och hans lidande? (2018).

Jag hörde på radio idag att man menar att majstången skall symbolisera korset!! Nu går det väl för långt! Och många hitflyttade firar midsommar, och har då lärt sig vad svensk sommar består utav. Men man får inte lära sig om korset och Jesus som dog för våra synder. Kan man kalla Sverige ett kristet land numera? nej jag tror inte det.

*
Sverige har blivit så djupt sekulariserat och smutsigt och den som inte hänger med i ekumenikens alla virvlar och vrår och falskhet den får ta emot de hårda ord och (lidande?) som slängs efter den… 
Jag älskar Jesus och det kan ingen människa ändra på och Gud är glad att jag vill vara hans barn och tro på hans ord. Tack och lov, jag prisar Jesus för min frälsning!! Ja Gud är sannerligen trofast! Han ger den troende styrka och kärlek, mod och insikt, vilja och kunnande, frimodighet och fasthet och mera….. PRISA GUD!

*

1 Kor 1:5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.  

Vad bibeln lär om NYKTERHET. Artikel. /Stå emot djävulen!

176foto Maria

Vad bibeln lär om nykterhet

Undervisning av Tage Johansson /http://www.midnattsropet.se/2006/02/vad-bibeln-lr-om-nykterhet.html

Paulus skriver till Timoteus att han skall vara nykter i allting (2 Tim 4:5) Bibeln uppmanar oss att vara nyktra, så att vi kan bedja. Det finns i 1917 års översättning elva bibelställen i NT som handlar om nykterhet:

-…låtom oss vaka och vara nyktra. (1 Tess 5:6)

-…vi som höra dagen till, vi må vara nyktra… (1 Tess 5:8)

-…han bör vara… nykter och tuktig. (1 Tim 3:2)

-…vara nykter och trogen i allt. (1 Tim 3:11)

-…att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara. (2 Tim 2:26)

-Men du, var nykter i allting… (2 Tim 4:5)

-Förmana de äldre männen att vara nyktra… (Tit 2:2)

-Omgjorden därför edert sinnens länder och varen nyktra. (1 Petr 1:13)

-Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. (1 Petr 4:7)

-Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon… (1 Petr 5:8)

-Vakna upp till rätt nykterhet och synden icke. (1 Kor 15:34)

Guds ord upplyser och varnar den troende människan för att leva i ett onyktert tillsånd. Onykterheten uppstår då vi har konsumerat ett berusningsmedel, antingen på det kroppsliga eller andliga området.

Att vi inte ska berusa oss till vår kroppsliga människa med alkohol eller andra kemiska medel är ju ganska självskrivet för oss. I Ef. 5:18 står det att vi inte skall dricka oss druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt leverne. Men då vi kommer in på det andliga området, kan det inte alltid te sig helt klart för oss, vad som kan göra oss onyktra.

För att bevaras från andlig onykterhet, måste vi ha klart för oss vad som är dess källa. Bibeln framstället många exempel på människor som varit eller blivit drabbade.

Vi kan ta ett exempel från GT, där det står i 3 Mos 10:1-9 om Arons två söner Nadab och Abihu; hur de avvek från Guds föreskrifter och frambar “främmande eld” i sina rökelsefat, istället för att de skulle tändas med glöd från brännofferaltaret (3 Mos 16:12 och 4 Mos 16:46)

Av bibelsammanhanget framgår det klart vad detta berodde på, då Herren påminner om i vers nio, att man inte skulle dricka vin eller starka drycker i samband med tjänstgöringen i uppenbarelsetältet. Detta skulle vara en evärdig stadga från släkte till släkte. Nadab och Abihu hade blivit omdömeslösa genom bruk av vin.

Allt detta med andlig onykterhet, blir så mycket viktigare för oss också, när vi är fullt medvetna om att Gud har lagt på vårt ansvar, medan vi växer i vårt andliga liv, att vi handlar i överenstämmelse med vad Guds ord lär oss. Den som är angelägen om att göra Guds vilja, håller sig nykter och får förstånd.

Jesus sa: Den som vill göra min himmelske Faders vilja… (Joh 7:17)

Paulus stora börda, det som han hade stor vånda inför, och som var hans oavlåtliga bön, då han skriver till församlingen i Kolosse, var att de skulle bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig viset och andligt förstånd (Kol 1:9)

Vi ser alltså att allt som påverkar oss att göra något vid sidan av vad Gud vill, där vi vet vad som är Guds vilja, gör oss onyktra och avtrubbar oss så att vi inte kan förstå och se klart (Ef 5:17)

Det som alltså gör oss nyktra, det är när vi hämtar näring av trons och den goda lärans ord. (1 Tim 4:6)

De första människorna i Edens lustgård, gavs av Gud en lära som ormen kom att ifrågasätta. Man (Eva) lyssnade och kom i beröring av en källa som verkade som ett berusningsmedel. Man blev onykter.

Paulus skriver till Timoteus om de tider som skall komma, då man icke skall fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser samla åt sig lärare i hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen. En tid då de skall vända sina öron från sanningen, och istället vända sig till fabler (2 Tim 4:3-4)

Och i nästa vers uppmanar han Timoteus: “Men du, var nykter i allting.” Låt mig betona: “i allting”. Det är inte enbart en osund lära (1 Tim 6:3-4), skökans vin, som gör oss onyktra. Jag vill också påminna om att vrede, oförsonlighet, högmod, missmod, själviskhet, materialism, rikedom, otro – eller personlig framgång, om den tas emot på fel sätt, verkar på oss som berusningsmedel.

En onykter person, har förlorat kontakten med verkligheten och lever i en skenvärld. Det som för övrigt kännetecknar den som är onykter, är att han eller hon ej vill veta av disciplin, är hållningslös, ovederhäftig, grälsjuk, vårdslös om sin hygien o.s.v. Till motsats mot Guds ord, som verkar återhållsamhet i alla stycken (1 Kor 9:25)

Till sist en uppmaning av aposteln Petrus:

Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfares edra bröder här i världen (1 Petr 5:8-9)

*
Det här är en bra och fin artikel som verkligen visar på att man blir dålig i hela kroppen av alkohol och av andra saker som verkar som berusning och avtrubbar människor. Varför är människor så avtrubbade? Jo för att satan har lurat dem!  VAKNA MÄNNISKOR!  LEV FÖR KRISTUS.

name-graphics-maria-545505