Archives

Jul. Sanningen om Jul./Gör dig fri

 

Stoppar du också huvudet i sanden då det gäller fenomenet JUL?

Om du anser att det är rätt och riktigt att fira JUL för att man tror Jesus föddes då, och allt är i sin ordning, då bör du tänka om. Läs gärna sanningen om julen här i länken:

https://gospel.jesuslever.eu/?cat=183 

Affärerna dignar redan av ”julsaker” och bråttombråttomsyndromet har börjat! Gör dig fri!

Detta veckoslutet skall väl alla adventsprydnader fram, dina också?  Göra sig  fri? Ja om man vet sanningen blir man fri. Fri från alla måsten och alla lögner.

Ta till dig sanningen och kom till förnuft. /Maria

De sista../Karins Nyhetsbrev om julen m m. Läs!

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus,

Nu är det åter igen ”jule-tider”… Det jag har att skriva om denna gång är ej lätt…då jag känner att det är viktigt att jag uttrycker mig rätt och jag är medveten om att MÅNGA kommer att reagera och kanske t.o.m. bli illa till mods…men det är inte syftet med mitt brev!
Detta brev är inte ”politiskt korrekt”, ej heller ”kyrkligt korrekt”… och i dagens samhälle kan det absolut tyckas kontroversiellt…
Det jag ämnar ta upp är så ”djupt indoktrinerat” i samhället och kristenheten att det blivit en del av vår kultur – en del av de flestas familjer…
Men är det ”Bibliskt korrekt”? Ja, det är det viktigaste att ta reda på! Och det är vad jag vill lyfta fram i detta brev…

Jag skriver detta med en hängivenhet att lyfta fram Sanningen och avslöja falska villoläror med hjälp av Guds Ord! Jag skriver också detta efter att själv ha prövat och rannsakat mig och själv valt att ta avstånd från detta.
Jag skriver INTE detta med fördömelse – jag skriver för att ”informera” så att var och en ska kunna veta och själv ta ställning!

För att få fram mitt budskap så ska jag först lyfta fram några kommentarer från olika artiklar…

”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson – >>
Ockultismen och kyrkan förenas!
Sålunda blev år 378 det babyloniska religionssystemet en del av den kristna kyrkan, ty biskopen i Rom, som senare blev överhuvud för den organiserade kyrkan, var redan överstepräst i den babyloniska orden. All undervisning från det hedniska Babylon och Rom blev gradvis upptagen i den kristna religionsorganisationen. Strax efter det att Damascus blivit påve, började Babylons riter komma i förgrunden. Den romerska kyrkans gudsdyrkan blev babylonisk, och under hans tid restaurerades och förskönades de hedniska templen, och ritualer stadfästes. På grund av allt detta fick det korrumperade religionssytemet, symboliserat av en kvinna med en gyllene bägare i sin hand, som berusar alla nationer med sin otukt, av Gud namnet ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden” (Upp 17:5). När kyrkan i Rom hade ingått i den oheliga unionen med den babyloniska mysteriereligionen och kallade sig den allmänna,/Katolska/kyrkan, begynte den verkligt mörka medeltiden, vars andliga mörker ännu vilar över många institutionella kyrkor med församlingar kringbyggda av murar, liknande dem som Nimrod uppförde för att skydda sina städer från fientliga angrepp.

Det håller på att ske på nytt!
I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus.
Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.
Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.

Ovan artikel finns på Aletheia som PDF:
>> som finns på >> .

Åter igen hänvisar jag till denna dröm: >> – Vittnesbörd & Uppenbarelser –
Dröm: Varning för mariadyrkan 2/11-10
Fakta: Theotokos betyder gudaföderska. Bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus 431. Maria ärades med titeln Theotokos. Det blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”himmelens drottning”, Kybele alla heligas moder. Alla dessa titlar används på Maria idag.

•Gad betyder krigsskara, truppernas gud, folkskara – solguden – Jupiter = Baal (Bel eller Merodak – Jer 50:2) Babylons ”kung över himmel och jord” som ger framgång, rikedom (materialism) och tillväxt.
•Meni betyder många, flertal, räknade – månguden – gudinnan Fortuna (lycka och tur), modergudinnan, himlens drottning = Astarte
Dan 11:38 Men fästenas [H 4581 maoz] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande [H 5236 nekar som betyder hednisk] guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning.

Den här versen beskriver världsledaren, antikrist, och det finns en intressant tolkning att ”fästenas gud” är Jupiter, krigsguden, samtidigt som antikrists budskap är världsfred, ”fred och säkerhet”  . Det skulle innebära att antikrists styrka har med militärmakt och armé att göra (och katolik?). Moder-son-kulten syns idag i Romersk Katolska kyrkans Mariatillbedjan [Fortuna] och den eukaristiske Jesus [Jupiter].

Maoz betyder även trupp, styrka, befästning (makt och besittning). Antikrist kopplas samman med en 10-statsallians (10 horn i Upp 13, Dan 7) som utgör en armé. De skall ”föra krig mot de heliga” i ändens tid (Dan 7:21). Vi ser redan hur religionerna dras samman med Rom som säte. Skökan Baylon samlar till sig själv och sina hedniska gudar. ”Mariauppenbarelser” är vanligt sedan länge och Bibeln förutsäger falska under och tecken. De är falska därför att de leder till avgudadyrkan, tillbedjan av ”Maria”. Gud ropar:

Upp 18:4 ”Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor”.

(slut citat)/Karin Jansson

OBS! Du kan läsa hela artikeln/nyhetsbrevet här:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-12-10.html
/Maria

Julen. Sanningen om julen. Del 4. Världen och julen

Sanningen om Julen. Del 4

Världen och julen

Det tar mig till nästa anledning till varför jag inte firar jul. Julen är av världen, och vi är befallda”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom”. /Joh 2:15

Fakta att världen, som hatar Kristus och Hans blods försoning för synd, gör mera väsen av Julen än någon annan helgdag bevisar för mig att Julen inte kommer från Gud. Om den 25/24 december verkligen var födelsedagen för den välsignade Guds Sonen, så skulle världen inte ha någonting med den att göra!

Du behöver inte vara en Kristen för att fira jul. Även i icke-kristna länder som Japan, Tjeckoslovakien, Polen och Ryssland firar folk Jul.

Folk över hela världen, som till den största delen inte är medvetna om Bibeln eller Jesus Kristus, slukar Julfirandet. Att ta julen från världen skulle vara svårare än att ta godis från ett barn.

Man måste erkänna, världen är gift med avguden Christmas (Jul). Faktiskt, blir fler folk fulla vid Jul än vid någon annan tid på året. Det är fler stora partyn ocm mer själviska spenderingar än vid någon annan årstid. Bevisar inte detta att det inte kommer från Gud?

Världen älskar Julen, men den hatar Kristus.

———————

Detta var del 4 om Julen.
Vi kan ta och tänka på hur många barn som ringer till BRIS (Barnens rätt i smhället) under julen, då de smärtsamt får uppleva sina föräldrar allt annat än nyktra, och behöver någon som kan råda dem och trösta dem…

Jag kommer att fortsätta med att skriva om sådant som man egentligen inte vill läsa om eller höra. Du är välkommen att hänga med här, alltid finns det något att lära sig, eller tycka om eller inte tycka om.
———————

*De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.* Ps 22:27
/Maria

Jul. Sanningen om Jul Del 3

Sanningen om Julen, Del 3 C Halff Bör kristna fira jul?

Julen: En Katolsk Helgdag

-Den fjärde anledningen till att jag inte firar jul är på grund av att julen är en katolsk helgdag. Varför skulle jag stjäla Julen från katolikerna? De fick den från hedningarna, och jag är glad att låta dem behålla den.

Lägg märke till vad Encyclopedia Americana (Uppslagsverket Amerikana) har att säga om Julen och katolicismen: ”Julen- den firades INTE enligt många myndigheter i de första århundradena av de kristna kyrkorna eftersom den kristna seden generellt var att fira anmärkningsvärda personers död hellre än deras födelse.”

En kyrkohögtid etablerades till minne av frälsarens födelse under TREDJE ÅRHUNDRADET. Under fjärde århundradet beordrade kyrkan i Väst (Romersk-Katolska) att den skulle firas för evigt på dagen av den gamla Romerska helgdagen av Sol. Järneken, misteln, yule log (julstock) och wassail bowl (dryckjom/fest/urnan/skålen) är från förkristna tider. Julgranen har blivit spårad tillbaka till Romarna. Den kom från Tyskland till England.

Encyclopedia Britannica (Uppslagsverket Britannica) har detta att säga om Julen: ”Christmas/Julen ( d v s the Mass of Christ = Kristus Mässan) fanns inte bland de tidigaste kyrkohögtiderna”.

Efter det att Konstantin (Constantine) blev kejsare i Rom, tvingade han alla hedningar i sitt kejsardöme att döpas in i den kristna kyrkan. På så sätt överträffade döpta hedningar långt antalet sanna kristna.

Eftersom kyrkan tillbad Herren Jesus som Guds Son, när 25 december kom rullande och hedningarna ville tillbe Tammus, deras solgud, visste Konstantin att han skulle vara tvungen att göra någonting. Så han fick kyrkan att kombinera Tammus tillbedjan med Kristi födelsedag, och en speciell mässa förklarades för att hålla alla glada. På så sätt kom hednisk tillbedjan in i den kristna kyrkan och kallades ”Christ-mass” (Kristus-mässa).

Varje gång vi säger ”Merry Christmas (”God Jul”), blandar vi i själva verket det värdefulla och heliga namnet Kristus med hedendom. Detta är inte rätt.

Gud säger i Hesekiel 20:39, ”Men hör nu, ni av Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig! Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar”.

——————–

Nästa inlägg, del 4, handlar om Världen och Julen /Maria

Jul. Sanningen om Jul. Del 2 C Halff

Sanningen om julen, del 2.

Kristus föddes inte den 25 december.

*Ingen vet den exakta dagen då Jesus föddes, men med all trolighet föddes Han någon gång under första delen av oktober. Vi kan vara ganska säkra på detta därför att Hans jordliga tjänstgöring varade 3,5 år och Han blev korsfäst på den 14:e dagen vid månaden Nisan, vilket motsvarar vårt april (Johannes 19:31, 3 Mosebok 23:5). Om vi går bakåt 3,5 år till tiden då Jesus var 30 år gammal – när Han började sin offentliga tjänstgöring – kommer vi till oktober månad. Detta är troligen månaden då vår välsignade Herre föddes till världen.

Hur som helst, låt oss komma ihåg att det inte är datumet av Jesu födelse som är viktigt. Vi tillber inte en hjälplös baby som ligger i en krubba. Vi tillber en uppstånden och upphöjd Kristus som har all makt i himmelen och på jorden (Matteus 28:18)

Julens ursprung.

Varifrån tror du Julen har sitt ursprung? Verkligen inte med Gud! Julen började med soltillbedjarna på Nimrods tid, mannen som övervakade byggandet av Babels torn (1 Mos 10:8-12, 11:1-9). Och det är en annan orsak varför jag inte firar jul (förf).
Flera tusen år innan Jesus var född, observerade (firade) hedningarna i alla länder den 25 december som födelsedagen av en gud som kallades solguden.

Semiramis, Nimrods änka, var hans (solgudens) mor. Hon gjorde anspråk på att vara himmelens drottning. Och hon hade en son som skulle förmodas ha blivit född den 25 december; hans namn var Tammus.

Enligt alla hedniska religioner vid den tiden, hade Tammus en mirakulös födelse; och i århundraden firades hans födelse med helgdag, festande och dryckesorgier.

Hedningarna firade Tammus födelsedag i enlighet med det verkliga exempel han satte för dem. Han var världens störst kvinnoälskare, stark drinkare, med fräcka skämt och andra sensuella roligheter. Det är sagt att han älskade alla och alla älskade honom. Och det var den 25 december som alla hedniska religioner firade solguden Tammus födelsedag.

Allt detta är klart beskrivet i Alexander Hislops stora bok ”The Two Babylons” (De Två Babylon). Vilken hederlig uppslagsbok som helst kommer också att bekräfta dessa fakta.

Det är enkelt att se, är det inte, att Julen är en hednisk helgdag som kommer från det gamla hedniska Babylon. Som pånyttfödd troende, låt oss inte ha någonting att göra med den.

——————–

Nästa inlägg: Julen: En Katolsk Helgdag /Maria

Jul. / Sanningen om Jul. C Halff DEL 1

Info: Charles Halff vill berätta för oss om julen. Han är en kristen jude som skrivit delar i boken Sanningen om julen.

Det är inte Charles Halff som skrivit hela boken ”Sanningen om Julen”… Det är K Jansson som ”skrivit”, översatt, Sanningen om julen och tryckt upp den.
Boken på engelska som heter ”The Truth About Christmas” är skriven/upptryckt av EAEC/Torell och innehåller flera författare…
I den finns ett kapitel av Charles Halff som han skrivit: VAD EN KRISTEN JUDE HAR ATT SÄGA OM JULEN, samt tre kapitel från boken,
Babylon, Mystery Religion (Babylons Mystiska Religion), skriven av Pastor Woodrow från 1966 och ett kapitel av Torell.
”Sanningen om Julen” innehåller mycket mer än ”The Truth About Christmas”…

”Sanningen om Julen” går att beställa för tryckkostnad 20:-/bok + porto av Karin Jansson – karin@mastercare.se

Jag vill berätta sanningar för er ur boken och kommer att göra det i flera delar här, och kallar detta del 1.

*Bör kristna fira jul?*

-Tills för c:a 25 år sedan brukade jag fira Jul lika mycket som – eller t o m mer än- vilken hedning som helst. Du kanske tycker det är underligt eftersom jag är född och uppvuxen i ett judiskt hem. Men min familj hade alltid en julgran varje år eftersom det var populärt att ha. Vi hade ornament/dekorationer, mistel, järnekskransar (girlander) presenter och allt annat som kommer med Julfirandet.

Du förstår, idag firar judiskt folk Jul, inte p g a Kristi födelse, utan p g a att det är en populär tradition och en del av nutidens kultur. Det är lika amerikanskt som äppelpaj och hamburgare. Och jag firade (observerade) Jul i nästan 22 år av mitt liv, tills Gud öppnade mina ögon för att se falskheten i denna hedniska helgdag.

Det är inte för att jag är en jude som jag inte firar Jul nu. Det har inget med det att göra. Låt mig berätta de verkliga anledningarna varför jag inte längre firar (observerar) denna hedniska helgdag.

-Julen Inte en Biblisk Doktrin (Lära)

För det första. Julen är inte en Biblisk doktrin (lära). Om vår välsignade Herre hade velat att vi skulle fira Hans födelsedag, så skulle Han ha berättat när vi skulle fira den och hur vi skulle fira den. Men Kristus sa aldrig till någon att fira Hans födelsedag. Vidare, vi vet från Bibeln och från kyrkohistorien att apostlarna och den första kyrkan aldrig firade Kristi födelsedag.

Bibeln är Guds fullkomliga och slutliga uppenbarelse för människan, och den berättar för oss allt vi behöver veta för vårt andliga liv (2 Tim 3:16). Vi behöver inte gå utanför Bibeln för någonting. Guds Ord berättar för oss hur vi ska tillbedja, hur vi ska ge pengar till stöd för Herrens verk, hur vi ska evangelisera till de förlorade, hur vi ska fira nattvard och allt annat gällande det kristna livet.

Men inte en enda gång i Bibeln säger Gud till oss att fira Jul! Vi är tillsagda att komma ihåg Herrens död, em ingenstans är vi tillsagda att fira Hans födelse. Guds folk förmodas vara Bibelfolk.

Vi förmodas leva av undervisningen från Guds heliga Ord. Så bara faktum att Julen aldrig nämns i Bibeln är tillräcklig orsak för oss att inte ha någonting med den att göra. Men det är inte allt.

KRISTUS Föddes Inte den 25 december

Den andra anledningen till att jag inte firar Jul är att kRISTUS inte föddes den 25 december. Lägg märke till:

”I samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord.” Lukas 2:8
Missa inte poängen: herdarna VAR PÅ FÄLTET och tog hand om sin flock natten då Jesus föddes. När herdarna vaktade sina får, kom budskapet till dem om Jesu födelse.

Det är ett välkänt faktum att december infaller i mitten av regnsäsongen i Palestina, och fåren hölls inhägnade vid den tiden på året. Herdarna inhägnade alltid sin flock från oktober till april. De förde sina får från bergssluttningarna och ängarna senast den 15 oktober för att skydda dem från den kalla regnsäsongen som följde efter det datumet. Så Kristi födelse kunde inte ha skett i slutet av december.

För det andra, Lukas 2:1,3 säger oss att vid tiden för Kristi födelse var det ett påbud, ”att hela världen skulle skattskrivas… Och alla gick för att skattskriva sig, var och en till sin stad.” Detta kunde inte ha skett på vintern. Ceasar Augustus, Roms ledare, skulle säkerligen inte kalla för en sådan beskattning i djupaste vinter. Att resa vid den tiden på året är ytterst svårt; därför skulle det vara så gott som omöjligt för alla att lyda påbudet om det givits då. Herren själv vittnade om svårigheterna av att resa under vintertid (Matteus 24:20).

—————————————
Följ med och läs fortsättningen som blir ett stycke varje dag ur denna bok, och som ligger i kategori: JUL. /Kram f Maria /firar inte jul/