Tag Archive | Frihet i Kristus

Illusionen av Frihet. The GREAT experiment!

Denna video tar upp vad vi numera kallar frihet men det är ju inte så, för vi är trängda upp mot en vägg. Denna vägg är inte ok och vi kan inte röra oss fritt, vi är inte fria.

Den frihet vi i så fall HAR är FRIHETEN SOM GUDS BARN! I Honom får vi VARA!

Ordo Ab Cho is the Latin phrase for “Order Out of Chaos”. According to basic Illuminati or higher Masonic dogma, the New World Order will result after a period of choreographed chaos, which the state will probably implement through war and bloodshed. Masonic initiates who progress and ultimately attain the 33rd degree receive a jewel with the inscription “Ordo Ab Chao,” surrounded with three interlocking triangles. Professor Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a Freemason and a political and social scientist at the University of Berlin (1817-1831), maintained that man could shape history and achieve ultimate peace only through repetitive episodes of controlled conflict between opposing forces. Hegel advocated the idea that men must create, manipulate and manage that conflict in order to create a pre-determined outcome – the controlled change, the synthesis. Bible Prophesies Chaos Ahead – The present turmoil we find ourselves in is child’s play compared to the world upheaval just ahead as foretold in the Bible. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. Rev 9:15

Get your homes in order friends! Time is short! Jesus Saves! Follow Him!

Frihet i Kristus / bibelord

Foto Maria

Foto Maria

 

FRIHET i Kristus

Luk 4:18 “Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet.
/Jesus citerade den här versen från Jes 61:1-2 och slutade mitt i vers 2 strax före orden “och att vredens dag är inne för deras fiender”. Anledningen är att det var just glädjebudskapet om Guds välsignelse som kännetecknade hans första besök på jorden. Guds vrede kommer vid hans nästa ankomst. Åhörarna väntade sig det motsatta av Messias.

*

Rom 8:21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.
/Den dagen kommer, när synd, död och förruttnelse ska försvinna, och allt skapat ska få den härliga frihet som Guds barn njuter av.

*

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet./ Den härlighet som den helige Ande ger den troende är av en högre kvalitet än den som Mose upplevde. Härligheten förändrar succesivt den troende till större och större kristuslikhet. (Läs Rom 8:29; Gal 4:19; Fil 3:21; 1 Joh 3:2)

*

Jak 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. / Det är viktigt att veta vad Guds ord säger men är ändå viktigare att lyda det. Den effekt vårt studium av Bibeln har på oss blir direkt synlig i vårt uppträdande och i våra attityder.

*
Jak 2:12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. /Jakob påminner oss om att det räcker att bryta mot ett bud för att vi ska räknas som syndare. Man kan inte vara bara delvis skyldig. Alla har syndat (Rom 3:23) och behöver hjälp av Jesus för att betala priset för synden.

*

/Maria