Tag Archive | att bli frälst

Vittnesbörd i länk nedan. Sy Garte, f d ateist

https://www.jesaja53.se/category/video/

Vi troende har alla ett speciellt vittnesbörd, om HUR vi blivit frälsta av nåd och hur vi gått vidare med Gud under vårt liv. Det finns ju väldigt många som inte ens hört ett vittnesbörd från någon och kan därför kanske inte sätta sig in i VAD tro är och VEM är GUD? Det finns i vittnesbörden inte bara om kärleken till Gud utan också berättelser om svåra saker människor gått igenom, men GUD har varit med och han räddar och läker.

Välkommen till fler vittnesbörd här på denna sida i denna kategori: Vittnesbörd. Läs också nedan: *Tröstens Gud*.

Allt med HonomHan som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?” Rom 8:32
 
Ingenting är så svårt att tro, som att Gud älskar oss också när vi inte på minsta sätt får känna hans kärlek. Ibland får vi erfara, hur Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande. Då är Herrens närvaro verklighet för oss, och vi får liksom dricka ur ljuvlighetens ström. Då förstår vi bra, att Anden vittnar med vår ande, att vi är Guds barn. Denna nåd får vi emellertid inte alltid erfara. Vi får uppleva mycket torra tider. Vi får erfara svåra inre anfäktelser. Herren förefaller att vara så långt ifrån oss.

Då bör vi gå till Guds Ord och hänga fast vid löftena utan att fråga om lov vare sig av vårt eget bedrägliga hjärta eller av själafienden. Då vi tror, att vi är föremål för Guds kärlek, fastän vi ingenting känner, ger vi stor ära åt Herrens löften. Han som inte skonade sin enfödde Son, utan utgav honom för oss, hur skulle han kunna förändras, då vi lever ett liv, fullt av mångahanda bedrövelser? I Herren finns ingen förändring. Liksom han en gång skänkte oss sin Son, skulle han inte nu skänka oss allt, vad helst vi behöver?

Någon har sagt: Också dessa sorger och bedrövelser har han under tårar köpt oss. I bedrövelserna är vi alltid böjda att tro, att de kommer oss till del därför att Gud inte älskar oss. Och dock är det rakt tvärtom. Den hand som stundom måste svänga gisslet, är genomborrad för våra synders skull. Detta borde vi komma ihåg, när vi har det riktigt svårt.

Paulus fann behag i bedrövelser, misshandel, nöd och förföljelse, uttryckligen därför att han bakom allt detta såg sin Herres kärlek. Om det inte hade varit så, hade han inte någonsin kunnat finna behag i det. Också detta var således för honom Herrens gåvor.

Den som kan ha den inställningen till sitt livs små och stora prövningar, har verkligen vunnit seger i detta livet. Till och med lidandets vågor bär honom och för honom bara djupare in i Guds kärlek. Detta förutsätter dock en mycket djup kännedom om vår Frälsares Jesu Kristi kärlek. Men den har vi ju lov att sträcka oss efter. Och vi har ju löftet, att vi en gång skall uppnå denna förståelse. En gång i evigheten ser vi att vårt liv helt behärskats av Herrens kärlek, både under mörka och ljusa tider, både i bedrövelse och när vi med fröjd sjungit tacksägelsesånger.Herre, förverkliga denna nåd också i mitt liv, så att jag bakom alla mörka moln endast ser din kärlek och din nåd också i de svåraste förhållanden.
Bibelord  Rom 8: 1-17.-
Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

Hur kan jag veta att Gud finns?/ VIDEO berättar här om den väldigt vanliga frågan, Kristofer ger svar.

I denna video så visar Kristofer på att det enda vi behöver för att kunna bevisa att Gud finns är ögon att se med och en hjärna som fungerar.

Maria: Gud är:

är osynlig och ogripbar

står över människans värderingar och moral

har gudomliga egenskaper

är alltid densamme

Gudsdyrkan innefattar:

Offer

Renhet och överlåtelse

Ett liv efter Guds vilja

Omtanke om andra

Konflikter och hat finns, svårigheter och smärta, MEN! GUD FINNS! HAN är vår tröst. Han är för oss, inte emot oss. För den som TROR finns han alltid med och stödjer. Har du tänkt på hur bra vi har det som tror på honom? Ja han finns för alla som kommer till honom med allt. Han är den högste, han vet allt och har ALLA svar.Romarbrevet 8:31 Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

*Saker kan vara svåra, men när vi går till honom så får vi hjälp i allt. Ja det är faktiskt så. Du klarar denna dagen också, be honom om hjälp, så kommer den hjälpen du behöver just i din situation. /Maria

Synd och Sanning. Artikel Jon-Are Pedersen, Sida: Jes 53

Ja ALLA har syndat och ALLA behöver JESUS och Frälsningen, ja alla behöver få veta att JESUS frälser från ondo, och till ETT NYTT LIV. Det är sena tider och många, så många, måste få möta Honom som är Jesus och tillika Gud. Läs artikeln.

Joh Upp 7:10 och de ropade med stark röst:”Frälsningen tillhör vår Gud,som sitter på tronen,och Lammet!”

Apg 13:47För så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns.”
Apg 16:17Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!”

Lukas 1:77 Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen,med förlåtelse för deras synder

Ps 89:27Han ska ropa till mig: “Du är min Far, min Gud och min frälsnings klippa!”
Ps 91:16Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”
Ps 95:1Kom, låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsnings klippa!
Ps 96:2Sjung till Herren, lova hans namn, ropa ut hans frälsning dag efter dag!

Rättfärdig inför Gud–

– KAN EN MÄNNISKA STÅ RÄTTFÄRDIG INFÖR GUD? /Midnattsropet

Appell av Michael Hafsahl

Idag är det exakt 24 år sedan jag blev döpt. Det var sommarkonferens, jag hade blivit andedöpt torsdag kväll, och blev döpt lördag kväll. Jag är så glad för att frälsningen håller. Det man har i Kristus är något alldeles underbart som inte världen på något sätt kan förstå eller greppa tag i. Man måste själv komma till Jesus och uppleva frälsning. Uppleva vilken underbar kraft det finns i Jesu namn.
Om jag gick ut på gatan och frågade de tio första människorna jag mötte vad de har för uppfattning om de kristna – om jag då förutsätter att de människor jag möter inte är kristna, så tror jag de kommer att säga: – Jag tror de har det ganska tråkigt.  Det är så mycket lagar, bud och regler. Om man ska vara en kristen, så finns ingen glädje kvar. Många har den uppfattningen om oss kristna, vilket är en total missuppfattning!
I Apostlagärningarna läser vi om Filippus som fick fly från Jerusalem. Han kom ned till Samarien, och   predikade Kristus för samarierna. Resultatet av hans predikan läser vi också: -”Det blev stor glädje i den staden.” Det  är sanningen om kristenlivet. När man får höra budskapet om Jesus Kristus, så skapar det glädje i människors liv. En som var i härligheten hos Gud steg ned för din skull. Han dog på ett kors för din skull, han blev lagd i en grav för din skull, han uppstod på tredje dagen för din skull, och nu välkomnar han dig in i sin gemenskap. Det blev stor glädje i staden.

Vi människor har vår uppfattning av vad som måste till för att vi ska bli glada. Jag måste ha ett bättre hus. Jag måste ha en båt i skärgården eller en stuga uppe i fjället. Då blir jag glad. Eller så ska jag ha den nyaste modellen av BMW, med luftkonditionering och det hela – då blir jag nöjd och glad. Om männen som Filippus talade med i Samarien står det inte att de fick något nytt. Inga nya kameler, ingen ny stuga vid Medelhavet – ingenting av allt det vi tror vi måste ha för att livet ska bli bra. Men han predikade Kristus, och det blev stor glädje i den staden, pris ske Gud!
I Jobs bok, som är bland de äldsta skrifter vi har i Bibeln, heter det så här:
-Kan en människa stå rättfärdig inför Gud, kan en människa vara ren inför sin skapare? (Job 4:17)
Det här är kanske frågornas fråga: ”Kan en människa stå rättfärdig inför Gud? ”
Världen har en mängd frågor, men samtidigt väldigt få svar att komma med. Det ställs frågor i media, det ställs frågor överallt där människor möts. Hur, varför? Man tänker att vi som är kristna borde kunna komma med svar. Vi bör komma med svar på det politiska området, på det ekonomiska området, på områden som har med mänskliga relationer att göra. Man tycker att vi ska komma med svar på allt detta. Men vi har en fråga att ställa som är mycket viktigare än allt detta. Och den är formulerad i Jobs bok:  Kan en människa stå rättfärdig inför Gud?  När man säger detta till människor, så säger de: ”Det måste väl vara väldigt egoistiskt att bry sig om en enda människa, hur hans förhållande är till Gud! Det måste finnas större saker att bry sig om. Tänk på alla problem i världen. Tänk på människor som lever i det jordbävningsdrabbade Haiti. Det borde vara något att tänka på. Tänk på svältkatastroferna i Afrika! Tänk på vad som hände i Japan! Det finns större ting att bry sig om än en enda människas förhållande till Gud. Det här måste vara viktigare än en enda människa.”
Det är sant att det finns viktiga frågor som pockar på vår uppmärksamhet. Men jag vill ändå påstå att den fråga jag nu ställt är så mycket viktigare för den enskilda människan. Det kommer en dag, då varje människa blir tvungen att svara på den här frågan: – Kan en människa stå rättfärdig inför sin Skapare? Och min fråga är: vad har du kommit fram till för svar på denna fråga? Du kan inte fly ifrån den. Om du går upp på de högsta höjder, om du går ned i de djupaste djup, om du vänder dig mot nord, syd, ost eller väst – förr eller senare kommer du att ställas inför denna fråga. Det kommer att krävas ett svar av dig.
 – Kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Det jag här säger är den absolut viktigaste frågan, för hela evigheten beror av vad du har för svar på denna fråga. Därför alla människor kommer en dag att stå framför Gud och avkrävas svar. Vad har du människa att ställa fram den dag frågan ljuder? Jag är en god människa. Jag har gjort mitt bästa. Jag har varit god och snäll, trevlig och rar. Jag har försökt leva upp till en viss standard. Jag har gjort vad jag kan… Min vän, jag är ledsen – det räcker inte den dagen.

En gammal predikant sa så här en gång: Tänk på en röntgenapparat, multiplicera den med evigheten, så förstår du kanske någonting av hur Gud ser. Han ser igenom, han vet hur det är fatt, och vad du själv har att komma med. Det du har räcker inte när den frågan ska ställas, för Gud är en rättfärdig domare. Därför kommer ingenting av det människan har att ställa upp med att nå upp till Guds standard. Gud är helig, Gud är ljus. Det heter att vår Gud är en förtärande eld.

Problemet är att människans syn på Gud är helt inadekvat. Man ser en så liten Gud. Man tror att det man själv har räcker till. Sanningen är att det är totalt otillräckligt. Men vi har något annat att komma med, pris ske Gud. Och jag är så glad att jag har hittat det svaret, att jag har funnit lösningen på frågan som jag presenterar för dig här. Svaret är Jesus Kristus, pris ske Gud! Jag säger åter, det är Jesus Kristus, och ingen annan. Han är svaret på frågan: – Kan en människa stå rättfärdig inför Gud?  Och jag säger för tredje gången: Ja, det kan hon om hon vänder sig till Jesus Kristus. Om hon kommer till honom, kan hon svara ja på frågan. Man kan peka på Jesus och säga: Jag har tagit min tillflykt till den här mannen. Det är Honom jag litar på här i tiden Jag har tagit min tillflykt till honom. När man står inför Gud med sin egen kraft och rättfärdighet, så räcker det inte till, men om du kommer och pekar på Jesus: Det är honom jag litar på, det är honom jag satsat på – då ska du veta att det räcker för tid och evighet. Om du tagit din tillflykt till Jesus Kristus, om du tagit din tillflykt till Golgataverket, om du tagit din tillflykt till Jesu blod, då ska du veta att det räcker. Det är det enda som räcker, det enda som gör att en människa kan stå rättfärdig inför sin Gud.
Men det är inte bara svaret på den frågan, det är också svaret på alla andra frågor människan ställer sig. Det är svaret på människornas förhållande till varandra. Om man ska komma i rätt förhållande till sina medmänniskor, så gäller samma svar, och det är Jesus Kristus.  Hur ska man kunna leva i frid; i rätt förhållande till sina bröder och systrar? Hur ska man kunna älska varandra? Svaret är: Jesus Kristus, pris ske Gud!
Jag vet inte om du har hittat svaret på frågan om en människa kan stå rättfärdig inför Gud. Men jag lyckönskar dig att du nu tagit del av detta budskap och har fått höra att det finns ett svar. Det är Jesus Kristus, och han vill möta dig till frälsning och befrielse. Han önskar inget annat än att du ska öppna ditt hjärta och säga: Herre, kom in i mitt liv, förvandla mig och gör mig till en ny människa. Tag ut stenhjärtat, och sätt in ett hjärta av kött!
Du kanske är en kristen som tänker: det här når inte jag upp till! Men Gud vill möta också dig. Det heter så här i Efesierbrevet:
– Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Ef 2:6)
Det står inte att han ska sätta oss där någon gång i framtiden. Det står att han har satt oss med honom i himlen, i Jesus Kristus! Det är vad du är inbjuden till! Till detta är du hälsad välkommen! Också du kan få uppleva det här! Har du hört något så underbart? Han har uppväckt oss med honom! Vi som var döda, vi som inte hade någon möjlighet. Han har uppväckt oss med honom! Men det slutar inte där. Han har satt oss med Jesus Kristus i den himmelska världen. Idag är du välkommen att ta del av gemenskapen, ta del av kärleken, ta del av hela det fantastiska livet som finns hos Jesus Kristus.

Ta emot Jesus Kristus, så ska du få uppleva den glädjekälla som porlar fram inifrån, ett flöde som ingen kan stoppa, som ger glädje, frihet och evigt liv. Jag önskar att jag kunde ropa dig in i Guds rike, men det kan jag inte. Du måste själv öppna ditt hjärta och säga ja till Jesus. Jag lyckönskar dig till att ta detta steg. Öppna ditt hjärta, säg: Ja, Herre, kom in och förvandla mitt liv! Då kommer också du att få ta del av detta. Ta emot det i Jesu namn! Amen.

PUBLICERAT I MIDNATTSROPETMÄRKT MED ETIKETTERNA 201105MICHAEL HAFSAHL

FRÅN: MIDNATTSROPET.se där du kan prenumerera gratis på deras tidning.

Maria: -Jag skulle vilja säga att livet blir inte bara ett glädjerus då man möter Jesus, det kan bli väldigt tuffa tag då man väljer att leva med honom. Man är glad och nöjd och älskar JESUS men livet kan bli tufft eftersom SATAN står emot Jesus och den frälsning man fått. Det blir s a s KRIG på alla nivåer. MEN JESUS och du vinner om man bemödar sig med att vara en lärjunge som inte ger upp och inte viker undan problemen. STÅ FAST ! !! Amen.

SÖK JESUS! Tiden är kort. Be om öppnade ögon

1. Varför inte idag, varför tvekar du än
när det gäller din eviga frid?Varför öppnar du ej för din himmelske vän som kan stilla all oro och strid i trötta, betungade hjärtan

2. Varför inte idag, innan sol går i skog,
varför inte idag, just idag?
Var det inte för dej som din Frälsare dog,
ja, för dej som han uppfyllt Guds lag?
Nu är det på dej som han väntar.

3. Varför vill du ej lämna ditt hjärta åt Gud
mitt i livstidens soliga vår?
Varför glömmer du ständigt hans heliga bud
för en fröjd som med jorden förgår,
en fröjd som likt rosorna vissnar?

4. Varför inte idag, medan pulsen slår varm,
medan sinnet är spänstigt och glatt?
Tycks den lycka han bjuder dej fattig och arm,
är den inget, hans himmelska skatt?
Be Herren om öppnade ögon!

5. Varför inte idag, medan än du har tid
att få leva för Jesus ditt liv?
Du får kraft genom honom i vila och strid,
ja, en gren i hans vinstock du blir,
en gren som bär evighetsfrukter.

6. Innan döden fått lägga sin isande hand
över hjärtats oroliga slag,
innan foten beträder det okända land,
o stå upp, medan ännu är dag!
Kom hem, ja kom hem till din Fader! /Anna Ölander

Maria: Du som inte är frälst (tagit emot Jesus som din frälsare och fader…och vill älska honom), du har chansen till evigt liv med Gud. Det är NU som gäller, varje dag går och försvinner och likaså erbjudandet om att få ett NYTT LIV. Jesus skall komma tillbaka och då bör DU vara med honom som hans barn, TVEKA INTE, ropa på honom och ge honom ditt hjärta! Vi vet inte dagen då han kommer men det tycks vara snart. Se vad samhället har att erbjuda, inte är det bättre än Jesus!

Ge ditt liv till Kristus. Vittnesbörd. NYTT LIV!

Jesus5

Ge ditt liv till Kristus

Vittnesbörd av Keren Leon

http://www.midnattsropet.se/2015/09/ge-ditt-liv-till-kristus.html

Jag fick för ett par månader sedan en bok som heter 100 % för Kristus, (Basil Malof). Den boken talar om att ge sitt liv till Kristus med 100 procent, och inte 50 procent. I boken står det om hur människan gör när hon räknar procent, 100-1=99. Men när Gud räknar, så är 100-1=0. Om vi inte ger allt åt Gud, så vill han inte ha någonting.
Vi måste ge Gud hela vårt hjärta. Vi måste ge Gud alla nycklar vi har. Varje litet hörn av vårt hjärta ska vara uppfyllt av Jesus. Han vill lära oss att förstå att livet vi lever  inte är vårt liv, utan hans liv, för det är han som har frälst oss. Han dog för oss på korset och gav oss nytt liv. När vi lever för Jesus ger vi honom hela vårt liv.
Vi vet att det att vara en kristen kan vara en svår kamp. Men vår Gud är stor och mäktig. Han hjälper oss när vi är svaga; då får vi tro på honom och hålla oss nära honom och inte släppa taget. Jesus vill vara vår vän, och vi måste öppna och släppa in honom när han bankar på vår hjärtedörr. Då får vi öppna dörren för honom, tro på honom och hålla honom nära oss.
Ett liv som kristen är inte en dans på rosor. Alla vet att det kommer väldigt svåra tider, men det är  så härligt att vara frälst och ha Jesus i sitt hjärta. Det är det bästa steget man kan ta; speciellt  när man är ung. Världen har ingenting att ge oss. Det världen kan ge  är mörker, ensamhet och depression. Men Jesus ger oss ljus, han ger oss nytt liv – och ett evigt liv!
Vi har ett hopp om att någon gång kommer Jesus, och då får vi möta honom på skyarna, och då ska vi bo med honom för evigt. Vår längtan är att leva för honom, så att vi får se honom när han kommer tillbaka. Det här är bästa steget man någonsin kan ta, och jag är så tacksam över att Jesus har tagit bort mina synder, att han har frälst mig och gett mig nytt liv. Amen.

*
Maria:  -Jag säger likadant: Det är så härligt att vara frälst! Att (få) ge sitt liv till Jesus är det bästa en människa kan göra. Hade han inte väckt mig och talat till mig och frälst mig hade jag inte levt idag, jag hade varit så DÖD. Jesus gav mig det nya livet- det jag vill visa människor fram till.  Förändring. 10 bokstäver och de betyder: NYTT LIV. Tack Jesus!

NamnlösMaria2