Bibeln/ Tro på Gud, inte på Lucifer.Falsk enhet

 

 Lita på Gud och hans Ord.

  

Nu kommer det något som jag verkligen vill att DU skall läsa. Vi lever i en tid av globalisering och  början till “ENHET”. För att du rätt skall förstå vad det handlar om som planeras i kyrkorna och i världen med denna globalisering så bör du läsa detta från hemsidan Bibelfokus.se och  förstå vad Lennart Jareteg  (Tack Lennart) förklarar här:

Inledning
I fem radioprogram delar jag mina tankar kring ett ämne som blir allt mer aktuellt, och det är enhet. Och då menar jag i det här fallet enhet mellan kristna grupper. Rubriken för alla programmen är Ett Bibliskt förhållningssätt till kristen enhet och ekumenik. Det här är det andra programmet i serien. Ett ord ifrån den kände EFS teologen David Hedegårds bok Ekumenismen och Bibeln skall få slå an tonen i det här programmet. Han skriver så här:

•”Den teologiska liberaliseringen är en av de viktigaste förutsättningarna för den ekumeniska rörelsens tillkomst.”
Det här är ett tänkvärt ord till alla oss som vill vara trogna Gud och Bibeln. Jag satte därför i förra programmet fokus på vilka sanningar om Jesus som man absolut måste stå på om man är intresserad av kristen enhet.

I det här programmet skall jag sätta fokus på Bibelns trovärdighet och auktoritet, och vilken Bibelsyn kristen enhet måste bygga på om det skall vara en enhet efter Guds vilja. Jag kommer även att presentera lite fakta kring Bibelöversättningar och grundtexter. Det är sådant som är nyttigt att känna till när man vill vara Bibeltrogen. Men inledningsvis skall jag även i det här programmet dela lite allmänna tankar om enhet och ekumenik och så skall du få lite information om vad som pågår på den globala arenan.
*
*

Global enhetssträvan
Jag vet inte om du känner till eller har reflekterat över det faktum, att det i världen just nu pågår en mängd aktiviteter som strävar efter global enhet på det ena eller andra sättet. Det handlar om global handel och ekonomi, global politik, och sist men inte minst ett strävande efter en global religion. Det sistnämnda ser man t.ex inom den ockulta new age-rörelsen. Deras profeter börjar allt mer att styra och benämna sin verksamhet i den här andan. Ett begrepp som återkommer allt oftare inom new age är The Global Oneness. Det betyder ungefär den globala enheten. Man menar att den nya tidsåldern new age håller på att gå in i en ny fas. Det som är på gång, enligt new age-profeterna, är att mänskligheten skall upplysas av ett enhetsmedvetande. Medlet är en slags ockult enhetsvälsignelse som kallas oneness blessing. Detta skall mynna ut i en ny tidsålder av global enhet, och den tidsåldern har man gett namnet The Golden Age, vilket betyder den gyllene tidsåldern. Man har till och med satt ett exakt datum för när denna nya tidsepok skall bryta in, och det är den 6 juni år 2012.

Här kan man fundera över om det vara så, att denna Golden Age, är den antikrists tidsålder som Bibeln förutsagt, och om vilken Bibeln säger att då skall hela världen vara enad under en politik, en ekonomi, en religion och en ledare? Ja, det är inte otroligt eftersom new age-profeterna säger att den som ligger bakom denna Golden Age är ljusbäraren – Lucifer. Det är han som skall upplysa mänskligheten, och under år 2012 skall denna tidsepok av luciferisk enhet bryta in, enligt new age-profeterna. Den som lever då få se om de lyckats förutsäga rätt tidpunkt för vad jag kallar antikrists tidsålder. De tidstecknen Bibeln anger vittnar ju om att den tiden inte är särskilt långt bort.

Nåväl, vad skall vi kristna då ta oss till när vi ser allt detta som just nu pågår? Jo, vi skall passa oss oerhört noga för att haka på detta enhetsbygge, detta nya Babels torn, eftersom det är antikrists ande som leder arbetet. Jesus har inte kallat oss kristna till enhetssträvan och sammanslagning. Han har kallat oss att bryta upp och gå ut i världen för att göra alla folk till hans lärjungar. Och det budet gäller in till tidens slut. Jesus har visserligen bett om vår enhet, men det handlar om en inre, osynlig enhet i anden som Gud ordnar med, och den finns ju faktiskt redan. Jesus har alltså redan fått vad han har bett om. Det kunde vi se redan för 2000 år sedan.
*
*

Sann kristen enhet
Enligt många teologer och Bibelforskare så skall Johannesevangeliets kapitel 17 – där Jesus ber om lärjungarnas enhet – inte tolkas som om Jesus skulle be om yttre enhet mellan kyrkor och samfund. Nej, han ber om den osynliga enheten i vilken alla de är inneslutna som lever det nya livet med Gud. De heligas samfund, som vi läser i den Apostoliska trosbekännelsen, har alltid syftat på denna grupp av pånyttfödda troende.

Även reformatorerna på 1500-talet skilde mellan den synliga och den osynliga församlingen, mellan yttre enhet och en mer fördold enhet. I försvaret av artiklarna VII-VIII i den Augsburgska bekännelsen, kallat den Augsburgska bekännelsens apologi, skrev reformatorerna så här:

•”Därför menar vi i enlighet med Skriften, att kyrkan i egentlig mening är samfundet av de heliga, vilka i sanning tror på Kristi evangelium och har den helige Ande. Dock erkänner vi, att många skrymtare och ogudaktiga människor är blandade samman med de heliga i detta livet och att de har del i kyrkans yttre kännetecken…” (språket är lite moderniserat av mig)
Så sann enhet råder inte bara för att man sitter på samma kyrkbänk eller sjunger med i samma psalmer. Inte heller för att man delar samma kristna åsikter och värderingar. Grunden för enhet måste vara en äkta kristen tro. Kristen tro bygger inte på att man har rätt åsikter om Bibelns budskap utan att man överlåter sig själv till ett liv i det som är Bibelns budskap. Då föds den tro som leder till den nödvändiga pånyttfödelsen, där den Helige Ande kan sin boning i vår invärtes människa. Det här är äkta kristen tro och den grund som måste finnas för äkta kristen enhet. Den bygger alltså på att man delar det nya liv med Jesus som man fått genom att överlåta sig till Bibelns hela evangelium. Så enhet har att göra med det inre livet, inte med åsikter eller ett yttre religiöst beteende. Kristen enhet är därför inget vi ta oss själva, den föds fram ur de pånyttföddas inre genom den Helige Ande. Även om nu kristen enhet är av en inre natur, kan den bli synlig i det yttre genom Andens frukter ”för att världen skall tro”.
*
*

Det inre livet som söker sig utåt
Här skall jag stanna upp inför en mycket viktig sak: Att Gud tar sin boning i de kristnas hjärtan genom den Helige Ande betyder inte på något sätt att vi som några slags kristna mystiker skall söka oss in i vårt inre för att upptäcka mer av Gud. Det nya Livet söker sig ut från vårt inre! Det har en motsatt riktning jämfört med mystikernas sökande. Det inre livet är en källa som strömmar ut ur oss så att vi som Guds barn kan lyfta våra händer och vår blick mot Gud och ropa “Abba, Fader”. Det är om detta utflöde som Jesus sa att vi får en källa av levande vatten som strömmar ut ur vårt inre. Det är tack vare den källan som vi kan vinna människor till att bli Jesu lärjungar. Och dessa lärjungar är sedan fortsatt beroende av den källan för att nå fram till en enhet efter Guds vilja.

Jag såg nyligen i ett församlingsblad här i Alingsås en uppmaning om att “gå in i vårt innersta för att söka Gud”. Det är fullständigt felaktigt och mycket farligt att säga så i vår tid. Det är nämligen samma undervisning som inom new age, hinduism och buddhism. Man kallar det att gå den inre vägen. Men det är inte den Bibliska vägen. Vår väg heter Jesus. Han är en konkret, fysisk person. Han är Gud, och vi söker Gud inte i vårt inre.  “När ni ber”, sa Jesus, “så skall ni säga ‘Fader vår som är i himlen’ “. Han sa inte “Fader vår som är i vårt inre”. Vi som blivit födda på nytt lyfter blicken och händerna mot himlen och talar frimodigt med vår store Pappa. Det är att vara ett Guds barn. Mystiker som Peter Halldorf, Wilfrid Stinissen, K-G Hammar vill uppenbarligen gå den inre vägen, men det är inte Bibelns väg. Jag anser att de tappar bort barnaskapet hos Gud. Och här måste vi reagera när kristna ledare säger saker som leder in på villovägar. Fråga var i Bibeln de hittar tydligt stöd för att gå in i oss själva för att söka Gud. Vad som finns i vårt innersta sa Jesus klart och tydligt. Vi kan läsa om detta i Markusevangeliets kapitel 7, vers 21-23:

“Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”
Jag har blivit övertygad om en sak, och det är att när man söker sig in i sitt innersta för att hitta Gud, kommer man att närma sig new age, hinduism och buddhism allt mer. Det är den enheten man hittar utmed den inre vägen. Äktenskapsbrott är en av de synder som finns i vårt innersta, enligt Jesus, och äktenskapsbrott gentemot Gud är precis vad den inre vägen leder till. Den leder till olydnad mot Guds ord. Den leder till att man vänsterprasslar med österlandets tankesätt. Den leder till avguderi och självförgudning. Det här ser vi tyvärr bland kristna mystiker som Peter Halldorf som skriver t.ex. så här i en av sina böcker:

“I djupet av människan, i vårt väsens centrum, är Guds avbild.”
Det stämmer ju inte med de Jesu ord som vi precis läste. Och Wilfrid Stinisen säger på motsvarande sätt men går möjligen något längre i villfarelsen:

“Men du är mer än en utsida och en insida. Det finns ett tredje element, nämligen själens centrum. Det är där du är Guds avbild, där du är besläktad med Gud, ‘gudomlig’.”
(Stinissen, Wilfred, Natten är mitt ljus 1990, s. 10f.)
Detta är inte Biblisk undervisning utan gnosticism och hinduism. Att Gud sedan tar sin boning i en pånyttfödd kristen, genom sin Helige Ande, det är en annan sak. Det innebär inte att du blir gudomlig i ditt inre. Adams natur finns kvar där under hela din jordevandring. Men det innebär ett utflöde som Gud står för, och som man kan gå i förberedda gärningar med.

____________________

Vårt ansvar
Ett uttalande från Jesus som bättre än många pekar på vårt ansvar i all kristen verksamhet det är Markusevangeliets kapitel 9, vers 42:

”Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.”
Lägger vi ihop detta ord med det som aposteln Paulus skrev i sitt brev till Galaterna kapitel 1, vers 9 så får vi får vi en bra grundinställning när det gäller strävan efter kristen enhet. Där står det:

”Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.”
Det finns alltså ett frälsande budskap som vi inte får göra avsteg ifrån. Gör vi det så vill Gud sänka oss i havet med en tyngd om halsen. Så allvarligt ser Gud på om vi förvränger budskapet eftersom människor då riskerar att gå förlorade för evigt. Och var hittar vi då detta frälsande budskap som vi inte får förvränga det minsta? Jo, i Bibeln! Så vårt förhållande till Bibeln är alltså A och O när det gäller frälsningen och då även när det gäller enhet och ekumenik med andra kristna. Vi kan inte kompromissa bort en enda prick i Bibeln för enhetens skull.

Då kan vi förstå att enhet inte heller kan byggas på andliga erfarenheter eller andliga manifestationer. Inte heller på mission. Om vi bara såg till detta så skulle vi kunna ha enhet med alla religioner och sekter. Tungotal, helande, andliga upplevelser och mission är något som förekommer i många religioner och ockulta sammanhang. Mirakler och mission är med andra ord inget unikt för den kristna tron. Så enhet kan bara byggas på att man helt och fullt överlåtit sig åt det frälsande och förvandlande budskapet som Bibeln ger oss och att man varken lagt till eller tagit bort den minsta prick från detta budskap. Paulus sa t.o.m. att vi skall dra bort från dem som har ett annat budskap än det som apostlarna presenterade.

Hur skall vi då kunna navigera rätt och begripa vad som är rätt och fel? Jo, vi har inget annat val än att rota oss djupt i Bibeln. Vi måste söka Sanningen i Bibeln. Och då måste vi också söka sanningen om Bibeln.
*
*

Att närma sig Bibeln
Nu skall jag ta upp lite saker till Bibelns försvar och annat som är bra att känna till när man försöker få grepp om Bibelns sanningar. Av Bibeln kan vi förstå att den som aktar Ordet högt kommer själv att bli aktad högt i himlen. Det kan alltså vara mödan värt att arbeta på vår egen respekt för Bibelordet.

Om man kritiskt närmar sig den mycket märkliga bok som ju Bibeln faktiskt är, så skall man ha det i åtanke att Bibeln genom alla år inspirerat och hjälp miljontals människor. Det är ett faktum som man inte kommer ifrån. Judarna hade för länge sedan gått under som folk om de inte hade fått tröst och vägledning från de urgamla skrifterna. På samma sätt har Bibelns budskap räddat miljontals människor från ett liv i förnedring med droger, prostitution, kriminalitet, självmordstankar m.m. Bibeln har gett tusentals människor inspiration, kraft och offervilja att ge sig ut i världen för att helt osjälviskt hjälpa nödlidande människor från svält, sjukdomar, andligt mörker och katastrofer. Den har varit inspirationskälla till mängder av musikstycken, konstverk, teater och filmer. Det finns med andra ord ingen motsvarighet till Bibeln. Den har genom alla år fått betyda så oerhört mycket positivt för mänskligheten. Om du som läser detta nu säger till dig själv: “men tänk på alla korståg och allt dömande då?” Då skall vi minnas ett av Bibelns viktigaste bud: “det du vill att andra skall göra mot dig, skall du också göra för dem.” Sådan ondska som du tänker på är inte frukt av Bibeln, det är frukt av kyrkopolitik och religionskrig, och det är i sin tur frukt av makt- och pengabegär. Det är något helt annat.

______________

Bibeln är Guds Ord, allt är inspirerat av Honom
Bibeln är Guds Ord brukar vi säga. Men Bibeln är inte Guds Ord i den meningen att allt är citat av Gud. Både människor, änglar och t.o.m. satan kommer ju till tals där. Bibeln är Guds Ord i den meningen att allt ursprungligt material är inspirerat av honom. Det har varit hans vilja att de ursprungliga texternas budskap har blivit författade så som de blivit. Sedan kan det vara så att den språkliga dräkten ibland är färgad av dem som fick förmedla Guds Ord, men det har inte förvanskat budskapet som Gud ville få fram genom Bibelns texter. Denna tro på att Bibeln är inspirerad av Gud är inte något mänskligt påfund, den tron kommer från Bibeln själv. Aposteln Paulus skrev så här i brevet till Galaterna kapitel 1, vers 11:

“Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor.”
Paulus säger samma sak om GT i sitt andra brev till Timoteus i kapitel 3, vers:

“Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud…” (NT 81)
Aposteln Petrus skrev så här i sitt andra brev, kapitel 1, vers 20-21:

“Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.”
Jesus framställde Bibelns auktoritet väldigt klart i orden i Matteusevangeliets kapitel 5, vers 18-19:

“Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket.”
Starkare än så här kan man väl knappast uttrycka Bibelns auktoritet. Det Jesus faktiskt säger med de här orden är att hans efterföljare skall vara bokstavstrogna. Inget kan räknas bort. Tron skall omfatta varenda prick i hela Bibeln!

*
*

Bibelns vittnar om sig själv
Vi är alltså inte tvungna att inhämta åsikter om Bibeln utifrån. Vi kan titta lite mer på hur Bibeln vittnar om sig själv:

Gud befallde redan Mose att nerteckna allt som skedde i hans tid. Alla de mäktiga gärningar som Gud lät ske med det judiska folket och deras fäder blev alltså nertecknade för vår skull och ansågs redan från början som Guds Ord och heliga skrifter. Profeterna i Gamla testamentet talade ord från Gud. De inledde ofta med orden “Så säger Herren…” eller “Herrens Ord kom till mig…”. Tilltal som dessa förekommer bortåt 4000 gånger i Gamla testamentet. Dessa ord nertecknades också och sammanställdes för att vara Guds Ord i alla tider till dem som uppriktigt söker Gud och hans vilja.

Sedan har vi alla brev som aposteln Paulus skrev. Den första församlingens ledare, Petrus, jämställde Paulus brev med Gamla testamentets texter. Det kan man faktiskt utläsa ur 2 Petrusbrevet 3:15-16:

•”Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna.”
Petrus liksom jämställde Paulus brev med GT:s texter när han sa “de övriga Skrifterna”. Paulus texter ansågs alltså vara Guds Ord som blivit överlämnat åt Guds folk för alla tider. Paulus själv bekräftar dessutom evangeliernas vittnesbörd i sina brev. Alla dessa nytestamentliga texter lades av den unga kyrkan till Gamla testamentets texter eftersom de gav profetiskt ljus över de gamla texterna. Så när GT och NT kopplades ihop framträdde Jesus Kristus som det centrala budskapet även i GT, ett budskap som hade varit fördolt för de flesta under tiden före Kristus. En gammal och klok formulering om Bibeln lyder så här: “Nya testamentet är dolt i det Gamla, och Gamla testamentet är uppenbarat i det Nya”.

Att GT profeterade om Jesus bekräftas t.o.m. av en del ateistiska filosofer. En sådan är den tyske filosofen Athur Drews, som har sagt att “evangeliernas författare har uppdiktat sina berättelser om Jesus utifrån idéer som de hämtat ur GT”. I och med det säger ju sådana filosofer indirekt, att en så fantastisk berättelse som den om Jesus Kristus, kan man inte hitta på själv, den måste komma från GT. Så t.o.m. ateister kan se Jesus i GT i ljuset av NT! Och det ger väl också en tyngd åt Bibelns ord, tycker du inte det? Bibelns berättelser är alltså så fantastiska, att det inte kan vara människor som hittat på dem, allt måste ha kommit från Gud!
*
*

Bibeln hade rätt
Utav all text i Bibeln är ca. 28% s.k. profetior, alltså förutsägelser om framtiden. De flesta av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att kontrollera ifall Bibeln är en auktoritet att räkna med. Många av de profetior som gått i uppfyllelse handlar om Jesus ankomst. De anger när, var, hur och varför Jesus skulle dyka upp. Att Jesus verkligen dök upp är ingen seriös historiker som betvivlar. Det finns allt för mycket annat historiskt material och allt för många spår av Jesu tid på jorden för att betvivla detta. Bibelns profetior hade alltså rätt om Jesu framträdande.

Sedan har vi en mängd profetior som handlar om det judiska folkets öde. Här har Bibeln förutsagt att de skulle föras bort till fångenskap i Babylon och sedan föras tillbaka till Israel, vilket ju skedde. Sedan har Bibeln förutsagt att Jerusalem skulle ödeläggas och att judarna skulle fördrivas ut till jordens yttersta hörn, vilket ju också skett. Att Israel nu återuppstått som nation på samma plats som tidigare, och att judarna flyttar tillbaka dit i stora skaror är också förutsagt av Bibeln. Så det finns ingen anledning att betvivla Bibelns auktoritet och träffsäkerhet. Nu återstår bara en liten mängd profetior som även de skall gå i uppfyllelse, och det finns då ingen anledning att tro att Bibeln kommer att missta sig här.

På det här sättet skiljer sig också Bibeln från alla andra böcker på jorden. Ingen annan bok är så full av profetior. Ingen annan bok förutsäger historiska skeenden med den skärpa, tydlighet och träffsäkerhet som Bibeln har gjort och gör. Vad är orsaken till det? Jo, Bibeln är Guds ord!

___________

Bibeln och arkeologin
Nu skall jag kortfattat nämna något om Bibelns trovärdighet i förhållande till arkeologin. Det var så här, att fram till mitten av 1800-talet var Bibeln i stort sett den enda källan till kunskap när det gäller Mellanösterns historia fram till ca. 550 år före Kristus. Inte ens antikens greker och romare kände till många av de personer och platser som Bibelns texter talade om. Det mesta hade begravts i både sand och människors glömska. Men så av någon anledning, vaknade i mitten av 1800-talet en stor iver bland många av världens arkeologer, att börja gräva ut platser i de länder som nämns i Bibeln. I och med dessa arkeologers ansträngningar kom Bibliska orter och städer fram i ljuset. Man fann att deras läge och utseende stämde exakt med Bibelns beskrivningar. Urgamla inskriptioner och minnesmärken vittnade för forskarna om personer som sedan länge hade skrivits om i Bibelns gamla texter. Alla de fynd man gjort sedan denna tid, som är så otaliga och innehållsrika att de knappast går att överblicka, de har helt och hållet kullkastat ståndpunkten att Bibels berättelser om platser, folkslag, städer och kungar skulle vara dikt och saga. Arkeologin bekräftar alltså idag Bibelns trovärdighet när det gäller historiebeskrivning.
*
*
Grundtexter och Bibelöversättningar
Avslutningsvis skall jag säga något om grundtexter och Bibelöversättningar. Det är tyvärr inte så bra att vi bara kan säga: “det skall jag slå upp i Bibeln och kolla hur det ligger till med”. När Bibeln nu är en så oerhört avgörande bok, så skall man inte tro att den satan som Bibeln talar om skulle kunna hålla fingrarna borta från Bibeln.

Fram mot slutet av 1700-talet nådde det som man kallar Upplysningstiden sin höjdpunkt. Under denna tid inrättade vetenskapsmännen helt nya principer, eller ett axiom skulle vi kunna säga, utefter vilket all vetenskap skulle arbeta fortsättningsvis. Det axiom som man valde att arbeta utifrån, var det att inget kan ha övernaturliga förklaringar. Inga under kan ske. Någon Gud finns inte. Allting måste förklaras inomvärldsligt och naturalistiskt. Självklart hade man inga vetenskapliga grunder för att detta axiom. Det var helt enkelt ett ställningstagande som var ett resultat av den revolutionära upplysningstiden. Det här axiomet kom så småningom att tränga sig in även på de teologiska institutionerna. Man blev då tvungen att antingen förkasta det övernaturliga elementet i Bibeln eller att komma på kollisionskurs med den övriga vetenskapen. Man valde det förra vilket fick stora konsekvenser för de olika Bibelöversättningar som senare producerades världen över. Den nya tidens teologer började helt sonika lägga dimridåer över sådant som hade övernaturliga förklaringar i Bibeln. Det handlar om grundsanningar som Jesu gudom, jungfrufödseln, Jesu uppståndelse, profetians funktion i Bibeln, gudomlig inspiration och andra under.

Fram till slutet av 1800-talet var det rätt så mycket frid och fröjd med Bibeln och de översättningar som man hade i olika länder. Men det var vid denna tid som den s.k. bibelkritiken började få allt mer att säga till om på de teologiska institutionerna runt om i världen. År 1881 gav de två engelsmännen Brooke Foss Westcott och Fenton John Anthony Hort ut en helt ny version av en grekisk grundtext till Nya Testamentet. Denna version kallas för The New Testament in the Original Greek. Detta är alltså en grundtext till NT som sammanställts utifrån Westcotts och Horts tycke och smak. Vad som är viktigt att känna till om dessa herrar och deras grundtext är flera saker: dels är den baserad på ett väldigt litet antal grekiska originalmanuskript, och dels anses dessa manuskript av många Bibelforskare vara mycket bristfälliga och missvisande. Dom innehåller en mängd rena felaktigheter. Varför just dessa manuskript föll Westcott och Hort i smaken berodde på att de tillhörde den bibelkritiska gruppen av teologer, och då passade det med bristfälliga manuskript. Det är dokumenterat att både Westcott och Hort t.ex. inte trodde på Jesu gudom. Båda förnekade att Jesu död på korset hade någon särskild betydelse för mänskligheten. Dom förnekade att Bibeln skulle vara ofelbar och det är också dokumenterat att i vart fall Hort oreserverat trodde på utvecklingsläran. Deras karaktär fick så klart inverkan på hurdan teologin i deras grundtext blev. Ord byttes ut, lades till eller togs bort, helt efter deras egna teologiska övertygelse. Att båda var medlemmar i ett s.k. ande-sällskap, vad vi idag skulle kalla ett spiritistiskt sällskap, kanske också kan förklara en del.

En av de mest aktade protestantiska teologerna i början av 1900-talet var tysken Adolf von Harnack. Ett citat från hans kända bok Kristendomens väsen avslöjar den liberalisering av det kristna budskapet som hade börjat omfatta många teologer redan vid denna tid.

•”Visserligen existerar inga underverk [i Bibeln], men underbara och oförklarliga företeelser finns det i överflöd…… Att jorden stått stilla i sitt lopp, att en åsninna talat, att en storm på sjön stillats genom ett ord [från Jesus], det tror vi inte och skall aldrig mer tro det.”
Den välkände svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom var en stor beundrare av Adolf von Harnack och skrev också förordet i den svenska översättningen av boken som jag hämtat citatet från. När nu det här programmet i grunden handlar om enhet och ekumenik, så nämner jag detta eftersom Nathan Söderblom var en av ekumenikens stora vägröjare i början av 1900-talet. Och som du då förstår ligger det mycket i vad David Hedegård senare skrev:

•”den teologiska liberaliseringen var en av de viktigaste förutsättningarna för den ekumeniska rörelsens tillkomst.”
Hur har då alla dessa saker påverkat de bibelöversättningar som vi har i Sverige? Jo, fram till slutet av 1800-talet var NT i våra Biblar översatt utifrån en helt annan grundtext än Westcotts och Horts, och det var den s.k. majoritetstexten, även kallad den bysantinska texten. Den är baserad på 90% av alla kända grekiska manuskript som finns till NT. Majoritetstexten anses ha använts av de allra första kristna och fram till våra dagar. Den ortodoxa kyrkan använder denna grundtext än idag. Men i Sverige växlade man i och med 1917 års översättning över till Westcotts och Horts grundtext, och i och med det började många av Bibelns grundsanningar allt mer läggas bakom dimridåer. Det som framför allt fördunklats är Jesu gudom. Bibeln från 1917, Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 utgår alltså alla direkt eller indirekt från Westcott och Horts grekiska grundtext. Det här är inte bra som du kan förstå. Men det finns ljus i mörkret. Svenska Folkbibelns översättare är levande kristna och de har varit medvetna om detta problem, därför följer de i flera fall majoritetstexten när det gäller Folkbibelns NT. Man får även flera vägledande fotnoter i Folkbibeln, så den översättningen vill jag varmt rekommendera. Sedan finns ett mycket seriöst och intressant pågående projekt i Sverige som kallas för Reformationsbibeln. Det är en grupp levande kristna som axlat uppgiften att modernisera Karl den XII:s Bibel till modern svenska. Och man är redan klar med NT vilket går att beställa via deras hemsida eller Libris bokhandel. Reformationsbibeln heter denna översättning kort och gott. Deras adress på Internet är www.bibel.se. Där finns hela NT att ladda hem och även hela 1:a och 2:a Moseboken. Det är så långt man kommit med moderniseringen.

Hur förhåller det sig då med den vitt spridda Bibel 2000? Ja, det är svårt att tro att alla översättarna har varit levande kristna. Hela gruppen tillsattes av den dåvarande socialdemokratiska regeringens kulturdepartement, och översättningsarbetet var formellt sett en statlig utredning. Studerar man noga skillnaderna mellan Bibel 2000 och våra äldre översättningar och Svenska Folkbibeln så står det klart att man i Bibel 2000 medvetet försökt fördunkla främst fyra saker:

1.det första är treenigheten med Jesu och den Helige Andes Gudomlighet.
2.det andra är GT:s messianska profetior och deras uppfyllelse i NT.
3.det tredje är Bibelförfattarnas gudomliga inspiration.
4.det fjärde är det judiska folkets utkorelse.
Jag skall ge dig några tydliga exempel på Bibelord som belyser detta förhållande. Och då skall du veta att det finns mängder med fler exempel, och värst kanske fotnoterna i Bibel 2000 är. Men dom tar jag inte upp idag.
__________________________
Jesu gudom
I Apostlagärningarna 20:28 kan vi se att det var Guds blod som friköpte oss. Gud och Jesus är alltså den samme. I Svenska Folkbibeln står så här: “Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”

I Bibel 2000 ser man hur översättarna genom att lägga till ett ord gör Jesu gudom mer diffus. Där står det: “…som han har vunnit åt sig med sin sons blod.” Ordet “son” finns inte i grundtexten. Rätt översättning skall vara “som Gud köpt åt sig med sitt eget blod”. Det gör att man kan se att Gud och Jesus är ett.

Messianska profetior
I psalm 22 i Psaltaren finns en av de starkaste messianska profetiorna i GT. Så här står det i vers 17 i Svenska Folkbibeln: “…mina händer och fötter har de genomborrat.”

I Bibel 2000 står det överraskande: “Händer och fötter är skrumpnade”(!). I den hebreiska grundtexten finns inget som kan leda tanken till att händer och fötter skulle vara skrumpnade. Varför har man då valt denna översättning? Jag tycker det är en uppenbar mörkläggning av det profetiska ordet.

Löftet om försoningen
I Jesaja 1:18 finns ett underbart löfte om den försoning som Gud skulle skänka världen genom Jesus. I Svenska Folkbibeln står det så här: “Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.”

I Bibel 2000 står det däremot: “… När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?” Här är inget löfte som du ser, utan bara frågetecken.

Jungfrufödseln
Att Jesus föddes av en jungfru är en viktig del i förståelsen av att Gud klev ner till jorden i mänsklig gestalt. I Jesaja 7:14 profeterar t.o.m. profeten om detta. I Svenska Folkbibeln står det: “Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.?” Det är framtiden det handlar om, och det är en jungfru som skall bli havande.

I Bibel 2000 står det däremot: “… Den unga kvinnan är havande och skall föda en son,…”. Genom att skriva “är” försvinner förutsägelsen och genom att skriva “den unga kvinnan” trollar man i Bibel 2000 bort undret om att en jungfru skulle bli havande.

Judarnas utkorelse
Judarnas speciella utkorelse ser man tydligt bl.a. i 1:a Moseboken 12:3. Så här lyder Svenska Folkbibelns översättning: “I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade”

I Bibel 2000 står det: “Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” Här framskymtar minsann ingen utkorelse!

När det gäller den här liberaliseringen, eller korruptionen av det kristna budskapet, säger David Hedegård i sin bok Ekumenismen och Bibeln att det här inte handlar om en ny tolkning av Bibeln, det handlar om en helt ny religion. De nya “sanningar” som dessa teologer fört fram är så långt ifrån Bibelns kärnbudskap, att man inte längre kan säga att det handlar om kristen tro. Man skall istället gruppera ihop dessa teologer och deras undervisning med Islam, Hinduism, Buddhism enligt David Hedegård. Detta skrev han redan i början av 1950-talet. Det är verkligen något att fundera över när det gäller enhet och ekumenik i vår än mer vilseledda tid!

*
*

Avslutning
Som avrundning i det här programmet vill jag summera och säga att det alltså är helt avgörande vilken inställning som vi har till Bibeln och även viktigt vilken Bibel vi läser. Det är i den ursprungliga Bibeln vi har det sanna vittnesbördet om Jesus Kristus, vår Herre och Gud, väldens frälsare. Tro kommer genom budskapet, säger Bibeln. Vill vi ta emot den frälsning till evigt liv som erbjuds genom Jesus, så måste vi acceptera Bibelns budskap som Guds Ord till mänskligheten. Det är också den enda acceptabla grunden för kristen enhet och ekumenik. Ser vi Bibeln som människors ord, så faller möjligheten till den tro som leder till frälsning genom Jesus och till kristen enhet. En urvattnad Bibelsyn ger ett urvattnat frälsningsbudskap som inte räcker hela vägen fram till den avgörande frälsningen. Då kan människor gå evigt förlorade! Ett angrepp på Bibeln är därför ett angrepp mot den tro som räddar människor till evigt liv och som ger ett oerhört berikat liv redan här och nu! Därför är rätt Bibelsyn så oerhört avgörande. Det är min förhoppning att du genom det här programmet blivit övertygad om detta, om du nu inte redan var det. Och det är min förhoppning och bön att du tar denna övertygelse med dig till den församling som du kanske tillhör. Ta gärna och kika på Reformationsbibelns hemsida som jag nämnde tidigare. Där kan du läsa en mängd dokument om översättningar och grundtexter. Deras adress på Internet är http://www.bibel.se.   ///Det kommer mer av denna info./Maria

11 thoughts on “Bibeln/ Tro på Gud, inte på Lucifer.Falsk enhet

 1. Hej igen ni som läser här. Jag vill skriva att de flesta långa artiklar är för att det är så viktigt att bilda sig en uppfattning och få läsa de rätta förhållandena i denna urvattnade värld och evangelium, där falska profeter och andra människor försöker att UNDANHÅLLA GUDS ORD på många vis.

  Därför tar jag in det som kan/ÄR en väckarklocka för oss troende, och för dem som inte tror så att de ska förstå vad en troende tror.
  Varmt välkomna hit så ofta som ni vill!
  Gud välsigne.
  /Maria

 2. Hej Niklas. Vet inte riktigt hur du menar nu.

  Såhär kanske: Om en text är jobbig och lång kanske man inte ställer frågor? Jomen jag svarar vilket som.

  Kommer en kort fråga får den svar med kanske en lång kommentar.

  Eller, Visst strävar man efter att få ett klart och grundligt svar även om det är långt eller kort.

  Alla frågor på denna sajt skall besvaras så gott man kan och kan man inte så säger man det.

  Det finns också snabba svar som kan vara en bekräftelse på vad den som frågar har haft för tankar. Kort och koncist.

  Menar du att mina /artiklarna är för långa?
  Det finns många korta också, du/ni får leta och gärna tycka och tänka o fråga.

  Men just nu kan det bli korta frågor o svar eftersom jag är drabbad av flertal sjukdomar som jag inte klarar just nu.
  Men välkommen tillbaka..jag anser att artiklarna ger klara besked.
  FRID!
  Hälsn f Maria

 3. Hej om en lång text är jobbig att läsa ställ inga frågor då?
  En kort fråga ställs och du får sidor av svar är ju ett tecken på att den som
  Ger dig det långa svaret bryr sig om att det rätta svaret skall ges
  Snabba bekväma svar för att del skall bekräftas snabbt och skall förklaras
  Det är för långa texter
  Läs då under helgen?

 4. Hej Kyllikki. Tack för att du gillar att var här på sidan, det gör mig glad. Visst är det jobbigt med långa texter, det kan jag med tycka o hoppas att du tar dem i etapper, för de är viktiga. Det finns mycket vi inte ska läsa, utan kasta i stället.
  L Jareteg harjag lärt mig att förstå o tycka om, så det kommer mer av dem.
  Ja Jesu lärjungar är redan hårt ansatta i andra länder och det kommer hit också, MEN det är gott att veta att GUD har kontrollen. Kom ihåg Paulus och Silas och alla som blev hjälpta. I Gud har vi vår styrka.
  Kram Maria

 5. Hej maria!
  Jag har absolut ingenting för kyrkorna eller ekumeniken eller enheter eller nya tider etc…..
  Endast Gud Jasus och Den helige Anden är viktiga för mig.Att jag inte kan läsa långa texter eller knappt läsa överhuvudtaget är att jag har läst på tok för mycket av allt skit,men hos dig Maria finns inget skit,DET vet jag!!!!!
  Kram Kyllikki

  P.S jag skall läsa texten i små delar.

  De som är Jesus lärjungar kan ju få fängelsestraff :((((

 6. Hej Andreas ja texterna är ibland långa, men vet du varför? det är för att det står så mycket viktigt i dem. De ska läsas och begrundas, för vi är i de tiderna då vi inte ska ta emot villoläror, och sådan finns det gott om. Så kom igen nu då, läs och lär det som är sunt.
  Hälsn Maria

 7. Ha, där ser man, det är inte bara jag som tycker Marias texter är långa. Hon borde få fängelsestraff för att inlägget är så långt.

 8. Hej Kyllikki Ja texten ä r lång men den är så sann, så försök läs den igen.
  Ja Gud finns i den troendes hjärta och skall ju förbli där, stolta kyrkobyggnader är en sak och Jesus i hjärtat en annan. EKumeniken är inte vad människor behöver, för det är osant det som lärs ut, det var aldrig Guds mening.
  KRAAM f Maria

 9. Hej Maria!
  Så här lång text är omöjlig för mig att läsa genom!
  Men en sak vet jag att Jesus sa att Guds rike finns i människans hjärta.

  I våra hjärtan möter vi Gud och inte någon annanstans,så tror jag!
  Världen utanför är full av elände:(((((((
  Kram Kyllikki

 10. Hej Janne, Tack för att du läser, ja texten är lång men den går ju inte att korta av. Jag missade del 1 men jag får ta den i morgon.
  Det är livsviktigt att vi får reda på sanningar, så att vi kan stämma av och att vi kan bli varnade, för tiderna är ju inte speciellt bra!
  NWO och allt annat material får vi föesöka samla in nu, tiden är kort …../Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.