Tag Archive | gruppsykologi

VAKNA- Gruppsykologi och Masspsykos. Video med Mattias Desmet

Ur tidningen Vaken.se hämtar jag en bit av texten i denna video och frågar dig om DU är VAKEN??

I en intervju med titeln ”massformation” förklarade Dr. Mattias Desmet, professor i psykologi, om hur en befolkning kan genomgå en förändring som resulterar i en masspsykos. Han kan även se hur vi i dagens covid-19-samhälle kunde uppvisa alla symtom för att vara i ett masspsykotiskt tillstånd samt förklara hur detta har uppkommit.

”MASSPSYKOS ELLER MASSHYSTERI, ÄVEN KÄND SOM KOLLEKTIVT TVÅNGSMÄSSIGT BETEENDE ÄR ETT FENOMEN SOM ÖVERFÖR KOLLEKTIVA ILLUSIONER AV HOT, VARE SIG VERKLIGA ELLER IMAGINÄRA, GENOM EN BEFOLKNING I SAMHÄLLET SOM ETT RESULTAT AV RYKTEN OCH ÖVERDRIVNA SLUTSATSER ORSAKADE AV ORIMLIG RÄDSLA OCH PANIK.”

Dr. Desmet är även magister i statistik och det var genom att studera data från regeringars rapporteringar runt risker med covid-19 som han snabbt upptäckte att man totalt förbigått fastslagna metoder för statistik och istället tydligt skapade falska bilder av hur pandemin fortgick. Han kunde snabbt se riskerna med att ett totalitärt samhälle kunde uppstå under dessa förutsättningar och började varna befolkningen genom flera publikationer och intervjuer. Han påstår nu att det är en socialt konstruerad psykos med uppsåt att leda till en totalitarism över hela världen.

Om vi går längre bak i historien så hittar vi en av de som djupgående har studerat fenomenet med masspsykos, Gustave Le Bon född 1841. Han argumenterar att masspsykos är i grunden skapad av en liten grupp som intar inflytande över den större gruppen.

”CIVILISATIONER HAR ÄNNU BARA SKAPATS OCH REGISSERATS AV EN LITEN INTELLEKTUELL ARISTOKRATI, ALDRIG AV FOLKMASSOR. FOLKMASSOR ÄR BARA KRAFTFULLA FÖR FÖRSTÖRELSE. DERAS AGERANDE ÄR ALLTID BARBARISKT.”

När ett gruppmedvetande har inrättats så sänks intelligensen av gruppen och gruppen blir istället helt bunden till känslor. De resulterande känslorna kan vara bättre eller sämre än de hos individerna som folkmassan består av – En folkmassa blir lika lätt heroisk som kriminell. En följare av en anonym folkmassa kommer att vara mindre benägen att kontrollera sitt beteende, och följaktligen oansvarig. Under dessa omständigheter försvinner känslan av ansvar som alltid kontrollerar individens agerande. Ansvar och moral förskjuts på så sätt helt till den lilla grupp som leder folkmassan.

Två grundläggande faktorer ligger till grund för omvandlingen till ett totalitärt samhälle. Den första är förstörelsen av de religiösa, politiska och sociala övertygelser där alla delar av vår civilisation är rotade. Vi kan kalla det för vår tradition och kultur som annars har uppgiften att styra ett folks kollektiva intelligens. Den andra är skapandet av helt nya existens- och tankevillkor som ett resultat av moderna vetenskapliga och industriella upptäckter. Det behövs lång tid för att genomföra en sådan förändring av ett samhälle. Någonting som vi tydligt kan se, där vårt nuvarande samhälle helt har gått emot de traditioner som vi i generationer har haft, för att ge oss ett nytt samhällssyn och en ny kultur.

I en folkmassa är varje känsla och handling smittsam och smittsam i en sådan grad att en individ snabbt offrar sitt personliga intresse för det kollektiva intresset. Detta är en förmåga som strider mycket mot hans natur, och som en man knappast är kapabel till, förutom när han ingår i en folkmassa. Vi vet idag att en individ genom olika processer kan föras in i ett sådant tillstånd att han, efter att ha förlorat sin medvetna personlighet, följer alla förslag från personer eller gruppen som har berövat honom det. Vi ser alltså att den medvetna personlighetens försvinnande, den omedvetna personlighetens övertagande.

Det är inte bara genom sina handlingar som individen i en folkmassa skiljer sig väsentligt från sig själv. Redan innan han helt har förlorat sitt självständighet har hans idéer och känslor genomgått en förvandling, och förvandlingen är så djupgående att skeptikern till en troende, den ärliga mannen till en kriminell och den fega till en hjälte.

De individualiteter i mängden som kan ha en personlighet som är tillräckligt stark för att motstå masspsykosen är för få i antal för att kämpa mot strömmen. I det yttersta kan de försöka motverka utvecklingen med hjälp av olika resonemang och fakta utan resultat. Det finns dock exempel på när enstaka starka känslomässiga positiva uttryck har avskräckt folkmassor från de mest blodtörstiga handlingar. Vi kan därför anta att en folkgrupp under masspsykos kan, med rätt metoder, styras bort från självdestruktivt beteende och anmana en högre moral.

Le Bon påpekar några tydliga resultat av masspsykos:

• Folkmassan blir helt styrd av yttre känslomässig stimuli.
• De bilder som framkallas i folkmassornas sinne accepteras av dem som sanning.
• Folkmassan erkänner inte tvivel eller osäkerhet och går alltid till ytterligheter.
• Folkmassan är instinktivt fientliga mot förändringar och framsteg.
• De tillfälliga revolutionära instinkterna av folkmassor hindrar dem inte från att vara extremt konservativa.
• Folkmassornas moral kan vara mycket lägre eller mycket högre än för de individer som komponerar dem.

Dessa iakttagelser kan vara grund till hur vi kan skapa en metod för att nå till folkmassan och faktiskt möjliggöra en positiv förändring. Speciellt hur en folkmassa instinktivt inte vill ha förändring och hur viktig tradition och kultur är för gruppsykologin. Genom känslomässig retorik och affirmationer med anspelning på kulturell och inarbetad moral kan folkmassan teoretiskt genomgå en transformation mot ett högre kollektivt medvetande.

Om vi återgår till Dr. Desmet så går han igenom vissa kriterier som måste finnas för att skapa masspsykos. Han säger att det behövs många socialt isolerade människor eller människor och brist på sociala band. Det krävs även många människor som upplever en brist på mening med tillvaron. Där det finns mycket ångest och där det inte är lätt att identifiera vad som är orsaken bakom problemen. Det behövs även mycket allmänt missnöje.

Genom att spela på dessa känslor och genom att skapa isolation, brist på tradition och kulturella band samt uppmuntra generellt missnöje och meningslöshet så öppnas möjligheterna upp till att skapa drastiska förändringar i mänsklighetens utveckling. Man presenterar nya starka bilder där pandemin och risken för att bli drabbad blir föremål för ångesten. Man skapar massåtgärder som lika ritualer skapar ny grupptillhörighet. Ångesten och meningslösheten som folket känner kan projiceras på nya fabricerade hot och en ny mening kan erbjudas genom att ställa sig bakom en ny rörelse och ideologi.

Alla försök att motsätta sig denna nya rörelse kommer att mötas med stark ilska och även våld. Det väcker nämligen rädslan av att återgå till ett tillstånd av ångest och separation som de just har klivit ur. Detta förklarar varför argumentering baserat på fakta inte kommer att fungera. Fakta spelar ingen roll för dem längre. under masspsykos blir människor radikalt intoleranta mot dissidentröster. Vi kan heller inte vinna enbart genom att exponera eller avsätta den rådande grupp som styr massorna. Enligt Dr. Dismet så blir en folkmassa utan ledare styrd av den inneboende omedvetna gruppsykologin och övergår till barbariska och djuriska beteenden.

Vår strategi bör därför skapas med alla dessa faktorer i åtanken. Vi måste måla upp en bild som ger mening och sammanhållning. Vi måste erbjuda alternativ och ledning. Trots massornas totala brist på logik och resonemang så bör denna nya tradition bygga på en djup och rationell bakomliggande ideologi. Det är vår utmaning.

Mikael Cromsjö

Sann Frihet
Vaken.se
Vakenmanifestet.se

Professor Mattias Desmet – Mass Formation
https://www.youtube.com/embed/TRCDPy5C2ws

När du går med Jesus hela vägen så förstår du hur viktigt det är att UTBILDA SIG om VAD SOM SKER. DEt vill Gud att vi alla gör. VAR KUNNIG! Det är ett MÅSTE! https://www.vaken.se/gruppsykologi-och-masspsykos/

/Maria