Profetiska budskap/ Paulus budskap/Reichmann

ANDE-KÖTT-  Paulus Budskap  Del 1    /S Reichmann  Läs och lär:

Luk 24:17 Och han sade till dem: “Vad är det I talen om med varandra, medan I gån här?” Då stannade de och såg bedrövade ut. 18 Och den ene, som hette Kleopas, svarade och sade till honom: “Du är väl en främling i Jerusalem, den ende som icke har hört vad där har skett i dessa dagar?” 19 Han frågade dem: Vad då? De svarade honom: Det som har skett med Jesus från Nasaret, vilken var en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket: 20 hur nämligen våra överstepräster och rådsherrar hava utlämnat honom till att dömas till döden och hava korsfäst honom. 21 Men vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Och likväl, till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde. 22 Men nu hava därjämte några av våra kvinnor gjort oss häpna; ty sedan de bittida på morgonen hade varit vid graven 23 och inte funnit hans kropp, kom de igen och sade att de till och med hade sett en änglasyn, och änglarna hade sagt att han levde. 24 Och när några av dem som voro med oss gick bort till graven, funno de det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte.” 25 Då sade han till dem: O, hur oförståndiga är I inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat! 26 Måste icke Messias lida detta, för I att så ingå i sin härlighet?” 27 Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. 28 När de nu nalkades byn dit de voro på väg, ställde han sig som om han ville gå vidare. 29 Men de nödgade honom och sade: “Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut.” Då gick han ditin och stannade kvar hos dem. 30 Och när han nu låg till bords med dem, tog han brödet och välsignade och bröt det och räckte åt dem. 31 Därvid öppnades deras ögon, så att de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn. 32 Och de sade till varandra: “Var inte våra hjärtan brinnande i oss, när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss?”

Vers 44 Luk 24:44 Och han sade till dem: Det är såsom jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses’ lag och hos profeterna och i psalmerna. 45 Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstod skrifterna. 46 Och han sade till dem: Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Det är efter sin uppståndelse som Jesus håller bibelstudie med lärjungarna, innan hade han mest ställt fram sig som person. Han talade ju mest i liknelser förr! Evangelierna ger oss ju mycket som är kopplat till en person men inte så mycket om GT egentligen. Evangelierna innehåller ett budskap men inte mycket teologi. Evangelierna är mest att han har dött och han har uppstått. Men kopplingen till GT finns inte så mycket med utan bara i små stycken. Varför får inte vi höra den utläggningen av Jesus till Emmausvandrarna? Den som får i uppdrag att föra fram ett budskap är Paulus.

Paulus som har suttit vid Gamaliels fötter får i uppdrag att visa hur denne person som evangelierna talar om hänger ihop med GT skrifter.

Gal 1:11 Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. 12 Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. 13 I haven ju hört hur det var med mig, medan jag ännu vandrade i judiskt väsende: att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den, 14 ja, att jag gick längre i judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskade för mina fäders stadgar. 15 Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig, 16 täcktes i mig uppenbara sin Son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax åstad jag rådförde mig inte med någon människa, 17 ej heller for jag upp till Jerusalem, till dem som före mig var apostlar. I stället for jag bort till Arabien och vände så åter tillbaka till Damaskus. 18 Först sedan, tre år därefter, for jag upp till Jerusalem, för att lära känna Cefas, och jag stannade hos honom femton dagar. 19 Men av de andra apostlarna såg jag ingen allenast Jakob, Herrens broder, såg jag. 20 Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till er. 21 Därefter for jag till Syriens och Ciliciens bygder. 22 Men för de kristna församlingarna i Judeen var jag personligen okänd. 23 De hörde allenast huru man sade: Han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull.

Gal 2:1 Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas jag tog då också Titus med mig. 2 Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.

Alltså efter Jesu uppståndelse så börjar Jesus uppenbara teologin och inte innan. Paulus får alltså tag i ljuset från himlen och det var inte mycket av sin gamla undervisning som blev kvar efter detta.

2Kor 12:1 Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant icke eljest nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser, som hava beskärts mig av Herren. 2 Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte, Gud allena vet det. 3 Ja, jag vet om denne man, att han – huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det – 4 jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. 5 I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag inte berömma mig, om inte av min svaghet.

Vad var det för saker han inte fick uttala? Han har sett Guds plan med Kristus och därför kan han i olika stycket utifrån detta ösa ur ett kollosalt förråd. Man kan säga att han har fått nyckeln till skatterna. Han är noga med att säga att hans evangelium är inte från honom utan från Herren. Guds vishet är högre och vi når aldrig dit med vår egen visdom. Du kan se de här 2 olika visdomarna i aktion när du läser Jakobsbrevets 3:e kapitel.

1Co 2:4 Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft; 5 ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Visdom tala vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. 7 Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bli oss till härlighet, 8 och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre. 9 Vi tala – såsom det heter i skriften vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet.

Paulus hade fått upplevt en visdom som han inte har i sig själv. Den visdomen tillhör inte i denna tidsålder utan i den här tiden så är den på nått sätt fördold och hemlig. Det finns en avsikt med det och det är att sätta mänskors slughet på skam.

1Kor 1:18 Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bli frälsta är det en Guds kraft. 19 Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned. 20 Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro. 22 Ty judarna begär tecken, och grekerna åstunda visdom, 23 vi åter predika en korsfäst Kristus en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, 24 men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26 Ty betänk, mina bröder, hur det var vid er kallelse inte många som var visa efter köttet blev kallade inte många mäktiga, inte många av förnämlig släkt. 27 Men det som för världen var dåraktigt det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

Det betyder alltså att GT texter och dess uttydning inte tillhör den tidsålder som nu är. Och när människor läser detta med sin visdom och sitt förstånd så kommer man att missa det. Gud har gjort någonting i och igenom denne Jesus Kristus som får Paulus att förstå att alla böcker och alla uttydningar om GT bara är blaha. Hur kan Paulus säga så här? Jo han har fått sina sinnen öppnade och hjärtat upplyst av ljuset från himlen vem Kristus egentligen är och vad korset och hans uppståndelse verkligen betyder.

Detta innebär ju att när vi sedan läser Paulus så hamnar vi i samma fälla och sitter där och försöker med vårt förstånd förstå vad Paulus menar. Och så läser vi GT och undrar vad dessa skrifter egentligen menar. Tillsist gör vi som många idag gör vi läser NT och struntar i GT för Gud är ju i alla fall snällare i NT. Och så har vi visat att vi inte har begripit speciellt mycket. När Paulus nu berättar sin uppenbarelse direkt från den uppståndne Jesus Kristus så använder han massor av termer som då måste vara oerhört viktigt att vi tyder rätt. Paulus samtids skriftlärde hade inte fått ta del av Paulus uppenbarelse. De kunde därför inte förstå att det Paulus talade om var en utläggning i detalj av GT. Därför kan man med Judar än idag tala med Judar om Jesus. Men Paulus vill man inte tala om. Därför att Paulus utlägger GT och Judar orkar tydligen inte med att se bryggan mellan NT och GT. Vad vill Paulus egentligen säga oss?

1Kor 15:50 Mina bröder vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kunna få Guds rike till arvedel ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, 52 och det i ett nu, i ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. 53 Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: Döden är uppslukad och seger vunnen. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! 58 Alltså, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I vet att ert arbete inte är fåfängt i Herren.

Kristen teologi har gjort det lite för enkelt för sig när man har försökt att tolka Paulus på sidan av GT. Man kommer att få problem om man liksom kör på här och tror att detta är bara NT som gäller nu. Kan vi verkligen GT? Bara om vi kan förklara det med Paulus terminologi. Använda de ord bilder o texter och på så sätt förstå GT.

Rom 6:11 Så mån ock I hålla före att I är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. 12 Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar så att I lyder deras begärelser. 13 Och ställ inte era lemmar i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan ställ er själva i Guds tjänst, såsom de där från döden har kommit till livet, och era lemmar i Guds tjänst att vara rättfärdighetsvapen. 14 Ty synden skall inte råda över er eftersom I inte står under lagen utan under nåden. 15 Hur är det alltså? Ska vi synda, eftersom vi inte stå under lagen, utan under nåden? Bort det!

Vad förstår du och jag egentligen av detta då? Vad menar han när han säger att vi inte står under lagen utan under nåden?

Rom 3:31 Gör vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi gör tvärtom lag gällande.

Vad sysslar han med då? Det är svårt om vi inte förstår vad Paulus menar? Vad är det att vandra i Ande? Vad är det att vara i Köttet? Ja vi får se snart. /Mycket bra, läs fortsättningen, du finner den på Elvor och Jannes sida, SE:   www.elvorochjanne.se

4 thoughts on “Profetiska budskap/ Paulus budskap/Reichmann

 1. Under åren har flera expeditioner anordnats till Ararat i sökandet efter arken. Detta har medfört flera teorier om var arken kan finnas. Utöver sökandet på Ararat finns det en teori som bygger på att arken ska ha funnits där den båtformade så kallade Durupinar-formationen finns idag. En annan är att det den ska finnas på berget Cudi. Den kända uppträcktsresande Marco Polo inledde sin berömda resa längs Sidenvägen till Kina genom att 1271 landstiga i hamnstaden Lajazzo i det då armeniska kungariket Kilikien, i närheten av Adana (Turkiet), och lär ha sagt att arken fanns på Ararat (se även Noah’s Ark Search). Det finns även de som menar att Noas ark strandade på berget Aragats som ligger i republiken Armenien. /Wikipedia
  MEN jag har ju för något år sedan sett en likadan artikel som den du såg i tidn Dagen. Det har ju redan hänt enligt mig att de tror sig funnit den, jag kan ju inte ha drömt..eller sett en syn för så längesedan som gäller nu….hör av er ni som sett detta förut.
  /Maria

 2. Men jag såg det ju först idag på AOL och tidningen Dagen. Konstigt att det är gammalt då.

 3. Hej Andreas. Jag vet att de säger så, men det var ju längesedan, på berget Arrarat.
  Jag kan gärna ta med i fall du inte läst det men det finns väl på Google har jag för mig, vi får se, om jag inte glömmer det.
  Det bevisar ju iså fall att bibeln är sann, arkeologer kommer närmare o närmare allt som sägs i bibeln, det är bra.
  /Maria

 4. Ni hörde väl att några kristna säger sig ha upptäckt Noaks ark? Det låter väl intressant om något (?). (trodde nästan du skulle ta med nån rad om det Maria).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.