Tag Archive | M SKANTZE

FRÅN Newsvoice.se -WHO och NYA LAGAR ang. Pandemier m m! -LÄS LÄS.- Tvångsmedicinering m m….

OPINION

Tre veckor kvar för att stoppa WHO:s maktövertagande över vår hälsa

Ulf Kristersson bör avvisa förändringarna styrdokumentet för WHO innan den 1:a december 2023

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

PUBLICERAD IDAG 10:44

 – MARGARETA SKANTZE

Pressfoto: Regeringen.se Statsminister Ulf Kristersson, december 2022. Pressfoto: Regeringen.se

Statsminister Ulf Kristersson, december 2022.

I maj 2023 hölls ett möte i Genève för att diskutera och fatta beslut om ett stort antal förändringar av International Health Regulations (IHR), det juridiska styrdokumentet för WHO, avsedda att träda i kraft i maj 2024.

Om så sker kommer WHO övergå från att vara ett rådgivande organ till att bli en överstatlig myndighet med vittgående befogenheter.

Dess generalsekreterare får mandat att vid ett kommande så kallat hälsonödläge av internationell betydelse fatta en rad tvingande beslut som sätter den svenska grundlagen ur spel. Vad som utgör ett nödläge är löst och luddigt formulerat och kan således utropas helt godtyckligt och enväldigt av generalsekreteraren.

WHO:s generaldirektör Ghebreyesus varnar för nästa pandemi, Han skriver på X: “Nästa pandemi är inte en fråga om om, utan om när. Och vi har inte råd att upprepa det förflutnas misstag. Det är därför WHOs medlemsstater förhandlar om ett nytt PandemicAccord och ändringar av det… Visa fler

se:

X f d Twitter

Tedros Adhanom Ghebreyesus

@DrTedros

The next pandemic is not a question of if, but of when. And we cannot afford to repeat the mistakes of the past. That is why @WHO’s Member States are negotiating a new #PandemicAccord and amendments to the International Health Regulations, to strengthen the legal framework for—

@WHO’s Member States are negotiating a new #PandemicAccord and amendments to the International Health Regulations, to strengthen the legal framework for the global response to pandemics. I urge

@IPUparliament members to support these negotiations towards a timely conclusion, by the 2024 World Health Assembly in May. For the sake of future generations, we must not go back to the old cycle of panic and neglect that left our world vulnerable.

WHO får då rätt att ta ifrån oss vår yttrandefrihet, införa censur, ålägga oss enorma ekonomiska skyldigheter, påtvinga oss medicinska behandlingar och begränsa vår rörlighet. Jag bifogar en lista över tio av de stundande förändringarna med referenser så att ni själva kan kontrollera att mina påståenden inte är fråga om vinklade tolkningar eller så kallade konspirationsteorier.

För en månad sedan ordnade riksdagsledamoten Elsa Widding ett informationsmöte i riksdagen för att belysa denna fråga. Här fanns en rad framstående internationella experter, bland dem den briljante schweiziske juristen Philipp Kruse specialiserad på frågan om de kommande förändringarna av IHRs och vad de kommer att innebära.

Intresset från de folkvalda tycks vara obefintligt. Samma tystnad genomsyrar svensk media. Mest skrämmande är underlåtenheten från det skattefinansierade Public Service att belysa denna fråga.

Hur kommer sig då detta ointresse?

Jag tror ett svar är att många svenskar har ett grundmurat förtroende för WHO och ser dess arbete som präglat av idealism och omsorg om människor.

Så har det en gång varit och så marknadsförs det än idag på nätet, men i själva verket har WHO steg för steg tagits över av läkemedelsbolagen och av internationella finansiella intressen. Medlemsländerna har inte längre något inflytande över verksamheten.

Det finns ännu ett litet tidsspann, en knapp månad, att bromsa denna utveckling, så det är bråttom. Den 1 december 2023 är deadline för att protestera mot de planerade förändringarna av IHRs som antogs i Genève i våras.  Detta måste göras skriftligt till WHO av medlemsländernas regeringschef.

Det är därför jag vänder mig till dig i förhoppningen att du ska besinna ditt stora ansvar, höja din röst och leva upp till det förtroende som du fått i egenskap av representant för det svenska folket.

Jag vädjar till dig att ta upp frågan om WHO till debatt i riksdagen och kräva att statsminister Ulf Kristersson avvisar förändringarna i styrdokumentet för WHO.

OBSERVERA: Tio viktiga förändringar av International Health Regulations:

  1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks“Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity). (Artikel 3 – sid 3)
  2. Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling. (Artikel 18, sid. 16- 17)
  3. Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation. (Bilaga 1, sida 36)
  4. Sveriges suveränitet förloras: En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och i stället görs kriskommitténs beslut bindande. (Artikel 43 –sid. 21-22)
  5. Ändring från WHO som rådgivande till bindande organ: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande. (Artikel 1 och artikel 42 sid 22)
  6. Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en “potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering. (Artikel 2 – sid. 2 och 3)
  7. Planekonomi införs: WHO:s generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en “fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHO:s anvisningar. (Artikel 13A –sid. 12-14)
  8. Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 och 44 samt bilagorna 6 och 8 – sid. 16 – 20 och sid. 22 – 24)
  9. Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk. (Artikel 44A – sid. 25)
  10. Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar. (Bilaga 10 – Sid. 50 – 51)

Relaterat

Margareta Skantze
skantzemargareta@gmail.com

Maria: Tack Margareta Skantze! för informationen.

Maria: –VILKET VANSINNE SOM VÄNTAR OSS ALLA! Det är många av oss som visste vad som skulle komma- VÄRLDSREGERINGEN ! ENVÅLDSHÄRSKARE kommer att styra oss alla nu framöver! De kommande s k pandemierna kommer att förstöra mer än man kan ana! LÄS PUNKTERNA IGEN!

Man blir mörkrädd, men så blir det TOTALITÄRA STYRET! Jag har inga ord. LÄS OCH SPRID DETTA!! Det är sådant här som BIBELN BERÄTTAR OM; SOM MAN INTE VILL VETA! GUDS ORD BERÄTTAR OM ÖVERTAGANDET AV DE HEMSKA Som uppträder som HÄRSKARE i den sista tiden på jorden, detta är bara EN DEL AV VANSINNET! Johannes Uppenbarelsebok.

Bibelns profetior om det Fjärde Världsriket går helt klart i uppfyllelse framför våra ögon,(det som inte skall vara likt något av de andra samt inte uppstå genom svärd , men vara grymmare än alla de övriga och lägga alla jordens länder under sig/ Gunilla O.

WEF- del 2! Så blev WEF världens mäktigaste lobby-organisation DEL 2

I sin bok ”Den diskreta världsmakten – så blev World Economic Forum världens mäktigaste lobbyorganisation” (2022) går Ernst Wolff igenom alla de möten som arrangerats av WEF i Davos under årens lopp. Han visar hur Klaus Schwab personligen fungerat som aktör inom världspolitiken. 
Text: Margareta Skantze. Läs även del 1
Ett exempel är hur WEF utnyttjade Sovjetunionens kollapsande ekonomi till följd av oljekrisen och gav sitt beskydd åt oligarkerna i det nya Ryssland. WEF påverkade också Sydafrikas framtid. När Nelson Mandela släppts ur fängelset och valts till ordförande för ANC tillkännagav han sin avsikt att förstatliga alla sydafrikanska gruvor, banker och monopolföretag.
Mandela bjöds in till Davos. Efter mötet ändrade han ståndpunkt och bekände sig till kapitalismen och globalismen. Ytterligare exempel är WEF:s aktiva roll i Ukraina.
Vid 1992 års möte tog WEF ett viktigt steg för att påverka världspolitiken genom att skola en kommande generation av ledare i globalistiskt tänkande. Utbildningen kallades ”Global Leaders of Tomorrow” och leddes av Schwabs dotter Nicole Schwab.
Nicole Schwab, World Economic Forum
Nicole Schwab, World Economic Forum. Foto: weforum.org. Licens: CC BY-NC-SA 2.0

I den första årskursen märks namn som Angela MerkelNicolas SarkozyTony BlairGordon Brown och Jose Maria Aznar. Tolv stycken kom från Sverige, bland dem kronprinsessan Victoria, den då nyutnämnde finansministern Anders Borg samt fotografen Mattias Klum. Initiativet har vuxit med åren. Numera kallas programmet ”Young Global Shapers” och inträdesåldern har sänkts från 43 år till 38 år.

I dagsläget har över 10 000 unga globala skapare utbildats. I projektet ingår också inrättandet av tankesmedjor världen över, för närvarande över 500 stycken i 152 länder.

En av de nyutbildade unga globala ledarna i den första årskursen var Bill Gates. Vid hemkomsten till USA tog han ett avgörande steg, både för sin egen karriär och för hela världen. Han övertog sin fars skapelse William Gates Foundation, bestämde sig för att lämna Microsoft och i stället satsa på vaccin.

I marknadsföringen signaleras bilden av en Bill Gates som räddare av världens fattiga. Hemsidor och informationsmaterial fylls av lyckligt leende afrikanska och asiatiska barn, men Wolff menar att det som egentligen drev Gates var att rentvätta det skamfilade rykte han fått genom en serie rättsprocesser där han anklagats för upphovsrättsintrång, stöld av idéer och bedrägeri.

Relaterat: Michele Bachman kommenterar WEF: SE I LÄNKEN OM DET INTE FUNGERAR HÄR

Videospelare

00:00

01:06

Bill Gates har under årens lopp skapat mängder av ideella stiftelser i samarbete med finansiella aktörer, såsom GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) och CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation). Dessa skulle spela en avgörande roll under den kommande coronapandemin.

Wolff visar hur ett allt starkare band har uppstått mellan ekonomisk politik och sjukvårdsfrågor. De första ”vaccinationslånen” skapades av Världsbanken tillsammans med GAVI i samband med fågelinfluensan 2006.

Wolff summerar: ”De världsomspännande affärerna med folkhälsan förvandlades slutgiltigt till en lekboll för investerare”.

År 2007-08 inträffade fastighetskrisen i USA. Wolff konstaterar att den har lett till en exempellös omfördelning av kapital nerifrån och upp. Runt om i världen räddades mängder av storföretag från sammanbrott med skattemedel, vilket skapat stora hål i statskassorna.

WEF reagerade genom att starta ”Global Redesign Initiative”, det globala omstruktureringsinitiativet, eller mer direkt uttryckt ett åtstramningsprogram som särskilt riktade in sig på ländernas sociala utgifter.

Relaterat: De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?

2015 års WEF-möte slog rekord i antal deltagare. 2500 personer från 140 länder kom till Davos för att delta i konferensen med temat strategier för en global gemenskap. Ett av resultaten av 2015 års möte var projektet The Known Traveller Digital Identity (KTDI) med målet att skapa ett världsomspännande system för digital identifiering av resenärer.

Ett år senare initierade Bill Gates stiftelse GAVI bildandet av organisationen ID 2020 med syfte att ge alla de 1,5 miljarder och ”sårbara” människor som lever utan digital identitet en möjlighet att legitimera sig.

Relaterat: De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri? (Margareta Skantze)

Bok av Ernst Wolff: Den diskreta världsmakten
Bok av Ernst Wolff: Den diskreta världsmakten. Karneval Förlag

WEF:s finansiella muskler stärktes ytterligare genom att stiftelsen erhöll speciella rättigheter i Schweiz. WEF fick hädanefter:

”fritt ta emot, förvara, omsätta, överföra och förfoga över alla slags tillgångar, samtliga typer av värdepapper, kontanta medel, guld och andra föremål, såväl i Schweiz som i utländska sammanhang.”

Vid 2018 års möte utgjorde Klaus Schwabs bok ”Shaping the Fourth Industrial Revolution” språngbräda för diskussioner om de tekniska innovationer som han ansåg oundgängliga för mänskligheten.  Han förutspår ett nytt steg i evolutionen, transhumanismen, skapandet av en ny sorts människa, en sammansmältning av människa och dator. För att detta ska kunna ske måste dock en starkare global styrning ske.

Samma år utförde Johns Hopkins-universitetet, sponsrat med stora belopp av den amerikanske miljardären Michael Bloomberg, tillsammans med WEF en simuleringsövning kallad Clade X.  Den beskrev en världsomspännande pandemi med 150 miljoner döda, ekonomiskt sammanbrott och stora sociala omvälvningar.

Den kan ses som en förövning till det beryktade Event 201 som hölls ett år senare i New York, också denna gång i samarbete mellan WEF, Gatesstiftelsen och Johns Hopkins-universitetet. Utgångspunkten denna gång var en pandemi förorsakad av ett okänt coronavirus, kallat nCov-19, som utlöste en pandemi med fördubblat antal döda varje vecka.

Genom flygresor spreds viruset till Europa, USA och Kina, där det förorsakade utbrott i 300 städer. Det dröjde ett helt år innan det fanns något vaccin att tillgå, vilket gjorde att pandemin skördade 65 miljoner döda.

Relaterat: Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier” (Margareta Skantze)

I summeringen från Event 201 betonades särskilt vikten av koordinerad nyhetsförmedling:

”Regeringarna måste samarbeta med traditionella och sociala medieföretag för att utforska och utveckla flexibla sätt att bekämpa felinformation. Dessutom måste förmågan att snabbt översvämma medierna med exakt och sammanhängande information utvecklas (…)

Medieföretagen ska å sin sida förbinda sig att se till att myndigheternas budskap prioriteras och att felaktig information åsidosätts, även med hjälp av tekniska medel.”

Tio veckor senare kom rapporten från Kina om de första fallen av Covid-19.

Ernst Wolff konstaterar att målet med den likartade informationen från etablerad media världen över uppfylldes med råge.

Bara ett halvår senare, den 9 juli 2020, utkom Klaus Schwabs bok ”Covid 19: The Great Reset”, skriven i samarbete med den franske journalisten Thierry Malleret. Här beskrivs de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin och vad som krävs för att bygga en mer ”inkluderande, motståndskraftig och hållbar värld framöver”.

Schwab summerar: “Många av oss frågar sig när saker och ting ska återgå till det normal. Det korta svaret är: aldrig.”

Själva hjärtpunkten i Den Stora Återställningen är införandet av digitala centralbanksvalutor. Enligt Schwabs visioner ska alla medborgare och alla företag förfoga över ett enda konto som är registrerat i landets centralbank. Alla medborgare får en universell basinkomst oavsett arbetsinsats. Detta blir ett sätt att möta den utbredda arbetslöshet som följer i spåren av en ökad automatisering. Även när det gäller övergången till digital valuta har Bill Gates varit en viktig samarbetspartner. Redan år 2012 skapade han stiftelsen ”Better Than Cash Alliance”, ett FN-organ med syftet att driva på övergången från kontanter till digital valuta.

Relaterat: Austin Fitts sista varning: Kriget mot den fria människan närmar sig slutet (Margareta Skantze)

Ernst Wolff ställer den manande frågan: Är denna dystra framtid möjlig att undvika, eller är vi på grund av den makt som WEF redan kapat åt sig i händerna på en liten finansiell elit?

Wolff menar att WEF:s maktställning bygger på massornas okunnighet. Hans hopp står därför till att ett ökande antal människor runt om i världen får upp ögonen för WEF:s planer.

Hans egen bok ”Den diskreta världsmakten” är ett mycket viktigt bidrag i det pågående upplysningsarbetet för att visa ansiktet bakom alla dessa stiftelser och organisationer som säger sig verka för mänsklighetens bästa.

Mer om boken: “Den diskreta världsmakten – så blev World Economic Forum världens mäktigaste lobbyorganisation”

Text: Margareta Skantze. Läs även del 1

DAGS ATT VAKNA! Hela förloppet om vaxx står att läsa här nedan i Artikel. B GATES m fl ormar har beräknat…..

“Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

“Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

Text av journalisten Margareta Skantze:

“Godmorgon kära vänner!Hoppas ni är vakna och pigga.Ni som ännu sover…det är dags att vakna nu, klockan är 5 i 12!!

Jag har förstått att en del av er som tagit del av mitt inlägg om situationen ute i Europa, Australien, USA etc tror att jag godtyckligt sitter och fabulerar.

Du baserar det antagligen på den ensidiga och ofta felaktiga information du får till dig genom att enbart lyssna på main stream media, du har inte ifrågasatt eller bemödat dig om att ta reda på mer. Du tror bara att jag blivit galen.

Texten nedan har journalisten Margareta Skantze skrivit, en mycket bra sammanfattning som ger läsaren en tydlig bild över hur det har sett ut genom åren och hur allt har planerats.

Låter jävligt foliehattigt, eller hur?Det här är ingenting som känns bekvämt att göra men det finns inga alternativ, klockan är 5 i 12!Jag har suttit och faktagranskat i några timmar och allt finns att läsa på nätet, inga konstigheter där.

Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge.

Här i Sverige räknar man med att kunna införa ett lagstadgat permanent vaccinpass under nästa år. Det finns också att läsa på nätet. Fakta liksom, är du med?

Det finns indikationer på att vaccinmandat kommer att införas i mars 2022 men det är inget som kan verifieras i skrivande stund.

Margareta Skantze:”De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet.

Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”

.Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014: The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn.

Planen omfattar fem olika delmål.

Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme.

De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår

.2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer.

Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder

. Organisationen finansieras av EU.

En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet.

Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter.

Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna.

Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill och Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare.

Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa.

Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare.

Värdar för motet är Bill och Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.

Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market.

Bilderna kom i själva verket från Indien.

Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill och Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.(Som svar på att president D. Trump fryser finansiering av WHO/egen notering)

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen.

Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN.

Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.

Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen. De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid.

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten.

De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället.

De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen.

I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia.

Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

*************************************************************************

Maria: Ja, nu har du läst och kan tycka och tänka vad du vill om detta skrivna, det är alarmerande tycker jag och många med mig!! VAD KOMMER ATT SKE?? Det vill vi inte veta, egentligen, men ett MÅSTE för att vara förberedd. JESUS KOMMER TILLBAKA SNART, ÄR DU FÖRBEREDD PÅ DET???

Den ruttna världen!

Related

Sverige vaknarDecember 13, 2021

HUR MAN SKAPAR EN PANDEMI