De sista../Karins Nyhetsbrev om julen m m. Läs!

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus,

Nu är det åter igen ”jule-tider”… Det jag har att skriva om denna gång är ej lätt…då jag känner att det är viktigt att jag uttrycker mig rätt och jag är medveten om att MÅNGA kommer att reagera och kanske t.o.m. bli illa till mods…men det är inte syftet med mitt brev!
Detta brev är inte ”politiskt korrekt”, ej heller ”kyrkligt korrekt”… och i dagens samhälle kan det absolut tyckas kontroversiellt…
Det jag ämnar ta upp är så ”djupt indoktrinerat” i samhället och kristenheten att det blivit en del av vår kultur – en del av de flestas familjer…
Men är det ”Bibliskt korrekt”? Ja, det är det viktigaste att ta reda på! Och det är vad jag vill lyfta fram i detta brev…

Jag skriver detta med en hängivenhet att lyfta fram Sanningen och avslöja falska villoläror med hjälp av Guds Ord! Jag skriver också detta efter att själv ha prövat och rannsakat mig och själv valt att ta avstånd från detta.
Jag skriver INTE detta med fördömelse – jag skriver för att ”informera” så att var och en ska kunna veta och själv ta ställning!

För att få fram mitt budskap så ska jag först lyfta fram några kommentarer från olika artiklar…

”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson – >>
Ockultismen och kyrkan förenas!
Sålunda blev år 378 det babyloniska religionssystemet en del av den kristna kyrkan, ty biskopen i Rom, som senare blev överhuvud för den organiserade kyrkan, var redan överstepräst i den babyloniska orden. All undervisning från det hedniska Babylon och Rom blev gradvis upptagen i den kristna religionsorganisationen. Strax efter det att Damascus blivit påve, började Babylons riter komma i förgrunden. Den romerska kyrkans gudsdyrkan blev babylonisk, och under hans tid restaurerades och förskönades de hedniska templen, och ritualer stadfästes. På grund av allt detta fick det korrumperade religionssytemet, symboliserat av en kvinna med en gyllene bägare i sin hand, som berusar alla nationer med sin otukt, av Gud namnet ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden” (Upp 17:5). När kyrkan i Rom hade ingått i den oheliga unionen med den babyloniska mysteriereligionen och kallade sig den allmänna,/Katolska/kyrkan, begynte den verkligt mörka medeltiden, vars andliga mörker ännu vilar över många institutionella kyrkor med församlingar kringbyggda av murar, liknande dem som Nimrod uppförde för att skydda sina städer från fientliga angrepp.

Det håller på att ske på nytt!
I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus.
Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.
Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.

Ovan artikel finns på Aletheia som PDF:
>> som finns på >> .

Åter igen hänvisar jag till denna dröm: >> – Vittnesbörd & Uppenbarelser –
Dröm: Varning för mariadyrkan 2/11-10
Fakta: Theotokos betyder gudaföderska. Bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus 431. Maria ärades med titeln Theotokos. Det blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”himmelens drottning”, Kybele alla heligas moder. Alla dessa titlar används på Maria idag.

•Gad betyder krigsskara, truppernas gud, folkskara – solguden – Jupiter = Baal (Bel eller Merodak – Jer 50:2) Babylons “kung över himmel och jord” som ger framgång, rikedom (materialism) och tillväxt.
•Meni betyder många, flertal, räknade – månguden – gudinnan Fortuna (lycka och tur), modergudinnan, himlens drottning = Astarte
Dan 11:38 Men fästenas [H 4581 maoz] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande [H 5236 nekar som betyder hednisk] guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning.

Den här versen beskriver världsledaren, antikrist, och det finns en intressant tolkning att “fästenas gud” är Jupiter, krigsguden, samtidigt som antikrists budskap är världsfred, “fred och säkerhet”  . Det skulle innebära att antikrists styrka har med militärmakt och armé att göra (och katolik?). Moder-son-kulten syns idag i Romersk Katolska kyrkans Mariatillbedjan [Fortuna] och den eukaristiske Jesus [Jupiter].

Maoz betyder även trupp, styrka, befästning (makt och besittning). Antikrist kopplas samman med en 10-statsallians (10 horn i Upp 13, Dan 7) som utgör en armé. De skall “föra krig mot de heliga” i ändens tid (Dan 7:21). Vi ser redan hur religionerna dras samman med Rom som säte. Skökan Baylon samlar till sig själv och sina hedniska gudar. “Mariauppenbarelser” är vanligt sedan länge och Bibeln förutsäger falska under och tecken. De är falska därför att de leder till avgudadyrkan, tillbedjan av “Maria”. Gud ropar:

Upp 18:4 “Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor”.

(slut citat)/Karin Jansson

OBS! Du kan läsa hela artikeln/nyhetsbrevet här:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-12-10.html
/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.