Katolicism /Sann eller falsk…..

  Jesus, Frälsaren  /Katolska kyrkan /Ja nu kommer det ett inlägg till om Katolska kyrkan som jag tycker att du ska läsa och begrunda, vill du ha detta i Sverige idag? Här står klart och tydligt vad de tror, och jag och många med mig anser det vara fel, men vi lever i tider som är ganska så omvälvande….kanske kan du bli upplyst nu då, och eftersom ingen kan komma till Gud annat än genom Jesus så kan man ju fråga sig…

En sann eller en falsk kyrka?

Läs och bedöm själv!

Vicarius Filii Dei –

Guds sons ställföreträdare

….de rättrogna är förpliktade att underkasta sig sina biskopars beslut… i frågor som rör tro och moral… Denna lojala underkastelse av viljan och intellektet måsta ges… till den Romerske Påven, även när han inte talar ex cathedra… För den Romerske Påven… har full, suverän och universell makt över hela Kyrkan…(Vatican II, Lumen Gentium, III, 22., 24.)

* * * * *

Några punkter från Katolska kyrkans senaste katekes som inte har något stöd i Bibeln

(Med en sammanfattande kommentar efter punkterna samt en sammanfattning av Katolska kyrkans falska Maria-teologi.)

460. “Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.”

829. “Medan kyrkan i den allrasaligaste Jungfrun redan har uppnått fullkomningen och där är utan fläck eller skrynkla, kämpar de kristna ännu för att övervinna synden och växa till i helighet. Därför riktar de sina ögon mot Maria.” I henne är kyrkan redan helt och hållet helig.

958. Gemenskapen med de avlidna. “Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Jesu Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom ‘det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd (2 Mack. 12:45). Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam.

975. “Vi tror att Guds heliga moder, den nya Eva, kyrkans moder, i himlen fortsätter sin modersroll när det gäller Kristi lemmar.”

1014. Kyrkan uppmuntrar oss att förbereda oss för vår dödsstund (“Från en plötslig och oförutsedd död – fräls oss, milde Herre Gud”: Allhelgonalitanian), att be Guds moder att be för oss “i vår dödsstund” (Bönen “Hell dig, Maria”) och att anförtro oss åt den helige Josef, skyddspatron för de döende: [2676-2677]

1030. De som dör i Guds nåd och vänskap men är ofullständigt renade även om de är säkra på sin frälsning undergår efter sin död en rening för att uppnå den helighet som är nödvändig för att träda in i himlens glädje.

1031. Kyrkan kallar denna slutliga rening av de utvalda, vilken är något helt annorlunda än de fördömdas straff, för skärselden (reningsorten). Kyrkan har formulerat trosläran om skärselden framför allt på koncilierna i Florens och i Trient. Kyrkans tradition som hänvisar till vissa texter i Skriften talar om en reningseld: Man måste tro att det före domen finns en reningseld för sådana synder som kan anses vara av mindre allvarligt slag. Så förkunnar han som är Sanningen själv, då han säger att den som har hädat den helige Ande inte skall få förlåtelse vare sig i denna världen eller i den kommande (Matt 12:31). I enlighet med det som sägs här kan vi förstå att vissa synder kan få förlåtelse i denna värld, men andra i den kommande.

1032. Denna lära stöder sig också på bönen för de döda som den heliga Skrift talar om: “Därför lät han (Judas Mackabeus) bära fram detta soningsoffer för de döda, för att de skulle befrias från sina synder” (2 Mack 12:46). Från allra äldsta tid har kyrkan hållit de dödas minne i ära och burit fram böner för dem, särskilt det eukaristiska offret, för att de skulle renas från sina synder och nå fram till det saliga skådandet av Gud. Kyrkan rekommenderar också allmosor, avlat och botgärningar för de döda.

1371. Det eukaristiska offret frambärs också för avlidna troende “som dött i Kristus men ännu inte helt och hållet blivit renade” för att de skall kunna gå in i Kristi ljus och frid. …Sedan ber vi (i offerbönen, anaforan) för de avsomnade heliga fäderna och biskoparna och i allmänhet för alla dem som avlidit före oss. Vi tror att detta blir till stort gagn för de själar, för vars skull vi bär fram vår ödmjuka bön, medan det heliga och vördnadsvärda offret finns närvarande. …Då vi bär fram våra böner för dem som somnat in, även om det var syndare, ställer vi… fram Kristus, som offrats för våra synder, och gör Gud, som är människornas vän, nådigt sinnad mot dem och mot oss.

1376. Konciliet i Trient sammanfattar den katolska tron genom att förklara “Eftersom Kristus, vår Frälsare, har sagt att det som han bar fram under brödets gestalt verkligen var hans kropp, så har man i kyrkan alltid haft denna övertygelse, som det heliga konciliet på nytt lägger fram: genom konsekrationen av bröd och vin sker en förändring av brödets hela substans till Kristi, vår Herres, kropps substans och av vinets hela substans till hans blod; denna förändring kallar den katolska kyrkan med en lämplig och riktig term för transsubstantiation.

1479. Eftersom de avlidna troende på reningens väg också är medlemmar av samma de heligas gemenskap kan vi bland annat hjälpa dem genom att erhålla avlat för dem, så att de befrias från de timliga straff som ålagts dem för sina synder.

1674. Trosundervisningen bör förutom den sakramentala liturgin och sakramentalierna ta hänsyn till olika fromhetsformer hos de troende och folklig religiositet. Det kristna folkets religiösa känsla har i alla tider kommit till uttryck i olika former för fromhet som omger kyrkans sakramentala liv, exempelvis vördandet av reliker, besök av heliga platser, vallfärder, processioner, korsvägsandakten, religiösa danser, rosenkransen, medaljer etc.

Läs mer här:

 

2677. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss… Bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. När vi bönfaller Maria om att be för oss, erkänner vi att vi är arma syndare, och vi vänder oss till henne, hon som är “Barmhärtighetens Moder”, den helt igenom heliga. Vi anbefaller oss åt henne “nu”, i vårt livs idag. Och vår förtröstan växer, så att vi redan nu kan överlämna “vår dödsstund” åt henne. Må hon vara närvarande då, liksom hon var det vid sin Sons död på Korset, och må hon i den stund då vi går över gränsen, ta emot oss som vår moder, för att föra oss till sin Son Jesus i paradiset.

Kommentar till ovanstående punkter (vissa speciella saker ur katekesen har jag markerat med fet stil för att de bättre ska uppmärksammas). Detta är bara något av allt det icke bibliska materialet som finns i den katolska katekesen.

Förbön för de döda. De dödas förböner i sin tur för de levande. Allt detta bygger man på en vers i en apokryfisk bok, som av kyrkofäderna under de första fyra århundradena inte godkändes som helig apostolisk skrift, inte hellre att finnas tillsammans med dessa, men som av Katolska kyrkan gjordes till en helig skrift (se punkt 1032) så sent som på konsiliet i Trient år 1546. Dessa böcker godkändes inte hellre av katolikernas egen kyrkofader Jerome, påven Gregorius den store eller Augustinus. Augustinus var först positiv till apokryferna men ändrade sig så småningom. Inte hellre judarna godkände dessa böcker som helig skrift. Dessa böcker kommer nu för övrigt att plockas in i Bibelkommissionens nya bibelöversättning! De apokryfiska böckerna innehåller verser som inte bara strider mot de kanoniska böckerna, men också mot andra verser i de apokryfiska böckerna. De apokryfiska böckerna fanns med både i King James och Luthers bibel, men endast som referensmaterial. Båda dessa biblar gjorde klart att de inte var kanoniska.

Doktrinen om skärselden – den betyder att Kristi försoningsverk inte är tillräckligt och att det finns saker som vi kan utföra (för oss själva och för de som redan har dött) för att fullborda och avsluta Kristi reningsverk. En obiblisk tanke.

Detsamma gäller kopplingen till Maria som Kyrkans Moder och förmedlare av nåd till Gud och att det är hon som tar emot en troende katolik när denne dör. Verkligheten är den att Maria garanterat aldrig har tagit emot någon enda människa som har dött. Maria kan inte hjälpa någon i dödens stund. Istället är det demoner, som uppenbarat sig som Jungfru Maria, som lett till denna Mariadyrkan och alla dessa Mariauppenbarelser som så starkt fångat många katolikers hjärtan och sinnen. Denna ockultism, för det är vad det är, har ett starkt inflytande i den katolska kyrkans centrala liv. Mässor för de döda är totalt främmande för kristen tro. Böner och ritualer för de döda är hednisk religion.

Du som inte är katolik, var glad för det! Och du som är katolik, avsäg dig allt detta inflytande i Jesu namn, ifall du inte vill bli lurad av en falsk Maria när du dör?

  Källa: http://www.tidenstecken.se

Bertil Lundberg

Glöm inte: http://hanlever.bloggagratis.se

 

2 thoughts on “Katolicism /Sann eller falsk…..

  1. Hej  Andreas. Ser du i texten hur galet det är? Jesus kommer att hämta de troende, de som dött, de som ligger i graven , läs 1 ¨15:1-57- Där får vi reda på sanningen. Ser du att katolikerna har fel tro?/Maria

  2. Konstigt att katoliker ber för de döda och säger de fortfarande kan bli förlåtna efter döden; vad jag vet så är det försent efter döden att få förlåtelse för synder.

    (Hej på dig Maria förresten).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.